TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Y จำนวน 32 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ya language ภาษาหย่าภาษาหย่า
Yachting การเดินเรือยอชต์การเดินเรือยอชต์
Yachts เรือยอชต์เรือยอชต์
Yakuza ยากูซ่ายากูซ่า
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่าจักรยานยนต์ยามาฮ่า
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้าชาวเย้า
Yao language (Southeastern Asia) ภาษาเย้า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)ภาษาเย้า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
Yaqui Indians อินเดียนแดงเผ่ายาควีอินเดียนแดงเผ่ายาควี
Year 2000 date conversion (Computer systems) การแปลงผันวันที่ปี ค.ศ. 2000 (ระบบคอมพิวเตอร์)การแปลงผันวันที่ปี ค.ศ. 2000 (ระบบคอมพิวเตอร์)
Yearbooks รายงานประจำปีรายงานประจำปี
Yeast เชื้อยีสต์เชื้อยีสต์
Yeast fungi ยีสต์ยีสต์
Yellow River (China) แม่น้ำเหลือง (จีน)แม่น้ำเหลือง (จีน)
Yellow River Watershed (China) ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน)ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน)
Yield-line analysis การวิเคราะห์แบบเยียลด์-ไลน์การวิเคราะห์แบบเยียลด์-ไลน์
Yin-yang หยิน-หยางหยิน-หยาง
Yoga โยคะโยคะ
Yoga, Raja สมาธิ (โยคะ)สมาธิ (โยคะ)
Yogacara (Buddhism) โยคาจาระ (พุทธศาสนา)โยคาจาระ (พุทธศาสนา)
Yogurt โยเกิร์ตโยเกิร์ต
York-Antwerp Rules กฎยอร์ค-แอทเวิพกฎยอร์ค-แอทเวิพ
Young adults วัยหนุ่ม-สาววัยหนุ่ม-สาว
Young women เยาวสตรีเยาวสตรี
Youth and violence เยาวชนกับความรุนแรงเยาวชนกับความรุนแรง
Youth centers ศูนย์เยาวชนศูนย์เยาวชน
Youth hostels บ้านพักเยาวชนบ้านพักเยาวชน
Youth in mass media เยาวชนในสื่อมวลชนเยาวชนในสื่อมวลชน
Youth participation การมีส่วนร่วมของเยาวชนการมีส่วนร่วมของเยาวชน
Youth volunteers in community development อาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชนอาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน
Youths' periodicals วารสารสำหรับเยาวชนวารสารสำหรับเยาวชน
Youths' writings, American งานเขียนของเยาวชนอเมริกันงานเขียนของเยาวชนอเมริกัน
Yunnan Sheng (China) ยูนนาน (จีน)ยูนนาน (จีน)