TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 696 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์)
Rabbitsกระต่ายกระต่าย
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลองกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง
Rabiesโรคกลัวน้ำโรคกลัวน้ำ
Rabies vaccineวัคซีนโรคกลัวน้ำวัคซีนโรคกลัวน้ำ
Raceเชื้อชาติเชื้อชาติ
Race discriminationการกีดกันทางเชื้อชาติการกีดกันทางเชื้อชาติ
Race horsesม้าแข่งม้าแข่ง
Race identityเอกลักษณ์เชื้อชาติเอกลักษณ์เชื้อชาติ
Race relationsปัญหาเชื้อชาติปัญหาเชื้อชาติ
Racetracks (Horse-racing)สนามม้าสนามม้า
Racing pigeonsนกพิราบแข่งนกพิราบแข่ง
Racismคตินิยมเชื้อชาติคตินิยมเชื้อชาติ
Radarเรดาร์เรดาร์
Radar in surveyingเรดาร์ในการสำรวจเรดาร์ในการสำรวจ
Radar meteorologyเรดาร์อุตุนิยมวิทยาเรดาร์อุตุนิยมวิทยา
Radial nerveประสาทเรเดียลประสาทเรเดียล
Radiationการแผ่รังสีการแผ่รังสี
Radiation chemistryเคมีการแผ่รังสีเคมีการแผ่รังสี
Radiation dosageปริมาณการแผ่รังสีปริมาณการแผ่รังสี
Radiation effectsผลของรังสีผลของรังสี
Radiatorsเครื่องกระจายความร้อนเครื่องกระจายความร้อน
Radioวิทยุวิทยุ
Radio advertisingโฆษณาทางวิทยุโฆษณาทางวิทยุ
Radio and childrenวิทยุกับเด็กวิทยุกับเด็ก
Radio and musicวิทยุกับดนตรีวิทยุกับดนตรี
Radio and womenวิทยุกับสตรีวิทยุกับสตรี
Radio announcingการประกาศทางวิทยุการประกาศทางวิทยุ
Radio audiencesผู้ฟังวิทยุผู้ฟังวิทยุ
Radio authorshipการเขียนบทวิทยุการเขียนบทวิทยุ
Radio broadcastersนักจัดรายการวิทยุนักจัดรายการวิทยุ
Radio broadcastingการกระจายเสียงทางวิทยุการกระจายเสียงทางวิทยุ
Radio broadcasting of sportsการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬาการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬา
Radio broadcasting policyนโยบายการกระจายเสียงทางวิทยุนโยบายการกระจายเสียงทางวิทยุ
Radio circuitsวงจรสื่อสารวิทยุวงจรสื่อสารวิทยุ
Radio equipmentอุปกรณ์วิทยุอุปกรณ์วิทยุ
Radio frequency allocationการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
Radio frequency identification systemsระบบระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุระบบระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ
Radio frequency modulationการแปรรูปคลื่นความถี่วิทยุการแปรรูปคลื่นความถี่วิทยุ
Radio in agricultureวิทยุทางการเกษตรวิทยุทางการเกษตร
Radio in community developmentวิทยุทางการพัฒนาชุมชนวิทยุทางการพัฒนาชุมชน
Radio in educationวิทยุทางการศึกษาวิทยุทางการศึกษา
Radio in health educatioวิทยุทางสุขศึกษาวิทยุทางสุขศึกษา
Radio in higher educationวิทยุทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษาวิทยุทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
Radio in politicsวิทยุทางการเมืองวิทยุทางการเมือง
Radio in rural developmentวิทยุทางการพัฒนาชนบทวิทยุทางการพัฒนาชนบท
Radio journalismข่าววิทยุข่าววิทยุ
Radio journalsitsนักสื่อมวลชนทางวิทยุนักสื่อมวลชนทางวิทยุ
Radio musicดนตรีประกอบในวิทยุดนตรีประกอบในวิทยุ
Radio music directorsผู้กำกับรายการดนตรีทางวิทยุผู้กำกับรายการดนตรีทางวิทยุ
Radio pagingวิทยุติดตามตัววิทยุติดตามตัว
Radio paging equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวอุตสาหกรรมอุปกรณ์วิทยุติดตามตัว
Radio playsละครวิทยุละครวิทยุ
Radio playsบทละครวิทยุบทละครวิทยุ
Radio plays, Germanละครวิทยุเยอรมันละครวิทยุเยอรมัน
Radio plays, Thaiละครวิทยุไทยละครวิทยุไทย
Radio plays, Thaiบทละครวิทยุไทยบทละครวิทยุไทย
Radio programsรายการวิทยุรายการวิทยุ
Radio programs for childrenรายการวิทยุสำหรับเด็กรายการวิทยุสำหรับเด็ก
Radio programs, Musicalรายการดนตรีทางวิทยุรายการดนตรีทางวิทยุ
Radio programs, Public serviceรายการบริการสาธารณะทางวิทยุรายการบริการสาธารณะทางวิทยุ
Radio scriptsบทวิทยุบทวิทยุ
Radio stationsสถานีวิทยุสถานีวิทยุ
Radio supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องรับวิทยุและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องรับวิทยุและอุปกรณ์
Radio wave propagationการแพร่กระจายคลื่นวิทยุการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
Radio, Militaryวิทยุทางทหารวิทยุทางทหาร
Radioactive substancesสารกัมมันตภาพรังสีสารกัมมันตภาพรังสี
Radioactive waste disposalการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสีการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี
Radioactive wastesกากกัมมันตภาพรังสีกากกัมมันตภาพรังสี
Radioactivityกัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสี
Radiocarbon datingการกำหนดอายุโดยการหาปริมาณคาร์บอนการกำหนดอายุโดยการหาปริมาณคาร์บอน
Radiochemistryรังสีเคมีรังสีเคมี
Radiographyการบันทึกภาพรังสีการบันทึกภาพรังสี
Radiography, Dentalการบันทึกภาพรังสีทางทันตกรรมการบันทึกภาพรังสีทางทันตกรรม
Radiography, Dental, Digitalการบันทึกภาพรังสีทางทันตกรรมระบบดิจิทัลการบันทึกภาพรังสีทางทันตกรรมระบบดิจิทัล
Radiography, Panoramicการบันทึกภาพรังสีพานอรามิกการบันทึกภาพรังสีพานอรามิก
Radiography, Thoracicการบันทึกภาพรังสีทรวงอกการบันทึกภาพรังสีทรวงอก
Radioisotopesรังสีไอโซโทปรังสีไอโซโทป
Radiologic technologistsนักรังสีเทคนิคนักรังสีเทคนิค
Radiologyรังสีวิทยารังสีวิทยา
Radiometersเครื่องวัดรังสีเครื่องวัดรังสี
Radiometryการวัดรังสีการวัดรังสี
Radionuclide imagingการบันทึกภาพด้วยเรดิโอนิวไคลด์การบันทึกภาพด้วยเรดิโอนิวไคลด์
Radiosurgeryรังสีศัลยกรรมรังสีศัลยกรรม
Radiotelephoneโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่
Radiotherapyการรักษาด้วยรังสีการรักษาด้วยรังสี
Radiotherapy dosageปริมาณรังสีที่ใช้รักษาปริมาณรังสีที่ใช้รักษา
Radiumเรเดียมเรเดียม
RADIUS (Computer network protoclol)ราดิอัล (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์)ราดิอัล (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์)
Radius fracturesกระดูกเรเดียสหักกระดูกเรเดียสหัก
Radonเรดอนเรดอน
Radon mitigationการลดปริมาณเรดอนการลดปริมาณเรดอน
Raffinoseราฟฟิโนสราฟฟิโนส
Rafting (Sports)ล่องแพล่องแพ
Ragged schoolsโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
Ragpickersคนเก็บขยะขายคนเก็บขยะขาย
RAID (Computer science)เรด (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)เรด (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
Raillietinaพยาธิตัวตืดเวลิเอตินาพยาธิตัวตืดเวลิเอตินา
Railroad lawกฎหมายการรถไฟกฎหมายการรถไฟ
Railroad policeตำรวจรถไฟตำรวจรถไฟ
Railroad stationสถานีรถไฟสถานีรถไฟ
Railroad travelการท่องเที่ยวทางรถไฟการท่องเที่ยวทางรถไฟ
Railroadsรถไฟรถไฟ
Rain and rainfallฝนฝน
Rain forest conservationการสงวนรักษาป่าเขตร้อนการสงวนรักษาป่าเขตร้อน
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อนนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน
Rain forestsป่าเขตร้อนป่าเขตร้อน
Rain-makingฝนเทียมฝนเทียม
Rain-making ritesพิธีขอฝนพิธีขอฝน
Rain-water (Water-supply)น้ำฝนน้ำฝน
Rainfall frequenciesความถี่ของฝนความถี่ของฝน
Rainfall intensity duration frequenciesความถี่ความแรงของฝนความถี่ความแรงของฝน
Rainfall probabilitiesพยากรณ์ฝนพยากรณ์ฝน
Raku potteryเครื่องปั้นดินเผารากุเครื่องปั้นดินเผารากุ
Rama (Hindu deity)พระรามพระราม
Rama (Hindu deity) in literatureพระรามในวรรณกรรมพระรามในวรรณกรรม
Rama SpellCheck (Computer program)รามา สเปลล์เช็ก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)รามา สเปลล์เช็ก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Ramayanaรามเกียรติ์รามเกียรติ์
Rambutanเงาะเงาะ
Ramieป่านรามีป่านรามี
Ran-at -ek musicดนตรีบรรเลงระนาดเอกดนตรีบรรเลงระนาดเอก
Ran-at thum musicดนตรีบรรเลงระนาดทุ้มดนตรีบรรเลงระนาดทุ้ม
Random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
Random number generatorsตัวสร้างเลขสุ่มตัวสร้างเลขสุ่ม
Random variablesตัวแปรโดยการสุ่มตัวแปรโดยการสุ่ม
Range managementการจัดการทุ่งหญ้าการจัดการทุ่งหญ้า
Range of motion, Articularระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
Raninidaeเขียดเขียด
Ranitidineแรนนิทิดีนแรนนิทิดีน
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ)
Rankingsการจัดอันดับการจัดอันดับ
Ransomค่าไถ่ค่าไถ่
Rap (Music)แรพ (ดนตรี)แรพ (ดนตรี)
Rapeการข่มขืนการข่มขืน
Rape in marriageการข่มขืนในชีวิตสมรสการข่มขืนในชีวิตสมรส
Rape in mass mediaการข่มขืนในสื่อมวลชนการข่มขืนในสื่อมวลชน
Rape victimsผู้ถูกข่มขืนผู้ถูกข่มขืน
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบรวดเร็วการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
Rapistsผู้ข่มขืนผู้ข่มขืน
Rare animalsสัตว์หายากสัตว์หายาก
Rare book librariesห้องสมุดหนังสือหายากห้องสมุดหนังสือหายาก
Rare booksหนังสือหายากหนังสือหายาก
Rare butterfliesผีเสื้อหายากผีเสื้อหายาก
Rare insectsแมลงหายากแมลงหายาก
Rare plantsพืชหายากพืชหายาก
Rastrelliger brachysomaปลาทูปลาทู
Rastrelliger kanagurtaปลาลังปลาลัง
Rate of returnอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทน
Ratesอัตราราคาอัตราราคา
Ratingการประเมินค่าความนิยมการประเมินค่าความนิยม
Rating ofการประเมินศักยภาพการประเมินศักยภาพ
Ratingsการประเมินค่าความน่าเชื่อถือการประเมินค่าความน่าเชื่อถือ
Ratio analysisการวิเคราะห์อัตราส่วนการวิเคราะห์อัตราส่วน
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผลทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
Ratsหนูหนู
Rattanหวายหวาย
Rattan furnitureเฟอร์นิเจอร์หวายเฟอร์นิเจอร์หวาย
Rattan furniture industryอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวายอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวาย
Rattan palmsหวาย (ต้น)หวาย (ต้น)
Rattan workผลิตภัณฑ์หวายผลิตภัณฑ์หวาย
Raw materialsวัตถุดิบวัตถุดิบ
Razor industryอุตสาหกรรมมีดโกนอุตสาหกรรมมีดโกน
Razorsมีดโกนมีดโกน
Reader-response criticismทัศนคติของผู้อ่านทัศนคติของผู้อ่าน
Readersแบบฝึกอ่านแบบฝึกอ่าน
Readership surveysการสำรวจผู้อ่านการสำรวจผู้อ่าน
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียนความพร้อมทางการเรียน
Readingการอ่านการอ่าน
Reading (Early childhood)การอ่าน (วัยเด็กตอนต้น)การอ่าน (วัยเด็กตอนต้น)
Reading (Elementary)การอ่าน (ประถมศึกษา)การอ่าน (ประถมศึกษา)
Reading (Higher education)การอ่าน (อุดมศึกษา)การอ่าน (อุดมศึกษา)
Reading (Kindergarten)การอ่าน (อนุบาล)การอ่าน (อนุบาล)
Reading (Preschool)การอ่าน (ก่อนวัยเรียน)การอ่าน (ก่อนวัยเรียน)
Reading (Secondary)การอ่าน (มัธยมศึกษา)การอ่าน (มัธยมศึกษา)
Reading comprehensionความเข้าใจในการอ่านความเข้าใจในการอ่าน
Reading interestsความสนใจในการอ่านความสนใจในการอ่าน
Reading machinesเครื่องอ่านหนังสือเครื่องอ่านหนังสือ
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล)
Reading promotionการส่งเสริมการอ่านการส่งเสริมการอ่าน
Reading readinessความพร้อมในการอ่านความพร้อมในการอ่าน
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
Ready-mixed concreteคอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตผสมเสร็จ
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดินนายหน้าขายที่ดิน
Real estate businessธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real estate counselorsที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์
Real estate developersนักพัฒนาที่ดินนักพัฒนาที่ดิน
Real estate developmentการพัฒนาที่ดินการพัฒนาที่ดิน
Real estate investmentการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Real estate investment trustsกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
Real estate managementการจัดการอสังหาริมทรัพย์การจัดการอสังหาริมทรัพย์
Real estate sales taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ภาษีอสังหาริมทรัพย์
Real propertyอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
Real property and taxationอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากรอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร
Real property taxภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันทีการประมวลผลแบบทันที
Real-time programmingการเขียนโปรแกรมแบบทันทีการเขียนโปรแกรมแบบทันที
Reality television programsรายการโทรทัศน์แนวความเป็นจริงรายการโทรทัศน์แนวความเป็นจริง
Reality therapyการบำบัดแบบการเผชิญความจริงการบำบัดแบบการเผชิญความจริง
Reasonเหตุผลเหตุผล
Reasoningการใช้เหตุผลการใช้เหตุผล
Reasoning in childrenการใช้เหตุผลในเด็กการใช้เหตุผลในเด็ก
Rebirth in Buddha's land (Buddhism)สังสารวัฏสังสารวัฏ
Rebus sic stantibus clauseการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมูลเหตุในสัญญาการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมูลเหตุในสัญญา
Recallการถอดถอนการถอดถอน
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์การสั่งพิทักษ์ทรัพย์
Receiving stolen goodsรับของโจรรับของโจร
Receptionการยอมรับการยอมรับ
Receptors, CXCR4ซีเอ็กซ์ซีอาร์4 รีเซปเตอร์ซีเอ็กซ์ซีอาร์4 รีเซปเตอร์
Receptors, Estrogenตัวรับเอสโตรเจนตัวรับเอสโตรเจน
Receptors, Progesteroneตัวรับโปรเจสเตอโรนตัวรับโปรเจสเตอโรน
Recessionsภาวะเศรษฐกิจซบเซาภาวะเศรษฐกิจซบเซา
Recidivismการกระทำผิดซ้ำการกระทำผิดซ้ำ
Recidivistsผู้กระทำผิดซ้ำผู้กระทำผิดซ้ำ
Recipesสูตรผสมสูตรผสม
Recitationsอาขยานอาขยาน
Recivers and receptionเครื่องรับและการรับเครื่องรับและการรับ
Reclamation of landการฟื้นฟูที่ดินการฟื้นฟูที่ดิน
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Reconciliationความสมานฉันท์ความสมานฉันท์
Recording and registrationการจดทะเบียนการจดทะเบียน
Recording and reproducingการบันทึกและการผลิตการบันทึกและการผลิต
Recordsบันทึก (เหตุการณ์)บันทึก (เหตุการณ์)
Records and correspondenceบันทึกและการโต้ตอบบันทึกและการโต้ตอบ
Records disposalการกำจัดเอกสารการกำจัดเอกสาร
Recreationนันทนาการนันทนาการ
Recreation and stateนันทนาการกับรัฐนันทนาการกับรัฐ
Recreation areasแหล่งนันทนาการแหล่งนันทนาการ
Recreation centersศูนย์นันทนาการศูนย์นันทนาการ
Recreation roomsห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่น
Recreational dive industryอุตสาหกรรมกิจกรรมดำน้ำอุตสาหกรรมกิจกรรมดำน้ำ
Recruitingการสรรหาการสรรหา
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหารการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร
Rectal diseasesโรคลำไส้ตรงโรคลำไส้ตรง
Rectal fistulaแผลชอนทะลุลำไส้ตรงแผลชอนทะลุลำไส้ตรง
Rectal neoplasmsเนื้องอกลำไส้ตรงเนื้องอกลำไส้ตรง
Recurrenceการกลับมามีอาการโรคการกลับมามีอาการโรค
Recycled productsผลิตภัณฑ์รีไซเคิลผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
Recyclingการนำกลับมาใช้การนำกลับมาใช้
Recycling (Waste, etc.)การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
Recycling Industryอุตสาหกรรมการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์อุตสาหกรรมการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
Red algaeสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีแดง
Red Cross and Red Crescentกาชาดกาชาด
Red snapperปลากะพงแดงปลากะพงแดง
Red tideปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีแดงปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีแดง
Red-cell aplasia, Pureภาวะเม็ดเลือดแดงฝ่อภาวะเม็ดเลือดแดงฝ่อ
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย)การไถ่ถอน (กฎหมาย)
Reducingการกำหนดอาหารเพื่อลดน้ำหนักการกำหนดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
Reducing exercisesกายบริหารเพื่อลดน้ำหนักกายบริหารเพื่อลดน้ำหนัก
Reengineering (Management)การรื้อปรับระบบการรื้อปรับระบบ
Reference booksหนังสืออ้างอิงหนังสืออ้างอิง
Reference services (Libraries)บริการตอบคำถามบริการตอบคำถาม
Referendumการลงประชามติการลงประชามติ
Referral and consultationการส่งต่อและการปรึกษาการส่งต่อและการปรึกษา
Reflection (Optics)การสะท้อนแสงการสะท้อนแสง
Reflexรีเฟล็กซ์รีเฟล็กซ์
Reforestationการปลูกป่าการปลูกป่า
Refractionการหักเหของแสงการหักเหของแสง
Refractive errorsภาวะกำลังหักเหแสงของตาผิดปกติภาวะกำลังหักเหแสงของตาผิดปกติ
Refractive indexดัชนีหักเหดัชนีหักเห
Refractory materialsวัสดุทนไฟวัสดุทนไฟ
Refrigerantsสารทำความเย็นสารทำความเย็น
Refrigeration and refrigerating machineryการทำความเย็นและเครื่องทำความเย็นการทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
Refrigerator carsรถห้องเย็นรถห้องเย็น
Refrigerator industryอุตสาหกรรมตู้เย็นอุตสาหกรรมตู้เย็น
Refrigeratorsตู้เย็นตู้เย็น
Refugee campsศูนย์อพยพศูนย์อพยพ
Refugee childrenเด็กผู้ลี้ภัยเด็กผู้ลี้ภัย
Refugeesผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัย
Refugees, Politicalผู้ลี้ภัยทางการเมืองผู้ลี้ภัยทางการเมือง
Refuse and refuse disposalขยะและการกำจัดขยะขยะและการกำจัดขยะ
Refuse as fuelขยะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
Refuse collectionการเก็บขยะการเก็บขยะ
Refuse collectorsคนเก็บขยะคนเก็บขยะ
Refuse disposal industryอุตสาหกรรมการกำจัดขยะอุตสาหกรรมการกำจัดขยะ
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์ กกุธภัณฑ์
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์กกุธภัณฑ์
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ)การงอกใหม่ (อวัยวะ)
Reggae musiciansนักดนตรีเร็กเกนักดนตรีเร็กเก
Regional economicsเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
Regional planningการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค
Regional styleแบบ (ภูมิภาค)แบบ (ภูมิภาค)
Regionalismภูมิภาคนิยมภูมิภาคนิยม
Registersทะเบียนทะเบียน
Registers of births, etc.ทะเบียนราษฎรทะเบียนราษฎร
Registration and transferการจดทะเบียนและการโอนการจดทะเบียนและการโอน
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้นการลงทะเบียนกับแหล่งค้น
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอย
Regulationอัตราควบคุมอัตราควบคุม
Regulationsข้อบังคับข้อบังคับ
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพ
Rehabilitation centersศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
Rehabilitation counselingการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
Reincarnate lamasลามะผู้กลับชาติมาเกิดลามะผู้กลับชาติมาเกิด
Reincarnationการเกิดใหม่การเกิดใหม่
Reincarnation therapyการรักษาด้วยการระลึกชาติการรักษาด้วยการระลึกชาติ
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforcement (Psychology)การเสริมแรง (จิตวิทยา)การเสริมแรง (จิตวิทยา)
Reinforcing barsเหล็กเส้นเสริมแรงเหล็กเส้นเสริมแรง
Reinsuranceประกันภัยต่อประกันภัยต่อ
Rejuvenationความเป็นหนุ่มสาวความเป็นหนุ่มสาว
Relational databasesฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Relationsความสัมพันธ์ความสัมพันธ์
Relations with womenความสัมพันธ์กับสตรีความสัมพันธ์กับสตรี
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพการตลาดแบบสัมพันธภาพ
Relativity (Physics)ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (ฟิสิกส์)ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (ฟิสิกส์)
Relaxationการผ่อนคลายการผ่อนคลาย
Reliabilityความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์)
Relicsอัฐิอัฐิ
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูนประติมากรรมนูน
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศแบบจำลองภูมิประเทศ
Relief of sick and woundedการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
Religion ; Religionsศาสนาศาสนา
Religion and cultureศาสนากับวัฒนธรรมศาสนากับวัฒนธรรม
Religion and ethicsศาสนากับจริยธรรมศาสนากับจริยธรรม
Religion and lawศาสนากับกฎหมายศาสนากับกฎหมาย
Religion and literatureศาสนากับวรรณกรรมศาสนากับวรรณกรรม
Religion and politicsศาสนากับการเมืองศาสนากับการเมือง
Religion and scienceศาสนากับวิทยาศาสตร์ศาสนากับวิทยาศาสตร์
Religion and sociologyศาสนากับสังคมวิทยาศาสนากับสังคมวิทยา
Religion and stateศาสนากับรัฐศาสนากับรัฐ
Religion, Primitiveศาสนายุคดั้งเดิมศาสนายุคดั้งเดิม
Religious architectureสถาปัตยกรรมทางศาสนาสถาปัตยกรรมทางศาสนา
Religious aspectsแง่ศาสนาแง่ศาสนา
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนาการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา
Religious communitiesชุมชนทางศาสนาชุมชนทางศาสนา
Religious fundamentalismรากฐานนิยมทางศาสนารากฐานนิยมทางศาสนา
Religious institutionsสถาบันทางศาสนาสถาบันทางศาสนา
Religious lifeชีวิตทางธรรมชีวิตทางธรรม
Religious life and customsชีวิตทางธรรมและประเพณีชีวิตทางธรรมและประเพณี
Religious pluralismพหุนิยมทางศาสนาพหุนิยมทางศาสนา
Religious poetryกวีนิพนธ์ทางศาสนากวีนิพนธ์ทางศาสนา
Religious thoughtแนวคิดทางศาสนาแนวคิดทางศาสนา
Reluctance motorsมอเตอร์รีลัคแตนซ์มอเตอร์รีลัคแตนซ์
Remedial teachingการสอนซ่อมเสริมการสอนซ่อมเสริม
Remedies (Law)การแก้ไขความเสียหาย (กฎหมาย)การแก้ไขความเสียหาย (กฎหมาย)
Remixesรีมิกซ์รีมิกซ์
Remodeling for other useการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่นการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่น
Remote accessการเข้าถึงระยะไกลการเข้าถึงระยะไกล
Remote Anything (Computer files)รีโมท แอนนีธิง (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)รีโมท แอนนีธิง (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Remote controlการควบคุมเครื่องระยะไกลการควบคุมเครื่องระยะไกล
Remote sensingการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Remote-sensing imagesการวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
Remote-sensing mapsแผนที่การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลแผนที่การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Removableการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้
Removalการกำจัดการกำจัด
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตันหลอดเลือดไตอุดตัน
Renal circulationการไหลเวียนของเลือดในไตการไหลเวียนของเลือดในไต
Renal dialysisรีนัล ไดอะลัยซิสรีนัล ไดอะลัยซิส
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่องแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง
Renewable natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่องทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่อง
Renin-Angiotensin systemระบบเรนิน-แอนจิโอเท็นซินระบบเรนิน-แอนจิโอเท็นซิน
Rentเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์
Rent (Economic theory)ค่าเช่า (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์)ค่าเช่า (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์)
Rent chargesค่าเช่าค่าเช่า
Rent controlการควบคุมค่าเช่าการควบคุมค่าเช่า
Rental housingการเคหะแบบให้เช่าการเคหะแบบให้เช่า
Reorganizationการฟื้นฟูการฟื้นฟู
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่การซ่อมแซมและการสร้างใหม่
Repairingการซ่อมแซมการซ่อมแซม
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา)
Repatriationการส่งกลับประเทศเดิมการส่งกลับประเทศเดิม
Repellentsสารที่ใช้ป้องกันสารที่ใช้ป้องกัน
Replacement of industrial equipmentการทดแทนเครื่องมือในการอุตสาหกรรมการทดแทนเครื่องมือในการอุตสาหกรรม
Replantationการปลูกฝังคืนการปลูกฝังคืน
Replevinการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืนการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืน
Report writingการเขียนรายงานการเขียนรายงาน
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าวผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์)
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏรการปกครองระบบผู้แทนราษฏร
Reproducibility of resultsความแม่นยำในการทำซ้ำความแม่นยำในการทำซ้ำ
Reproductionการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์
Reproductionการจำลองแบบการจำลองแบบ
Reproduction, Asexualการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
Reproductive medicine เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
Reptile cultureการเพาะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานการเพาะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน
Reptilesสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลาน
Repurchase agreementsข้อตกลงซื้อคืนข้อตกลงซื้อคืน
Requisitesปัจจัยปัจจัย
Rescission (Law)การเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิม (กฎหมาย)การเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิม (กฎหมาย)
Researchวิจัยวิจัย
Research grantsทุนอุดหนุนการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย
Research institutesสถาบันวิจัยสถาบันวิจัย
Research parksอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์
Research, Industrialวิจัยทางอุตสาหกรรมวิจัยทางอุตสาหกรรม
Research, Industrialวิจัยทางอุตสาหกรรมวิจัยทางอุตสาหกรรม
Reservation systemsระบบการจองระบบการจอง
Reserve collectionsกลุ่มทรัพยากรสำรองกลุ่มทรัพยากรสำรอง
Reserve collections in librariesกลุ่มทรัพยากรสำรองในห้องสมุดกลุ่มทรัพยากรสำรองในห้องสมุด
Reservesกำลังสำรองกำลังสำรอง
Reserves (Accounting)ทุนสำรองทุนสำรอง
Reservoir ecologyนิเวศวิทยาอ่างเก็บน้ำนิเวศวิทยาอ่างเก็บน้ำ
Reservoirsอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำ
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัยความพอใจของผู้อยู่อาศัย
Residents (Medicine)แพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้าน
Residuesเศษเหลือเศษเหลือ
Resignationการลาออกการลาออก
Resignation from officeการลาออกจากงานการลาออกจากงาน
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ)
Resin cementsเรซินซีเมนต์เรซินซีเมนต์
Resonanceเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์
Resort architectureสถาปัตยกรรมสถานตากอากาศสถาปัตยกรรมสถานตากอากาศ
Resortsสถานตากอากาศสถานตากอากาศ
Resource allocationการจัดสรรทรัพยากรการจัดสรรทรัพยากร
Resource programs (Education)ทรัพยากรทางการศึกษาทรัพยากรทางการศึกษา
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์การยอมรับความเป็นมนุษย์
Respirationการหายใจการหายใจ
Respiratory aspirationการสำลักน้ำทางระบบหายใจการสำลักน้ำทางระบบหายใจ
Respiratory distress syndromeกลุ่มอาการหายใจลำบากกลุ่มอาการหายใจลำบาก
Respiratory distress syndrome, Adultกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่กลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่
Respiratory distress syndrome, Newbornกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิดกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด
Respiratory function testsการทดสอบสมรรถภาพการหายใจการทดสอบสมรรถภาพการหายใจ
Respiratory musclesกล้ามเนื้อหายใจกล้ามเนื้อหายใจ
Respiratory organsอวัยวะหายใจอวัยวะหายใจ
Respiratory physiologyสรีรวิทยาการหายใจสรีรวิทยาการหายใจ
Respiratory soundsภาวะการเกิดเสียงในการหายใจภาวะการเกิดเสียงในการหายใจ
Respiratory syncytiat virusอาร์เอสวีอาร์เอสวี
Respiratory systemระบบการหายใจระบบการหายใจ
Respiratory therapyการรักษาทางระบบการหายใจการรักษาทางระบบการหายใจ
Respiratory tract diseasesโรคทางเดินอากาศหายใจโรคทางเดินอากาศหายใจ
Respiratory tract infectionsการติดเชื้อที่ทางเดินอากาศหายใจการติดเชื้อที่ทางเดินอากาศหายใจ
Respiratory tract neoplasmsเนื้องอกทางเดินอากาศหายใจเนื้องอกทางเดินอากาศหายใจ
Respondeat superiorความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแลความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ)
Responsibilityความรับผิดชอบความรับผิดชอบ
Responsibility in childrenความรับผิดชอบในเด็กความรับผิดชอบในเด็ก
Rest periodsเวลาพักเวลาพัก
Restaurant managementการจัดการร้านอาหารการจัดการร้านอาหาร
Restaurantsร้านอาหารร้านอาหาร
Restaurateursเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านอาหาร
Restitutionการชดใช้ค่าเสียหายการชดใช้ค่าเสียหาย
Restoration ecologyนิเวศวิทยาการฟื้นฟูนิเวศวิทยาการฟื้นฟู
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้าการจำกัดทางการค้า
Restraint, Physicalการยึดยั้งร่างกายการยึดยั้งร่างกาย
Restroomsห้องน้ำห้องน้ำ
Resumes (Employment)จดหมายสมัครงานจดหมายสมัครงาน
Resuscitationการช่วยให้ฟื้นการช่วยให้ฟื้น
Retail tradeการขายปลีกการขายปลีก
Retaining wallsกำแพงกันดินกำแพงกันดิน
Reticulocyte countการนับเรติคูโลไซท์การนับเรติคูโลไซท์
Reticulocytesเรติคูโลไซท์เรติคูโลไซท์
Retinal detachmentจอประสาทตาหลุดออกจอประสาทตาหลุดออก
Retinal diseasesโรคจอตาโรคจอตา
Retinal vesselsหลอดเลือดจอตาหลอดเลือดจอตา
Retinopathy of prematurityจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด
Retireesผู้เกษียณอายุผู้เกษียณอายุ
Retirementการเกษียณอายุการเกษียณอายุ
Retirement ageวัยเกษียณวัยเกษียณ
Retorrsionการโต้ตอบการโต้ตอบ
Retreatmentการรักษาซ้ำการรักษาซ้ำ
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรมการลงโทษเพื่อความยุติธรรม
Retrieversรีทริฟเวอร์รีทริฟเวอร์
Retroactive lawsกฎหมายย้อนหลังกฎหมายย้อนหลัง
Retrobulbar hemorrhageภาวะเลือดออกหลังลูกตาภาวะเลือดออกหลังลูกตา
Retromarketingการตลาดย้อนยุคการตลาดย้อนยุค
Retropharyngeal abscessฝีหลังคอหอยฝีหลังคอหอย
Return migrationการย้ายกลับถิ่นเดิมการย้ายกลับถิ่นเดิม
Revenueรัษฎากรรัษฎากร
Revenue managementการบริหารรายได้การบริหารรายได้
Reverberationการก้องการก้อง
Reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิศวกรรมย้อนรอย
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์รีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์
Reviewsบทวิจารณ์บทวิจารณ์
Revocationการเพิกถอนการเพิกถอน
Revolutionariesนักปฏิวัตินักปฏิวัติ
Revolutionsปฏิวัติปฏิวัติ
Revolving funds เงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียน
Revuesวิวิธทัศนาวิวิธทัศนา
Reward (Psychology)รางวัล (จิตวิทยา)รางวัล (จิตวิทยา)
Rh-Hr blood-group systemระบบหมู่เลือดอาร์เอช-เอชอาร์ระบบหมู่เลือดอาร์เอช-เอชอาร์
Rhabditidaไส้เดือนฝอยรับดิทิดาไส้เดือนฝอยรับดิทิดา
Rhabdomyosarcomaเนื้องอกแรบโดมัยโอซาร์โคมาเนื้องอกแรบโดมัยโอซาร์โคมา
Rhabdomyosarcoma, Embryonalเนื้องอกแรบโดมัยโอซาร์โคมาชนิดเอ็มบริโอเนื้องอกแรบโดมัยโอซาร์โคมาชนิดเอ็มบริโอ
Rheologyวิทยากระแสวิทยากระแส
Rhetoricศิลปะการใช้ถ้อยคำศิลปะการใช้ถ้อยคำ
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์วาทวิจารณ์
Rheumatic diseasesโรครูห์มาติกโรครูห์มาติก
Rheumatic feverไข้รูห์มาติกไข้รูห์มาติก
Rheumatic heart diseaseโรคหัวใจรูห์มาติกโรคหัวใจรูห์มาติก
Rheumatologyวิทยารูห์มาติกวิทยารูห์มาติก
Rhinacanthusรินนาแคนทัสรินนาแคนทัส
Rhinacanthus nasutusทองพันชั่งทองพันชั่ง
Rhinitisเยื่อจมูกอักเสบเยื่อจมูกอักเสบ
Rhinitis, Allergic, Perennialจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นไม่เลือกฤดูกาลจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นไม่เลือกฤดูกาล
Rhino (Computer file)ริโน (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ริโน (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Rhinocerosesแรดแรด
Rhinoplastyศัลยกรรมตกแต่งจมูกศัลยกรรมตกแต่งจมูก
Rhizobiumไรโซเบียมไรโซเบียม
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็กโกงกางใบเล็ก
rho GTP-binding proteinsโปรตีนโรจีทีพี-บายดิ้งโปรตีนโรจีทีพี-บายดิ้ง
Rho(D) immune globulinโร(ดี) อิมมูน โกลบูลินโร(ดี) อิมมูน โกลบูลิน
Rhusรัก (ต้นไม้)รัก (ต้นไม้)
Rhymeการสัมผัสเสียงการสัมผัสเสียง
Rhythmจังหวะเสียงจังหวะเสียง
Rhythm and blues musicดนตรีริทึ่มแอนด์บลูส์ดนตรีริทึ่มแอนด์บลูส์
Rhythmic gymnasticsยิมนาสติกส์ลีลายิมนาสติกส์ลีลา
Riceข้าวข้าว
Rice blast diseaseโรคไหม้ในข้าวโรคไหม้ในข้าว
Rice cracker industryอุตสาหกรรมขนมข้าวกรอบอุตสาหกรรมขนมข้าวกรอบ
Rice crackersขนมข้าวกรอบขนมข้าวกรอบ
Rice farmersชาวนาชาวนา
Rice hull ashเถ้าแกลบเถ้าแกลบ
Rice hullsแกลบแกลบ
Rice hulls as fuelแกลบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแกลบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
Rice oilน้ำมันรำน้ำมันรำ
Rice oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันรำอุตสาหกรรมน้ำมันรำ
Rice planting ritesพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนาพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนา
Rice productsผลิตภัณฑ์ข้าวผลิตภัณฑ์ข้าว
Rice tradeอุตสาหกรรมข้าวอุตสาหกรรมข้าว
Rice vinegarน้ำส้มสายชูข้าวน้ำส้มสายชูข้าว
Rice winesไวน์ข้าวไวน์ข้าว
Rice wines industryอุตสาหกรรมไวน์ข้าวอุตสาหกรรมไวน์ข้าว
Rice, Parboiledข้าวนึ่งข้าวนึ่ง
Rich peopleคนรวยคนรวย
Rickshaw menคนลากรถคนลากรถ
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีนปริศนาคำทายจีน
Riddles, Thaiปริศนาคำทายไทยปริศนาคำทายไทย
Ridge regression (Statistics)การถดถอยแบบริดจ์ (สถิติ)การถดถอยแบบริดจ์ (สถิติ)
Riding qualitiesคุณภาพในการขับคุณภาพในการขับ
Riebeckiteไรเบ็คไคท์ไรเบ็คไคท์
Rifle-rangesสนามยิงปืนสนามยิงปืน
Right Livelihood Awardรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูดรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูด
Right of propertyสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในทรัพย์สิน
Right to counselสิทธิที่จะปรึกษาทนายความสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ
Right to dieสิทธิการตายสิทธิการตาย
Right to educationสิทธิในการศึกษาสิทธิในการศึกษา
Right to health careสิทธิการได้รับบริการทางการแพทย์สิทธิการได้รับบริการทางการแพทย์
Right to lifeสิทธิในการมีชีวิตสิทธิในการมีชีวิต
Right to workสิทธิในการทำงานสิทธิในการทำงาน
Riligious poetry, Thaiกวีนิพนธ์ทางศาสนาไทยกวีนิพนธ์ทางศาสนาไทย
Rinzai (Sect)รินไซ (นิกาย)รินไซ (นิกาย)
Riot controlการควบคุมฝูงชนการควบคุมฝูงชน
Riotsการจลาจลการจลาจล
Ripeningการสุกการสุก
Riskความเสี่ยงความเสี่ยง
Risk assessmentการประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง
Risk communicationการสื่อสารความเสี่ยงการสื่อสารความเสี่ยง
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์
Risk managementการบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
Risk-taking (Psychology)การเสี่ยง (จิตวิทยา)การเสี่ยง (จิตวิทยา)
Risperidoneริสเพอริโดนริสเพอริโดน
Ristocetinริสโตซีตินริสโตซีติน
Rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Ritualsพิธีกรรมพิธีกรรม
River engineeringวิศวกรรมแม่น้ำวิศวกรรมแม่น้ำ
River lifeชีวิตตามแม่น้ำชีวิตตามแม่น้ำ
River sedimentsตะกอนแม่น้ำตะกอนแม่น้ำ
Riversแม่น้ำแม่น้ำ
Riveted jointsข้อต่อหมุดย้ำข้อต่อหมุดย้ำ
RNA interferenceการแทรกแซงอาร์เอ็นเอการแทรกแซงอาร์เอ็นเอ
RNA, Messengerเม็สเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอเม็สเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ
Rnin-ma-pa (Sect)ญิงมะ (นิกาย)ญิงมะ (นิกาย)
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทางสัญญาการก่อสร้างทาง
Road construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้างทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างทาง
Road construction workersคนงานก่อสร้างทางคนงานก่อสร้างทาง
Road materialsวัสดุการทางวัสดุการทาง
Road, Soil-cementทางหลวงดินซีเมนต์ทางหลวงดินซีเมนต์
Roadsทางหลวงทางหลวง
Roads, Concreteทางหลวงคอนกรีตทางหลวงคอนกรีต
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์การสืบสวนการลักทรัพย์
Robin Hood (Legendary Character)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน)
Robot handsมือกลมือกล
Robot visionการรับภาพของหุ่นยนต์การรับภาพของหุ่นยนต์
Robot wristsแขนกลแขนกล
Roboticsวิทยาการหุ่นยนต์วิทยาการหุ่นยนต์
Robotsหุ่นยนต์หุ่นยนต์
Robots, Industrialหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Rock climbingการปีนหน้าผาการปีนหน้าผา
Rock gardensสวนหินประดับสวนหินประดับ
Rock groupsกลุ่มดนตรีร็อคกลุ่มดนตรีร็อค
Rock mechanicsกลศาสตร์ของหินกลศาสตร์ของหิน
Rock musicดนตรีร็อคดนตรีร็อค
Rock musiciansนักดนตรีร็อคนักดนตรีร็อค
Rock paintingsภาพเขียนบนหินภาพเขียนบนหิน
Rockefeller foundationsมูลนิธิร้อคกี้เฟลเลอร์มูลนิธิร้อคกี้เฟลเลอร์
Rocketryจรวดจรวด
Rockets (Aeronautics)จรวด (ยานอวกาศ)จรวด (ยานอวกาศ)
Rockets (Ordnance)จรวด (อาวุธ)จรวด (อาวุธ)
Rocksหินหิน
Rod puppetsหุ่นกระบอกหุ่นกระบอก
Rodentsสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟันแทะ
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง
Rogues and vagabondsคนจรจัดคนจรจัด
Rohingya (Burmese people)ชาวโรฮิงยาชาวโรฮิงยา
Role expectationการคาดหวังตามบทบาทการคาดหวังตามบทบาท
Role playingการแสดงตามบทบาทการแสดงตามบทบาท
Roman chamomileคาโมไมล์โรมันคาโมไมล์โรมัน
Roman influencesอิทธิพลโรมันอิทธิพลโรมัน
Roman lawกฎหมายโรมันกฎหมายโรมัน
Romancesนิยายรักนิยายรัก
Romaniaโรมาเนียโรมาเนีย
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ศิลปะโรแมนติคคิสม์
Romeโรมโรม
Rome (Italy)โรม (อิตาลี)โรม (อิตาลี)
Rome Statute of the International Criminal Court (1998)ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1998)ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1998)
Roofingการมุงหลังคาการมุงหลังคา
Roofing paintสีสำหรับหลังคาสีสำหรับหลังคา
Roofing, Asbestos cementกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใยหินกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใยหิน
Roofing, Tileการมุงหลังคากระเบื้องการมุงหลังคากระเบื้อง
Roofsหลังคาหลังคา
Room layout (Dwellings)การวางผังห้อง (ที่อยู่อาศัย)การวางผังห้อง (ที่อยู่อาศัย)
Roomsห้องห้อง
Root canal filling materialsวัสดุอุดคลองรากฟันวัสดุอุดคลองรากฟัน
Root canal irrigantsน้ำยาล้างคลองรากฟันน้ำยาล้างคลองรากฟัน
Root canal preparationการจัดเตรียมคลองรากฟันการจัดเตรียมคลองรากฟัน
Root canal therapyการรักษาคลองรากฟันการรักษาคลองรากฟัน
Root cariesรากฟันผุรากฟันผุ
Root resorptionการละลายของรากฟันการละลายของรากฟัน
Rootsรากราก
Roots (Botany)ราก (พฤกษศาสตร์)ราก (พฤกษศาสตร์)
Ropeเชือกเชือก
Rose cultureการปลูกกุหลาบการปลูกกุหลาบ
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดง
Rosenberg, Steven A.โรเซนเบอร์ก, สตีเวน เอ.โรเซนเบอร์ก, สตีเวน เอ.
Rosesกุหลาบกุหลาบ
Rosin oilน้ำมันยางสนน้ำมันยางสน
Rotary tillersรถไถรถไถ
Rotating credit associationsแชร์แชร์
Rotator cuffเอ็นหุ้มข้อไหล่เอ็นหุ้มข้อไหล่
Rotavirus infectionsโรคติดเชื้อไวรัสโรต้าโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า
Rotavirus vaccinesวัคซีนไวรัสโรต้าวัคซีนไวรัสโรต้า
Route choiceการเลือกเส้นทางการเลือกเส้นทาง
Route surveyingการสำรวจเส้นทางการสำรวจเส้นทาง
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์)
Row housesบ้านแถวบ้านแถว
Rowingการแข่งเรือพายการแข่งเรือพาย
Roxithromycinร็อกซิโทรมัยซินร็อกซิโทรมัยซิน
Royal housesราชสกุลวงศ์ราชสกุลวงศ์
Royal jellyนมผึ้งนมผึ้ง
Royal pagesมหาดเล็กมหาดเล็ก
RPG (Computer program language)อาร์พีจี (ภาษาคอมพิวเตอร์)อาร์พีจี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
RSS feedsอาร์เอสเอส ฟีดส์อาร์เอสเอส ฟีดส์
Rubberยางยาง
Rubber chemicalsสารเคมียางสารเคมียาง
Rubber chemistryเคมีของยางเคมีของยาง
Rubber goodsผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์ยาง
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยางกระเป๋าน้ำร้อนยาง
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมยาง
Rubber industry workersคนงานในอุตสาหกรรมยางคนงานในอุตสาหกรรมยาง
Rubber machineryเครื่องจักรกลที่ใช้ทำยางเครื่องจักรกลที่ใช้ทำยาง
Rubber plantation workersคนงานสวนยางคนงานสวนยาง
Rubber plantsพืชตระกูลยางพืชตระกูลยาง
Rubber tappersคนกรีดยางคนกรีดยาง
Rubellaหัดเยอรมันหัดเยอรมัน
Rubella vaccineวัคซีนหัดเยอรมันวัคซีนหัดเยอรมัน
Rubiaceaeรูเบียซีรูเบียซี
Rubiesทับทิมทับทิม
Ruby (Computer program language)รูบี้ (ภาษาคอมพิวเตอร์)รูบี้ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Rug and carpet industryอุตสาหกรรมพรมอุตสาหกรรมพรม
Rugby footballรักบี้รักบี้
Rule of lawหลักนิติธรรมหลักนิติธรรม
Rulesกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์
Rules and practiceกฎและระเบียบปฏิบัติกฎและระเบียบปฏิบัติ
Ruminantsสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Rumorข่าวลือข่าวลือ
Runaway childrenเด็กที่หนีออกจากบ้านเด็กที่หนีออกจากบ้าน
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้านภรรยาที่หนีออกจากบ้าน
Runningการวิ่งการวิ่ง
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบินขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน
Runways (Aeronautics)ทางวิ่งเครื่องบินทางวิ่งเครื่องบิน
Rural childrenเด็กชนบทเด็กชนบท
Rural conditionsภาวะชนบทภาวะชนบท
Rural creditสินเชื่อสู่ชนบทสินเชื่อสู่ชนบท
Rural developmentการพัฒนาชนบทการพัฒนาชนบท
Rural development personnelบุคลากรทางการพัฒนาชนบทบุคลากรทางการพัฒนาชนบท
Rural development projectsโครงการพัฒนาชนบทโครงการพัฒนาชนบท
Rural elderlyผู้สูงอายุในชนบทผู้สูงอายุในชนบท
Rural electrificationการพัฒนาไฟฟ้าชนบทการพัฒนาไฟฟ้าชนบท
Rural familiesครอบครัวชนบทครอบครัวชนบท
Rural geographyภูมิศาสตร์ชนบทภูมิศาสตร์ชนบท
Rural healthอนามัยชนบทอนามัยชนบท
Rural health servicesบริการอนามัยชนบทบริการอนามัยชนบท
Rural hospitalsโรงพยาบาลภูมิภาคโรงพยาบาลภูมิภาค
Rural industriesอุตสาหกรรมในชนบทอุตสาหกรรมในชนบท
Rural librariesห้องสมุดชนบทห้องสมุดชนบท
Rural poorคนยากจนในชนบทคนยากจนในชนบท
Rural populationประชากรในชนบทประชากรในชนบท
Rural renewalการปรับปรุงชนบทการปรับปรุงชนบท
Rural roadsทางหลวงชนบททางหลวงชนบท
Rural schoolsโรงเรียนชนบทโรงเรียนชนบท
Rural womenสตรีชนบทสตรีชนบท
Rural youthเยาวชนในชนบทเยาวชนในชนบท
Rural-urban migrationการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
Rush-workงานกกงานกก
Russiaรัสเซียรัสเซีย
Russia (Federation)รัสเซีย (สหพันธรัฐ)รัสเซีย (สหพันธรัฐ)
Russian languageภาษารัสเซียภาษารัสเซีย
Russian newspapersหนังสือพิมพ์รัสเซียหนังสือพิมพ์รัสเซีย
Russian poetryกวีนิพนธ์รัสเซียกวีนิพนธ์รัสเซีย
Russo-Japanese War, 1904-1905สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1904-1905สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1904-1905
Rutalesรูทาเลสรูทาเลส