TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 353 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Oakโอ๊กโอ๊ก
Obesityโรคอ้วนโรคอ้วน
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่งอ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง
Objectivityความเป็นกลาง (ทัศนคติ)ความเป็นกลาง (ทัศนคติ)
Obligations (Law)หนี้ (กฎหมาย)หนี้ (กฎหมาย)
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย)ลามกอนาจาร (กฎหมาย)
Observationsการสังเกตการสังเกต
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์คู่มือนักสังเกตการณ์
Obstetric labor, Prematureการคลอดก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนด
Obstetric surgical proceduresศัลยกรรมทางสูติศาสตร์ศัลยกรรมทางสูติศาสตร์
Obstetrical nursingการพยาบาลสูติศาสตร์การพยาบาลสูติศาสตร์
Obstetriciansสูติแพทย์สูติแพทย์
Obstetricsสูติศาสตร์สูติศาสตร์
Occasional speechesสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ
Occasional verse, Thaiกวีนิพนธ์ไทยในโอกาสต่างๆกวีนิพนธ์ไทยในโอกาสต่างๆ
Occasionalismฤกษ์ฤกษ์
Occlusal splintsเฝือกสบฟันเฝือกสบฟัน
Occult bloodการตรวจหาเลือดในอุจจาระการตรวจหาเลือดในอุจจาระ
Occultismไสยศาสตร์นิยมไสยศาสตร์นิยม
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational diseasesโรคเกิดจากอาชีพโรคเกิดจากอาชีพ
Occupational health ; Industrial hygieneอาชีวอนามัยอาชีวอนามัย
Occupational health nursingการพยาบาลอาชีวอนามัยการพยาบาลอาชีวอนามัย
Occupational health servicesบริการอาชีวอนามัยบริการอาชีวอนามัย
Occupational medicineอาชีวเวชศาสตร์อาชีวเวชศาสตร์
Occupational mobilityการเคลื่อนย้ายทางอาชีพการเคลื่อนย้ายทางอาชีพ
Occupational prestigeเกียรติภูมิของอาชีพเกียรติภูมิของอาชีพ
Occupational retrainingการฝึกอาชีพซ้ำการฝึกอาชีพซ้ำ
Occupational therapyอาชีวบำบัดอาชีวบำบัด
Occupational trainingการฝึกอาชีพการฝึกอาชีพ
Occupational training for womenการฝึกอาชีพสำหรับสตรีการฝึกอาชีพสำหรับสตรี
Occupationsอาชีพอาชีพ
Occupations and raceอาชีพกับเชื้อชาติอาชีพกับเชื้อชาติ
Oceanมหาสมุทรมหาสมุทร
Ocean bottomพื้นที่ก้นทะเลพื้นที่ก้นทะเล
Ocean energy resourcesแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร
Ocean engineeringวิศวกรรมสมุทรศาสตร์วิศวกรรมสมุทรศาสตร์
Ocean freight forwardersผู้รับขนของทางทะเลผู้รับขนของทางทะเล
Ocean miningการทำเหมืองแร่ในทะเลการทำเหมืองแร่ในทะเล
Ocean thermal power plantsโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร
Ocean travelการท่องเที่ยวทางมหาสมุทรการท่องเที่ยวทางมหาสมุทร
Ocean wave powerพลังงานคลื่นมหาสมุทรพลังงานคลื่นมหาสมุทร
Ocean wavesคลื่นมหาสมุทรคลื่นมหาสมุทร
Oceaniaโอเชียเนียโอเชียเนีย
Oceanographyสมุทรศาสตร์สมุทรศาสตร์
Ocular hypertensionภาวะความดันตาสูงภาวะความดันตาสูง
Oculomotor musclesกล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์กล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์
Oculomotor nerveประสาทโอคูโลมอเตอร์ประสาทโอคูโลมอเตอร์
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิกถุงน้ำโอดอนโตเจนิก
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิกเนื้องอกโอดอนโตเจนิก
Odor controlการควบคุมกลิ่นการควบคุมกลิ่น
Odorsกลิ่นกลิ่น
OECD countriesประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระยานพาหนะขับทางขรุขระ
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Offenses against the personความผิดต่อบุคคลความผิดต่อบุคคล
Offer and acceptanceคำเสนอและคำสนองคำเสนอและคำสนอง
Office buildingsอาคารสำนักงานอาคารสำนักงาน
Office decorationการตกแต่งสำนักงานการตกแต่งสำนักงาน
Office equipment and suppliesเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน
Office equipment and supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน
Office furnitureเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Office layoutการวางผังสำนักงานการวางผังสำนักงาน
Office leasesการให้เช่าสำนักงานการให้เช่าสำนักงาน
Office managementการจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน
Office politicsการเมืองในองค์การการเมืองในองค์การ
Office practiceปฏิบัติการสำนักงานปฏิบัติการสำนักงาน
Office practice in governmentปฏิบัติการสำนักงานราชการปฏิบัติการสำนักงานราชการ
Office practice--Automationสำนักงานอัตโนมัติสำนักงานอัตโนมัติ
Officersทหารชั้นสัญญาบัตรทหารชั้นสัญญาบัตร
Officers' handbooksคู่มือทหารชั้นสัญญาบัตรคู่มือทหารชั้นสัญญาบัตร
Official secretsความลับทางราชการความลับทางราชการ
Officials and employeesข้าราชการและพนักงานข้าราชการและพนักงาน
Officials and employees, Alienข้าราชการและพนักงานต่างด้าวข้าราชการและพนักงานต่างด้าว
Officials and employees, Retiredข้าราชการและพนักงานบำนาญข้าราชการและพนักงานบำนาญ
Offset printingการพิมพ์ระบบออฟเซทการพิมพ์ระบบออฟเซท
Offshore oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่งอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง
Offshore structuresสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่งสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง
Ohmmeterโอห์มมิเตอร์โอห์มมิเตอร์
Oil industriesอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและสัตว์อุตสาหกรรมน้ำมันพืชและสัตว์
Oil palmปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมัน
Oil pollution of the seaมลพิษของน้ำมันในทะเลมลพิษของน้ำมันในทะเล
Oil pollution of waterมลพิษของน้ำมันในน้ำมลพิษของน้ำมันในน้ำ
Oil removalการกำจัดน้ำมันการกำจัดน้ำมัน
Oil separatorsเครื่องแยกน้ำมันเครื่องแยกน้ำมัน
Oil spillsน้ำมันรั่วน้ำมันรั่ว
Oil storage tanksถังเก็บน้ำมันถังเก็บน้ำมัน
Oil-shalesหินน้ำมันหินน้ำมัน
Oils and fatsน้ำมันและไขมันน้ำมันและไขมัน
Oils and fats in animal nutritionน้ำมันและไขมันในโภชนาการสัตว์น้ำมันและไขมันในโภชนาการสัตว์
Oils and fats, Edibleน้ำมันและไขมันที่กินได้น้ำมันและไขมันที่กินได้
Oilseed plantsพืชน้ำมันพืชน้ำมัน
Oilseed productsผลิตภัณฑ์จากพืชน้ำมันผลิตภัณฑ์จากพืชน้ำมัน
Ointmentsยาขี้ผึ้งยาขี้ผึ้ง
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น)
Okra ; Abelmoschus esculentusกระเจี๊ยบมอญกระเจี๊ยบมอญ
Old ageวัยชราวัยชรา
Old age assistanceการสงเคราะห์ผู้สูงอายุการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
Old age homesบ้านพักคนชราบ้านพักคนชรา
Old age pensionsบำเหน็จบำนาญชราภาพบำเหน็จบำนาญชราภาพ
Older menบุรุษสูงอายุบุรุษสูงอายุ
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย)บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย)
Older peopleผู้สูงอายุผู้สูงอายุ
Older people in advertisingผู้สูงอายุในโฆษณาผู้สูงอายุในโฆษณา
Older volunteersอาสาสมัครผู้สูงอายุอาสาสมัครผู้สูงอายุ
Older volunteers in social serviceอาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์
Older womenสตรีสูงอายุสตรีสูงอายุ
Oligopoliesการค้าผูกขาดโดยผู้ขายน้อยรายการค้าผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย
Oligosaccharidesโอลิโกแซคคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์
Oliveมะกอกมะกอก
Olympic Games (15th : 1952 : Helsinhi, Finland)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 15 : 2495 : เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 15 : 2495 : เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์)
Olympic Games (25th : 1992 :Barcelona, Spain)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 25 : 2535 : บาร์เซโลนา, สเปน)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 25 : 2535 : บาร์เซโลนา, สเปน)
Olympicsการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภาผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา
Omega-3 fatty acidsกรดไขมัน โอเมกา-3กรดไขมัน โอเมกา-3
Omensนิมิตนิมิต
Omission, Criminalการละเว้นทางอาญาการละเว้นทางอาญา
Ompokอ๊อมพ็อกอ๊อมพ็อก
Ompok bimaculatus ; Two spots glsss catfish ; Ompok krattensisปลาชะโอนปลาชะโอน
Onagraceaeโอนากราซีโอนากราซี
Oncogenic virusesไวรัสก่อเนื้องอกไวรัสก่อเนื้องอก
Oncologistsนักวิทยาเนื้องอกนักวิทยาเนื้องอก
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียวระบบพรรคการเมืองเดียว
One-party systemระบบพรรคการเมืองเดียวระบบพรรคการเมืองเดียว
Onion industryอุตสาหกรรมหอมหัวใหญ่อุตสาหกรรมหอมหัวใหญ่
Onionsหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่
Online bibliographic searchingการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์การสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์
Online chat groupsกลุ่มสนทนาออนไลน์กลุ่มสนทนาออนไลน์
Online data processingระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์
Online databasesฐานข้อมูลแบบออนไลน์ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
Online datingการนัดพบฉันท์ชู้สาวทางอินเตอร์เน็ตการนัดพบฉันท์ชู้สาวทางอินเตอร์เน็ต
Online information servicesบริการสารสนเทศแบบออนไลน์บริการสารสนเทศแบบออนไลน์
Online information services industryอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศแบบออนไลน์อุตสาหกรรมบริการสารสนเทศแบบออนไลน์
Online journalismข่าวออนไลน์ข่าวออนไลน์
Online library catalogsรายการแบบออนไลน์รายการแบบออนไลน์
Online social networksเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์
Only childบุตรคนเดียวบุตรคนเดียว
Onomasticsออนโอแมสติกส์ออนโอแมสติกส์
Open biteภาวะฟันสบเปิดภาวะฟันสบเปิด
Open market operationsการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิด
Open prisonsเรือนจำเปิดเรือนจำเปิด
Open source softwareโอเพ่น ซอร์ส ซอฟต์แวร์โอเพ่น ซอร์ส ซอฟต์แวร์
Open spacesพื้นที่เปิดโล่งพื้นที่เปิดโล่ง
Open-air zoosสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์เปิด
OpenGLโอเพนจีแอลโอเพนจีแอล
Openingsการเปิดเกมส์การเปิดเกมส์
OpenOffice.org (Electronic resource)โอเพ่นออฟฟิซ ดอท โออาร์จีโอเพ่นออฟฟิซ ดอท โออาร์จี
Operaอุปรากรอุปรากร
Opera (Computer file)โอเปรา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)โอเปรา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Operasดนตรีอุปรากรดนตรีอุปรากร
Operating room nursingการพยาบาลทางห้องผ่าตัดการพยาบาลทางห้องผ่าตัด
Operating roomsห้องผ่าตัดห้องผ่าตัด
Operating systems (Computers)ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991
Operation other than warปฏิบัติการที่มิใช่การรบปฏิบัติการที่มิใช่การรบ
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการวงจรขยายเชิงดำเนินการ
Operations researchวิจัยปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการ
Ophthalmic solutionsยาหยอดตายาหยอดตา
Ophthalmologyจักษุวิทยาจักษุวิทยา
Ophthalmoscopyการส่องตรวจตาด้วยกล้องการส่องตรวจตาด้วยกล้อง
Opiliaceaeโอพิเลียซีโอพิเลียซี
Opioid-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้สารสกัดจากฝิ่นความผิดปกติเกิดจากการใช้สารสกัดจากฝิ่น
Opisthorchiasisโรคพยาธิใบไม้ตับโรคพยาธิใบไม้ตับ
Opisthorchisพยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ตับ
Opiumฝิ่นฝิ่น
Opium popyต้นฝิ่นต้นฝิ่น
Opium tradeการค้าฝิ่นการค้าฝิ่น
Opthalmic lensesเลนส์สายตาเลนส์สายตา
Optic atrophyประสาทตาฝ่อประสาทตาฝ่อ
Optic nerve diseasesโรคประสาทตาโรคประสาทตา
Optic neuritisประสาทตาอักเสบประสาทตาอักเสบ
Optical artศิลปะลวงตาศิลปะลวงตา
Optical communicationsการสื่อสารด้วยแสงการสื่อสารด้วยแสง
Optical data processingการประมวลผลข้อมูลด้วยแสงการประมวลผลข้อมูลด้วยแสง
Optical detectorsเครื่องตรวจจับแสงเครื่องตรวจจับแสง
Optical disksจานแสงจานแสง
Optical equipmentอุปกรณ์นำแสงอุปกรณ์นำแสง
Optical fiber communicationการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสงการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
Optical fibersเส้นใยนำแสงเส้นใยนำแสง
Optical glassกระจกเลนส์แว่นตากระจกเลนส์แว่นตา
Optical interconnectsการเชื่อมต่อเชิงแสงการเชื่อมต่อเชิงแสง
Optical measurementsการวัดเชิงแสงการวัดเชิงแสง
Optical methodsวิธีการเชิงแสงวิธีการเชิงแสง
Optical mineralogyวิทยาแร่ทางแสงวิทยาแร่ทางแสง
Optical pattern recognitionการรู้จำแบบโดยการมองเห็นการรู้จำแบบโดยการมองเห็น
Optical wave guidesท่อนำแสงท่อนำแสง
Opticsทัศนศาสตร์ทัศนศาสตร์
Optimismสุทรรศนนิยมสุทรรศนนิยม
Options (Finance)สิทธิซื้อขาย (การเงิน)สิทธิซื้อขาย (การเงิน)
Optoelectronic devicesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสง
Optoelectronicsออปโตอิเล็กทรอนิกส์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
Optometryการวัดสายตาการวัดสายตา
Oracle (Computer file)ออราเคิล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ออราเคิล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Oracle JDeveloperออราเคิล เจดิเวลลอปเปอร์ออราเคิล เจดิเวลลอปเปอร์
Oral biographyชีวประวัติจากคำบอกเล่าชีวประวัติจากคำบอกเล่า
Oral communicationการสื่อสารโดยการออกเสียงการสื่อสารโดยการออกเสียง
Oral healthสุขภาพช่องปากสุขภาพช่องปาก
Oral historyประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
Oral hygieneอนามัยช่องปากอนามัยช่องปาก
Oral hygiene indexดัชนีอนามัยช่องปากดัชนีอนามัยช่องปาก
Oral hygiene productsผลิตภัณฑ์สุขอนามัยช่องปากผลิตภัณฑ์สุขอนามัยช่องปาก
Oral interpretation of poetryการอ่านทำนองเสนาะการอ่านทำนองเสนาะ
Oral mainfestationsการสำแดงอาการทางปากการสำแดงอาการทางปาก
Oral pleadingคำให้การด้วยวาจาคำให้การด้วยวาจา
Oral readingการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียง
Oral surgical procedures, Preprostheticศัลยกรรมช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอมศัลยกรรมช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม
Oral ulcerแผลในช่องปากแผลในช่องปาก
Orange growersผู้ปลูกส้มผู้ปลูกส้ม
Orange industryอุตสาหกรรมส้มอุตสาหกรรมส้ม
Orange juiceน้ำส้มน้ำส้ม
Orangesส้มส้ม
Orangutanอุรังอุตังอุรังอุตัง
Oratorsนักพูดนักพูด
Oratoryวาทศิลป์วาทศิลป์
Oratosquillaกั้งกั้ง
Oratosquilla nepaกั้งตั๊กแตนเขียวกั้งตั๊กแตนเขียว
Orbitเบ้าตาเบ้าตา
Orbital implantsเบ้าตาเทียมเบ้าตาเทียม
Orbitsวงโคจรวงโคจร
OrCAD SDTออร์แคด เอสดีทีออร์แคด เอสดีที
Orchardsสวนผลไม้สวนผลไม้
Orchestraวงดุริยางค์วงดุริยางค์
Orchestral musicดนตรีออร์เคสตราดนตรีออร์เคสตรา
Orchid cultureการปลูกกล้วยไม้การปลูกกล้วยไม้
Orchid industryอุตสาหกรรมกล้วยไม้อุตสาหกรรมกล้วยไม้
Orchidsกล้วยไม้กล้วยไม้
Ordealจารีตนครบาลจารีตนครบาล
Ordinances, Municipalเทศบัญญัติเทศบัญญัติ
Ordinationการบวชการบวช
Ordination (Buddhism)การบวช (พุทธศาสนา)การบวช (พุทธศาสนา)
Ordination of womenการบวชของสตรีการบวชของสตรี
Ordnanceสรรพาวุธสรรพาวุธ
Oresสินแร่สินแร่
Organ (Musical instrument)ออแกนออแกน
Organ donorsผู้บริจาคอวัยวะผู้บริจาคอวัยวะ
Organ preservationการสงวนและรักษาอวัยวะการสงวนและรักษาอวัยวะ
Organ scoresโน้ตเพลงบรรเลงออแกนโน้ตเพลงบรรเลงออแกน
Organ transplantation ; Transplantation of organs, tissues, etcการปลูกถ่ายอวัยวะการปลูกถ่ายอวัยวะ
Organic compoundsสารประกอบอินทรีย์สารประกอบอินทรีย์
Organic farmingเกษตรกรรมเชิงชีวภาพเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ
Organic fertilizersปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์
Organic gardeningการทำสวนเชิงชีวภาพการทำสวนเชิงชีวภาพ
Organic wastesของเสียอินทรีย์ของเสียอินทรีย์
Organizationองค์การองค์การ
Organization and administrationองค์การและการบริหารองค์การและการบริหาร
Organization chartsผังองค์การผังองค์การ
Organizational behaviorพฤติกรรมองค์การพฤติกรรมองค์การ
Organizational changeการพัฒนาองค์การการพัฒนาองค์การ
Organizational commitment ความผูกพันต่อองค์การความผูกพันต่อองค์การ
Organizational effectivenessสัมฤทธิผลขององค์การสัมฤทธิผลขององค์การ
Organizational justiceความยุติธรรมในองค์การความยุติธรรมในองค์การ
Organizational learningองค์กรเรียนรู้องค์กรเรียนรู้
Organizational sociologyสังคมวิทยาองค์การสังคมวิทยาองค์การ
Organized crimeขบวนการอาชญากรรมขบวนการอาชญากรรม
Organizingการจัดองค์การการจัดองค์การ
Organochlorine compoundsสารประกอบอินทรีย์คลอรีนสารประกอบอินทรีย์คลอรีน
Oriental fruit flyแมลงวันทองแมลงวันทอง
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหวการนิเทศการเคลื่อนไหว
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่งกีฬาโอเรนเทียริ่ง
Origamiศิลปะงานกระดาษแบบญี่ปุ่นศิลปะงานกระดาษแบบญี่ปุ่น
Originจุดกำเนิดจุดกำเนิด
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับไม้เลื้อยประดับ
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงามอุตสาหกรรมปลาสวยงาม
Ornamental fishesปลาสวยงามปลาสวยงาม
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับอุตสาหกรรมไม้ประดับ
Ornamental rocksหินประดับหินประดับ
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับไม้พุ่มประดับ
Ornamental treesต้นไม้ประดับต้นไม้ประดับ
Orphansเด็กกำพร้าเด็กกำพร้า
Orthodontic anchorage proceduresการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟันการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน
Orthodontic bracketsแบร็กเกตทันตกรรมจัดฟันแบร็กเกตทันตกรรมจัดฟัน
Orthodontic retainersเครื่องคงตำแหน่งหลังจัดฟันเครื่องคงตำแหน่งหลังจัดฟัน
Orthodontic wiresลวดทันตกรรมจัดฟันลวดทันตกรรมจัดฟัน
Orthodonticsทันตกรรมจัดฟันทันตกรรมจัดฟัน
Orthodontics, Correctiveทันตกรรมจัดฟันด้านแก้ไขทันตกรรมจัดฟันด้านแก้ไข
Orthography and spellingตัวสะกดตัวสะกด
Orthomyxoviridaeเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
Orthopedic fixation devicesเครื่องมือการตรึงกระดูกหักเครื่องมือการตรึงกระดูกหัก
Orthopedic nursingการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกการพยาบาลศัลยกรรมกระดูก
Orthopedicsศัลยกรรมกระดูกศัลยกรรมกระดูก
Orthosiphonอรโทสิพอนอรโทสิพอน
Orthosiphon Aristatusหญ้าหนวดแมวหญ้าหนวดแมว
Oryziasปลาโอไรเซียสปลาโอไรเซียส
OS/2 Warpโอเอส/2 วาร์พโอเอส/2 วาร์พ
Osaka (Japan)โอซาก้า (ญี่ปุ่น)โอซาก้า (ญี่ปุ่น)
Oscillators, Electricออสซิลเลเตอร์ไฟฟ้าออสซิลเลเตอร์ไฟฟ้า
Oscillographออกซิลโลกราฟออกซิลโลกราฟ
Osmolar concentrationความเข้มข้นออสโมล่าร์ความเข้มข้นออสโมล่าร์
Osmotic fragilityความเปราะของเม็ดเลือดแดงความเปราะของเม็ดเลือดแดง
Osteoarthritisกระดูกและข้ออักเสบกระดูกและข้ออักเสบ
Osteoarthritis, Kneeข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม
Osteoblastsเซลล์สร้างกระดูกเซลล์สร้างกระดูก
Osteogenesisการสร้างกระดูกการสร้างกระดูก
Osteomyelitisกระดูกอักเสบกระดูกอักเสบ
Osteonecrosisภาวะกระดูกตายภาวะกระดูกตาย
Osteopetrosisโรคออสติโอพีโตรซิสโรคออสติโอพีโตรซิส
Osteosarcomaออสติโอซาร์โคมาออสติโอซาร์โคมา
Osteotomyการตัดกระดูกการตัดกระดูก
Ostrichesนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศ
OTCศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯ
Otitisหูอักเสบหูอักเสบ
Otitis mediaหูชั้นกลางอักเสบหูชั้นกลางอักเสบ
Otolaryngologyโสตศอนาสิกวิทยาโสตศอนาสิกวิทยา
Otorhinolaryngologic diseasesโรคหูคอจมูกและกล่องเสียงโรคหูคอจมูกและกล่องเสียง
Otosclerosisโรคโอโตสเคอโรซีสโรคโอโตสเคอโรซีส
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่การศึกษานอกสถานที่
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้งการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้งการถ่ายภาพกลางแจ้ง
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้งนันทนาการกลางแจ้ง
Outer spaceอวกาศอวกาศ
Outhousesห้องส้วมห้องส้วม
Outlawsผู้ร้ายผู้ร้าย
Outlet storesร้านค้าตรงจากผู้ผลิตร้านค้าตรงจากผู้ผลิต
Outliers (Statistics)ค่าผิดปกติ (สถิติ)ค่าผิดปกติ (สถิติ)
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่องโครงเรื่อง
Outpatient clinics, Hospitalคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
Outpatient servicesบริการผู้ป่วยนอกบริการผู้ป่วยนอก
Outpatientsผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอก
Ovarian neoplasmsเนื้องอกรังไข่เนื้องอกรังไข่
Ovary ; Ovariesรังไข่รังไข่
Over-the-counter marketsตลาดโอทีซีตลาดโอทีซี
Overcrowdingความแออัดความแออัด
Overdoseการใช้ยาเกินขนาดการใช้ยาเกินขนาด
Overdraftsการเบิกเงินเกินบัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี
Overfishingประมงเกินขีดจำกัดประมงเกินขีดจำกัด
Overhead projectionเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
Overproductionอุปทานล้นตลาดอุปทานล้นตลาด
Overtimeการทำงานล่วงเวลาการทำงานล่วงเวลา
Overtureโหมโรงโหมโรง
Overturesเพลงโหมโรงเพลงโหมโรง
Overtures (Chamber orchestra)เพลงโหมโรง (แชมเบอร์ออเคสตร้า)เพลงโหมโรง (แชมเบอร์ออเคสตร้า)
Overweightน้ำหนักเกินน้ำหนักเกิน
Ovulationการตกไข่การตกไข่
Oxalidaceaeออกซาลิดาซีออกซาลิดาซี
Oxidationการออกซิเดชั่นการออกซิเดชั่น
Oxidative stressออกซิเดทิฟสเตรสออกซิเดทิฟสเตรส
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีนงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน
Oxygenออกซิเจนออกซิเจน
Oxygen consumptionการใช้ออกซิเจนการใช้ออกซิเจน
Oxygen index of materialsดัชนีออกซิเจนของวัสดุดัชนีออกซิเจนของวัสดุ
Oxygen inhalation therapyการรักษาด้วยการสูดออกซิเจนการรักษาด้วยการสูดออกซิเจน
Oxytocinออกซิโตซินออกซิโตซิน
Oxyuridaeพยาธิเข็มหมุดพยาธิเข็มหมุด
Oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยนางรมการเพาะเลี้ยงหอยนางรม
Oyster fisheriesประมงหอยนางรมประมงหอยนางรม
Oystersหอยนางรมหอยนางรม
Ozoneโอโซนโอโซน
Ozone layerชั้นบรรยากาศโอโซนชั้นบรรยากาศโอโซน
Ozone layer depletionการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
Ozone-depleting substancesสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน