Annotated bibliography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Annotated bibliography
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บรรณนิทัศน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์