Added entry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Added entry
ศัพท์บัญญัติ: รายการเิพิ่ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: รายการเิพิ่ม
รายละเอียด: รายการอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากรายการหลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รายการเพิ่ม ได้แก่ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถาบัน/นิติบุคคล ที่เป็นผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ชื่อเรื่อง และชื่อชุด
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์