TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 480 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Gaitท่าเดินท่าเดิน
Galapagos Islandsหมู่เกาะกาลาปากอสหมู่เกาะกาลาปากอส
Galaxiesกาแล็กซีกาแล็กซี
Gallbladderถุงน้ำดีถุงน้ำดี
Gallbladder diseasesโรคถุงน้ำดีโรคถุงน้ำดี
Galleries (Architecture)ห้องแสดงผลงาน (สถาปัตยกรรม)ห้องแสดงผลงาน (สถาปัตยกรรม)
Gallstonesนิ่วน้ำดีนิ่วน้ำดี
Galvanizingการชุบด้วยสังกะสี (เคลือบกันสนิม)การชุบด้วยสังกะสี (เคลือบกันสนิม)
Gamblersนักพนันนักพนัน
Gambling ; Bettingการพนันการพนัน
Game fowlไก่ชนไก่ชน
Game showsรายการเกมโชว์รายการเกมโชว์
Gamelanระนาดระนาด
Gamesการละเล่นการละเล่น
Games for travelersการละเล่นสำหรับนักเดินทางการละเล่นสำหรับนักเดินทาง
Games in mathematics educationเกมส์ในการศึกษาคณิตศาสตร์เกมส์ในการศึกษาคณิตศาสตร์
Games with musicกิจกรรมเข้าจังหวะกิจกรรมเข้าจังหวะ
Gamma camerasเครื่องบันทึกภาพรังสีแกมมาเครื่องบันทึกภาพรังสีแกมมา
Gamma raysรังสีแกมมารังสีแกมมา
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948
Gang rapeการข่มขืนเป็นกลุ่มการข่มขืนเป็นกลุ่ม
Gangliosidesแกงกลิโอไซด์แกงกลิโอไซด์
Gangsแก๊งแก๊ง
Ganoderma lucidumเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือ
Gantt chartsแกนทท์ ชาร์ทแกนทท์ ชาร์ท
Garden citiesอุทยานนครอุทยานนคร
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์
Garden pestsศัตรูพืชสวนศัตรูพืชสวน
Garden toolsเครื่องมือทำสวนเครื่องมือทำสวน
Gardeningการทำสวนการทำสวน
Gardening equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวนอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวน
Gardening to attract birdsการจัดสวนสำหรับนกการจัดสวนสำหรับนก
Gardensสวนสวน
Gardens, Chineseสวนจีนสวนจีน
Gardens, Japaneseสวนญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่น
Gardens, Miniatureสวนขนาดเล็กสวนขนาดเล็ก
Garlicกระเทียมกระเทียม
Garuda (Mythical bird)ครุฑ (นกในจินตนาการ)ครุฑ (นกในจินตนาการ)
Garuda (Mythical bird) in artครุฑ (นกในจินตนาการ) ในศิลปะครุฑ (นกในจินตนาการ) ในศิลปะ
Gas as fuelก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
Gas chromatographyก๊าซโครมาโทกราฟีก๊าซโครมาโทกราฟี
Gas industryอุตสาหกรรมก๊าซอุตสาหกรรมก๊าซ
Gas lasers ; Lasers, Gasเลเซอร์ก๊าซเลเซอร์ก๊าซ
Gas leakageการรั่วของก๊าซการรั่วของก๊าซ
Gas masksหน้ากากกรองก๊าซหน้ากากกรองก๊าซ
Gas metal arc weldingการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุมการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
Gas power plantsโรงแยกก๊าซโรงแยกก๊าซ
Gas-producersการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
Gasesก๊าซก๊าซ
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษก๊าซพิษ
Gasholdersถังก๊าซถังก๊าซ
Gasketsปะเก็นปะเก็น
Gasoholก๊าซโซฮอล์ก๊าซโซฮอล์
Gasolineน้ำมันน้ำมัน
Gasoline industryอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมน้ำมัน
Gastric emptyingการว่างของกระเพาะอาหารการว่างของกระเพาะอาหาร
Gastric outlet obstructionทางเดินอาหารอุดตันทางเดินอาหารอุดตัน
Gastroenteritisกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ
Gastroesophageal refluxกรดไหลย้อนกรดไหลย้อน
Gastrointestinal diseasesโรคกระเพาะอาหารและลำไส้โรคกระเพาะอาหารและลำไส้
Gastrointestinal hemorrhageภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้
Gastrointestinal neoplasmsเนื้องอกกระเพาะอาหารและลำไส้เนื้องอกกระเพาะอาหารและลำไส้
Gastrointestinal stromal tumorsเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal systemระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
Gastropodaเกสโทรโปดาเกสโทรโปดา
Gastroschisisหน้าท้องไม่ปิดแต่กำเนิดหน้าท้องไม่ปิดแต่กำเนิด
Gastroscopesกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร
Gastroscopyการส่องตรวจกระเพาะอาหารด้วยกล้องการส่องตรวจกระเพาะอาหารด้วยกล้อง
Gated blood-pool imagingการบันทึกภาพการไหลเวียนของเลือดในหัวใจการบันทึกภาพการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ
Gatehouse (Hydraulic structures)ประตูระบาย (โครงสร้างทางชลศาสตร์)ประตูระบาย (โครงสร้างทางชลศาสตร์)
Gates, Bill, 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955-
Gaurกระทิงกระทิง
Gaussian beamsลำแสงแบบเกาส์ลำแสงแบบเกาส์
Gaussian distributionการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบปกติ
Gaussian processesกระบวนการเกาส์เซียนกระบวนการเกาส์เซียน
Gautama Buddhaพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า
Gautama Buddha--Footprintsพระพุทธบาทพระพุทธบาท
Gay barsบาร์เกย์บาร์เกย์
Gay clubsสโมสรเกย์สโมสรเกย์
Gay menบุรุษที่เป็นเกย์บุรุษที่เป็นเกย์
Gay men in mass mediaบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชนบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชน
Gay rightsสิทธิเกย์สิทธิเกย์
Gay studentsนักเรียนที่เป็นเกย์นักเรียนที่เป็นเกย์
Gaysเกย์เกย์
Gazetteersอักขรานุกรมภูมิศาสตร์อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
Gazettesราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา
Gearingเฟืองเฟือง
Geeseห่านห่าน
Geishasเกอิชาเกอิชา
Gelatinเจลาตินเจลาติน
Gelsเจลเจล
Gem cuttingการเจียระไนเพชรพลอยการเจียระไนเพชรพลอย
Gemoetry, Differentialเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
Gemsเพชรพลอยเพชรพลอย
Gender identityเอกลักษณ์ทางเพศเอกลักษณ์ทางเพศ
Gender mainstreamingกระแสความเสมอภาคทางเพศกระแสความเสมอภาคทางเพศ
Gene amplicationการเพิ่มปริมาณยีนการเพิ่มปริมาณยีน
Gene frequencyความถี่ของยีนความถี่ของยีน
Gene therapyการรักษาในระดับยีนการรักษาในระดับยีน
Genealogyวงศาวิทยาวงศาวิทยา
General Agreement on Tariffs and Trade (1947)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ.1947)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ.1947)
General Agreement on Tariffs and Trade (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ)
General Agreement on Trade in Services (1994)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994)
General Agreement on Trade in Services (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (องค์การ)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (องค์การ)
General educationการศึกษาทั่วไปการศึกษาทั่วไป
General Packet Radio Serviceบริการรับส่งข้อมูลระบบจีพีอาร์เอสบริการรับส่งข้อมูลระบบจีพีอาร์เอส
General relativity physicsทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (ฟิสิกส์)ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (ฟิสิกส์)
Generalsนายพลนายพล
Generation Xเจเนอเรชัน เอกซ์เจเนอเรชัน เอกซ์
Generation Yเจเนอเรชัน วายเจเนอเรชัน วาย
Generosityการให้การให้
Genesยีนยีน
Genes, MHC Class 1ยีนเอ็มเอสซี คลาส 1ยีนเอ็มเอสซี คลาส 1
Genes, Wilms tumorยีนเนื้องอกวิล์มยีนเนื้องอกวิล์ม
Genetic algorithmsขั้นตอนวิธีทางเจเนติกส์ขั้นตอนวิธีทางเจเนติกส์
Genetic aspectsแง่พันธุศาสตร์แง่พันธุศาสตร์
Genetic diseases, Inborn ; Genetic disorders ; Hereditary diseasesโรคพันธุกรรมโรคพันธุกรรม
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม
Genetic programming (Computer science)การโปรแกรมเชิงพันธุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)การโปรแกรมเชิงพันธุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
Genetic techniquesเทคนิคพันธุกรรมเทคนิคพันธุกรรม
Genetic transcriptionการถอดรหัสพันธุกรรมการถอดรหัสพันธุกรรม
Genetic transformationการถ่ายยีนการถ่ายยีน
Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์อาหารตัดแต่งพันธุ์
Geneticsพันธุศาสตร์พันธุศาสตร์
Genetics, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์การแพทย์
Geneva (Switzerland)เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)
Geneva Cenventions (1949). Protocals, etc., 1977 June 8.อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977
Geneva protocal, 1948อนุสัญญาเจนีวา, ค.ศ. 1948อนุสัญญาเจนีวา, ค.ศ. 1948
Genital diseases, Femaleโรคอวัยวะสืบพันธุ์สตรีโรคอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
Genital diseases, Maleโรคอวัยวะสืบพันธุ์ชายโรคอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
Genital neoplasms, Femaleเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรีเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
Genitaliaอวัยวะสืบพันธุ์อวัยวะสืบพันธุ์
Genitalia, Femaleอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
Genitalia, Maleอวัยวะสืบพันธุ์ชายอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
Geniusอัจฉริยภาพอัจฉริยภาพ
geniusคุณสมบัติคุณสมบัติ
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
Genome mappingแผนที่พันธุกรรมแผนที่พันธุกรรม
Genomesจีโนมจีโนม
Genomicsจีโนมิกส์จีโนมิกส์
Gentamicinsเจนตามัยซินเจนตามัยซิน
Geodatabasesฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์
Geodesyยีออเดซียีออเดซี
Geographic information systemsระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographical distributionการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์
Geographical mythsตำนานทางภูมิศาสตร์ตำนานทางภูมิศาสตร์
Geographyภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยาการสำรวจทางธรณีวิทยา
Geologistsนักธรณีวิทยานักธรณีวิทยา
Geologyธรณีวิทยาธรณีวิทยา
Geomancyภูมิพยากรณ์ภูมิพยากรณ์
Geomaticsระบบภูมิสารสนเทศระบบภูมิสารสนเทศ
Geometryเรขาคณิตเรขาคณิต
Geometry in architectureเรขาคณิตในสถาปัตยกรรมเรขาคณิตในสถาปัตยกรรม
Geometry, Analyticเรขาคณิตวิเคราะห์เรขาคณิตวิเคราะห์
Geometry, Descriptiveเรขาคณิตเชิงพรรณาเรขาคณิตเชิงพรรณา
Geometry, Projectiveเรขาคณิตเชิงภาพฉายเรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาธรณีสัณฐานวิทยา
Geophysicsธรณีฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์
Geopoliticsภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์
Georgia (Republic)จอร์เจีย (สาธารณรัฐ)จอร์เจีย (สาธารณรัฐ)
Geosyntheticsจีโอซินทีติกจีโอซินทีติก
Geothermal resourcesแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
Gerberaเยอบีร่าเยอบีร่า
Geriatric dentistryทันตกรรมผู้สูงอายุทันตกรรมผู้สูงอายุ
Geriatric nursingการพยาบาลผู้สูงอายุการพยาบาลผู้สูงอายุ
Geriatric psychiatryจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Geriatricsเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
German Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน
German chamomileคาโมไมล์เยอรมันคาโมไมล์เยอรมัน
German fictionนวนิยายเยอรมันนวนิยายเยอรมัน
German languageภาษาเยอรมันภาษาเยอรมัน
German literatureวรรณกรรมเยอรมันวรรณกรรมเยอรมัน
German poetryกวีนิพนธ์เยอรมันกวีนิพนธ์เยอรมัน
German reunification question (1949-1990)ปัญหาการรวมเยอรมันปัญหาการรวมเยอรมัน
Germanic languagesภาษาเยอรมันนิกภาษาเยอรมันนิก
Germanyเยอรมนีเยอรมนี
Germany (East)เยอรมนี (ตะวันออก)เยอรมนี (ตะวันออก)
Germany (West)เยอรมนี (ตะวันตก)เยอรมนี (ตะวันตก)
Germination ; Sproutingการงอกการงอก
Germplasm resourcesทรัพยากรพันธุกรรมทรัพยากรพันธุกรรม
Germplasm resources, Plantทรัพยากรพันธุกรรมพืชทรัพยากรพันธุกรรมพืช
GetRightเกตไรต์เกตไรต์
Ghostsผีผี
Ghosts in literatureผีในวรรณกรรมผีในวรรณกรรม
Giant cell tumor of boneเนื้องอกชนิดไจแอนท์เซลล์ของกระดูกเนื้องอกชนิดไจแอนท์เซลล์ของกระดูก
Giant pandaแพนดายักษ์แพนดายักษ์
Giant perchปลากะพงขาวปลากะพงขาว
Giant sequoiaไม้ใหญ่ไม้ใหญ่
Giants in artยักษ์ในศิลปะยักษ์ในศิลปะ
Giants in literatureยักษ์ในวรรณกรรมยักษ์ในวรรณกรรม
Giardia lambliaจิอาร์เดีย แลมเบลียจิอาร์เดีย แลมเบลีย
Gibbonsชะนีชะนี
Gift booksหนังสือที่ระลึกหนังสือที่ระลึก
Gift shopsกิ๊ฟชอพกิ๊ฟชอพ
Gift wrappingการห่อของขวัญการห่อของขวัญ
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศเด็กปัญญาเลิศ
Gifted personsบุคคลปัญญาเลิศบุคคลปัญญาเลิศ
Giftsของขวัญของขวัญ
Gillnettingอวนลอยอวนลอย
Gingerขิงขิง
Gingivaเหงือกเหงือก
Gingival overgrowthเหงือกโตเกินปกติเหงือกโตเกินปกติ
Gingival recessionเหงือกร่นเหงือกร่น
Gingivitisเหงือกอักเสบเหงือกอักเสบ
Ginkgoแปะก๊วยแปะก๊วย
Ginsengโสมโสม
Giraffeจีราฟจีราฟ
Girdersคานคาน
Girl Scoutsเนตรนารีเนตรนารี
Girlie magazinesนิตยสารปลุกใจเสือป่านิตยสารปลุกใจเสือป่า
Girlsเด็กหญิงเด็กหญิง - ทับศัพท์เป็น เกิร์ล
Girls' schoolsโรงเรียนสตรีโรงเรียนสตรี
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมนกลุ่มอาการจิเทลแมน
Glaciersธารน้ำแข็งธารน้ำแข็ง
Gladiolusแกลดิโอลัสแกลดิโอลัส
GLAS (Computer system)กลาส (ระบบคอมพิวเตอร์)กลาส (ระบบคอมพิวเตอร์)
Glasnostกลานอลต์กลานอลต์
Glassแก้วแก้ว
Glass beadsลูกปัดแก้วลูกปัดแก้ว
Glass blowing and workingการเป่าแก้วและการทำแก้วการเป่าแก้วและการทำแก้ว
Glass constructionงานกระจกงานกระจก
Glass containersบรรจุภัณฑ์แก้วบรรจุภัณฑ์แก้ว
Glass etchingการกัดกรดบนกระจกการกัดกรดบนกระจก
Glass fibersไฟเบอร์กลาสส์ไฟเบอร์กลาสส์
Glass gardensสวนในภาชนะแก้วสวนในภาชนะแก้ว
Glass ionomer cementsกลาส ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์กลาส ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
Glass manufactureอุตสาหกรรมแก้วอุตสาหกรรมแก้ว
Glass painting and stainingจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจกจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจก
Glasswareเครื่องแก้วเครื่องแก้ว
Glaucomaต้อหินต้อหิน
Glaucoma, Angle-closureต้อหินมุมปิดต้อหินมุมปิด
Glazingการใช้กระจกการใช้กระจก
Glazing (Ceramics)การเคลือบ (เครื่องเคลือบดินเผา)การเคลือบ (เครื่องเคลือบดินเผา)
Global Positioning Systemระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์ระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็มการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม
Global temperature changesการผันแปรของอุณหภูมิโลกการผันแปรของอุณหภูมิโลก
Global warmingการอุ่นขึ้นของโลกการอุ่นขึ้นของโลก
Globalizationโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์
Globinsโกลบินโกลบิน
Glomerulonephritisโกลเมอรุโลเนไพรติสโกลเมอรุโลเนไพรติส
Glossaries, vocabularies, etc.อภิธานศัพท์อภิธานศัพท์
Glovesถุงมือถุงมือ
Gloves, Surgicalถุงมือศัลยกรรมถุงมือศัลยกรรม
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสงการปล่อยประจุแบบมีแสง
Glucoseน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคส
Glucose industryอุตสาหกรรมน้ำตาลกลูโคสอุตสาหกรรมน้ำตาลกลูโคส
Glucose tolerance testการทดสอบความทนน้ำตาลกลูโคสการทดสอบความทนน้ำตาลกลูโคส
Glucosephosphate dehydrogenase deficiencyภาวะพร่องกลูโคสฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนสภาวะพร่องกลูโคสฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนส
Glueกาวกาว
Glutathioneกลูตะไธโอนกลูตะไธโอน
Glutathione peroxidaseกลูตะไธโอน เพอออกซิเดสกลูตะไธโอน เพอออกซิเดส
Glutathione synthaseกลูตะไธโอน ซินเทสกลูตะไธโอน ซินเทส
Glutathione transferaseกลูตะไธโอน ทรานสเฟอเรสกลูตะไธโอน ทรานสเฟอเรส
Glycerinกลีเซอรีนกลีเซอรีน
Glycosaminoglycansไกลโคซามิโนไกลแคนส์ไกลโคซามิโนไกลแคนส์
Glycosidesกลัยโคไซด์กลัยโคไซด์
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ดพยาธิตัวจี๊ด
Gnetum gnemonเหมียงเหมียง
Gnusนูนู
Go (Game)โกะ (กีฬา)โกะ (กีฬา)
Go (Game) playerนักกีฬาโกะนักกีฬาโกะ
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา)เป้าหมาย (จิตวิทยา)
Goal setting in personnel managementการตั้งเป้าหมายในการบริหารงานบุคคลการตั้งเป้าหมายในการบริหารงานบุคคล
Goat industryอุตสาหกรรมแพะอุตสาหกรรมแพะ
Goat meat industryอุตสาหกรรมเนื้อแพะอุตสาหกรรมเนื้อแพะ
Goatsแพะแพะ
Gobiidaeปลาบู่ปลาบู่
Godพระเจ้าพระเจ้า
Goddessesเทพเจ้าสตรีเทพเจ้าสตรี
Gods, Buddhistเทพเจ้าพุทธเทพเจ้าพุทธ
Gods, Chineseเทพเจ้าจีนเทพเจ้าจีน
Gods, Egyptianเทพเจ้าอียิปต์เทพเจ้าอียิปต์
Gods, Greekเทพเจ้ากรีกเทพเจ้ากรีก
Gods, Hinduเทพเจ้าฮินดูเทพเจ้าฮินดู
Gods, Japaneseเทพเจ้าญี่ปุ่นเทพเจ้าญี่ปุ่น
Gods, Romanเทพเจ้าโรมันเทพเจ้าโรมัน
Gods, Taoistเทพเจ้าเต๋าเทพเจ้าเต๋า
Going public (Securities)การเสนอขายหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์
Goiterคอพอกคอพอก
Goldทองทอง
Gold alloysทองผสมทองผสม
Gold discoveriesการค้นพบทองการค้นพบทอง
Gold dredgingการร่อนทองการร่อนทอง
Gold industryอุตสาหกรรมทองอุตสาหกรรมทอง
Gold jewelryเครื่องประดับทองเครื่องประดับทอง
Gold mines and miningเหมืองทองและการทำเหมืองเหมืองทองและการทำเหมือง
Gold standardมาตรฐานทองมาตรฐานทอง
Gold-leafทองคำเปลวทองคำเปลว
Gold-platingการชุบเคลือบผิวด้วยทองการชุบเคลือบผิวด้วยทอง
Golden Triangle (Southeastern Asia)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
Goldfishปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทอง
Goldsmithsช่างทองช่างทอง
Goldworkเครื่องทองเครื่องทอง
Golfกอล์ฟกอล์ฟ
Golf clubs (Sporting goods)ไม้กอล์ฟไม้กอล์ฟ
Golf coursesสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟ
Golfersนักกอล์ฟนักกอล์ฟ
Gonadal steroid hormonesฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศ
Gonadotropinsโกนาโดโทรปินโกนาโดโทรปิน
Gongฆ้องฆ้อง
Gong musicดนตรีบรรเลงฆ้องดนตรีบรรเลงฆ้อง
Gonorrheaหนองในแท้หนองในแท้
Good and evilบุญและบาปบุญและบาป
Good faith (International law)ความสุจริต (กฎหมายระหว่างประเทศ)ความสุจริต (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Good faith (Law)ความสุจริต (กฎหมาย)ความสุจริต (กฎหมาย)
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดีแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
Googleกูเกิลกูเกิล
Google Earthกูเกิล เอิธกูเกิล เอิธ
Goralsกวางผากวางผา
Gossipการซุบซิบการซุบซิบ
Gossip columnsคอลัมน์ซุบซิบคอลัมน์ซุบซิบ
Gossip in mass mediaการซุบซิบในสื่อมวลชนการซุบซิบในสื่อมวลชน
Gouramiปลาแรดปลาแรด
Goutเกาท์เกาท์
Governmentการปกครองการปกครอง
Government aid to educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษา
Government aid to higher educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษาความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
Government aid to private schoolsความช่วยเหลือของรัฐแก่สถานศึกษาเอกชนความช่วยเหลือของรัฐแก่สถานศึกษาเอกชน
Government aid to the artsความช่วยเหลือของรัฐด้านศิลปะความช่วยเหลือของรัฐด้านศิลปะ
Government and the pressรัฐกับสื่อข่าวสารรัฐกับสื่อข่าวสาร
Government attorneysอัยการอัยการ
Government business enterprisesรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ
Government communication systemsระบบการสื่อสารภาครัฐระบบการสื่อสารภาครัฐ
Government consultantsที่ปรึกษาของรัฐบาลที่ปรึกษาของรัฐบาล
Government correspondenceงานสารบรรณงานสารบรรณ
Government employee unionsสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
Government financial institutionsสถาบันการเงินของรัฐสถาบันการเงินของรัฐ
Government headings (Cataloging)นามส่วนราชการ (การทำรายการ)นามส่วนราชการ (การทำรายการ)
Government informationข้อมูลข่าวสารของราชการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Government information agenciesหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัฐหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัฐ
Government investigatorsพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวน
Government lendingการให้กู้ยืมของรัฐบาลการให้กู้ยืมของรัฐบาล
Government liabilityความรับผิดของราชการความรับผิดของราชการ
Government liability (International law)ความรับผิดของราชการ (กฎหมายระหว่างประเทศ)ความรับผิดของราชการ (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Government librariesห้องสมุดของรัฐห้องสมุดของรัฐ
Government ownershipกรรมสิทธิ์ของรัฐกรรมสิทธิ์ของรัฐ
Government paperworkงานหนังสือราชการงานหนังสือราชการ
Government productivityผลงานรัฐบาลผลงานรัฐบาล
Government publicationsสิ่งพิมพ์รัฐบาลสิ่งพิมพ์รัฐบาล
Government publicityการประชาสัมพันธ์ของรัฐการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
Government purchasingการจัดซื้อของทางราชการการจัดซื้อของทางราชการ
Government relationsความสัมพันธ์กับรัฐความสัมพันธ์กับรัฐ
Government report writingการเขียนรายงานทางราชการการเขียนรายงานทางราชการ
Government spending policyนโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐนโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ
Government Web sitesเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ
Government, Resistance toการต่อต้านรัฐบาลการต่อต้านรัฐบาล
Governments in exileรัฐบาลพลัดถิ่นรัฐบาลพลัดถิ่น
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้นการเรียนซ้ำชั้น
Grading and marking (Students)การให้คะแนน (นักศึกษา)การให้คะแนน (นักศึกษา)
Grading and marking (Students)การให้คะแนน (นักเรียน)การให้คะแนน (นักเรียน)
Graduate Management Admission Testจีแมทจีแมท
Graduate Record Examinationจีอาร์อีจีอาร์อี
Graduate studentsนักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาปริญญาโท
Graduate teaching assistantsบัณฑิตผู้ช่วยสอนบัณฑิตผู้ช่วยสอน
Graduate workงานบัณฑิตศึกษางานบัณฑิตศึกษา
Graffitiการวาดและเขียนในที่สาธารณะการวาดและเขียนในที่สาธารณะ
Grainธัญพืชธัญพืช
Grammarไวยากรณ์ไวยากรณ์
Grammar, Comparative and generalไวยากรณ์เปรียบเทียบไวยากรณ์เปรียบเทียบ
Grandmothersย่าย่า
Grandmothersยายยาย
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลานปู่ย่าตายายกับหลาน
Grandparentingการเป็นปู่ย่าตายายการเป็นปู่ย่าตายาย
Graniteแกรนิตแกรนิต
Granite industry and tradeอุตสาหกรรมแกรนิตอุตสาหกรรมแกรนิต
Granulocyte colony-stimulating factorแกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์แกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์
Granulocytesแกรนูโลไซต์แกรนูโลไซต์
Granulomaแกรนูโลมาแกรนูโลมา
Granuloma, Giant cellแกรนูโลมาชนิดไจแอนท์เซลล์แกรนูโลมาชนิดไจแอนท์เซลล์
Granuloma, Pyogenicแกรนูโลมาชนิดไพโอจินิกแกรนูโลมาชนิดไพโอจินิก
Grapesองุ่นองุ่น
Graph theoryทฤษฎีกราฟทฤษฎีกราฟ
Graphic artsเลขนศิลป์เลขนศิลป์
Graphic design (Typography)การออกแบบเลขนศิลป์ (ตัวพิมพ์)การออกแบบเลขนศิลป์ (ตัวพิมพ์)
Graphic methodsกราฟกราฟ
Graphical user interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์)ตัวเชื่อมประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์)
Graphologyการทำนายโชคชะตาจากลายอักษรการทำนายโชคชะตาจากลายอักษร
Grassesหญ้าหญ้า
Grasslandsทุ่งหญ้าทุ่งหญ้า
Grassworkงานศิลปะจากต้นไม้ประเภทหญ้างานศิลปะจากต้นไม้ประเภทหญ้า
Gratitudeความกตัญญูความกตัญญู
Grave goodsสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพ
Graves diseaseโรคเกรฟโรคเกรฟ
Gravimetric analysisการวิเคราะห์แบบกราวิเมทริกการวิเคราะห์แบบกราวิเมทริก
Gravitationความโน้มถ่วงความโน้มถ่วง
Gravityแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วง
Gray marketตลาดเทาตลาดเทา
Great Britainอังกฤษอังกฤษ
Great Britain. Parliamentอังกฤษ. รัฐสภาอังกฤษ. รัฐสภา
Great Britain. Parliament. House of Lordsอังกฤษ. รัฐสภา. สภาขุนนางอังกฤษ. รัฐสภา. สภาขุนนาง
Great Lakes (North America)เกรท เลคส์ (อเมริกาเหนือ)เกรท เลคส์ (อเมริกาเหนือ)
Great Lakes Region (North America)เขตเกรท เลคส์ (อเมริกาเหนือ)เขตเกรท เลคส์ (อเมริกาเหนือ)
Great powersประเทศมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจ
Great Wall of China (China)กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีน
Greeceกรีซกรีซ
Green manure cropsพืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชที่ใช้เป็นปุ๋ย
Green manuringปุ๋ยจากพืชปุ๋ยจากพืช
Green marketingการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green movementการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green productsผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Revolutionการปฏิวัติเขียวการปฏิวัติเขียว
Green roofs (Gardening)สวนหลังคาสวนหลังคา
Green teaชาเขียวชาเขียว
Green technologyเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Green tiger prawnกุ้งกุลาลายกุ้งกุลาลาย
Greenhouse effect, Atmosphericปรากฎการณ์เรือนกระจกปรากฎการณ์เรือนกระจก
Greenhouse gas mitigationการลดก๊าซเรือนกระจกการลดก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse gasesก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจก
Greenhousesเรือนกระจกเรือนกระจก
Greenlandกรีนแลนด์กรีนแลนด์
Greeting cardsบัตรอวยพรบัตรอวยพร
Griefความเศร้าโศกความเศร้าโศก
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์การชี้ขาดข้อร้องทุกข์
Grinding and polishingการลับคมและการขัดมันการลับคมและการขัดมัน
Grinding machinesเครื่องขัดเครื่องขัด
Grinding wheelsหินเจียหินเจีย
Grip strengthแรงบีบมือแรงบีบมือ
Groceriesของชำของชำ
Grocery tradeร้านขายของชำร้านขายของชำ
Groomingการเสริมสวยการเสริมสวย
Grooming behavior in animalsพฤติกรรมการเสริมสวยในสัตว์พฤติกรรมการเสริมสวยในสัตว์
Grooming for menการแต่งกายสำหรับบุรุษการแต่งกายสำหรับบุรุษ
Gross domestic productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Gross national productผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
Gross state productผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
Ground cover plantsพืชคลุมดินพืชคลุมดิน
Groundingระบบสายดินระบบสายดิน
Groundwaterน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน
Groundwater flowการไหลของน้ำใต้ดินการไหลของน้ำใต้ดิน
Group counselingการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่มการตัดสินใจโดยกลุ่ม
Group facilitationการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด
Group homesบ้านพักสำหรับสงเคราะห์บ้านพักสำหรับสงเคราะห์
Group homes for childrenบ้านพักสำหรับสงเคราะห์เด็กบ้านพักสำหรับสงเคราะห์เด็ก
Group homes for people with disabilitiesบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการ
Group homes for people with mental disabilitiesบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางจิตบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางจิต
Group homes for teenagersบ้านพักสำหรับสงเคราะห์วัยรุ่นบ้านพักสำหรับสงเคราะห์วัยรุ่น
Group homes for the developmentally disabledบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางสมองบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางสมอง
Group identityเอกลักษณ์ร่วมเอกลักษณ์ร่วม
Group problem solvingการแก้ปัญหาโดยกลุ่มการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม
Group relation trainingการฝึกกลุ่มสัมพันธ์การฝึกกลุ่มสัมพันธ์
Group theoryทฤษฎีกลุ่มทฤษฎีกลุ่ม
Group work in architectureการทำงานเป็นกลุ่มในงานสถาปัตยกรรมการทำงานเป็นกลุ่มในงานสถาปัตยกรรม
Group work in educationการทำงานเป็นกลุ่มในการศึกษาการทำงานเป็นกลุ่มในการศึกษา
Group-guidance in educationการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มในการศึกษาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มในการศึกษา
Groupware (Computer software)กรุ๊ปแวร์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์)กรุ๊ปแวร์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์)
Growthการเจริญเติบโตการเจริญเติบโต
Growth (Plants)การเจริญเติบโต (พืช)การเจริญเติบโต (พืช)
Growth disordersการเจริญเติบโตผิดปกติการเจริญเติบโตผิดปกติ
Growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต
Growth regulatorsสารควบคุมการเจริญเติบโตสารควบคุมการเจริญเติบโต
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครองเทวดาผู้คุ้มครอง
Guards troopsกองกำลังรักษาพระองค์กองกำลังรักษาพระองค์
Guavaฝรั่งฝรั่ง
Guava juiceน้ำฝรั่งน้ำฝรั่ง
Guazuma ulmifoliaไม้เลี่ยนไม้เลี่ยน
Guerrilla warfareสงครามกองโจรสงครามกองโจร
Guerrillasกองโจรกองโจร
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์เกสต์เฮ้าส์
Guide dogsสุนัขนำทางสุนัขนำทาง
Guidebooksหนังสือแนะนำหนังสือแนะนำ
Guided missilesอาวุธนำวิถีอาวุธนำวิถี
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Guilt (Law)ความผิด (กฎหมาย)ความผิด (กฎหมาย)
Guinea grassเสือแกลก (หญ้า)เสือแกลก (หญ้า)
Guitarกีตาร์กีตาร์
Guitar musicดนตรีบรรเลงกีต้าร์ดนตรีบรรเลงกีต้าร์
Gullsนกนางนวลนกนางนวล
Guru worship (Rite)พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู
Gymnasiumsอาคารยิมเนเซียมอาคารยิมเนเซียม
Gymnasticsยิมนาสติกส์ยิมนาสติกส์
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรียิมนาสติกส์สำหรับสตรี
Gynecologic surgical proceduresศัลกรรมทางนรีเวชวิทยาศัลกรรมทางนรีเวชวิทยา
Gynecologistsนรีแพทย์นรีแพทย์
Gynecologyนรีเวชวิทยานรีเวชวิทยา
Gypsiesยิปซียิปซี
Gypsumยิปซัมยิปซัม
Gypsum industryอุตสาหกรรมยิปซัมอุตสาหกรรมยิปซัม