Acknowledgement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acknowledgement
ศัพท์บัญญัติ: กิตติกรรมประกาศ การตอบรับ ประกาศคุณูปการ
อักษรย่อ:
ความหมาย: กิตติกรรมประกาศ การตอบรับ ประกาศคุณูปการ คำขอบคุณ
รายละเอียด: กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) คำประกาศเกียรติคุณความดีเพื่อเป็นเกียรติ หรือคำกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ซึ่งมีการใช้ชื่อต่างกันไป บางแห่งใช้ คำนำ (foreword) หรือคำปรารถ (preface) หรือคำนิยม ส่วนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ นิยมใช้กิตติกรรมประกาศ หรือ ประกาศคุณูประการ แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จัดว่าเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอต่อผู้อ่านทุกท่านให้ได้รับรู้ว่าผลงานนี้มีแหล่งทุนหรือผู้สนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรใด เช่น วช. สกว. สวทช. ฯลฯ รวมทั้งเป็นส่วนที่จะได้คำขอบคุณผู้ที่ได้ช่วยเหลืองานวิจัย เช่น ผู้ที่ให้ข้อแนะนำ ให้คำแนะนำทักท้วง ให้คำปรึกษา ให้แนวความคิด ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและให้การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ในการทำวิจัยควรเอ่ยนามไว้ด้วย ตรวจสอบผล ตรวจวัด จดบันทึก ฯลฯ และ/หรือจัดเตรียเอกสาร เช่น ถ่ายภาพ เขียนรูปประกอบ ฯลฯ แต่บุคคลเหล่านี้ต้องมิใช่เป็นผู้ที่ร่วมงานซึ่งมีชื่ปรากฏในเรื่องด้วย  เพื่อแสดงความพอใจ ซาบซึ้งใจในความดีของผู้ที่ช่วยเหลือตน ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วย

 • มูลเหตุที่อยู่เบื้องหลังการทำวิจัยเรื่องนั้นๆ
 • จุดมุ่งหมายสุดท้ายและขอบเขตของการวิจัย
 • ข้อค้นพบที่สำคัญ
 • ประโยชน์ที่จะนำไปใช้
 • ความจำกัด หรือความไม่สมบูรณ์ในการทำวิจัยครั้งนี้
 • คำขอบคุณแห่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในกรณีต่างๆ
 • ชื่อผู้วิจัย และวันเดือนปีที่พิมพ์

หลักเกณฑ์และข้อความระวังในการเขียนกิตติกรรมประกาศ มีดังนี้

 • ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
 • ระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือหรือให้ความความร่วมมือครบถ้วนตามความจริง
 • กรณีมีผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือมาก ควรจัดกลุ่มเป็นย่อหน้า
 • กรณีมีบุคคลหรือหน่วยงานช่วยเหลือมาก ไม่สามารถระบุได้ครบก็อาจใช้คำว่า "ไม่สามารถเอ่ยนาม" ได้
 • อาจใช้คำต่างระดับกันไปตามสถานภาพของผู้ให้การช่วยเหลือ เช่น กราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ และขอบคุณ เป็นต้น

 

อ้างอิง :

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  (2546).  คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.

พิสณุ ฟองศรี. (2551).  108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ. เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด.

ยอดหทัย เทพธรานนท์ และประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (บรรณาธิการ).  (2548).  การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). กิตติกรรมประกาศ.  ค้นคืนเมื่อ 29 สิงหาคม 2556, จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3231. 

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์