TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 135 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kaenแคนแคน
Kai's power toolsไคส์ พาวเวอร์ ทูลส์ไคส์ พาวเวอร์ ทูลส์
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน)กากี (ตัวละครในตำนาน)
Kalamaeกาละแมกาละแม
Kalman filteringการกรองแบบคาลแมนการกรองแบบคาลแมน
Kangaroosจิงโจ้จิงโจ้
Kanumjean (Noodles)ขนมจีนขนมจีน
Kaolinดินขาวดินขาว
Kaomarkข้าวหมากข้าวหมาก
Kapiกะปิกะปิ
Kapokนุ่นนุ่น
Karaokeคาราโอเกะคาราโอเกะ
Karateคาราเต้คาราเต้
Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยง
Karen languageภาษากะเหรี่ยงภาษากะเหรี่ยง
Karmaกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรม
Karts (Midget cars)รถโกคาร์ตรถโกคาร์ต
Karyotypesคาริโอไทฟคาริโอไทฟ
Kashmir, Vale of (India)แคชเมียร์แคชเมียร์
Kava plantกาวากาวา
Kaw languageภาษาอีก้อภาษาอีก้อ
Kawasaki motorcycleจักรยานยนต์คาวาซากิจักรยานยนต์คาวาซากิ
Kayah (Southeast Asian people)ชาวคะยาชาวคะยา
Kayakingการพายเรือคายัคการพายเรือคายัค
Kean musicดนตรีบรรเลงแคนดนตรีบรรเลงแคน
Keloidคีลอยด์คีลอยด์
Kenafปอแก้วปอแก้ว
Kenaf industryอุตสาหกรรมปอแก้วอุตสาหกรรมปอแก้ว
Kengtung (Burma : State)เชียงตุง (พม่า)เชียงตุง (พม่า)
Kennedy, Joseph Patrick, 1868-1969เคนเนดี้, โจเซพ แพทริค, ค.ศ.1888-1969เคนเนดี้, โจเซพ แพทริค, ค.ศ.1888-1969
Kenyaเคนยาเคนยา
Keratitisกระจกตาอักเสบกระจกตาอักเสบ
Keratomileusis, Laser In Situการผ่ากระจกตาด้วยแสงเลเซอร์การผ่ากระจกตาด้วยแสงเลเซอร์
Ketoprofenคีโตโพรเฟนคีโตโพรเฟน
Key accountsลูกค้าหลักลูกค้าหลัก
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด
Keyboardingการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์การพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์
Keyboardingการพิมพ์คอมพิวเตอร์การพิมพ์คอมพิวเตอร์
Keyboards (Electrics)แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
Keyboards (Electronics) industryอุตสาหกรรมแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
Keyboards (Music)คีย์บอร์ด (ดนตรี)คีย์บอร์ด (ดนตรี)
Keynesian economicsทฤษฎีตามแนวความคิดของเคนส์ทฤษฎีตามแนวความคิดของเคนส์
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์การพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์
Khabuan Seri Thaiเสรีไทยเสรีไทย
Khamti (Southeast Asian people)ชาวคำตี่ชาวคำตี่
Khluiขลุ่ยขลุ่ย
Khmer languageภาษาเขมรภาษาเขมร
Khmer literatureวรรณกรรมเขมรวรรณกรรมเขมร
Khmersขอมขอม
Khmu' (Southeast Asian people)ชาวขมุชาวขมุ
Khmu' languageภาษาขมุภาษาขมุ
Khon (Dance drama)โขนโขน
Khon Kaenขอนแก่นขอนแก่น
Khong wongฆ้องวงฆ้องวง
Khruang saiวงเครื่องสายวงเครื่องสาย
Khun Sa, 1933?-ขุนส่า, ค.ศ. 1933?-ขุนส่า, ค.ศ. 1933?-
Kickboxingมวยเตะมวยเตะ
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่
Kidneyไตไต
Kidney calculiนิ่วไตนิ่วไต
Kidney diseasesโรคไตโรคไต
Kidney failureไตวายไตวาย
Kidney failure, Acuteไตวายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลัน
Kidney failure, Chronicไตวายเรื้อรังไตวายเรื้อรัง
Kidney transplantationการปลูกถ่ายไตการปลูกถ่ายไต
Kidney, Artificialไตเทียมไตเทียม
Killer cells, Naturalเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ
Kilnsเตาเผาเตาเผา
Kindergartenการศึกษาขั้นอนุบาลการศึกษาขั้นอนุบาล
Kindergarten facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนอนุบาลทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนอนุบาล
Kindergarten teachersครูอนุบาลศึกษาครูอนุบาลศึกษา
Kindnessความมีน้ำใจความมีน้ำใจ
Kinematicsจลนศาสตร์จลนศาสตร์
Kinesiologyวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
Kinetic artจลนศิลป์จลนศิลป์
Kinetic theory of Gasesทฤษฎีจลน์ของก๊าซทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
King mackerelปลาโอปลาโอ
Kings and rulersกษัตริย์และผู้ครองนครกษัตริย์และผู้ครองนคร
Kings and rulers in literatureกษัตริย์และผู้ครองนครในวรรณกรรมกษัตริย์และผู้ครองนครในวรรณกรรม
Kings and rulers in motion picturesกษัตริย์และผู้ครองนครในภาพยนตร์กษัตริย์และผู้ครองนครในภาพยนตร์
Kings' and rulers' writingsงานเขียนของกษัตริย์และผู้ครองนครงานเขียนของกษัตริย์และผู้ครองนคร
Kings' and rulers' writings, Thaiงานเขียนของกษัตริย์และผู้ครองนครไทยงานเขียนของกษัตริย์และผู้ครองนครไทย
Kinshipเครือญาติเครือญาติ
Kitchen utensils ; Kitchen appliancesเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในครัว
Kitchen utensils industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัว
Kitchensครัวครัว
Kitesว่าวว่าว
Klebsiellaเคล็บซิลลาเคล็บซิลลา
Klebsiella pneumoniaeเคล็บซิลลา นิวโมเนียเคล็บซิลลา นิวโมเนีย
Kneeเข่าเข่า
Knee injuriesเข่าบาดเจ็บเข่าบาดเจ็บ
Knee jointข้อเข่าข้อเข่า
Knee prosthesisข้อเข่าเทียมข้อเข่าเทียม
Knifesmithsช่างทำมีดช่างทำมีด
Knights and knighthoodอัศวินอัศวิน
Knitted laceการถักลูกไม้การถักลูกไม้
Knittingการถักนิตติ้งการถักนิตติ้ง
Knivesมีดมีด
Knots and splicesการผูกเงื่อนการผูกเงื่อน
Knowledge and learningความรู้และการเรียนความรู้และการเรียน
Knowledge managementการบริหารองค์ความรู้การบริหารองค์ความรู้
Knowledge, Sociology ofสังคมวิทยาความรู้สังคมวิทยาความรู้
Knowledge, Theory ofทฤษฎีความรู้ทฤษฎีความรู้
Knowledge, Theory of (Buddhist)ทฤษฎีความรู้ (พุทธศาสนา)ทฤษฎีความรู้ (พุทธศาสนา)
Knowledge, Theory of (Religion)ทฤษฎีความรู้ (ศาสนา)ทฤษฎีความรู้ (ศาสนา)
Knowledge--[Topic]ความรู้--[หัวเรื่องเจาะจง]ความรู้--[หัวเรื่องเจาะจง]
Koalaโคอาลาโคอาลา
Kodak cameraกล้องถ่ายรูปโกดักกล้องถ่ายรูปโกดัก
Kohoutek cometดาวหางโคฮูเทคดาวหางโคฮูเทค
Komodo dragon มังกรโคโมโดมังกรโคโมโด
Komodo Island (Indonesia)เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย)เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย)
Konjaku monogatariนิทานคอนจาคุนิทานคอนจาคุ
Koranกุรอานกุรอาน
Koreaเกาหลีเกาหลี
Korea (South)เกาหลี (ใต้)เกาหลี (ใต้)
Korean languageภาษาเกาหลีภาษาเกาหลี
Korean reunification question (1945- )ปัญหาการรวมเกาหลีปัญหาการรวมเกาหลี
Korean War, 1950-1953สงครามเกาหลี, ค.ศ. 1950-1953สงครามเกาหลี, ค.ศ. 1950-1953
Kosher foodอาหารโคเชอร์อาหารโคเชอร์
KPT Bryceเคพีที ไบรซ์เคพีที ไบรซ์
Kra, Isthmus of (Thailand)คอคอดกระคอคอดกระ
Kraft paperกระดาษเหนียวกระดาษเหนียว
Kraft paper industryอุตสาหกรรมกระดาษเหนียวอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว
Krathingdang (Trademark)กระทิงแดงกระทิงแดง
Krishna (Hindu deity)พระกฤษณะพระกฤษณะ
Krishnamurti, Jiddu, 1895-1986กฤษณมูรติ, จิททุ, ค.ศ. 1895-1986กฤษณมูรติ, จิททุ, ค.ศ. 1895-1986
Ksitigarbha (Buddhist deity)พระกษิติครรภพระกษิติครรภ
Ksitigarbhapranidhanasutraกษิติครรภ์ปณิธานสูตรกษิติครรภ์ปณิธานสูตร
Kui language (Mon-khmer)ภาษากูย (มอญ-เขมร)ภาษากูย (มอญ-เขมร)
Kung fuกังฟูกังฟู
Kungjomกุ้งจ่อมกุ้งจ่อม
Kurdsชาวเคอร์ดสชาวเคอร์ดส
Kwangju Uprising, Swangju-Si, Korea, 1980การจลาจลเมืองกวางจู, เกาหลี, ค.ศ. 1980การจลาจลเมืองกวางจู, เกาหลี, ค.ศ. 1980
Kyoto (Japan)เกียวโต (ญี่ปุ่น)เกียวโต (ญี่ปุ่น)
Kyoto University. The Center for Southeast Asian Studies Libraryมหาวิทยาลัยเกียวโต. ห้องสมุดศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโต. ห้องสมุดศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา