TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 1,650 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
Sabotageการก่อวินาศกรรมการก่อวินาศกรรม
Saccharomyces cerevisiaeแซกคาโรมัยซีส เซอริวิสเซียแซกคาโรมัยซีส เซอริวิสเซีย
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน
Sacramentsการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนาคัมภีร์ทางศาสนา
Sacred songsเพลงทางศาสนาเพลงทางศาสนา
Sacred songs (High voice) with pianoเพลงทางศาสนา (เสียงสูง) ประกอบเปียโนเพลงทางศาสนา (เสียงสูง) ประกอบเปียโน
Sacred songs with string orchestraเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสายเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย
Sacred songs, Unaccompaniedเพลงทางศาสนาไม่มีดนตรีประกอบเพลงทางศาสนาไม่มีดนตรีประกอบ
Sacred spaceปูชนียสถานปูชนียสถาน
Sacrificeการสังเวยการสังเวย
Sadnessความเศร้าความเศร้า
Saemaul Undongแซมาอึล อุนดงแซมาอึล อุนดง
Safarisการท่องเที่ยวแบบซาฟารีการท่องเที่ยวแบบซาฟารี
Safesตู้นิรภัยตู้นิรภัย
Safesตู้นิรภัยตู้นิรภัย
Safety appliancesอุปกรณ์นิรภัยอุปกรณ์นิรภัย
Safety educationนิรภัยศึกษานิรภัยศึกษา
Safety engineersวิศวกรความปลอดภัยวิศวกรความปลอดภัย
Safety hatsหมวกนิรภัยหมวกนิรภัย
Safety measuresการวัดความปลอดภัยการวัดความปลอดภัย
Safety regulationsกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย
Sago palmsสาคูสาคู
Saigon (Vietnam)ไซง่อน (เวียดนาม)ไซง่อน (เวียดนาม)
Sailorsลูกเรือลูกเรือ
Saintsนักบุญนักบุญ
Salเต็งเต็ง
Salad dressingน้ำสลัดน้ำสลัด
Saladsสลัดสลัด
Salakสละสละ
Salaries, etc.เงินเดือนเงินเดือน
Sale-and-leasebackการขายและการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไปการขายและการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป
Salesซื้อขายซื้อขาย
Sales accountingการบัญชีการขายการบัญชีการขาย
Sales executivesนักบริหารการขายนักบริหารการขาย
Sales forecastingพยากรณ์การขายพยากรณ์การขาย
Sales managementการจัดการขายการจัดการขาย
Sales personnelพนักงานขายพนักงานขาย
Sales presentationsการเสนองานขายการเสนองานขาย
Sales promotionการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการขาย
Sales taxภาษีการขายภาษีการขาย
Sales, Conditionalเช่าซื้อเช่าซื้อ
Saline water conversionการแปลงสภาพน้ำเค็มการแปลงสภาพน้ำเค็ม
Saline watersน้ำเค็มน้ำเค็ม
Salinityความเค็มความเค็ม
Salivaน้ำลายน้ำลาย
Salivary duct calculiนิ่วท่อน้ำลายนิ่วท่อน้ำลาย
Salivary gland calculiนิ่วต่อมน้ำลายนิ่วต่อมน้ำลาย
Salmonellaซัลโมเนลลาซัลโมเนลลา
Salmonella food poisoningอาหารเป็นพิษจากซัลโมเนลลาอาหารเป็นพิษจากซัลโมเนลลา
Salmonella infection in poultryการติดเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีกการติดเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก
Salmonella infectionsการติดเชื้อซัลโมเนลลาการติดเชื้อซัลโมเนลลา
Salmonella paratyphi Aซัลโมเนลลา พาราไทฟี เอซัลโมเนลลา พาราไทฟี เอ
Salmonella typhiซัลโมเนลลา ไทฟีซัลโมเนลลา ไทฟี
Salt industry and tradeอุตสาหกรรมเกลืออุตสาหกรรมเกลือ
Salt licksดินโป่งดินโป่ง
Salt mines and miningเหมืองเกลือและการทำเหมืองเหมืองเกลือและการทำเหมือง
Salted fishปลาเค็มปลาเค็ม
Saltmarsh bulrushกระจูดกระจูด
Saltsเกลือเกลือ
Saltwater encroachmentการแพร่ของน้ำเค็มการแพร่ของน้ำเค็ม
Saltwater fishingการจับปลาทะเลการจับปลาทะเล
Salutationsการทักทายและการอวยพรการทักทายและการอวยพร
Salutations in artการทักทายและการอวยพรในศิลปะการทักทายและการอวยพรในศิลปะ
Salvageการกู้ภัยทางทะเลการกู้ภัยทางทะเล
Salvage (Waste, etc.)การใช้ประโยชน์จากของใช้แล้วการใช้ประโยชน์จากของใช้แล้ว
Salvation (Buddhism)ความหลุดพ้น (พุทธศาสนา)ความหลุดพ้น (พุทธศาสนา)
Salween Riverแม่น้ำสาละวินแม่น้ำสาละวิน
Salween River Watershedลุ่มน้ำสาละวินลุ่มน้ำสาละวิน
Samadhiสมาธิสมาธิ
Samatha (Buddhism)สมถะสมถะ
Samba (Dance)แซมบ้า (การเต้นรำ)แซมบ้า (การเต้นรำ)
Sambasดนตรีแซมบ้าดนตรีแซมบ้า
Same-sex marriageการสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศการสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศ
Samplingการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง
Sampling (Statistics)การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
Samre (Southeast Asian people)ชาวสำเหร่ชาวสำเหร่
Samuraiซามูไรซามูไร
Sanctions, Administrativeข้อบังคับทางปกครองข้อบังคับทางปกครอง
Sandทรายทราย
Sand and gravel industryอุตสาหกรรมทรายและหินกรวดอุตสาหกรรมทรายและหินกรวด
Sand barsสันดอนทรายสันดอนทราย
Sandoricumซานดอริคัมซานดอริคัม
Sandoricum koetjapeกระท้อนกระท้อน
Sandstoneหินทรายหินทราย
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ
Sanitary affairsงานสุขาภิบาลงานสุขาภิบาล
Sanitary chemistryเคมีสุขาภิบาลเคมีสุขาภิบาล
Sanitary engineeringวิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมสุขาภิบาล
Sanitary landfillsสถานที่ฝังกลบขยะสถานที่ฝังกลบขยะ
Sanitary microbiologyจุลชีววิทยาสุขาภิบาลจุลชีววิทยาสุขาภิบาล
Sanitary napkinsผ้าอนามัยผ้าอนามัย
Sanitary supply industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยอุตสาหกรรมเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย
Sanitationการสุขาภิบาลการสุขาภิบาล
Sanitation workersคนงานสุขาภิบาลคนงานสุขาภิบาล
Sanitation, Householdสุขาภิบาลในบ้านเรือนสุขาภิบาลในบ้านเรือน
Sanitation, Ruralการสุขาภิบาลชนบทการสุขาภิบาลชนบท
Sanskrit languageภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤต
Sanskrit literatureวรรณกรรมสันสกฤตวรรณกรรมสันสกฤต
Sanskrit poetryกวีนิพนธ์สันสกฤตกวีนิพนธ์สันสกฤต
Santa Clausซานตาคลอสซานตาคลอส
SAP R/3เอสเอพี อาร์/3เอสเอพี อาร์/3
Saponinsซาโปนินส์ซาโปนินส์
Sapphiresไพลินไพลิน
Sapporo-shi (Japan)ซัปโปโร (ญี่ปุ่น)ซัปโปโร (ญี่ปุ่น)
Saralasinซาราลาซินซาราลาซิน
Sarasvati (Hindu diety)พระสรัสวดีพระสรัสวดี
Sarawakซาราวักซาราวัก
Sarcocystisซาโคซิสทิสซาโคซิสทิส
Sarcocystosisโรคซาร์โคซิสโตซิสโรคซาร์โคซิสโตซิส
Sarcoidosisซาร์คอยโดซิสซาร์คอยโดซิส
Sardinesปลาซาร์ดีนปลาซาร์ดีน
SARS virusไวรัสโรคซาร์สไวรัสโรคซาร์ส
Sarvastivadinsนิกายสรวาสติวาทนิกายสรวาสติวาท
SAS (Computer files)เอสเอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เอสเอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Sasquatchแซสควอทช์แซสควอทช์
SAT (Educational test)แบบทดสอบความถนัดทางการศึกษาแบบทดสอบความถนัดทางการศึกษา
Satipatthana (Buddhism)สติปัฏฐานสติปัฏฐาน
Satireล้อเลียนล้อเลียน
Satisfactionความพอใจความพอใจ
Saturn (Planet)ดาวเสาร์ดาวเสาร์
Sauce industryอุตสาหกรรมซอสอุตสาหกรรมซอส
Saucesซอสซอส
Saudi Arabiaซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบีย
Sauropusซอโรปัสซอโรปัส
Sauropus androgynusผักหวานบ้าน (ซอโรปัส แอนโดรจีนัส)ผักหวานบ้าน (ซอโรปัส แอนโดรจีนัส)
Sausagesไส้กรอกไส้กรอก
Saving and investmentการออมกับการลงทุนการออมกับการลงทุน
Savings and loan associationsสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
Savings banksธนาคารออมทรัพย์ธนาคารออมทรัพย์
Savings bondsพันธบัตรออมทรัพย์พันธบัตรออมทรัพย์
Saxophoneแซกโซโฟนแซกโซโฟน
Saxophone musicดนตรีบรรเลงแซกโซโฟนดนตรีบรรเลงแซกโซโฟน
Scabiesโรคหิดโรคหิด
Scaling (Social sciences)การสร้างมาตรวัด (สังคมศาสตร์)การสร้างมาตรวัด (สังคมศาสตร์)
Scalp dermatosesโรคผิวหนังที่หนังศีรษะโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็มสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม
Scandinaviansชาวสแกนดิเนเวียนชาวสแกนดิเนเวียน
Scanning electron microscopyการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ
Scanning systemsระบบการกราดตรวจระบบการกราดตรวจ
Scarvesผ้าพันคอผ้าพันคอ
Scatteringการกระเจิงการกระเจิง
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์)การกระเจิง (ฟิสิกส์)
Sceptersคทาคทา
Schedules, Schoolตารางการเรียนและการสอนตารางการเรียนและการสอน
Schedulingการจัดกำหนดการการจัดกำหนดการ
Scheffleraชีฟเฟิลราชีฟเฟิลรา
Schefflera Leucantha Viguierหนุมานประสานกาย (พืช)หนุมานประสานกาย (พืช)
Schistosomaพยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้เลือด
Schizophreniaจิตเภทจิตเภท
Schizophrenicsผู้ป่วยจิตเภทผู้ป่วยจิตเภท
Scholarly publishingการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ
Scholarsนักวิชาการนักวิชาการ
Scholars, Buddhistนักวิชาการพุทธศาสนานักวิชาการพุทธศาสนา
Scholarshipsทุนการศึกษาทุนการศึกษา
School accidentsอุบัติเหตุในโรงเรียนอุบัติเหตุในโรงเรียน
School administratorsผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน
School attendanceการเข้าชั้นเรียนการเข้าชั้นเรียน
School board membersกรรมการโรงเรียนกรรมการโรงเรียน
School boardsคณะกรรมการโรงเรียนคณะกรรมการโรงเรียน
School buildingsอาคารโรงเรียนอาคารโรงเรียน
School busesรถโรงเรียนรถโรงเรียน
School chaplainsอนุศาสนาจารย์ในโรงเรียนอนุศาสนาจารย์ในโรงเรียน
School childrenนักเรียนประถมศึกษานักเรียนประถมศึกษา
School disciplineวินัยในโรงเรียนวินัยในโรงเรียน
School districtsเขตการศึกษาเขตการศึกษา
School environmentสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
School facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนทรัพยากรกายภาพของโรงเรียน
School farmsไร่นาในสถานศึกษาไร่นาในสถานศึกษา
School field tripsการเดินทางภาคสนามของนักเรียนการเดินทางภาคสนามของนักเรียน
School health servicesบริการอนามัยในโรงเรียนบริการอนามัยในโรงเรียน
School hygieneอนามัยโรงเรียนอนามัยโรงเรียน
School improvement programsโปรแกรมการปรับปรุงโรงเรียนโปรแกรมการปรับปรุงโรงเรียน
School landsที่ดินเพื่อการศึกษาที่ดินเพื่อการศึกษา
School librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
School librariesห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียน
School management and organizationองค์กรและการบริหารโรงเรียนองค์กรและการบริหารโรงเรียน
School management teamsคณะทำงานบริหารโรงเรียนคณะทำงานบริหารโรงเรียน
School milk programsโครงการนมโรงเรียนโครงการนมโรงเรียน
School musicดนตรีของโรงเรียนดนตรีของโรงเรียน
School personnel managementการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
School principalsครูใหญ่ครูใหญ่
School publicityการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
School savings banksธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน
School shopsโรงฝึกงานโรงฝึกงาน
School social workสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน
School songbooksหนังสือเพลงโรงเรียนหนังสือเพลงโรงเรียน
School supervisionการนิเทศโรงเรียนการนิเทศโรงเรียน
School supervision, Secondaryการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา
School supervisorsผู้นิเทศทางการศึกษาผู้นิเทศทางการศึกษา
School violenceความรุนแรงในโรงเรียนความรุนแรงในโรงเรียน
School-based managementการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Schoolsโรงเรียนโรงเรียน
Schools, Chineseโรงเรียนจีนโรงเรียนจีน
Schools, Travelingโรงเรียนเคลื่อนที่โรงเรียนเคลื่อนที่
Sciaticaไซเอติกาไซเอติกา
Scienceวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
Science and civilizationวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม
Science and stateวิทยาศาสตร์กับรัฐวิทยาศาสตร์กับรัฐ
Science campsค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์
Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์
Science fiction filmsภาพยนตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์
Science filmsภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
Science indicatorsเครื่องชี้ภาวะวิทยาศาสตร์เครื่องชี้ภาวะวิทยาศาสตร์
Science museumsพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
Science newsข่าววิทยาศาสตร์ข่าววิทยาศาสตร์
Science projectsโครงงานทางวิทยาศาสตร์โครงงานทางวิทยาศาสตร์
Science teachersครูวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์
Scientific apparatus and instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
Scientific apparatus and instruments industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
Scientific applicationsการใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์การใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific librariesห้องสมุดวิทยาศาสตร์ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
Scientific literatureวรรณกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมวิทยาศาสตร์
Scientistsนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์
Scleroderma, Diffuseโรคผิวหนังแข็งชนิดแพร่กระจายโรคผิวหนังแข็งชนิดแพร่กระจาย
Scleroderma, Systemicโรคหนังแข็งโรคหนังแข็ง
Scoliosisกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังคด
Scomberomorusปลาอินทรีปลาอินทรี
Scomberomrus guttatusปลาอินทรีจุดปลาอินทรีจุด
Scoringการคิดคะแนนการคิดคะแนน
Scorpion venomsพิษแมงป่องพิษแมงป่อง
Scorpionsแมงป่องแมงป่อง
Scotlandสกอตแลนด์สกอตแลนด์
Scouts and scoutingเสือป่าและการเสือป่าเสือป่าและการเสือป่า
Scrabble (Game)สแคร์บเบิลสแคร์บเบิล
Screen process printingการพิมพ์แบบผ่านสกรีนการพิมพ์แบบผ่านสกรีน
Screensฉากกั้นห้องฉากกั้นห้อง
Screenwritiersผู้เขียนบทภาพยนตร์ผู้เขียนบทภาพยนตร์
Scrolls, Thaiสมุดไทยสมุดไทย
Scrub typhusสครับ ทัยฟัสสครับ ทัยฟัส
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่นการดักจับเขม่าควันกลิ่น
Scuba divingการดำน้ำแบบสกูบาการดำน้ำแบบสกูบา
Sculptorsประติมากรประติมากร
Sculptureประติมากรรมประติมากรรม
Sculpture, Ancientประติมากรรมสมัยโบราณประติมากรรมสมัยโบราณ
Sculpture, Buddhistประติมากรรมพุทธศาสนาประติมากรรมพุทธศาสนา
Sculpture, Chamประติมากรรมจามประติมากรรมจาม
Sculpture, Chineseประติมากรรมจีนประติมากรรมจีน
Sculpture, Hinduประติมากรรมฮินดูประติมากรรมฮินดู
Sculpture, Indonesianประติมากรรมอินโดนีเซียประติมากรรมอินโดนีเซีย
Sculpture, Khmerประติมากรรมเขมรประติมากรรมเขมร
Sculpture, Thaiประติมากรรมไทยประติมากรรมไทย
Scurvyโรคลักปิดลักเปิดโรคลักปิดลักเปิด
Sea controlการควบคุมทางทะเลการควบคุมทางทะเล
Sea lionsสิงโตทะเลสิงโตทะเล
Sea snakesงูทะเลงูทะเล
Sea turtlesเต่าทะเลเต่าทะเล
Sea urchinsเม่นทะเลเม่นทะเล
Sea-powerอำนาจทางทะเลอำนาจทางทะเล
Seabiscuit (Race horse)ซีบิสกิต (ม้าแข่ง)ซีบิสกิต (ม้าแข่ง)
Seafaring life ; Sea lifeชีวิตในทะเลชีวิตในทะเล
Seafoodอาหารทะเลอาหารทะเล
Seafood industryอุตสาหกรรมอาหารทะเลอุตสาหกรรมอาหารทะเล
Seagate Crystal Reportsซีเกต คริสตัล รีพอร์ตส์ซีเกต คริสตัล รีพอร์ตส์
Seagrassesหญ้าทะเลหญ้าทะเล
Sealingการล่าแมวน้ำการล่าแมวน้ำ
Sealsแมวน้ำแมวน้ำ
Seaplane basesสนามบินน้ำสนามบินน้ำ
Seaplanesเครื่องบินทะเลเครื่องบินทะเล
Search enginesแหล่งค้นแหล่งค้น
Searches and seizuresการค้นและการยึดการค้นและการยึด
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหาพฤติกรรมการค้นหา
Seasทะเลทะเล
Seashoreชายทะเลชายทะเล
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดูการแพร่กระจายตามฤดู
Seasonal laborแรงงานตามฤดูกาลแรงงานตามฤดูกาล
Seasonal unemploymentการว่างงานตามฤดูกาลการว่างงานตามฤดูกาล
Seasonal variationsฤดูกาลฤดูกาล
Seasonal variations (Economics)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์)
Seasonsฤดูกาล (ภูมิอากาศ)ฤดูกาล (ภูมิอากาศ)
Seatsที่นั่งที่นั่ง
Seawaterน้ำทะเลน้ำทะเล
Seawater corrosionการสลายตัวจากน้ำทะเลการสลายตัวจากน้ำทะเล
Seaworthiness, Waranty ofการรับประกันสภาพพร้อมออกทะเลของเรือการรับประกันสภาพพร้อมออกทะเลของเรือ
Sebun-Irebun Japanเซเว่น อีเลฟเว่น (ญี่ปุ่น)เซเว่น อีเลฟเว่น (ญี่ปุ่น)
Second harmonic generationการเกิดฮาร์โมนิคที่สองการเกิดฮาร์โมนิคที่สอง
Secondhand tradeการค้าสินค้ามือสองการค้าสินค้ามือสอง
Secrecyความลับความลับ
Secret serviceการสืบราชการลับการสืบราชการลับ
Secretariesเลขานุการเลขานุการ
Secretionการคัดหลั่งการคัดหลั่ง
Sections, columns, etc.คอลัมน์คอลัมน์
Securitiesหลักทรัพย์หลักทรัพย์
Securities fraudการฉ้อโกงหลักทรัพย์การฉ้อโกงหลักทรัพย์
Securities industryบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์
Securities lendingการให้ยืมหลักทรัพย์การให้ยืมหลักทรัพย์
Security (Law)กฎหมายหลักทรัพย์กฎหมายหลักทรัพย์
Security classification (Government documents)เอกสารลับเอกสารลับ
Security measuresมาตรการความปลอดภัยมาตรการความปลอดภัย
Security systemsระบบรักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัย
Security, Internationalความมั่นคงระหว่างประเทศความมั่นคงระหว่างประเทศ
Sediment transportการเคลื่อนที่ของตะกอนการเคลื่อนที่ของตะกอน
Sedimentation analysisการวิเคราะห์การตกตะกอนการวิเคราะห์การตกตะกอน
Sedimentation and depositionการตกตะกอนการตกตะกอน
Sediments (Geology)ตะกอน (ธรณีวิทยา)ตะกอน (ธรณีวิทยา)
Seed industry and tradeอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
Seed technologyเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seedlingsกล้ากล้า
Seedsเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์
Seizuresอาการชักอาการชัก
Sekai Kyuseikyoนิกายเซไก คิวเซเคียว (องค์การ)นิกายเซไก คิวเซเคียว (องค์การ)
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้งการคัดเลือกและการแต่งตั้ง
Selfตัวตนตัวตน
Self (Philosophy)อัตตา (ปรัชญา)อัตตา (ปรัชญา)
Self careการดูแลตนเองการดูแลตนเอง
Self medicationการใช้ยารักษาตนเองการใช้ยารักษาตนเอง
Self rating ofการประเมินศักยภาพตนเองการประเมินศักยภาพตนเอง
Self-acceptanceการยอมรับตนเองการยอมรับตนเอง
Self-actualization (Psychology)การตระหนักตนเองการตระหนักตนเอง
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเอง
Self-controlการควบคุมตนเองการควบคุมตนเอง
Self-control in childrenการควบคุมตนเองในเด็กการควบคุมตนเองในเด็ก
Self-cultureการเรียนด้วยตนเองการเรียนด้วยตนเอง
Self-deceptionการหลอกตนเองการหลอกตนเอง
Self-defenseการป้องกันตัวการป้องกันตัว
Self-defense (International law)การป้องกัน (กฎหมายระหว่างประเทศ)การป้องกัน (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Self-defense (Law)การป้องกัน (กฎหมาย)การป้องกัน (กฎหมาย)
Self-defense for womenการป้องกันตัวสำหรับสตรีการป้องกันตัวสำหรับสตรี
Self-disclosureการเปิดเผยตนเองการเปิดเผยตนเอง
Self-efficacyความสามารถในตนเองความสามารถในตนเอง
Self-employedอาชีพอิสระอาชีพอิสระ
Self-employed womenสตรีที่มีอาชีพอิสระสตรีที่มีอาชีพอิสระ
Self-esteemความภาคภูมิใจในตนเองความภาคภูมิใจในตนเอง
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่นความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น
Self-esteem in childrenความภาคภูมิใจในตนเองในเด็กความภาคภูมิใจในตนเองในเด็ก
Self-esteem in literatureความภาคภูมิใจในตนเองในวรรณกรรมความภาคภูมิใจในตนเองในวรรณกรรม
Self-esteem in womenความภาคภูมิใจในตนเองในสตรีความภาคภูมิใจในตนเองในสตรี
Self-evaluationการประเมินผลด้วยตนเองการประเมินผลด้วยตนเอง
Self-help groupsกลุ่มช่วยเหลือตนเองกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
Self-help techniquesเทคนิคการช่วยเหลือตนเองเทคนิคการช่วยเหลือตนเอง
Self-incriminationการกระทำที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญาการกระทำที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญา
Self-insuranceประกันภัยตนเองประกันภัยตนเอง
Self-management (Psychology)การบริหารตนเอง (จิตวิทยา)การบริหารตนเอง (จิตวิทยา)
Self-perceptionการรู้จักตนเองการรู้จักตนเอง
Self-perception in adolescenceการรู้จักตนเองในวัยรุ่นการรู้จักตนเองในวัยรุ่น
Self-perception in old ageการรู้จักตนเองในผู้สูงอายุการรู้จักตนเองในผู้สูงอายุ
Self-presentationการนำเสนอตัวตนการนำเสนอตัวตน
Self-realizationการสำนึกตนเองการสำนึกตนเอง
Self-talkการพูดกับตนเองการพูดกับตนเอง
Selfishnessความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัว
Sellingการขายการขาย
Semaเสมาเสมา
Semanticsอรรถศาสตร์อรรถศาสตร์
Semantics (Law)อรรถศาสตร์ (กฎหมาย)อรรถศาสตร์ (กฎหมาย)
Semantics (Philosophy)อรรถศาสตร์ (ปรัชญา)อรรถศาสตร์ (ปรัชญา)
Semenอสุจิอสุจิ
Semen preservationการเก็บรักษาอสุจิการเก็บรักษาอสุจิ
Semi conductor industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม
Semi conductor production equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิต
Semiconductor industryอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ
Semiconductorsสารกึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำ
Seminarsสัมมนาสัมมนา
Semioticsสัญศาสตร์สัญศาสตร์
Semiotics and literatureสัญศาสตร์กับวรรณกรรมสัญศาสตร์กับวรรณกรรม
Senior centersศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์ผู้สูงอายุ
Sennaมะขามแขกมะขามแขก
Senna (Genus)เซนนา (ชื่อสกุลพืช)เซนนา (ชื่อสกุลพืช)
Senna sopheraผักหวานบ้าน (เซนนา โซฟีรา)ผักหวานบ้าน (เซนนา โซฟีรา)
Senoi (Southeast Asian people)เงาะ (ชนพื้นเมือง)เงาะ (ชนพื้นเมือง)
Sense organsอวัยวะรับสัมผัสอวัยวะรับสัมผัส
Senses and sensationประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึกประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก
Sensor networksเครือข่ายเครื่องรับรู้เครือข่ายเครื่องรับรู้
Sensory evaluationการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส
Sentence particlesคำช่วยประโยคคำช่วยประโยค
Sentencesประโยคประโยค
Sentences (Criminal procedure)กระบวนการกำหนดโทษคดีอาญากระบวนการกำหนดโทษคดีอาญา
Sentinel lymph node biopsyการตัดเนื้อตรวจจากต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลการตัดเนื้อตรวจจากต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล
Seoul (Korea)โซล (เกาหลีใต้)โซล (เกาหลีใต้)
Separationการแยกการแยก
Separation (Law)การแยกกันอยู่การแยกกันอยู่
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี)การแยก (เทคโนโลยี)
Separation of powersการแยกใช้อำนาจการแยกใช้อำนาจ
Separators (Machines)เครื่องแยกเครื่องแยก
Sepsisการติดเชื้อในกระแสโลหิตการติดเชื้อในกระแสโลหิต
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001
Sepulchral monumentsอนุสาวรีย์ที่ฝังศพอนุสาวรีย์ที่ฝังศพ
Sequence controllers, Programmableเครื่องควบคุมแบบต่อเนื่องชนิดโปรแกรมเครื่องควบคุมแบบต่อเนื่องชนิดโปรแกรม
Sequencer (Music software)ตัวจัดลำดับ (ส่วนชุดคำสั่งทางดนตรี)ตัวจัดลำดับ (ส่วนชุดคำสั่งทางดนตรี)
Sequencer Plus Goldซีเควนเซอร์ พลัส โกลด์ซีเควนเซอร์ พลัส โกลด์
Sequences (Mathematics)อันดับ (คณิตศาสตร์)อันดับ (คณิตศาสตร์)
Serfsทาสติดที่ดินทาสติดที่ดิน
Serial murderersฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่อง
Serial murdersฆาตกรรมต่อเนื่องฆาตกรรมต่อเนื่อง
Serial publicationsสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serials control systemsระบบควบคุมวารสารระบบควบคุมวารสาร
Sericultureการเลี้ยงไหมการเลี้ยงไหม
Seriesอนุกรมอนุกรม
Series, Infiniteอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์
Serigraphyการพิมพ์แบบซิลค์สกรีนการพิมพ์แบบซิลค์สกรีน
Sermonsเทศนาเทศนา
Sermonsโอวาทโอวาท
Serodiagnosisการวินิจฉัยโรคทางเซรุ่มการวินิจฉัยโรคทางเซรุ่ม
Serologyวิทยาเซรุ่มวิทยาเซรุ่ม
Seromaน้ำเหลืองคั่งน้ำเหลืองคั่ง
Serpentiniteหินเซอร์เพนทิไนต์หินเซอร์เพนทิไนต์
Serpentsงูใหญ่งูใหญ่
Serum albumine, Bovineโบไว ซีรั่ม อัลบูมินโบไว ซีรั่ม อัลบูมิน
Service dogsสุนัขบริการสุนัขบริการ
Service industriesอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมบริการ
Service Stationsสถานีบริการน้ำมันสถานีบริการน้ำมัน
Service, Compulsory non-militaryการบังคับใช้แรงงานในสงครามที่ไม่ใช่การสู้รบการบังคับใช้แรงงานในสงครามที่ไม่ใช่การสู้รบ
Services forบริการบริการ
Services to people with disabilitiesบริการสำหรับคนพิการบริการสำหรับคนพิการ
Servletsเซิร์ฟเล็ตเซิร์ฟเล็ต
Sesameงางา
Sesbaniaพืชกลุ่มโสน-แคพืชกลุ่มโสน-แค
Set off and counterclaimฟ้องแย้งฟ้องแย้ง
Set theoryทฤษฎีเซตทฤษฎีเซต
Setting and sceneryการจัดฉากและฉากการจัดฉากและฉาก
Seven Wonders of the Worldเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
Seven Years' War, 1756-1763สงครามเจ็ดปี, ค.ศ. 1756-1763สงครามเจ็ดปี, ค.ศ. 1756-1763
Severance payค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้างค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง
Severe acute respiratory syndromeโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
Sewageของเสียของเสีย
Sewage as fertilizerของเสียใช้ทำปุ๋ยของเสียใช้ทำปุ๋ย
Sewage disposal ; Waste disposalการกำจัดของเสียการกำจัดของเสีย
Sewage disposal plantsโรงงานกำจัดของเสียโรงงานกำจัดของเสีย
Sewage sludgeสลัดจ์สลัดจ์
Sewage sludge ashเถ้าสลัดจ์เถ้าสลัดจ์
Sewerageการระบายน้ำเสียการระบายน้ำเสีย
Sewing machinesจักรเย็บผ้าจักรเย็บผ้า
Sexเพศเพศ
Sex (Psychology)จิตวิทยาทางเพศจิตวิทยาทางเพศ
Sex and lawเพศกับกฎหมายเพศกับกฎหมาย
Sex changeการแปลงเพศการแปลงเพศ
Sex chromosome disordersโครโมโซมเพศผิดปกติโครโมโซมเพศผิดปกติ
Sex crimesอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมทางเพศ
Sex customs ; Sex behaviorพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมทางเพศ
Sex differencesความแตกต่างทางเพศความแตกต่างทางเพศ
Sex differences (Psychology)ความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา)ความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา)
Sex differences (Psychology) in literatureความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา) ในวรรณกรรมความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา) ในวรรณกรรม
Sex differences in literatureความแตกต่างทางเพศในวรรณกรรมความแตกต่างทางเพศในวรรณกรรม
Sex discriminationการกีดกันทางเพศการกีดกันทางเพศ
Sex discrimination against womenการกีดกันทางเพศต่อสตรีการกีดกันทางเพศต่อสตรี
Sex discrimination in educationการกีดกันทางเพศในการศึกษาการกีดกันทางเพศในการศึกษา
Sex discrimination in employmentการกีดกันทางเพศในการจ้างงานการกีดกันทางเพศในการจ้างงาน
Sex discrimination in national income accountingการกีดกันทางเพศในการบัญชีรายได้ประชาชาติการกีดกันทางเพศในการบัญชีรายได้ประชาชาติ
Sex disordersพฤติกรรมทางเพศผิดปกติพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ
Sex distribution (Demography)การแจกแจงเพศ (ประชากรศาสตร์)การแจกแจงเพศ (ประชากรศาสตร์)
Sex educatorsครูเพศศึกษาครูเพศศึกษา
Sex in advertisingเพศในโฆษณาเพศในโฆษณา
Sex in artเพศในศิลปะเพศในศิลปะ
Sex in literatureเพศในวรรณกรรมเพศในวรรณกรรม
Sex in marriageเพศในการสมรสเพศในการสมรส
Sex in mass mediaเพศในสื่อมวลชนเพศในสื่อมวลชน
Sex in motion picturesเพศในภาพยนตร์เพศในภาพยนตร์
Sex in musicเพศในดนตรีเพศในดนตรี
Sex instructionเพศศึกษาเพศศึกษา
Sex instruction for childrenเพศศึกษาสำหรับเด็กเพศศึกษาสำหรับเด็ก
Sex instruction for teenagersเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
Sex instruction for womenเพศศึกษาสำหรับสตรีเพศศึกษาสำหรับสตรี
Sex instruction for youthเพศศึกษาสำหรับเยาวชนเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
Sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศผู้กระทำผิดทางเพศ
Sex on televisionเพศในโทรทัศน์เพศในโทรทัศน์
Sex oriented businessesธุรกิจทางเพศธุรกิจทางเพศ
Sex preselectionการเลือกเพศการเลือกเพศ
Sex ratioอัตราส่วนเพศอัตราส่วนเพศ
Sex roleบทบาทตามเพศบทบาทตามเพศ
Sex role in advertisingบทบาทตามเพศในโฆษณาบทบาทตามเพศในโฆษณา
Sex role in literatureบทบาทตามเพศในวรรณกรรมบทบาทตามเพศในวรรณกรรม
Sex role in the work environmentบทบาทตามเพศในสภาวะการทำงานบทบาทตามเพศในสภาวะการทำงาน
Sex role on televisionบทบาทตามเพศในโทรทัศน์บทบาทตามเพศในโทรทัศน์
Sex symbolismสัญลักษณ์นิยมทางเพศสัญลักษณ์นิยมทางเพศ
Sex-oriented periodicalsวารสารทางเพศวารสารทางเพศ
Sexingการคัดเพศการคัดเพศ
Sexismลัทธิเพศนิยมลัทธิเพศนิยม
Sexism in educational testsลัทธิเพศนิยมในการทดสอบทางการศึกษาลัทธิเพศนิยมในการทดสอบทางการศึกษา
Sexism in textbooksลัทธิเพศนิยมในแบบเรียนลัทธิเพศนิยมในแบบเรียน
Sexologyเพศศาสตร์เพศศาสตร์
Sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
Sexual behavior in animalsพฤติกรรมทางเพศในสัตว์พฤติกรรมทางเพศในสัตว์
Sexual behavior surveysการสำรวจพฤติกรรมทางเพศการสำรวจพฤติกรรมทางเพศ
Sexual deviationการเบี่ยงเบนทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ
Sexual dysfunctions, Psychologicalพฤติกรรมทางเพศและจิตบกพร่องพฤติกรรมทางเพศและจิตบกพร่อง
Sexual ethicsจริยธรรมทางเพศจริยธรรมทางเพศ
Sexual fantasiesมหัศจรรย์ทางเพศมหัศจรรย์ทางเพศ
Sexual harassmentการคุกคามทางเพศการคุกคามทางเพศ
Sexual harassment in educationการคุกคามทางเพศในการศึกษาการคุกคามทางเพศในการศึกษา
Sexual harassment in universities and collegeการคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
Sexual harassment of menการคุกคามทางเพศต่อบุรุษการคุกคามทางเพศต่อบุรุษ
Sexual harassment of womenการคุกคามทางเพศต่อสตรีการคุกคามทางเพศต่อสตรี
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์
Sexual orientationความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางเพศ
Sexually abused boysเด็กชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเด็กชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
Sexually abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
Sexually abused girlsเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
Sexually abused teenagersวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรมทางเพศวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
Sexually transmitted diseasesโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Sgaw Karen (Southeast Asian People)ชาวกะเหรี่ยงสะกอชาวกะเหรี่ยงสะกอ
Shade (Computer file)เชด (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เชด (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Shades and shadowsการบังแสงและเงาการบังแสงและเงา
Shadingการบังแสงการบังแสง
Shadow pricesราคาเงาราคาเงา
Shadow puppetsหุ่นที่เล่นเงาหุ่นที่เล่นเงา
Shadow showsการแสดงเงาการแสดงเงา
Shah dynasty, 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768-
Shakespeare, William, 1564-1616เชกสเปียร์, วิลเลี่ยม, ค.ศ. 1564-1616เชกสเปียร์, วิลเลี่ยม, ค.ศ. 1564-1616
Shallotหอมหอม
Shameความละอายความละอาย
Shame in literatureความละอายในวรรณกรรมความละอายในวรรณกรรม
Shampoosแชมพูแชมพู
Shan (Asian people)ชาวฉานชาวฉาน
Shan languageภาษาฉานภาษาฉาน
Shan State (Burma)รัฐฉาน (พม่า)รัฐฉาน (พม่า)
Shangri-La (Imaginary place)แชงกรีลา (สถานที่ในจินตนาการ)แชงกรีลา (สถานที่ในจินตนาการ)
Shantyboats and shantyboatersเรือนแพและชาวแพเรือนแพและชาวแพ
Shanxi Sheng (China)ชานซี (จีน)ชานซี (จีน)
Shapersเครื่องไสเครื่องไส
Shared services (Management)บริการที่ใช้ร่วมกัน (การจัดการ)บริการที่ใช้ร่วมกัน (การจัดการ)
Shareware (Computer software)แชร์แวร์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์)แชร์แวร์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์)
Shark fishingการจับปลาฉลามการจับปลาฉลาม
Shark-liver oilน้ำมันตับปลาฉลามน้ำมันตับปลาฉลาม
Sharksปลาฉลามปลาฉลาม
Shear (Mechanics)แรงเฉือน (กลศาสตร์)แรงเฉือน (กลศาสตร์)
Shear strength of soilsกำลังรับแรงเฉือนของดินกำลังรับแรงเฉือนของดิน
Sheepแกะแกะ
Sheep industryอุตสาหกรรมแกะอุตสาหกรรมแกะ
Sheep ranchesฟาร์มเลี้ยงแกะฟาร์มเลี้ยงแกะ
Sheet-metal workงานโลหะแผ่นงานโลหะแผ่น
Sheet-steelเหล็กกล้าแผ่นเหล็กกล้าแผ่น
Shelf-life datingอายุการเก็บอายุการเก็บ
Shelflistingการเรียงหนังสือขึ้นชั้นการเรียงหนังสือขึ้นชั้น
Shellacเชลแล็กเชลแล็ก
Shellcraftงานเปลือกหอยงานเปลือกหอย
Shellfish cultureการเลี้ยงหอยการเลี้ยงหอย
Shellsเปลือกหอยเปลือกหอย
Shelving for booksการจัดชั้นหนังสือการจัดชั้นหนังสือ
Shelving for periodicalsการจัดชั้นวารสารการจัดชั้นวารสาร
Shewedagan (Rangoon, Burma)เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง, พม่า)เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง, พม่า)
Shewemawadawเจดีย์ชเวมอดอ (หงสาวดี, พม่า)เจดีย์ชเวมอดอ (หงสาวดี, พม่า)
Shiahนิกายชีอะฮ์นิกายชีอะฮ์
Shielding (Radiation)การป้องกันการแผ่รังสีการป้องกันการแผ่รังสี
Shieldsโล่โล่
Shift systemsการทำงานระบบกะการทำงานระบบกะ
Shifting cultivationการทำไร่เลื่อนลอยการทำไร่เลื่อนลอย
Shigellaชิเกลลาชิเกลลา
Shih tzuชิห์สุชิห์สุ
Shiitakeเห็ดหอมเห็ดหอม
Shin (Sect)ชิน (นิกาย)ชิน (นิกาย)
Shin (Sect)ชิน (นิกาย)ชิน (นิกาย)
Shintoลัทธิชินโตลัทธิชินโต
Shinto and stateลัทธิชินโตกับรัฐลัทธิชินโตกับรัฐ
Shinto shrinesที่สถิตวิญญาณทางลัทธิชินโตที่สถิตวิญญาณทางลัทธิชินโต
Ship captainsกัปตันเรือกัปตันเรือ
Ship modelsเรือจำลองเรือจำลอง
Ship mortgagesการจำนองเรือการจำนองเรือ
Ship propulsion, Electricการขับเคลื่อนเรือด้วยระบบไฟฟ้าการขับเคลื่อนเรือด้วยระบบไฟฟ้า
Ship registersทะเบียนเรือทะเบียนเรือ
Shipbuilding ; Boatbuildingการต่อเรือการต่อเรือ
Shipbuilding industryอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมการต่อเรือ
Shipment of goodsการจัดส่งสินค้าการจัดส่งสินค้า
Shipownersเจ้าของเรือเจ้าของเรือ
Shippers guidesคู่มือการขนส่งคู่มือการขนส่ง
Shippingการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางน้ำ
Shipping conferencesชมรมสายการเดินเรือชมรมสายการเดินเรือ
Shipsเรือเรือ
Ships, Iron and steelเรือเหล็กเรือเหล็ก
Shipwrecksซากเรือซากเรือ
Shockช็อคช็อค
Shock absorbersตัวหน่วงการสั่นสะเทือนตัวหน่วงการสั่นสะเทือน
Shock, Septicช็อคเหตุพิษติดเชื้อช็อคเหตุพิษติดเชื้อ
Shoesรองเท้ารองเท้า
Shootingการยิงการยิง
Shop frontsหน้าร้านหน้าร้าน
Shoppingการซื้อของการซื้อของ
Shopping centersศูนย์การค้าศูนย์การค้า
Shore patrolหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งหน่วยลาดตระเวนชายฝั่ง
Shore protectionการป้องกันชายฝั่งการป้องกันชายฝั่ง
Shoreaพะยอมพะยอม
Short filmsภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์สั้น
Short storiesเรื่องสั้นเรื่องสั้น
Short stories, African (English)เรื่องสั้นแอฟริกัน (ภาษาอังกฤษ)เรื่องสั้นแอฟริกัน (ภาษาอังกฤษ)
Short stories, Americanเรื่องสั้นอเมริกันเรื่องสั้นอเมริกัน
Short stories, Arabicเรื่องสั้นอาหรับเรื่องสั้นอาหรับ
Short stories, Chineseเรื่องสั้นจีนเรื่องสั้นจีน
Short stories, Czechเรื่องสั้นเช็กเรื่องสั้นเช็ก
Short stories, Englishเรื่องสั้นอังกฤษเรื่องสั้นอังกฤษ
Short stories, Frenchเรื่องสั้นฝรั่งเศสเรื่องสั้นฝรั่งเศส
Short stories, Germanเรื่องสั้นเยอรมันเรื่องสั้นเยอรมัน
Short stories, Irishเรื่องสั้นไอริชเรื่องสั้นไอริช
Short stories, Japaneseเรื่องสั้นญี่ปุ่นเรื่องสั้นญี่ปุ่น
Short stories, Laoเรื่องสั้นลาวเรื่องสั้นลาว
Short stories, Russianเรื่องสั้นรัสเซียเรื่องสั้นรัสเซีย
Short stories, Sanskrit เรื่องสั้นสันสกฤตเรื่องสั้นสันสกฤต
Short stories, Thaiเรื่องสั้นไทยเรื่องสั้นไทย
Short stories, Vietnamเรื่องสั้นเวียดนามเรื่องสั้นเวียดนาม
Short storyการเขียนเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้น
Short-tailed bandicoot rat หนูพุกใหญ่หนูพุกใหญ่
Shorthandชวเลขชวเลข
Shoulderไหล่ไหล่
Shoulder bagsย่ามย่าม
Shoulder dislocationข้อไหล่เคลื่อนข้อไหล่เคลื่อน
Shoulder impingement syndromeกลุ่มอาการกระดูกทับเส้นเอ็นไหล่กลุ่มอาการกระดูกทับเส้นเอ็นไหล่
Shoulder jointข้อไหล่ข้อไหล่
Shoulder painปวดไหล่ปวดไหล่
Show jumpingการขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
Shrimp cultureการเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงกุ้ง
Shrimp fisheriesประมงกุ้งประมงกุ้ง
Shrimp industryอุตสาหกรรมกุ้งอุตสาหกรรมกุ้ง
Shrimpers (Persons)ชาวประมงกุ้งชาวประมงกุ้ง
Shrimpsกุ้งกุ้ง
Shrinesที่สถิตวิญญาณที่สถิตวิญญาณ
Shrubsไม้พุ่มไม้พุ่ม
Siamese catแมวไทยแมวไทย
Siamese fighting fishปลากัดไทยปลากัดไทย
Sicily (Italy)ซิซิลี (อิตาลี)ซิซิลี (อิตาลี)
Sick ; Patientsผู้ป่วยผู้ป่วย
Sick building syndromeโรคแพ้ตึกโรคแพ้ตึก
Sick childrenผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยเด็ก
Siddhasสิทธาสิทธา
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้านิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า
Sidewalksทางเท้าทางเท้า
Siege warfareสงครามปิดล้อมสงครามปิดล้อม
Siegesการปิดล้อมการปิดล้อม
Sight-singingการร้องโน้ตการร้องโน้ต
Sightings and encountersการมองเห็นและการเผชิญหน้าการมองเห็นและการเผชิญหน้า
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจนำเที่ยว
Sign languageภาษาสัญลักษณ์ภาษาสัญลักษณ์
Signal generatorsเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องกำเนิดสัญญาณ
Signal processingการประมวลสัญญาณการประมวลสัญญาณ
Signals and signaling, Automobileสัญญาณและการให้สัญญาณรถยนต์สัญญาณและการให้สัญญาณรถยนต์
Signature (Law)ลายมือชื่อ (กฎหมาย)ลายมือชื่อ (กฎหมาย)
Signatures (Writing)ลายมือชื่อ (การเขียน)ลายมือชื่อ (การเขียน)
Signs and signboardsเครื่องหมายและป้ายเครื่องหมายและป้าย
Signs and symbolsเครื่องหมายและสัญลักษณ์เครื่องหมายและสัญลักษณ์
Sikhismศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
Sikhism and politicsศาสนาซิกข์กับการเมืองศาสนาซิกข์กับการเมือง
Sikhsชาวซิกข์ชาวซิกข์
Silenceความเงียบความเงียบ
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ
Silent filmsภาพยนตร์เงียบภาพยนตร์เงียบ
Silicaซิลิกาซิลิกา
Silicon-controlled rectifiersตัวเรียงกระแสควบคุมชนิดซิลิคอนตัวเรียงกระแสควบคุมชนิดซิลิคอน
Silicosisซิลิโคซิสซิลิโคซิส
Silicotuberculosisโรคปอดฝุ่นทรายโรคปอดฝุ่นทราย
Silkไหมไหม
Silk flowersดอกไม้ผ้าไหมดอกไม้ผ้าไหม
Silk industryอุตสาหกรรมไหมอุตสาหกรรมไหม
Silk Roadเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหม
Silk weavingการทอผ้าไหมการทอผ้าไหม
Silk-printingการพิมพ์ผ้าไหมการพิมพ์ผ้าไหม
Silosไซโลไซโล
Siltทรายแป้งทรายแป้ง
Siluridaeซิลูริเดซิลูริเด
Silurusซิลูรัสซิลูรัส
Silurus glanisปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อน
Silverเงินเงิน
Silver jewelryเครื่องประดับเงินเครื่องประดับเงิน
Silverware เครื่องเงินเครื่องเงิน
Simplexvirusซิมเพล็กซ์ไวรัสซิมเพล็กซ์ไวรัส
Simplicityความเรียบง่ายความเรียบง่าย
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงวิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง
Simulation gamesเกมส์จำลองเกมส์จำลอง
Simulation methodsวิธีการจำลองแบบวิธีการจำลองแบบ
Simvastatinซิมวาสทาทินซิมวาสทาทิน
Sinบาปบาป
Singalasuttaสิงคาลกสสูตรสิงคาลกสสูตร
Singaporeสิงคโปร์สิงคโปร์
Singersนักร้องนักร้อง
Singingการร้องเพลงการร้องเพลง
Singing commercialsเพลงโฆษณาเพลงโฆษณา
Singing gamesการละเล่นที่มีเพลงประกอบการละเล่นที่มีเพลงประกอบ
Single entry bookkeepingการบันทึกบัญชีเดียวการบันทึกบัญชีเดียว
Single fathersบิดาที่เป็นโสดบิดาที่เป็นโสด
Single men บุรุษโสดบุรุษโสด
Single mothersมารดาที่เป็นโสดมารดาที่เป็นโสด
Single parentsบิดามารดาที่เป็นโสดบิดามารดาที่เป็นโสด
Single peopleคนโสดคนโสด
Single story housesบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียว
Single taxภาษีเดี่ยวภาษีเดี่ยว
Single womenสตรีโสดสตรีโสด
Single-lens reflex camerasกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
Single-parent familiesครอบครัวที่บิดามารดาเป็นโสดครอบครัวที่บิดามารดาเป็นโสด
Singularities (Mathematics)ภาวะเอกฐาน (คณิตศาสตร์)ภาวะเอกฐาน (คณิตศาสตร์)
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1937-1945สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1937-1945
Sino-Vietnamese Conflict, 1979สงครามจีน-เวียดนาม, ค.ศ. 1979สงครามจีน-เวียดนาม, ค.ศ. 1979
Sinsการทำบาปการทำบาป
Sinter (Metallurgy)โลหะที่เผาผนึกโลหะที่เผาผนึก
Sinteringการเผาผนึกการเผาผนึก
Sinusitisโพรงจมูกอักเสบโพรงจมูกอักเสบ
Sirindhorniaeจำปีสิรินธรจำปีสิรินธร
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอมละครซิทคอม
Six sigma (Quality control standard)ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
Sixteen Personality Factor Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 พีเอฟแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 พีเอฟ
Sizeขนาดขนาด
Sjogren's syndromeกลุ่มอาการโชเกร็นกลุ่มอาการโชเกร็น
Skaสกาสกา
Skandhasขันธ์ขันธ์
Skat (Submarine)สเกท (เรือดำน้ำ)สเกท (เรือดำน้ำ)
Skatesสเกตสเกต
Skatingการเล่นสเกตการเล่นสเกต
Skeletonโครงกระดูกโครงกระดูก
Skepticismกังขาคติกังขาคติ
SketchUp (Computer files)สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถลความต้านทานการลื่นไถล
Skilled laborแรงงานฝีมือแรงงานฝีมือ
Skinผิวหนังผิวหนัง
Skin absorptionการดูดซึมของผิวหนังการดูดซึมของผิวหนัง
Skin careการดูแลผิวหนังการดูแลผิวหนัง
Skin diseasesโรคผิวหนังโรคผิวหนัง
Skin diseases, Infectiousโรคผิวหนังจากการติดเชื้อโรคผิวหนังจากการติดเชื้อ
Skin divingการดำน้ำแบบสกินการดำน้ำแบบสกิน
Skin neoplasmsเนื้องอกผิวหนังเนื้องอกผิวหนัง
Skin temperatureอุณหภูมิผิวหนังอุณหภูมิผิวหนัง
Skin testsการทดสอบทางผิวหนังการทดสอบทางผิวหนัง
Skullกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะ
Skydivingการเหินเวหาการเหินเวหา
Skylightsช่องรับแสงช่องรับแสง
Skyscrapersตึกระฟ้าตึกระฟ้า
Slabsแผ่นพื้นแผ่นพื้น
Slagกากถลุงกากถลุง
Slangภาษาตลาดภาษาตลาด
Slaughtering and slaughter-housesการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
Slave laborแรงงานทาสแรงงานทาส
Slave tradeการค้าทาสการค้าทาส
Slaveryการเป็นทาสการเป็นทาส
Slavery in literatureการเป็นทาสในวรรณกรรมการเป็นทาสในวรรณกรรม
Slavesทาสทาส
Sleepการนอนหลับการนอนหลับ
Sleep apnea syndromesกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับ
Sleep apnea, Obstructiveภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
Sleep disordersความผิดปกติของการนอนหลับความผิดปกติของการนอนหลับ
Sleep initiation and maintenance disordersการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับ
Slide collectionรายการสไลด์รายการสไลด์
Slides (Photography)ภาพนิ่ง (การถ่ายภาพ)ภาพนิ่ง (การถ่ายภาพ)
Slip castingการหล่อแบบการหล่อแบบ
Slopes (Soil mechanics)ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
Slow-reacting substancesสารออกฤทธิ์ช้าสารออกฤทธิ์ช้า
Slugs (Mollusks)ทาก (หอย)ทาก (หอย)
Slumsชุมชนแออัดชุมชนแออัด
Small businessธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจขนาดย่อม
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ศาลคดีมโนสาเร่
Small groupsกลุ่มขนาดเล็กกลุ่มขนาดเล็ก
Small libraryห้องสมุดขนาดเล็กห้องสมุดขนาดเล็ก
Small sculptureประติมากรรมขนาดเล็กประติมากรรมขนาดเล็ก
Smart cardsสมาร์ตการ์ดสมาร์ตการ์ด
Smart materialsวัสดุอัฉริยะวัสดุอัฉริยะ
Smartphonesสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟน
Smeltingการถลุงแร่การถลุงแร่
Smilingการยิ้มการยิ้ม
Smogหมอกควันหมอกควัน
Smokeควันควัน
Smoked foodsอาหารรมควันอาหารรมควัน
Smokingการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่
Smoking cessationการเลิกสูบบุหรี่การเลิกสูบบุหรี่
Smugglingการลักลอบหนีศุลกากรการลักลอบหนีศุลกากร
Snack food industryอุตสาหกรรมอาหารว่างอุตสาหกรรมอาหารว่าง
Snack foodsอาหารว่างอาหารว่าง
Snailsหอยทากหอยทาก
Snake bitesงูกัดงูกัด
Snake venomsพิษงูพิษงู
Snakesงูงู
Snookerสนุ๊กเกอร์สนุ๊กเกอร์
Snoopy (Fictitious Character)สนูปปี้ (ตัวละครในนวนิยาย)สนูปปี้ (ตัวละครในนวนิยาย)
Snoringการกรนการกรน
So (Southeast Asian people)ชาวโซ่ชาวโซ่
Soapสบู่สบู่
Soap bubblesฟองสบู่ฟองสบู่
Soap operasละครชุดแนวโรแมนติกละครชุดแนวโรแมนติก
Soap sculptureประติมากรรมสบู่ประติมากรรมสบู่
Soccerฟุตบอลฟุตบอล
Soccer fansแฟนฟุตบอลแฟนฟุตบอล
Soccer fieldsสนามฟุตบอลสนามฟุตบอล
Soccer managersผู้บริหารทีมฟุตบอลผู้บริหารทีมฟุตบอล
Soccer matchesการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอล
Soccer playersนักฟุตบอลนักฟุตบอล
Soccer teamsทีมฟุตบอลทีมฟุตบอล
Social acceptanceการยอมรับทางสังคมการยอมรับทางสังคม
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็กการยอมรับทางสังคมในเด็ก
Social accountingการบัญชีสังคมการบัญชีสังคม
Social actionการกระทำทางสังคมการกระทำทางสังคม
Social adjustment การปรับตัวทางสังคมการปรับตัวทางสังคม
Social aspectsแง่สังคมแง่สังคม
Social capital (Sociology)ทุนทางสังคม (สังคมวิทยา)ทุนทางสังคม (สังคมวิทยา)
Social case workสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
Social changeการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Social choiceการเลือกทางสังคมการเลือกทางสังคม
Social classesชนชั้นในสังคมชนชั้นในสังคม
Social conditionsภาวะสังคมภาวะสังคม
Social conflictความขัดแย้งทางสังคมความขัดแย้งทางสังคม
Social conflict in mass mediaความขัดแย้งทางสังคมในสื่อมวลชนความขัดแย้งทางสังคมในสื่อมวลชน
Social contractสัญญาทางสังคมสัญญาทางสังคม
Social controlการควบคุมทางสังคมการควบคุมทางสังคม
Social ecologyนิเวศวิทยาสังคมนิเวศวิทยาสังคม
Social entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
Social ethicsจริยธรรมทางสังคมจริยธรรมทางสังคม
Social evolutionวิวัฒนาการของสังคมวิวัฒนาการของสังคม
Social exchangeการแลกเปลี่ยนทางสังคมการแลกเปลี่ยนทางสังคม
Social group workสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
Social groupsกลุ่มสังคมกลุ่มสังคม
Social historyประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์สังคม
Social indicatorsเครื่องชี้ภาวะสังคมเครื่องชี้ภาวะสังคม
Social institutionsสถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคม
Social integrationการประสานสังคมการประสานสังคม
Social intelligenceการเข้าใจสังคมการเข้าใจสังคม
Social interactionปฏิสัมพันธ์ทางสังคมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
Social isolationการโดดเดี่ยวทางสังคมการโดดเดี่ยวทางสังคม
Social learningการเรียนรู้เชิงสังคมการเรียนรู้เชิงสังคม
Social legislationกฎหมายทางสังคมกฎหมายทางสังคม
Social marketingการตลาดเพื่อสังคมการตลาดเพื่อสังคม
Social medicineเวชศาสตร์สังคมเวชศาสตร์สังคม
Social mobilityการเลื่อนฐานะทางสังคมการเลื่อนฐานะทางสังคม
Social movementsขบวนการสังคมขบวนการสังคม
Social networksเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคม
Social normsปทัสถานทางสังคมปทัสถานทางสังคม
Social participationการมีส่วนร่วมทางสังคมการมีส่วนร่วมทางสังคม
Social perceptionการรับรู้ทางสังคมการรับรู้ทางสังคม
Social planningการวางแผนทางสังคมการวางแผนทางสังคม
Social policyนโยบายสังคมนโยบายสังคม
Social predictionพยากรณ์สังคมพยากรณ์สังคม
Social problemsปัญหาสังคมปัญหาสังคม
Social problems in motion picturesปัญหาสังคมในภาพยนตร์ปัญหาสังคมในภาพยนตร์
Social psychologyจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาสังคม
Social reformersนักปฏิรูปสังคมนักปฏิรูปสังคม
Social responsibility of businessความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Social rightsสิทธิทางสังคมสิทธิทางสังคม
Social science librariesห้องสมุดสังคมศาสตร์ห้องสมุดสังคมศาสตร์
Social science literatureวรรณกรรมสังคมศาสตร์วรรณกรรมสังคมศาสตร์
Social science teachersครูสังคมศาสตร์ครูสังคมศาสตร์
Social sciencesสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์
Social scientistsนักสังคมศาสตร์นักสังคมศาสตร์
Social securityประกันสังคมประกันสังคม
Social security beneficiariesผู้รับประโยชน์จากประกันสังคมผู้รับประโยชน์จากประกันสังคม
Social serviceสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์
Social service, Ruralสังคมสงเคราะห์ชนบทสังคมสงเคราะห์ชนบท
Social skillsทักษะทางสังคมทักษะทางสังคม
Social skills in childrenทักษะทางสังคมในเด็กทักษะทางสังคมในเด็ก
Social stratificationการจัดช่วงชั้นทางสังคมการจัดช่วงชั้นทางสังคม
Social structureโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางสังคม
Social structure in literatureโครงสร้างทางสังคมในวรรณกรรมโครงสร้างทางสังคมในวรรณกรรม
Social surveysการสำรวจทางสังคมการสำรวจทางสังคม
Social systemsระบบสังคมระบบสังคม
Social valuesค่านิยมสังคมค่านิยมสังคม
Social work administrationการบริหารงานสังคมสงเคราะห์การบริหารงานสังคมสงเคราะห์
Social work educationการศึกษาทางบริการสังคมการศึกษาทางบริการสังคม
Social work with Afican American childrenสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
Social work with Afroican Americansสังคมสงเคราะห์สำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันสังคมสงเคราะห์สำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
Social work with alcoholicsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดสุราสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดสุรา
Social work with childrenสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็ก
Social work with children with disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการ
Social work with children with mental disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการทางจิตสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการทางจิต
Social work with criminalsสังคมสงเคราะห์สำหรับอาชญากรสังคมสงเคราะห์สำหรับอาชญากร
Social work with drug addictsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดยาเสพติดสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดยาเสพติด
Social work with gaysสังคมสงเคราะห์สำหรับเกย์สังคมสงเคราะห์สำหรับเกย์
Social work with immigrantsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนเข้าเมืองสังคมสงเคราะห์สำหรับคนเข้าเมือง
Social work with juvenile delinquentsสังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชนที่กระทำผิดสังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชนที่กระทำผิด
Social work with lesbiansสังคมสงเคราะห์สำหรับเลสเบียนสังคมสงเคราะห์สำหรับเลสเบียน
Social work with menสังคมสงเคราะห์สำหรับบุรุษสังคมสงเคราะห์สำหรับบุรุษ
Social work with minoritiesสังคมสงเคราะห์สำหรับชนกลุ่มน้อยสังคมสงเคราะห์สำหรับชนกลุ่มน้อย
Social work with older peopleสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ
Social work with people with disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการ
Social work with people with mental disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการทางจิตสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการทางจิต
Social work with people with social disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการทางสังคมสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการทางสังคม
Social work with prostitutesสังคมสงเคราะห์สำหรับโสเภณีสังคมสงเคราะห์สำหรับโสเภณี
Social work with single parentsสังคมสงเคราะห์สำหรับบิดามารดาที่เป็นโสดสังคมสงเคราะห์สำหรับบิดามารดาที่เป็นโสด
Social work with single peopleสังคมสงเคราะห์สำหรับคนโสดสังคมสงเคราะห์สำหรับคนโสด
Social work with teenagersสังคมสงเคราะห์สำหรับวัยรุ่นสังคมสงเคราะห์สำหรับวัยรุ่น
Social work with the deafสังคมสงเคราะห์สำหรับคนหูหนวกสังคมสงเคราะห์สำหรับคนหูหนวก
Social work with the homelessสังคมสงเคราะห์สำหรับคนไร้ที่อยู่สังคมสงเคราะห์สำหรับคนไร้ที่อยู่
Social work with the terminally illสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยใกล้ตายสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยใกล้ตาย
Social work with the unemployedสังคมสงเคราะห์สำหรับคนว่างงานสังคมสงเคราะห์สำหรับคนว่างงาน
Social work with widowsสังคมสงเคราะห์สำหรับสตรีม่ายสังคมสงเคราะห์สำหรับสตรีม่าย
Social work with womenสังคมสงเคราะห์สำหรับสตรีสังคมสงเคราะห์สำหรับสตรี
Social work with youthสังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชนสังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชน
Social workersนักสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์
Socialismสังคมนิยมสังคมนิยม
Socialism and buddhismสังคมนิยมกับพุทธศาสนาสังคมนิยมกับพุทธศาสนา
Socialism and musicสังคมนิยมกับดนตรีสังคมนิยมกับดนตรี
Socialism and religionสังคมนิยมกับศาสนาสังคมนิยมกับศาสนา
Socialism and societyสังคมนิยมกับสังคมสังคมนิยมกับสังคม
Socialist realism and architectureสัจนิยมแนวสังคมนิยมกับสถาปัตยกรรมสัจนิยมแนวสังคมนิยมกับสถาปัตยกรรม
Socialistsนักสังคมนิยมนักสังคมนิยม
Socialitesบุคคลในวงสังคมบุคคลในวงสังคม
Socializationสังคมประกิตสังคมประกิต
Societies ; Associations, institutions, etc.สมาคมสมาคม
Societies and clubsสมาคมและสโมสรสมาคมและสโมสร
Societies living in common without vowsสมาคมคริสเตียนสมาคมคริสเตียน
Socioenvironmental therapyการรักษาทางสังคมวิทยาแวดล้อมการรักษาทางสังคมวิทยาแวดล้อม
Sociolinguisticsภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
Sociological aspectsแง่สังคมวิทยาแง่สังคมวิทยา
Sociological jurisprudenceกฎหมายกับสังคมกฎหมายกับสังคม
Sociologistsนักสังคมวิทยานักสังคมวิทยา
Sociologyสังคมวิทยาสังคมวิทยา
Sociology of disabilityสังคมวิทยาความพิการสังคมวิทยาความพิการ
Sociology, Buddhistสังคมวิทยาเชิงพุทธศาสนาสังคมวิทยาเชิงพุทธศาสนา
Sociology, Medicalสังคมวิทยาการแพทย์สังคมวิทยาการแพทย์
Sociology, Ruralสังคมวิทยาชนบทสังคมวิทยาชนบท
Sociology, Urbanสังคมวิทยาเมืองสังคมวิทยาเมือง
Sociometryสังคมมิติสังคมมิติ
Socksถุงเท้าสั้นถุงเท้าสั้น
Socrates, 470-399 B.C.โซกราตีส, 470-399 ปีก่อน ค.ศ.โซกราตีส, 470-399 ปีก่อน ค.ศ.
Sodiumโซเดียมโซเดียม
Sodium carbonate industryอุตสาหกรรมโซเดียม คาร์บอเนตอุตสาหกรรมโซเดียม คาร์บอเนต
Sodium hydroxideโซดาไฟโซดาไฟ
Soekarno, 1901-1970ซูการ์โน, ค. ศ. 1901-1970ซูการ์โน, ค. ศ. 1901-1970
Soft drink industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชนิดอ่อนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชนิดอ่อน
Soft drinksเครื่องดื่มชนิดอ่อนเครื่องดื่มชนิดอ่อน
Soft tissue infectionsการติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อนการติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อน
Soft tissue neoplasmsเนื้องอกส่วนเนื้อเยื่ออ่อนเนื้องอกส่วนเนื้อเยื่ออ่อน
Soft-shelled turtlesตะพาบตะพาบ
Softballซอฟท์บอลซอฟท์บอล
Softdesk Civilซอฟต์เดสก์ ซิวิลซอฟต์เดสก์ ซิวิล
Software architectureสถาปัตยกรรมส่วนชุดคำสั่งสถาปัตยกรรมส่วนชุดคำสั่ง
Software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่งวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง
Software maintenanceการบำรุงรักษาส่วนชุดคำสั่งการบำรุงรักษาส่วนชุดคำสั่ง
Software protectionการคุ้มครองส่วนชุดคำสั่งการคุ้มครองส่วนชุดคำสั่ง
Software sequencersตัวจัดลำดับส่วนชุดคำสั่งตัวจัดลำดับส่วนชุดคำสั่ง
Softwood industryอุตสาหกรรมไม้เนื้ออ่อนอุตสาหกรรมไม้เนื้ออ่อน
Soil absorption and adsorptionการดูดซับของดินการดูดซับของดิน
Soil amendmentsการปรับปรุงดินการปรับปรุงดิน
Soil biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของดินความหลากหลายทางชีวภาพของดิน
Soil biologyชีววิทยาของดินชีววิทยาของดิน
Soil cementดินซีเมนต์ดินซีเมนต์
Soil chemistryเคมีของดินเคมีของดิน
Soil conservationการอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์ดิน
Soil consolidation testการทดสอบการอัดตัวคายน้ำของดินการทดสอบการอัดตัวคายน้ำของดิน
Soil ecologyนิเวศวิทยาดินนิเวศวิทยาดิน
Soil erosionการกร่อนของดินการกร่อนของดิน
Soil fertilityความอุดมสมบูรณ์ของดินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil managementการจัดการดินการจัดการดิน
Soil mechanicsปฐพีกลศาสตร์ปฐพีกลศาสตร์
Soil microbiologyจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ในดิน
Soil moistureความชื้นในดินความชื้นในดิน
Soil penetration testการทดสอบความลึกเจาะของดินการทดสอบความลึกเจาะของดิน
Soil percolationการไหลซึมผ่านดินการไหลซึมผ่านดิน
Soil permeabilityความซึมน้ำของดินความซึมน้ำของดิน
Soil physicsฟิสิกส์ของดินฟิสิกส์ของดิน
Soil pollutionมลพิษทางดินมลพิษทางดิน
Soil productivityการเพิ่มผลผลิตทางดินการเพิ่มผลผลิตทางดิน
Soil remediationการกำจัดสารปนเปื้อนในดินการกำจัดสารปนเปื้อนในดิน
Soil scienceปฐพีศาสตร์ปฐพีศาสตร์
Soil solarizationพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ของดินพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ของดิน
Soil stabilizationการอัดแน่นของดินการอัดแน่นของดิน
Soil surveysการสำรวจดินการสำรวจดิน
Soil-binding plantsพืชป้องกันดินทลายพืชป้องกันดินทลาย
Soilsดินดิน
Soils, Salts inดินเค็มดินเค็ม
Solanaceaeโซลานาซีโซลานาซี
Solanumโซลานุมโซลานุม
Solanum incanumมะแว้งมะแว้ง
Solanum indicum ; Solanum fiolaceumมะแว้งต้น (โซลานุม อินดิคุม)มะแว้งต้น (โซลานุม อินดิคุม)
Solanum laciniatumมะเขือมะเขือ
Solanum nigurm ; Black nightshadi ; Poisonberryมะแว้งนกมะแว้งนก
Solanum sanitwongseiมะแว้งต้น (โซลานุม สนิทวงศ์ซี)มะแว้งต้น (โซลานุม สนิทวงศ์ซี)
Solanum torvumมะเขือพวงมะเขือพวง
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์การปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์
Solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์
Solar collector industryอุตสาหกรรมแผงรวมแสงอาทิตย์อุตสาหกรรมแผงรวมแสงอาทิตย์
Solar collectorsแผงรวมแสงอาทิตย์แผงรวมแสงอาทิตย์
Solar dryersเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
Solar eclipsesสุริยุปราคาสุริยุปราคา
Solar energyพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์
Solar energy industriesอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
Solar food dryersเครื่องอบแห้งอาหารพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องอบแห้งอาหารพลังงานแสงอาทิตย์
Solar heatingการทำความร้อนจากแสงอาทิตย์การทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
Solar housesบ้านพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
Solar power plantsโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
Solar radiationการแผ่รังสีดวงอาทิตย์การแผ่รังสีดวงอาทิตย์
Solar stillsเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
Solar systemระบบสุริยะระบบสุริยะ
Solar vehiclesยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์
Solder and solderingบัดกรีบัดกรี
Soldiersทหารทหาร
Soldiers' librariesห้องสมุดของทหารห้องสมุดของทหาร
Solid state electronicsอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็งอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
Solid state physicsฟิสิกส์สถานะของแข็งฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solidarityความเป็นปึกแผ่นทางสังคมความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
Solidsของแข็งของแข็ง
SolidWorksโซลิคเวิคส์โซลิคเวิคส์
Solitudeaสันโดษสันโดษ
Solo instrument musicดนตรีบรรเลงเดี่ยวดนตรีบรรเลงเดี่ยว
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะโซโลมอน
Solution (Chemistry)สารละลายสารละลาย
Solutions, Supersaturatedสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวด
Solvent abuseพฤติกรรมการใช้สารระเหยในทางที่ผิดพฤติกรรมการใช้สารระเหยในทางที่ผิด
Solventsสารตัวทำละลายสารตัวทำละลาย
Solvolysisการแยกสลายด้วยตัวทำละลายการแยกสลายด้วยตัวทำละลาย
Sona (Computer file)โซนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)โซนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Sonatas (Violin and piano)โซนาตา (ไวโอลินและเปียโน)โซนาตา (ไวโอลินและเปียโน)
Songkranวันสงกรานต์วันสงกรานต์
Songsเพลงเพลง
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ยเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย
Songs (High voice) with pianoเพลง (เสียงสูง) ประกอบเปียโนเพลง (เสียงสูง) ประกอบเปียโน
Songs and musicเพลงและดนตรีเพลงและดนตรี
Songs with orchestraเพลงประกอบวงดุริยางค์เพลงประกอบวงดุริยางค์
Songs, Englishเพลงอังกฤษเพลงอังกฤษ
Songs, Thaiเพลงไทยเพลงไทย
Songs, Unaccompaniedเพลงไม่มีดนตรีประกอบเพลงไม่มีดนตรีประกอบ
Sonneratia caseolarisลำพูลำพู
Sonsบุตรชายบุตรชาย
Sony Clie (Computer)โซนี คลีเอ้ (คอมพิวเตอร์)โซนี คลีเอ้ (คอมพิวเตอร์)
Sorbic acidกรดซอร์บิคกรดซอร์บิค
Sorbitolซอร์บิทอลซอร์บิทอล
Soro brook carpปลาพลวงปลาพลวง
Sorting (Electronic computers)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
Sotoshuนิกายโซโต (องค์การ)นิกายโซโต (องค์การ)
Soulวิญญาณวิญญาณ
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา)วิญญาณ (พุทธศาสนา)
Soul matesคู่แท้คู่แท้
Soundเสียง (ฟิสิกส์)เสียง (ฟิสิกส์)
Sound motion picturesภาพยนตร์เสียงภาพยนตร์เสียง
Sound recording industryอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง
Sound recording librariesห้องสมุดวัสดุบันทึกเสียงห้องสมุดวัสดุบันทึกเสียง
Sound recordingsวัสดุบันทึกเสียงวัสดุบันทึกเสียง
Sound recordings for foreign speakersวัสดุบันทึกเสียงสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศวัสดุบันทึกเสียงสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ
Sound studiosห้องบันทึกเสียงห้องบันทึกเสียง
Sound-wavesคลื่นเสียงคลื่นเสียง
Soundproofingการกันเสียงการกันเสียง
Soundsเสียงเสียง
Soupsซุปซุป
Sourcesแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
South Americaอเมริกาใต้อเมริกาใต้
South Asiaเอเชียใต้เอเชียใต้
South China Seaทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้
South East Asia Gamesการแข่งขันกีฬาซีเกมส์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
South Poleขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้
Southeast Asiaเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian literatureวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southern oscillationความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้
Southern Statesสหรัฐอเมริกา (ภาคใต้)สหรัฐอเมริกา (ภาคใต้)
Southern Thai languageภาษาไทยใต้ภาษาไทยใต้
Souvenirs (Keepsakes)ของที่ระลึกของที่ระลึก
Sovereigntyอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตย
Soviet literatureวรรณกรรมโซเวียตวรรณกรรมโซเวียต
Soviet Unionสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียต
Sowingการหว่านเมล็ดการหว่านเมล็ด
Soy oilน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลือง
Soy oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลือง
Soybeanถั่วเหลืองถั่วเหลือง
Soybean as feedถั่วเหลืองที่เป็นอาหารสัตว์ถั่วเหลืองที่เป็นอาหารสัตว์
Soybean industryอุตสาหกรรมถั่วเหลืองอุตสาหกรรมถั่วเหลือง
Soybean mealถั่วเหลืองที่เป็นอาหารถั่วเหลืองที่เป็นอาหาร
Soybean productsผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
Soyfoodsถั่วเหลืองที่เป็นอาหารคนถั่วเหลืองที่เป็นอาหารคน
Soymilkน้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลือง
Space (Architecture)ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม)ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม)
Space (Art)ที่ว่าง (ศิลป์)ที่ว่าง (ศิลป์)
Space and timeสถานที่และเวลาสถานที่และเวลา
Space and time in literatureสถานที่และเวลาในวรรณกรรมสถานที่และเวลาในวรรณกรรม
Space biologyชีววิทยาอวกาศชีววิทยาอวกาศ
Space debrisขยะอวกาศขยะอวกาศ
Space flightการเดินทางในอวกาศการเดินทางในอวกาศ
Space flight to the moonการเดินทางไปดวงจันทร์การเดินทางไปดวงจันทร์
Space industrializationอุตสาหกรรมอวกาศอุตสาหกรรมอวกาศ
Space lawกฎหมายอวกาศกฎหมายอวกาศ
Space medicineการแพทย์อวกาศการแพทย์อวกาศ
Space sciencesวิทยาศาสตร์อวกาศวิทยาศาสตร์อวกาศ
Space stationsสถานีอวกาศสถานีอวกาศ
Space vehiclesยานอวกาศยานอวกาศ
Space warfareสงครามอวกาศสงครามอวกาศ
Spahish mackerelปลาอินทรีบั้งปลาอินทรีบั้ง
Spainสเปนสเปน
Spam (Electronic mail)ข่าวขยะ ((ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)ข่าวขยะ ((ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
Spam filtering (Electronic mail)การตรวจจับข่าวขยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)การตรวจจับข่าวขยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
Spanish languageภาษาสเปนภาษาสเปน
Spanish literatureวรรณกรรมสเปนวรรณกรรมสเปน
Spare partsอะไหล่อะไหล่
Spary painting, Electrostaticการพ่นสีระบบไฟฟ้าสถิตย์การพ่นสีระบบไฟฟ้าสถิตย์
Spasms, Infantileอาการชักในทารกอาการชักในทารก
Spatial behaviorพฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์พฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์
Spawningการวางไข่การวางไข่
Special assessmentsเงินค่าประเมินเงินค่าประเมิน
Special collectionกลุ่มทรัพยากรเฉพาะด้านกลุ่มทรัพยากรเฉพาะด้าน
Special daysวันพิเศษวันพิเศษ
Special drawing rightsสิทธิถอนเงินพิเศษสิทธิถอนเงินพิเศษ
Special educationการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษ
Special education teachersครูสอนเด็กพิเศษครูสอนเด็กพิเศษ
Special effectsเทคนิคพิเศษเทคนิคพิเศษ
Special eventsเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์พิเศษ
Special events industryอุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษอุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษ
Special forces (Military science)หน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษ
Special librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ
Special librariesห้องสมุดเฉพาะห้องสมุดเฉพาะ
Special monthsเดือนพิเศษเดือนพิเศษ
Special operations (Military science)ปฏิบัติการรบพิเศษปฏิบัติการรบพิเศษ
Special relativity (Physics)ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (ฟิสิกส์)ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (ฟิสิกส์)
Special weapons and tactics unitsหน่วยอาวุธและยุทธวิธีพิเศษหน่วยอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ
Special weeksสัปดาห์พิเศษสัปดาห์พิเศษ
Special yearsปีพิเศษปีพิเศษ
Specialists ; Specialties and specialistผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการ
Specialized journalismข่าวเฉพาะด้านข่าวเฉพาะด้าน
Specialty storesร้านค้าเฉพาะอย่างร้านค้าเฉพาะอย่าง
Species diversityความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
Specific performanceเอกเทศสัญญาเอกเทศสัญญา
Specification writingการเขียนข้อกำหนดการเขียนข้อกำหนด
Specificationsข้อกำหนดข้อกำหนด
Specimensตัวอย่างตัวอย่าง
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรงผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง
Spectrophotometerเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Spectrum analysisการวิเคราะห์สเปกตรัมการวิเคราะห์สเปกตรัม
Spectrum analyzersเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
Speculationการเก็งกำไรการเก็งกำไร
Speechการพูดการพูด
Speech acts (Linguistics)วัจนกรรม (ภาษาศาสตร์)วัจนกรรม (ภาษาศาสตร์)
Speech anxietyความวิตกกังวลในการพูดความวิตกกังวลในการพูด
Speech disordersการพูดผิดปกติการพูดผิดปกติ
Speech processing systemsระบบการประมวลผลเสียงพูดระบบการประมวลผลเสียงพูด
Speech synthesisการสังเคราะห์เสียงพูดการสังเคราะห์เสียงพูด
Speech therapyการรักษาการพูดผิดปรกติการรักษาการพูดผิดปรกติ
Speech, Alaryngealการพูดโดยไม่ใช้กล่องเสียงการพูดโดยไม่ใช้กล่องเสียง
Speech, Esophagealการพูดโดยใช้หลอดอาหารการพูดโดยใช้หลอดอาหาร
Speeches in Congressสุนทรพจน์ในรัฐสภาสุนทรพจน์ในรัฐสภา
Speeches, addresses, etc.สุนทรพจน์สุนทรพจน์
Speeches, addresses, etc., Americanสุนทรพจน์อเมริกันสุนทรพจน์อเมริกัน
Speeches, addresses, etc., Chineseสุนทรพจน์จีนสุนทรพจน์จีน
Speeches, addresses, etc., Englishสุนทรพจน์อังกฤษสุนทรพจน์อังกฤษ
Speeches, addresses, etc., Thaiสุนทรพจน์ไทยสุนทรพจน์ไทย
Speedความเร็วความเร็ว
Speed readingการอ่านเร็วการอ่านเร็ว
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว
Spelling errorsข้อผิดในการสะกดคำข้อผิดในการสะกดคำ
Spendings taxภาษีบริโภคภาษีบริโภค
Sperm banksคลังอสุจิคลังอสุจิ
Spermatogenesisการสร้างอสุจิการสร้างอสุจิ
Spermatozoaตัวอสุจิตัวอสุจิ
Spice plantsพืชเครื่องเทศพืชเครื่องเทศ
Spicesเครื่องเทศเครื่องเทศ
Spider venomsพิษแมงมุมพิษแมงมุม
Spidersแมงมุมแมงมุม
Spiesจารชนจารชน
Spinal cordไขสันหลังไขสันหลัง
Spinal cord compressionการกดทับไขสันหลังการกดทับไขสันหลัง
Spinal cord injuriesไขสันหลังบาดเจ็บไขสันหลังบาดเจ็บ
Spinal diseasesโรคกระดูกสันหลังโรคกระดูกสันหลัง
Spinal fracturesกระดูกสันหลังหักกระดูกสันหลังหัก
Spinal injuriesกระดูกสันหลังบาดเจ็บกระดูกสันหลังบาดเจ็บ
Spinal neoplasmsเนื้องอกกระดูกสันหลังเนื้องอกกระดูกสันหลัง
Spinal osteophytosisกระดูกสันหลังงอกกระดูกสันหลังงอก
Spinal punctureการเจาะหลังการเจาะหลัง
Spindle-whorlsแวแว
Spineกระดูกสันหลังกระดูกสันหลัง
Spinningการปั่นด้ายการปั่นด้าย
Spiritจิตจิต
Spirits (Buddhism)จิต (พุทธศาสนา)จิต (พุทธศาสนา)
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณชีวประวัติวิญญาณ
Spiritual directionการชี้แนะทางจิตวิญญาณการชี้แนะทางจิตวิญญาณ
Spiritual exercisesการฝึกจิตวิญญาณการฝึกจิตวิญญาณ
Spiritual lifeชีวิตทางจิตวิญญาณชีวิตทางจิตวิญญาณ
Spiritual therapiesการรักษาทางจิตวิญญาณการรักษาทางจิตวิญญาณ
Spiritualismการเข้าทรงการเข้าทรง
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรงการตีความจากการเข้าทรง
Spirometryการวัดปริมาตรอากาศหายใจการวัดปริมาตรอากาศหายใจ
Spirulinaสาหร่ายเกลียวทองสาหร่ายเกลียวทอง
Spiruridaพยาธิตัวกลมสไปรูริด้าพยาธิตัวกลมสไปรูริด้า
Spleenม้ามม้าม
Splintsเฝือกเฝือก
Spokenภาษาพูดภาษาพูด
Spondylitisข้อสันหลังอักเสบข้อสันหลังอักเสบ
Spondylitis, Ankylosingข้อสันหลังอักเสบติดแข็งข้อสันหลังอักเสบติดแข็ง
Spondylolisthesisกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังเคลื่อน
Sport utility vehiclesรถยนต์อเนกประสงค์รถยนต์อเนกประสงค์
Sporting goodsอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬา
Sporting goods industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา
Sportsกีฬากีฬา
Sports administrationการบริหารงานกีฬาการบริหารงานกีฬา
Sports and stateกีฬากับรัฐกีฬากับรัฐ
Sports and tourismกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Sports carsรถสปอร์ตรถสปอร์ต
Sports facilitiesสถานบริการด้านกีฬาสถานบริการด้านกีฬา
Sports for childrenกีฬาสำหรับเด็กกีฬาสำหรับเด็ก
Sports for people with disabilitiesกีฬาสำหรับคนพิการกีฬาสำหรับคนพิการ
Sports journalismข่าวกีฬาข่าวกีฬา
Sports medicineกีฬาเวชศาสตร์กีฬาเวชศาสตร์
Sports museumsพิพิธภัณฑ์กีฬาพิพิธภัณฑ์กีฬา
Sports officiating ; Umpiring (Sports) การตัดสินกีฬาการตัดสินกีฬา
Sports personnelบุคลากรทางการกีฬาบุคลากรทางการกีฬา
Sports sciencesวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports spectators ผู้ชมกีฬาผู้ชมกีฬา
Sports sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬาการสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬา
Sports tournamentsการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬา
Sportswritersผู้เขียนข่าวกีฬาผู้เขียนข่าวกีฬา
Spousesคู่สมรสคู่สมรส
Spouses of adult child sexual abuse victimsคู่สมรสของผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็กคู่สมรสของผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก
Spouted bed processesกระบวนการสเปาเต็ดเบดกระบวนการสเปาเต็ดเบด
Spratly Islandsหมู่เกาะสเปรตลีหมู่เกาะสเปรตลี
Spray nozzlesหัวฉีดพ่นหัวฉีดพ่น
Spray paintingการพ่นสีการพ่นสี
Sprayingการพ่นการพ่น
Spraying and dusting in agricultureการพ่นและการโรยฝุ่นในเกษตรกรรมการพ่นและการโรยฝุ่นในเกษตรกรรม
Spraying equipmentเครื่องพ่นเครื่องพ่น
Spread spectrum communicationsการสื่อสารด้วยระบบสเปรดสเปคตรัมการสื่อสารด้วยระบบสเปรดสเปคตรัม
Springsน้ำพุน้ำพุ
Sproutsเมล็ดงอกเมล็ดงอก
SPSS (Computer file)เอสพีเอสเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เอสพีเอสเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
SPSS for Windowsเอสพีเอสเอส สำหรับวินโดวส์เอสพีเอสเอส สำหรับวินโดวส์
SPSS Xเอสพีเอสเอส เอ็กซ์เอสพีเอสเอส เอ็กซ์
SPSS/PC + (Computer file)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
SPSS/PC Plus Trends (Computer files)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส เทรนดส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส เทรนดส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Sputumเสมหะเสมหะ
SQL (Computer program language)เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
SQL severเอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์
Squash rackets (Game)สควอช แร็กเกต (กีฬา)สควอช แร็กเกต (กีฬา)
Squashesฟักฟัก
Squid fisheriesประมงปลาหมึกประมงปลาหมึก
Squidsปลาหมึกปลาหมึก
Squirrel cage motorsมอเตอร์กรงกระรอกมอเตอร์กรงกระรอก
Sri Lankaศรีลังกาศรีลังกา
Srivijaya (Kingdom)ศรีวิชัย (อาณาจักร)ศรีวิชัย (อาณาจักร)
Stabilityเสถียรภาพเสถียรภาพ
Stadiumsสนามกีฬาสนามกีฬา
Stage lightingการจัดแสงบนเวทีการจัดแสงบนเวที
Stage managementการกำกับเวทีการกำกับเวที
Stage managersผู้กำกับเวทีผู้กำกับเวที
Stage photographyการถ่ายภาพการแสดงการถ่ายภาพการแสดง
Stage-setting and sceneryการจัดเวทีและฉากการจัดเวทีและฉาก
Stainless steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม
Stains and staining (Microscopy)สีย้อมและการย้อมสี (จุลทรรศนศาสตร์)สีย้อมและการย้อมสี (จุลทรรศนศาสตร์)
Stalkingการเฝ้าติดตามการเฝ้าติดตาม
Stallment planการขายผ่อนชำระการขายผ่อนชำระ
Stamp collectingการสะสมไปรษณียากรการสะสมไปรษณียากร
Stamp dutiesอากรแสตมป์อากรแสตมป์
Standardizationการมาตรฐานการมาตรฐาน
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐานข้อสัญญามาตรฐาน
Standardsมาตรฐานมาตรฐาน
Standards, Engineeringมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์มาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
Stapes surgeryศัลยกรรมกระดูกโกลนศัลยกรรมกระดูกโกลน
Staphylococcal food poisoningอาหารเป็นพิษจากสตาฟีโลค็อกคัสอาหารเป็นพิษจากสตาฟีโลค็อกคัส
Star Wars filmsภาพยนตร์สตาร์วอรส์ภาพยนตร์สตาร์วอรส์
StarOfficeสตาร์ออฟฟิศสตาร์ออฟฟิศ
Starsดาวดาว
Starting devicesอุปกรณ์สตาร์ตอุปกรณ์สตาร์ต
Starvationความอดอยากความอดอยาก
State supervisionการตรวจสอบโดยรัฐการตรวจสอบโดยรัฐ
State treesต้นไม้ประจำรัฐต้นไม้ประจำรัฐ
State, Theรัฐรัฐ
State-sponsored terrorismการใช้อำนาจรัฐก่อการร้ายการใช้อำนาจรัฐก่อการร้าย
Stateless personsคนไร้รัฐคนไร้รัฐ
Statelessnessความไร้สัญชาติความไร้สัญชาติ
States, Size ofขนาดของรัฐขนาดของรัฐ
Statesmenรัฐบุรุษรัฐบุรุษ
Statesmen's spousesคู่สมรสรัฐบุรุษคู่สมรสรัฐบุรุษ
Staticsสถิตยศาสตร์สถิตยศาสตร์
Statics and dynamics (Social Sciences)สถิตยศาสตร์กับพลศาสตร์ (สังคมศาสตร์)สถิตยศาสตร์กับพลศาสตร์ (สังคมศาสตร์)
Stationaryเครื่องเขียนเครื่องเขียน
Stationery tradeอุตสาหกรรมเครื่องเขียนอุตสาหกรรมเครื่องเขียน
Statistical decisionการตัดสินใจทางสถิติการตัดสินใจทางสถิติ
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐานทางสถิติการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
Statistical methodsระเบียบวิธีทางสถิติระเบียบวิธีทางสถิติ
Statistical power analysisการวิเคราะห์กำลังทางสถิติการวิเคราะห์กำลังทางสถิติ
Statistical servicesบริการสถิติบริการสถิติ
Statisticiansนักสถิตินักสถิติ
Statisticsสถิติสถิติ
Status (Laws)สถานภาพ (กฏหมาย)สถานภาพ (กฏหมาย)
Status epilepticus ภาวะชักแบบต่อเนื่องภาวะชักแบบต่อเนื่อง
Statutesพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
Stavudineสตาวูดีนสตาวูดีน
Staw industriesอุตสาหกรรมฟางอุตสาหกรรมฟาง
Steamไอน้ำไอน้ำ
Steam engineeringวิศวกรรมไอน้ำวิศวกรรมไอน้ำ
Steam power-plantsโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
Steam-boilersหม้อไอน้ำหม้อไอน้ำ
Steam-enginesเครื่องยนต์ไอน้ำเครื่องยนต์ไอน้ำ
Steamboatsเรือกลไฟเรือกลไฟ
Steelเหล็กกล้าเหล็กกล้า
Steel alloysเหล็กกล้าผสมเหล็กกล้าผสม
Steel barsเหล็กเส้นเหล็กเส้น
Steel furnitureเฟอร์นิเจอร์เหล็กเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
Steel industry and tradeอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอุตสาหกรรมเหล็กกล้า
Steel pilingเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเหล็ก
Steel pipe industriesอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า
Steel plate industry อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่น
Steel, Castเหล็กกล้าหล่อเหล็กกล้าหล่อ
Steel, Stainlessเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม
Steel, Structuralเหล็กกล้าโครงสร้างเหล็กกล้าโครงสร้าง
Steering-gearเฟืองบังคับเลี้ยวเฟืองบังคับเลี้ยว
Steinernematidaeไส้เดือนฝอยสไตเนอนีมาทิเดไส้เดือนฝอยสไตเนอนีมาทิเด
Stem cell transplantationการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
Stem cellsเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์ต้นกำเนิด
Stepdaughtersบุตรเลี้ยงสาวบุตรเลี้ยงสาว
Stepparentsบิดามารดาเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยง
Stereochemistryสเตริโอเคมีสเตริโอเคมี
Stereophonic sound systemsระบบเสียงสเตริโอระบบเสียงสเตริโอ
Stereotype (Psychology) in mass mediaภาพพจน์ในสื่อมวลชนภาพพจน์ในสื่อมวลชน
Stereotype (Social psychology)ภาพพจน์ (จิตวิทยาสังคม)ภาพพจน์ (จิตวิทยาสังคม)
Sterilizationการทำไร้เชื้อการทำไร้เชื้อ
Sterilization (Birth control)การทำหมันการทำหมัน
Sterilization reversalการแก้หมันการแก้หมัน
Sterilization, Tubalการทำหมันโดยผูกท่อรังไข่การทำหมันโดยผูกท่อรังไข่
Steroidsสเตอรอยด์สเตอรอยด์
Steroscopic viewsทัศนียภาพสามมิติทัศนียภาพสามมิติ
Stevedoresคนงานขนสินค้าขึ้นลงจากเรือคนงานขนสินค้าขึ้นลงจากเรือ
Stevens-Johnson syndromeกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสันกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน
Stick fightingการต่อสู้ด้วยไม้การต่อสู้ด้วยไม้
Stickersสติกเกอร์สติกเกอร์
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่งการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติกกระบวนการสโตแคสติก
Stock companiesบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทมหาชนจำกัด
Stock exchangesตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์
Stock index futuresสัญญาซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้าสัญญาซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้า
Stock ownershipกรรมสิทธิ์ในหุ้นกรรมสิทธิ์ในหุ้น
Stock price forecastingพยากรณ์ราคาหุ้นพยากรณ์ราคาหุ้น
Stock price indexesดัชนีราคาหุ้นดัชนีราคาหุ้น
Stock repurchasingการซื้อหุ้นคืนการซื้อหุ้นคืน
Stock splittingการแตกหุ้นการแตกหุ้น
Stock transferการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นการโอนกรรมสิทธิ์หุ้น
Stock warrantsใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
Stockbrokersนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
Stockholdersผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น
Stockholders' derivative actionsการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้น
Stockholders' meetingsการประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น
Stockholders' votingการออกเสียงของผู้ถือหุ้นการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
Stocksหุ้นและการเล่นหุ้นหุ้นและการเล่นหุ้น
Stoichiometryปริมาณสัมพันธ์ (เคมีฟิสิคัล)ปริมาณสัมพันธ์ (เคมีฟิสิคัล)
Stomachกระเพาะอาหารกระเพาะอาหาร
Stomach diseasesโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหาร
Stomach neoplasmsเนื้องอกกระเพาะอาหารเนื้องอกกระเพาะอาหาร
Stomach ulcerแผลเปื่อยกระเพาะอาหารแผลเปื่อยกระเพาะอาหาร
Stomatitisปากอักเสบปากอักเสบ
Stomoxys calcitransแมลงวันคอกสัตว์แมลงวันคอกสัตว์
Stone carvingการแกะสลักหินการแกะสลักหิน
Stone-carrying vesselsเรือบรรทุกหินเรือบรรทุกหิน
Stonewareสโตนแวร์สโตนแวร์
Storageที่เก็บที่เก็บ
Storage batteriesแบตเตอรี่ทุติยภูมิแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
Storage cabinetsตู้ตู้
Storage jarsโอ่งโอ่ง
Store decorationการตกแต่งร้านค้าการตกแต่งร้านค้า
Stored-value cardsบัตรเงินสดบัตรเงินสด
Stores, Retailร้านค้าปลีกร้านค้าปลีก
Stories, plots, etc.เนื้อหา, โครงเรื่อง, ฯลฯเนื้อหา, โครงเรื่อง, ฯลฯ
Storm sewersท่อระบายน้ำฝนท่อระบายน้ำฝน
Storm surges คลื่นพายุซัดฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่ง
Stormsพายุพายุ
Storyboardsบทภาพบทภาพ
Storytellingการเล่านิทานการเล่านิทาน
Stovesเตาเตา
Stoves, Electricเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้า
Stoves, Gasเตาแก๊สเตาแก๊ส
Strabismusตาเหล่ตาเหล่
Strain gagesอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุ
Strains and stressesความเครียดและความเค้นความเครียดและความเค้น
Straitsช่องแคบช่องแคบ
Strategic alliances (Business)การร่วมมือกันทางธุรกิจการร่วมมือกันทางธุรกิจ
Strategic aspectsแง่ยุทธศาสตร์แง่ยุทธศาสตร์
Strategic planningการวางแผนเชิงกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์
Strategyยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
Strawฟางฟาง
Strawberriesสตรอเบอรี่ส์สตรอเบอรี่ส์
Stream ecologyนิเวศวิทยาลำน้ำนิเวศวิทยาลำน้ำ
Stream measurementsการวัดปริมาณการไหลในลำน้ำการวัดปริมาณการไหลในลำน้ำ
Streamflowการไหลของน้ำการไหลของน้ำ
Streblus asper Laurข่อยข่อย
Street artศิลปะบาทวิถีศิลปะบาทวิถี
Street childrenเด็กข้างถนนเด็กข้างถนน
Street cleanersคนกวาดถนนคนกวาดถนน
Street cleaningการทำความสะอาดถนนการทำความสะอาดถนน
Street lifeชีวิตข้างถนนชีวิตข้างถนน
Street musicดนตรีและนักดนตรีข้างถนนดนตรีและนักดนตรีข้างถนน
Street musiciansนักดนตรีข้างถนนนักดนตรีข้างถนน
Street namesชื่อถนนชื่อถนน
Street photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ของชุมชนการถ่ายภาพทิวทัศน์ของชุมชน
Street vendorsคนค้าขายริมถนนคนค้าขายริมถนน
Streetsถนนถนน
Strength of materialsกำลังวัสดุกำลังวัสดุ
Streptococcal infectionsการติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสการติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส
Streptococcus agalactiaeสเตร็ปโตค็อกคัส อกาแลคเตียอีสเตร็ปโตค็อกคัส อกาแลคเตียอี
Streptococcus mutansสเตร็ปโตค็อกคัส มิวเทนส์สเตร็ปโตค็อกคัส มิวเทนส์
Streptococeus sanguisสเตร็ปโตค็อกคัส แซงกวิสสเตร็ปโตค็อกคัส แซงกวิส
Streptokinaseสเตรปโตไคเนสสเตรปโตไคเนส
Stress (Psychology)ความเครียด (จิตวิทยา)ความเครียด (จิตวิทยา)
Stress disorders, Post-traumaticความเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัยความเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัย
Stress managementการจัดการความเครียดการจัดการความเครียด
Stress wavesคลื่นหน่วยแรงคลื่นหน่วยแรง
Stretching exercisesกายบริหารแบบยืดเส้นกายบริหารแบบยืดเส้น
Strikes and lockoutsการนัดหยุดงานการนัดหยุดงาน
String bagsกระเป๋าเชือกกระเป๋าเชือก
String craftหัตถกรรมเชือกหัตถกรรมเชือก
String figuresการเล่นเชือกการเล่นเชือก
Stringed instrument musicดนตรีบรรเลงเครื่องสายดนตรีบรรเลงเครื่องสาย
Stroke volumeปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้งปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้ง
Strongylidaeพยาธิตัวกลมสตรองกายลิเดพยาธิตัวกลมสตรองกายลิเด
Strongyloidesสตรองจิลอยดิสสตรองจิลอยดิส
Strongyloidiasisโรคติดเชื้อจากสตรองจิลอยดิสโรคติดเชื้อจากสตรองจิลอยดิส
Structural analysisการวิเคราะห์โครงสร้างการวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural analysis (Engineering)การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
Structural control (Engineering)การควบคุมโครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)การควบคุมโครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
Structural designการออกแบบโครงสร้างการออกแบบโครงสร้าง
Structural drawingการเขียนแบบโครงสร้างการเขียนแบบโครงสร้าง
Structural dynamicsพลศาสตร์โครงสร้างพลศาสตร์โครงสร้าง
Structural engineeringวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมโครงสร้าง
Structural equation modelingการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้างการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง
Structural failuresการพิบัติของโครงสร้างการพิบัติของโครงสร้าง
Structural steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กกล้าโครงสร้าง
Structuralismโครงสร้างนิยมโครงสร้างนิยม
Structuralism (Literary analysis)โครงสร้างนิยม (การวิเคราะห์วรรณกรรม)โครงสร้างนิยม (การวิเคราะห์วรรณกรรม)
Structured programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้างการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
Struggleความอุตสาหะความอุตสาหะ
Stuccoปูนปั้นปูนปั้น
Student activitiesกิจกรรมของนักศึกษากิจกรรมของนักศึกษา
Student activitiesกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมของนักเรียน
Student adjustmentการปรับตัวของนักเรียนการปรับตัวของนักเรียน
Student adjustmentการปรับตัวของนักศึกษาการปรับตัวของนักศึกษา
Student affairs servicesบริการกิจการนักศึกษาบริการกิจการนักศึกษา
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียนความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียน
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษาความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษา
Student aspirationsความปรารถนาของนักศึกษาความปรารถนาของนักศึกษา
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักเรียนโครงการความช่วยเหลือนักเรียน
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักศึกษาโครงการความช่วยเหลือนักศึกษา
Student cooperativesสหกรณ์นักเรียนสหกรณ์นักเรียน
Student counselorsครูแนะแนวครูแนะแนว
Student ethicsจริยธรรมของนักเรียนจริยธรรมของนักเรียน
Student financial aid administrationการบริหารงานความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียนการบริหารงานความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียน
Student financial aid administrationการบริหารงานความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษาการบริหารงานความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษา
Student housingการเคหะสำหรับนักศึกษาการเคหะสำหรับนักศึกษา
Student loansเงินให้กู้ยืมแก่นักเรียนเงินให้กู้ยืมแก่นักเรียน
Student loansเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษาเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษา
Student movementsขบวนการนักศึกษาขบวนการนักศึกษา
Student participation in admintrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของนักเรียนการมีส่วนร่วมทางการบริหารของนักเรียน
Student participation in admintrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของนักศึกษาการมีส่วนร่วมทางการบริหารของนักศึกษา
Student registrationการลงทะเบียนนักศึกษาการลงทะเบียนนักศึกษา
Student strike, [date]การประท้วงของนักศึกษา, ปี...การประท้วงของนักศึกษา, ปี...
Student teachersนักศึกษาฝึกสอนนักศึกษาฝึกสอน
Student teachingการฝึกสอนการฝึกสอน
Student-centered learningการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Studentsนักเรียนนักเรียน
Students with disabilitiesนักเรียนพิการนักเรียนพิการ
Students with disabilities ; College students with disabilitiesนักศึกษาพิการนักศึกษาพิการ
Students' songsเพลงของนักศึกษาเพลงของนักศึกษา
Students, Foreignนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาต่างชาติ
Students, Foreignนักเรียนต่างชาตินักเรียนต่างชาติ
Studies and exercisesการศึกษาและแบบฝึกหัดการศึกษาและแบบฝึกหัด
Studies and exercises (Jazz)การศึกษาและแบบฝึกหัด (แจซซ์)การศึกษาและแบบฝึกหัด (แจซซ์)
Studios and dark roomsห้องถ่ายภาพและห้องมืดห้องถ่ายภาพและห้องมืด
Study and teaching (Continuing education)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง)
Study and teaching (Elementary)การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
Study and teaching (Graduate)การศึกษาและการสอน (บัณฑิตศึกษา)การศึกษาและการสอน (บัณฑิตศึกษา)
Study and teaching (Higher)การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Study and teaching (Internship)การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน)การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน)
Study and teaching (Preschool)การศึกษาและการสอน (ก่อนวัยเรียน)การศึกษาและการสอน (ก่อนวัยเรียน)
Study and teaching (Primary)การศึกษาและการสอน (พื้นฐาน)การศึกษาและการสอน (พื้นฐาน)
Study and teaching (Secondary)การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Study and teaching ; Instruction and studyการศึกษาและการสอนการศึกษาและการสอน
Study guidesคู่มือเตรียมสอบคู่มือเตรียมสอบ
Study skillsทักษะทางการศึกษาทักษะทางการศึกษา
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร)
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร)
Stupasสถูปสถูป
Styleวัจนลีลาวัจนลีลา
Style, Literaryแนวการเขียนแนวการเขียน
Subconsciousness จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึก
Subcontractingการรับจ้างช่วงการรับจ้างช่วง
Subcontractorsผู้รับจ้างช่วงผู้รับจ้างช่วง
Subcultureวัฒนธรรมย่อยวัฒนธรรมย่อย
Subject (Philosophy)จิตวิสัย (ปรัชญา)จิตวิสัย (ปรัชญา)
Subject catalogingการทำรายการส่วนเนื้อเรื่องการทำรายการส่วนเนื้อเรื่อง
Subject heading subdivisionหัวเรื่องย่อยหัวเรื่องย่อย
Subject headingsหัวเรื่องหัวเรื่อง
Subject headings, Thaiหัวเรื่องภาษาไทยหัวเรื่องภาษาไทย
Subliminal perceptionการรับรู้แบบซ่อนเร้นการรับรู้แบบซ่อนเร้น
Subliminal projectionการส่งสารแบบซ่อนเร้นการส่งสารแบบซ่อนเร้น
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ
Submarines (ships)เรือดำน้ำเรือดำน้ำ
Submessible pumpsเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ
Subroutines (Computer programs)ชุดคำสั่งประจำย่อย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)ชุดคำสั่งประจำย่อย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Subscription televisionโทรทัศน์บอกรับสมาชิกโทรทัศน์บอกรับสมาชิก
Subsidences (Earth movements)แผ่นดินทรุดแผ่นดินทรุด
Subsidiary corporationsบริษัทสาขาบริษัทสาขา
Subsidiesเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
Subsistence economyเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
Subsoilsดินชั้นกลางดินชั้นกลาง
Substance abuseพฤติกรรมการใช้สารในทางที่ผิดพฤติกรรมการใช้สารในทางที่ผิด
Substance abuse detectionการตรวจหาสารเสพติดการตรวจหาสารเสพติด
Substance abuse treatment facilitiesสถานบำบัดผู้ติดสารเสพติดสถานบำบัดผู้ติดสารเสพติด
Substance useการใช้สารการใช้สาร
Substance withdrawal syndromeกลุ่มอาการถอนพิษจากการใช้สารกลุ่มอาการถอนพิษจากการใช้สาร
Substance-related disordersความผิดปกติเกิดจากการได้รับสารความผิดปกติเกิดจากการได้รับสาร
Substitutionการแทนที่การแทนที่
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมืองการดำเนินชีวิตในชานเมือง
Suburbsชานเมืองชานเมือง
Subversion (Computer files)ซับเวอร์ชั่น (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ซับเวอร์ชั่น (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Subversive activitiesกิจกรรมบ่อนทำลายกิจกรรมบ่อนทำลาย
Subway stationsสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
Subwaysรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
Successความสำเร็จความสำเร็จ
Success in businessความสำเร็จทางธุรกิจความสำเร็จทางธุรกิจ
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จผู้ประสบความสำเร็จ
Successionการสืบทอดตำแหน่งการสืบทอดตำแหน่ง
Succulent plantsพืชอวบน้ำพืชอวบน้ำ
Suctionการดูดการดูด
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์)คลองสุเอซ (อียิปต์)
Sufferingความทุกข์ความทุกข์
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัยอุปสรรคและปัจจัย
Suffrageสิทธิเลือกตั้งสิทธิเลือกตั้ง
Sufismลัทธิซูฟีลัทธิซูฟี
Sugarน้ำตาลน้ำตาล
Sugar artศิลปกรรมน้ำตาลศิลปกรรมน้ำตาล
Sugar factoriesโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาล
Sugar laws and legislationกฎหมายน้ำตาลกฎหมายน้ำตาล
Sugar refinery workersคนงานโรงงานน้ำตาลคนงานโรงงานน้ำตาล
Sugar tradeอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาล
Sugarcaneอ้อยอ้อย
Sugarcane industryอุตสาหกรรมอ้อยอุตสาหกรรมอ้อย
Sugarcane productsผลิตภัณฑ์อ้อยผลิตภัณฑ์อ้อย
Suggestion systemระบบข้อเสนอแนะระบบข้อเสนอแนะ
Suicidal behaviorพฤติกรรมการฆ่าตัวตายพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
Suicideการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตาย
Suicide victimsผู้ที่ฆ่าตัวตายผู้ที่ฆ่าตัวตาย
Sulfadoxineซัลฟาด็อกซีนซัลฟาด็อกซีน
Sulfonesซัลโฟนส์ซัลโฟนส์
Sulphurกำมะถันกำมะถัน
Sulphur dioxideซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
Sumatra (Indonesia)สุมาตรา (อินโดนีเซีย)สุมาตรา (อินโดนีเซีย)
Sumatra Earthquake, 2004แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา, ค.ศ. 2004แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา, ค.ศ. 2004
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ)คำพิพากษาศาล (ย่อ)
Summary proceedingsกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัดกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด
Summonsหมายเรียกหมายเรียก
Sunดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์
Sunbirdsนกกินปลีเหลืองนกกินปลีเหลือง
Sunday schoolsโรงเรียนวันอาทิตย์โรงเรียนวันอาทิตย์
Sunflower seed industryอุตสาหกรรมเมล็ดทานตะวันอุตสาหกรรมเมล็ดทานตะวัน
Sunflowersทานตะวันทานตะวัน
Sunglassesแว่นตากันแดดแว่นตากันแดด
Sunshineแสงแดดแสงแดด
Sunyataสุญญตาสุญญตา
SuperCalc (Computer file)ซูเปอร์คาลค์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์))ซูเปอร์คาลค์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์))
Superconductiviryสภาพนำยวดยิ่งสภาพนำยวดยิ่ง
Superconductorsตัวนำยวดยิ่งตัวนำยวดยิ่ง
Supererogationการกระทำเหนือหน้าที่การกระทำเหนือหน้าที่
Superhero filmsภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่
Superintendenceการอำนวยการการอำนวยการ
Superlattices as materialsสารกึ่งตัวนำซูเปอร์แลตทิชส์สารกึ่งตัวนำซูเปอร์แลตทิชส์
Superman (Philosophical concept)อภิมนุษย์ (แง่ปรัชญา)อภิมนุษย์ (แง่ปรัชญา)
Supermarketsซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ต
Supernaturalสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติ
Superstitionความเชื่อถือโชคลางความเชื่อถือโชคลาง
Superstring theoriesทฤษฎีซูเปอร์สตริงทฤษฎีซูเปอร์สตริง
Supervised studyการนิเทศการศึกษาการนิเทศการศึกษา
Supervisionการนิเทศการนิเทศ
Supervision of employeesการนิเทศพนักงานการนิเทศพนักงาน
Supervisorsผู้นิเทศงานผู้นิเทศงาน
Supervisors, Industrialผู้นิเทศทางธุรกิจผู้นิเทศทางธุรกิจ
Supervisory control systemsระบบควบคุมดูแลระบบควบคุมดูแล
Supplementary employmentการจ้างงานเสริมการจ้างงานเสริม
Supplementary readingหนังสืออ่านประกอบหนังสืออ่านประกอบ
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์อุปทานและอุปสงค์
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว)
Support services (Management) บริการสนับสนุนปฏิบัติการ (การจัดการ)บริการสนับสนุนปฏิบัติการ (การจัดการ)
Suretyship and guarantyค้ำประกันค้ำประกัน
Surface active agentsสารลดแรงตึงผิวสารลดแรงตึงผิว
Surface active agents industryอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิว
Surface chemistryเคมีพื้นผิวเคมีพื้นผิว
Surface plasmon resonanceเทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเทคนิคคลื่นผิวพลาสมอน
Surface roughnessความขรุขระของผิวหน้าความขรุขระของผิวหน้า
Surfacesพื้นผิวพื้นผิว
Surfboardsกระดานโต้คลื่นกระดานโต้คลื่น
Surgeonsศัลยแพทย์ศัลยแพทย์
Surgeryศัลยกรรมศัลยกรรม
Surgery, Militaryศัลยกรรมทางการทหารศัลยกรรมทางการทหาร
Surgery, Minorศัลยกรรมย่อยศัลยกรรมย่อย
Surgery, Oralศัลยกรรมช่องปากศัลยกรรมช่องปาก
Surgery, Plasticศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมตกแต่ง
Surgery, Veterinaryศัลยกรรมสัตว์ศัลยกรรมสัตว์
Surgical instruments and apparatusเครื่องมือศัลยกรรมเครื่องมือศัลยกรรม
Surgical procedures, Operativeศัลยศาสตร์หัตถการศัลยศาสตร์หัตถการ
Surgical wound infectionการติดเชื้อที่บาดแผลศัลยกรรมการติดเชื้อที่บาดแผลศัลยกรรม
Surimiซูริมิซูริมิ
Surplus (Accounting)เงินส่วนเกิน (การบัญชี)เงินส่วนเกิน (การบัญชี)
Surrealismเซอร์เรียลิสม์เซอร์เรียลิสม์
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม)
Surrogate motherhoodความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทนความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน
Surrogate mothersมารดาที่รับตั้งครรภ์แทนมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน
Surtaxภาษีเสริมภาษีเสริม
Surveillance operationsปฏิบัติการเฝ้าตรวจปฏิบัติการเฝ้าตรวจ
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์การสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์
Surveyorsช่างสำรวจช่างสำรวจ
Surveysการสำรวจการสำรวจ
Survival rateอัตราการมีชีวิตรอดอัตราการมีชีวิตรอด
Survival skillsทักษะการเอาตัวรอดทักษะการเอาตัวรอด
Suspended sedimentsตะกอนแขวนตะกอนแขวน
Suspensionการให้พักงานการให้พักงาน
Suspension bridgesสะพานแขวนสะพานแขวน
Sustainable agricultureเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรรมยั่งยืน
Sustainable architectureสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน
Sustainable developmentการพัฒนาแบบยั่งยืนการพัฒนาแบบยั่งยืน
Sustainable development reportingการรายงานการดำเนินงานการพัฒนาแบบยั่งยืนการรายงานการดำเนินงานการพัฒนาแบบยั่งยืน
Sustainable fisheries ประมงแบบยั่งยืนประมงแบบยั่งยืน
Suturesไหมเย็บแผลไหมเย็บแผล
Suwannabhumi (Kingdom)สุวรรณภูมิ (อาณาจักร)สุวรรณภูมิ (อาณาจักร)
Suwannasamajatakaสุวรรณสามชาดกสุวรรณสามชาดก
Suzuki motorcycleจักรยานยนต์ซูซูกิจักรยานยนต์ซูซูกิ
SVG (Document markup language)เอสวีจี (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร)เอสวีจี (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร)
Swamp ecologyนิเวศวิทยาบึงนิเวศวิทยาบึง
Swampsบึงบึง
Swan Lake (Choreographic work)สวอน เลค (งานนาฎยประดิษฐ์)สวอน เลค (งานนาฎยประดิษฐ์)
Swaps (Finance)การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
Swastikaสวัสดิกะสวัสดิกะ
Swazilandสวาซิแลนด์สวาซิแลนด์
Sweatเหงื่อเหงื่อ
Sweating, Gustatoryภาวะเหงื่อออกขณะรับประทานอาหารภาวะเหงื่อออกขณะรับประทานอาหาร
Sweepstakesการชิงโชคการชิงโชค
Sweet cornข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน
Sweet potatoesมันเทศมันเทศ
Sweetenersสารให้ความหวานสารให้ความหวาน
Swiftsนกนางแอ่นนกนางแอ่น
Swimmersนักว่ายน้ำนักว่ายน้ำ
Swimmingการว่ายน้ำการว่ายน้ำ
Swimming for infantsการว่ายน้ำสำหรับทารกการว่ายน้ำสำหรับทารก
Swimming poolsสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
SWIMTOPสวิมทอปสวิมทอป
Swineสุกรสุกร
Swineskinหนังหมูหนังหมู
Swing (Golf)วงสวิง (กอล์ฟ)วงสวิง (กอล์ฟ)
Swish (Computer files)สวิช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)สวิช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Switching circuitsวงจรสลับสายวงจรสลับสาย
Switching power suppliesแหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตซ์แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตซ์
Switching systemsระบบชุมสายระบบชุมสาย
Swordplayการต่อสู้ด้วยดาบการต่อสู้ด้วยดาบ
Swordsดาบดาบ
Swordsmenนักดาบนักดาบ
Symbian OS (Computer file)ซิมเบียน โอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ซิมเบียน โอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์แง่สัญลักษณ์
Symbolic interactionismปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์
Symbolismสัญลักษณ์นิยมสัญลักษณ์นิยม
Symbolism in artสัญลักษณ์นิยมในศิลปะสัญลักษณ์นิยมในศิลปะ
Symbolism in politicsสัญลักษณ์นิยมทางการเมืองสัญลักษณ์นิยมทางการเมือง
Symbolism of colorsสัญลักษณ์นิยมของสีสัญลักษณ์นิยมของสี
Symbolsสัญลักษณ์สัญลักษณ์
Symmetry (Physics)สมมาตร (ฟิสิกส์)สมมาตร (ฟิสิกส์)
Sympathomimeticsสารกระตุ้นประสาทซิย์มพาเธติกสารกระตุ้นประสาทซิย์มพาเธติก
Symphoniesดนตรีซิมโฟนีดนตรีซิมโฟนี
Symphonyซิมโฟนีซิมโฟนี
Synchronous data transmission systemsระบบส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสระบบส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การส่งข้อมูลแบบลำดับชั้นดิจิทัลซิงโครนัสการส่งข้อมูลแบบลำดับชั้นดิจิทัลซิงโครนัส
Synchrotron radiationแสงซินโครตรอนแสงซินโครตรอน
Syndicated loansเงินกู้จากกลุ่มธนาคารเงินกู้จากกลุ่มธนาคาร
Syndicates (Finance) ; Syndicationการรวมทุนการรวมทุน
Syndromeกลุ่มอาการกลุ่มอาการ
Syney rock oysterหอยนางรมปากจีบหอยนางรมปากจีบ
Synonymsคำเหมือนคำเหมือน
Syntaxวากยสัมพันธ์วากยสัมพันธ์
Synthesisการสังเคราะห์การสังเคราะห์
Synthetic fibers industryอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์
Syphilisโรคซิฟิลิสโรคซิฟิลิส
Syringesกระบอกฉีดยากระบอกฉีดยา
Syrup industryอุตสาหกรรมน้ำเชื่อมอุตสาหกรรมน้ำเชื่อม
System analysisการวิเคราะห์ระบบการวิเคราะห์ระบบ
System designการออกแบบระบบการออกแบบระบบ
System safetyความปลอดภัยของระบบความปลอดภัยของระบบ
System theoryทฤษฎีระบบทฤษฎีระบบ
Systems engineeringวิศวกรรมระบบวิศวกรรมระบบ
Systems migrationระบบการย้ายข้อมูลระบบการย้ายข้อมูล
Syzygiumซิซซิเจียมซิซซิเจียม
Syzygium jambosชมพู่น้ำดอกไม้ชมพู่น้ำดอกไม้
Syzygium malaccenseชมพู่สาแหรกชมพู่สาแหรก
Syzygium polyanthumสมักสมัก
Syzygium samarangenseชมพู่แก้มแหม่มชมพู่แก้มแหม่ม
Syzygium syzygioidesแดงคลองแดงคลอง