TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 709 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Fiber in human nutritionเส้นใยอาหารเส้นใยอาหาร
F 16 (Jet fighter plane)เอฟ 16 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับต่อสู้)เอฟ 16 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับต่อสู้)
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียนขบวนการเฟเบียน
Fablesนิทานสอนใจนิทานสอนใจ
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีนนิทานสอนใจจีน
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทยนิทานสอนใจไทย
Fabric flowersดอกไม้ผ้าดอกไม้ผ้า
Fabric shopsร้านขายผ้าร้านขายผ้า
Facadesด้านหน้าอาคารด้านหน้าอาคาร
Faceใบหน้าใบหน้า
Facial nerve diseasesโรคประสาทใบหน้าโรคประสาทใบหน้า
Facial paralysisโรคอัมพาตใบหน้าโรคอัมพาตใบหน้า
Facility managementการบริหารทรัพยากรกายภาพการบริหารทรัพยากรกายภาพ
Facsimile transmissionโทรภาพโทรภาพ
Facsimilesภาพเหมือนภาพเหมือน
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบการวิเคราะห์ตัวประกอบ
Factor VIIแฟคเตอร์ VIIแฟคเตอร์ VII
Factor VIIaแฟคเตอร์ VIIaแฟคเตอร์ VIIa
Factorial experiment designsแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล
Factoriesโรงงานโรงงาน
Factoring (Finance)แฟคตอริ่งแฟคตอริ่ง
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงานของเสียจากโรงงาน
Factory laws and legislationกฎหมายโรงงานกฎหมายโรงงาน
Factory managementการจัดการโรงงานการจัดการโรงงาน
Factory sanitationการสุขาภิบาลโรงงานการสุขาภิบาลโรงงาน
Facultyอาจารย์อาจารย์
Faculty advisorsอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
Fagaceaeฟากาซีฟากาซี
Fagalesฟากาเลสฟากาเลส
Failed statesรัฐล้มละลายรัฐล้มละลาย
Failure (Psychology)ความล้มเหลว (จิตวิทยา)ความล้มเหลว (จิตวิทยา)
Fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม
Fair use (Copyright)การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
Fairnessความเป็นธรรมความเป็นธรรม
Fairsตลาดนัดตลาดนัด
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยายกวีนิพนธ์เทพนิยาย
Fairy poetry, Thaiกวีนิพนธ์เทพนิยายไทยกวีนิพนธ์เทพนิยายไทย
Fairy talesเทพนิยายสำหรับเด็กเทพนิยายสำหรับเด็ก
Faithความเชื่อ (ศาสนา)ความเชื่อ (ศาสนา)
Faith (Buddhism)ความเชื่อ (พุทธศาสนา)ความเชื่อ (พุทธศาสนา)
Faith (Islam)ความเชื่อ (ศาสนาอิสลาม)ความเชื่อ (ศาสนาอิสลาม)
Falkland Islands War, 1982สงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์สงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์
Fallopain tube neoplasmsเนื้องอกท่อมดลูกเนื้องอกท่อมดลูก
False testimonyการเบิกความเท็จการเบิกความเท็จ
Familiesครอบครัวครอบครัว
Family allowancesค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
Family counselingการให้คำปรึกษาครอบครัวการให้คำปรึกษาครอบครัว
Family Healthอนามัยครอบครัวอนามัยครอบครัว
Family in mass mediaครอบครัวในสื่อมวลชนครอบครัวในสื่อมวลชน
Family life educationครอบครัวศึกษาครอบครัวศึกษา
Family nursingการพยาบาลในครอบครัวการพยาบาลในครอบครัว
Family policyนโยบายครอบครัวนโยบายครอบครัว
Family practiceการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
Family recreationนันทนาการในครอบครัวนันทนาการในครอบครัว
Family relationshipsความสัมพันธ์ทางครอบครัวความสัมพันธ์ทางครอบครัว
Family servicesบริการสำหรับครอบครัวบริการสำหรับครอบครัว
Family sizeขนาดครอบครัวขนาดครอบครัว
Family social workสังคมสงเคราะห์สำหรับครอบครัวสังคมสงเคราะห์สำหรับครอบครัว
Family therapyครอบครัวบำบัดครอบครัวบำบัด
Family violenceความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในครอบครัว
Family-owned business enterprisesธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
Faminesทุพภิกขภัยทุพภิกขภัย
Fans (Machinery)พัดลมพัดลม
Fans (Persons)แฟน (บุคคล)แฟน (บุคคล)
Fantasy fiction, Englishนวนิยายแฟนตาซีอังกฤษนวนิยายแฟนตาซีอังกฤษ
Fantasy fiction, Frenchนวนิยายแฟนตาซีฝรั่งเศสนวนิยายแฟนตาซีฝรั่งเศส
Fantasy filmsภาพยนตร์แฟนตาซีภาพยนตร์แฟนตาซี
Fantasy literatureวรรณกรรมแฟนตาซีวรรณกรรมแฟนตาซี
Faresค่าโดยสารค่าโดยสาร
Farm equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ในไร่นาเครื่องมือและอุปกรณ์ในไร่นา
Farm incomeรายได้ผลิตผลเกษตรรายได้ผลิตผลเกษตร
Farm lifeชีวิตในไร่นาชีวิตในไร่นา
Farm managementการจัดการไร่นาการจัดการไร่นา
Farm manure in methane productionการเกิดมีเทนจากปุ๋ยที่ใช้ในไร่นาการเกิดมีเทนจากปุ๋ยที่ใช้ในไร่นา
Farm mechanizationการใช้เครื่องจักรกลในไร่นาการใช้เครื่องจักรกลในไร่นา
Farm pondsบ่อน้ำการเกษตรบ่อน้ำการเกษตร
Farm produceผลิตผลเกษตรผลิตผลเกษตร
Farm shopsโรงปฎิบัติงานเครื่องจักรกลการเกษตรโรงปฎิบัติงานเครื่องจักรกลการเกษตร
Farm tractorsรถแทรคเตอร์ใช้ในไร่นารถแทรคเตอร์ใช้ในไร่นา
Farmersเกษตรกรเกษตรกร
Farmers' institutesสถาบันเกษตรกรสถาบันเกษตรกร
Farmers' marketsตลาดเกษตรกรตลาดเกษตรกร
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกรคู่สมรสเกษตรกร
Farmsไร่นาไร่นา
Fasciaพังผืดพังผืด
Fascia lataเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ
Fasciitisพังผืดอักเสบพังผืดอักเสบ
Fasciitis, Necrotizingพังผืดอักเสบชนิดมีการตายของเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบชนิดมีการตายของเนื้อเยื่อ
Fasciitis, Plantarพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
Fasciolidaeพยาธิใบไม้ฟัสซิโอลิเดพยาธิใบไม้ฟัสซิโอลิเด
Fascioloidiasisโรคพยาธิใบไม้ลำไส้โรคพยาธิใบไม้ลำไส้
Fascismฟาสซิสต์ฟาสซิสต์
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยมเครื่องแต่งกายสมัยนิยม
Fashion merchandisingธุรกิจแฟชั่นธุรกิจแฟชั่น
Fashion photographyการถ่ายภาพแฟชั่นการถ่ายภาพแฟชั่น
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม
Fasion designการออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยมการออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูปร้านอาหารสำเร็จรูป
Fastenersเครื่องยึดเครื่องยึด
Fasts and feastsเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา
Fat contentปริมาณไขมันปริมาณไขมัน
Fat necrosisการตายของไขมันการตายของไขมัน
Father and childบิดาและบุตรบิดาและบุตร
Father and infantบิดากับทารกบิดากับทารก
Fatherhoodความเป็นบิดาความเป็นบิดา
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดาครอบครัวที่ขาดบิดา
Fathersบิดาบิดา
Fathers and sonsบิดาและบุตรชายบิดาและบุตรชาย
Fatigueความล้าความล้า
Fats ; Fatไขมันไขมัน
Fatty acidsกรดไขมันกรดไขมัน
Fatty acids, Unsaturatedกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัว
Fatty liverไขมันสะสมในตับไขมันสะสมในตับ
Faucetsก๊อกน้ำก๊อกน้ำ
Faults (Geology)รอยเลื่อน (ธรณีวิทยา)รอยเลื่อน (ธรณีวิทยา)
Fax machinesเครื่องรับ-ส่งโทรภาพเครื่องรับ-ส่งโทรภาพ
Fearความกลัวความกลัว
Fear in childrenความกลัวในเด็กความกลัวในเด็ก
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรมความกลัวอาชญากรรม
Fear of failureความกลัวการล้มเหลวความกลัวการล้มเหลว
Feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้
Feature storiesสารคดีสารคดี
Feature writingการเขียนสารคดีการเขียนสารคดี
Fecesอุจจาระอุจจาระ
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชนความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน
Federal aid to eductionความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการศึกษาความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการศึกษา
Federal aid to researchความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการวิจัยความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการวิจัย
Federal governmentรัฐบาลกลางรัฐบาลกลาง
Fee-based library servicesบริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์บริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Feed processingกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
Feedback (Electronics)ระบบป้อนกลับ (อิเล็กทรอนิกส์)ระบบป้อนกลับ (อิเล็กทรอนิกส์)
Feedback control systemsระบบควบคุมป้อนกลับระบบควบคุมป้อนกลับ
Feedback oscillatorsออสซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลับออสซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลับ
Feeding and feedsการให้อาหารและอาหารการให้อาหารและอาหาร
Feeding behaviorพฤติกรรมการให้อาหารพฤติกรรมการให้อาหาร
Feedsอาหารสัตว์อาหารสัตว์
Fees, Administrative ; Fees ; Port charges ; Service chargesค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม
Feldsparหินฟันม้าหินฟันม้า
Feldspar industryอุตสาหกรรมหินฟันม้าอุตสาหกรรมหินฟันม้า
Felidaeเฟลิเดเฟลิเด
Felisเฟลิสเฟลิส
Female circumcisionการขลิบอวัยวะเพศสตรีการขลิบอวัยวะเพศสตรี
Female impersonatorsสตรีสวมบทบาทเป็นชายสตรีสวมบทบาทเป็นชาย
Female juvenile delinquentsเยาวชนสตรีที่กระทำผิดเยาวชนสตรีที่กระทำผิด
Female nude in artภาพเปลือยสตรีในศิลปะภาพเปลือยสตรีในศิลปะ
Female offendersอาชญากรสตรีอาชญากรสตรี
Femalesเพศเมียเพศเมีย
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์)
Femininityความเป็นสตรีความเป็นสตรี
Feminismสตรีสิทธินิยมสตรีสิทธินิยม
Feminism and literatureสตรีสิทธินิยมกับวรรณกรรมสตรีสิทธินิยมกับวรรณกรรม
Feminism and motion picturesสตรีสิทธินิยมกับภาพยนตร์สตรีสิทธินิยมกับภาพยนตร์
Feminism and theaterสตรีสิทธินิยมกับละครสตรีสิทธินิยมกับละคร
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรีการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี
Feminist theroyทฤษฎีสตรีสิทธินิยมทฤษฎีสตรีสิทธินิยม
Femoral fracturesกระดูกโคนขาหักกระดูกโคนขาหัก
Femoral neck fracturesส่วนคอกระดูกโคนขาหักส่วนคอกระดูกโคนขาหัก
Femurกระดูกต้นขากระดูกต้นขา
Fencingการฟันดาบการฟันดาบ
Fencing coachesผู้ฝึกกีฬาฟันดาบผู้ฝึกกีฬาฟันดาบ
Feng shui gardensสวนเฟิงสุ่ยสวนเฟิงสุ่ย
Feng-shuiเฟิงสุ่ยเฟิงสุ่ย
Feral dogsสุนัขจรจัดสุนัขจรจัด
Fermentationการหมักการหมัก
Fermented fishปลาหมักปลาหมัก
Fermented foodsอาหารหมักอาหารหมัก
Fermented milkนมเปรี้ยวนมเปรี้ยว
Fermented soyfoodsถั่วเหลืองหมักถั่วเหลืองหมัก
Fernsเฟิร์นเฟิร์น
Ferric oxideเหล็กออกไซด์เหล็กออกไซด์
Ferrite coresแกนเฟอร์ไรต์แกนเฟอร์ไรต์
Fertilityภาวะเจริญพันธุ์ภาวะเจริญพันธุ์
Fertility, Humanภาวะเจริญพันธุ์มนุษย์ภาวะเจริญพันธุ์มนุษย์
Fertilization (Biology)การปฏิสนธิการปฏิสนธิ
Fertilization in vitroการปฏิสนธิในหลอดแก้วการปฏิสนธิในหลอดแก้ว
Fertilization in vitro, Humanการปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์
Fertilization in vitro, Human (Islamic law)การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม)การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม)
Fertilizer industryอุตสาหกรรมปุ๋ยอุตสาหกรรมปุ๋ย
Fertilizer spreadersเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องหว่านปุ๋ย
Fertilizersปุ๋ยปุ๋ย
Festivalsเทศกาลเทศกาล
Fetal bloodเลือดทารกในครรภ์เลือดทารกในครรภ์
Fetal deathการตายของทารกในครรภ์การตายของทารกในครรภ์
Fetal developmentการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
Fetal diseasesโรคของทารกในครรภ์โรคของทารกในครรภ์
Fetal growth retardationการเจริญเติบโตล่าช้าของทารกในครรภ์การเจริญเติบโตล่าช้าของทารกในครรภ์
Fetal hemoglobinฮีโมโกลบินทารกในครรภ์ฮีโมโกลบินทารกในครรภ์
Fetal monitoringการตรวจสภาพทารกในครรภ์การตรวจสภาพทารกในครรภ์
Fetal weightน้ำหนักของทารกในครรภ์น้ำหนักของทารกในครรภ์
Fetusทารกในครรภ์ทารกในครรภ์
Feudalismศักดินาศักดินา
Fiber contentปริมาณเส้นใยปริมาณเส้นใย
Fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงวิทยาการเส้นใยนำแสง
Fiberboardแผ่นกระดานเสริมเส้นใยแผ่นกระดานเสริมเส้นใย
Fibersเส้นใยเส้นใย
Fibonacci numbersเลขฟีบอนนาชีเลขฟีบอนนาชี
Fibrinogenไฟบริโนเจนไฟบริโนเจน
Fibroblastsเซลล์สร้างเส้นใยเซลล์สร้างเส้นใย
Fibrosisการเกิดพังผืดการเกิดพังผืด
Fibrous dysplasia of boneไฟบรัส ดิสเพลเซียของกระดูกไฟบรัส ดิสเพลเซียของกระดูก
Fibulaกระดูกน่องกระดูกน่อง
Fictionนวนิยายนวนิยาย
Field cropsพืชไร่พืชไร่
Field programmable gate arraysเอฟพีจีเอเอฟพีจีเอ
Fieldworkการฝึกภาคปฏิบัติการฝึกภาคปฏิบัติ
Fieldwork (Educational method)การศึกษาภาคสนามการศึกษาภาคสนาม
Fighter planesเครื่องบินขับไล่เครื่องบินขับไล่
Fighting bullวัวชนวัวชน
Figurative artศิลปะรูปลักษณ์ศิลปะรูปลักษณ์
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคนภาพวาดเส้นรูปคน
Figure paintingจิตรกรรมรูปคนจิตรกรรมรูปคน
Figures of speechภาพพจน์ทางภาษาภาพพจน์ทางภาษา
Fijiฟิจิฟิจิ
File conversion (Computer science)การแปลงสภาพแฟ้ม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)การแปลงสภาพแฟ้ม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
FileMaker proไฟล์เมกเกอร์ โปรไฟล์เมกเกอร์ โปร
Filgrastimฟิลแกรสทิมฟิลแกรสทิม
Filing systemsการจัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสาร
Fillers (Material)สารตัวเติมสารตัวเติม
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์งานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
Film archivesหอภาพยนตร์หอภาพยนตร์
Film catalogsรายการภาพยนตร์รายการภาพยนตร์
Film coefficients (Physics)การดูดซับของฟิลม์ (ฟิสิกส์)การดูดซับของฟิลม์ (ฟิสิกส์)
Film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์การวิจารณ์ภาพยนตร์
Film criticsนักวิจารณ์ภาพยนตร์นักวิจารณ์ภาพยนตร์
Film festivalsเทศกาลภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์
Film genresประเภทของภาพยนตร์ประเภทของภาพยนตร์
Film makeupการแต่งหน้าในภาพยนตร์การแต่งหน้าในภาพยนตร์
Film noirฟิล์มนัวร์ฟิล์มนัวร์
Film postersใบปิดภาพยนตร์ใบปิดภาพยนตร์
Film posters, Thaiใบปิดภาพยนตร์ไทยใบปิดภาพยนตร์ไทย
Film remakesการนำภาพยนตร์มาสร้างใหม่การนำภาพยนตร์มาสร้างใหม่
Filmsฟิลม์ฟิลม์
Films for foreign speakersภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ
Films for the hearing impairedภาพยนตร์สำหรับคนพิการทางการได้ยินภาพยนตร์สำหรับคนพิการทางการได้ยิน
Filmstripsภาพเลื่อนภาพเลื่อน
Filters and filtrationเครื่องกรองและการกรองเครื่องกรองและการกรอง
Filtrationการกรองการกรอง
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Financeการเงินการเงิน
Finance companiesบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุน
Finance ministersรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลัง
Finance, Personalการเงินส่วนบุคคลการเงินส่วนบุคคล
Finance, Publicการคลังสาธารณะการคลังสาธารณะ
Financial crisesวิกฤตการณ์ทางการเงินวิกฤตการณ์ทางการเงิน
Financial engineeringวิศวกรรมการเงินวิศวกรรมการเงิน
Financial executivesนักบริหารการเงินนักบริหารการเงิน
Financial institutionsสถาบันการเงินสถาบันการเงิน
Financial instrumentsเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการเงิน
Financial risk managementการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
Financial securityความมั่งคงทางการเงินความมั่งคงทางการเงิน
Financial services industryอุตสาหกรรมบริการทางการเงินอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
Financial statementsงบการเงินงบการเงิน
Financial statements, Consolidatedงบการเงินรวมงบการเงินรวม
Finasterideฟินาสเตอไรด์ฟินาสเตอไรด์
Fines (Penalties)โทษปรับโทษปรับ
Finger injuriesนิ้วมือบาดเจ็บนิ้วมือบาดเจ็บ
Finger jointข้อนิ้วมือข้อนิ้วมือ
Fingernailsเล็บนิ้วมือเล็บนิ้วมือ
Fingerprintsลายนิ้วมือลายนิ้วมือ
Fingersนิ้วมือนิ้วมือ
Finishingการตกแต่งขั้นสุดท้ายการตกแต่งขั้นสุดท้าย
Finite differencesผลต่างอันตะผลต่างอันตะ
Finite element methodวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์นายทหารฟินแลนด์
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัยสัญญาณเตือนอัคคีภัย
Fire extinctionการดับเพลิงการดับเพลิง
Fire extinguishersเครื่องดับเพลิงเครื่องดับเพลิง
Fire fightersพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิง
Fire preventionการป้องกันอัคคีภัยการป้องกันอัคคีภัย
Firearmsอาวุธปืนอาวุธปืน
Firebricksอิฐทนไฟอิฐทนไฟ
Firefoxไฟร์ฟอกซ์ไฟร์ฟอกซ์
Firesอัคคีภัยอัคคีภัย
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย
Firewalls (Computer security)ไฟร์วอลส์ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์)ไฟร์วอลส์ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์)
Fireworksดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟ
Fireworks (Computer file)ไฟร์เวิร์ค (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ไฟร์เวิร์ค (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
First aidปฐมพยาบาลปฐมพยาบาล
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร)
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรกความประทับใจครั้งแรก
First-order logicตรรกะลำดับที่ 1ตรรกะลำดับที่ 1
Fiscal policyนโยบายการคลังนโยบายการคลัง
Fiscal yearปีงบประมาณปีงบประมาณ
Fish as foodปลาที่เป็นอาหารปลาที่เป็นอาหาร
Fish chipsปลาแผ่นกรอบปลาแผ่นกรอบ
Fish cultureการเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลา
Fish mealปลาป่นปลาป่น
Fish meal as feedปลาที่เป็นอาหารสัตว์ปลาที่เป็นอาหารสัตว์
Fish meal industryอุตสาหกรรมปลาป่นอุตสาหกรรมปลาป่น
Fish oils in human nutritionน้ำมันปลาในโภชนาการมนุษย์น้ำมันปลาในโภชนาการมนุษย์
Fish pondsบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลา
Fish populationsประชากรปลาประชากรปลา
Fish sauceน้ำปลาน้ำปลา
Fish sauce industryอุตสาหกรรมน้ำปลาอุตสาหกรรมน้ำปลา
Fish tradeอุตสาหกรรมปลาอุตสาหกรรมปลา
Fish trapsกับดักปลากับดักปลา
Fish venomsพิษปลาพิษปลา
Fisher effect (Economics)ฟิชเชอร์ เอฟเฟ็กต์ (เศรษฐศาสตร์)ฟิชเชอร์ เอฟเฟ็กต์ (เศรษฐศาสตร์)
Fisheriesประมงประมง
Fisheries, Cooperativeสหกรณ์ประมงสหกรณ์ประมง
Fishersชาวประมงชาวประมง
Fishery law and legislationกฎหมายประมงกฎหมายประมง
Fishery managementการจัดการประมงการจัดการประมง
Fishery management, Internationalการจัดการประมงระหว่างประเทศการจัดการประมงระหว่างประเทศ
Fishery oceanographyสมุทรศาสตร์การประมงสมุทรศาสตร์การประมง
Fishery policyนโยบายประมงนโยบายประมง
Fishery processingกระบวนการผลิตอาหารจากสัตว์น้ำกระบวนการผลิตอาหารจากสัตว์น้ำ
Fishery processing industriesอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery resourcesทรัพยากรประมงทรัพยากรประมง
Fishesปลาปลา
Fishingการจับปลาการจับปลา
Fishing boatsเรือประมงเรือประมง
Fishing netsข่ายจับปลาข่ายจับปลา
Fishing villagesหมู่บ้านประมงหมู่บ้านประมง
Fishwaysบันไดปลาโจนบันไดปลาโจน
Fistulaแผลชอนทะลุแผลชอนทะลุ
Five Precepts (Buddhism)ศีล 5 (พุทธศาสนา)ศีล 5 (พุทธศาสนา)
Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูดแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูด
Fixationการตรึงการตรึง
Fixed-income securitiesหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่หลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่
Flagsธงธง
Flame sprayingการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน
Flash (Computer file)แฟลช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)แฟลช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Flashlightsไฟฉายไฟฉาย
Flat glass industryอุตสาหกรรมกระจกอุตสาหกรรมกระจก
Flat-rate income taxภาษีเงินได้อัตราเดียวภาษีเงินได้อัตราเดียว
Flatteryการประจบประแจงการประจบประแจง
Flavonoidsฟลาโวนอยส์ฟลาโวนอยส์
Flavorรสชาดรสชาด
Flexible manufacturing systemsระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexureแรงดัดแรงดัด
Fliesแมลงวันแมลงวัน
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Flight schoolsโรงเรียนการบินโรงเรียนการบิน
Flight trainingการฝึกบินการฝึกบิน
Flip chip technologyเทคโนโลยีฟลิป ชิปเทคโนโลยีฟลิป ชิป
Floating rate notesตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
Flocculationการสมานตะกอนการสมานตะกอน
Flood controlการป้องกันอุทกภัยการป้องกันอุทกภัย
Flood damageความเสียหายจากอุทกภัยความเสียหายจากอุทกภัย
Flood damage preventionการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
Flood dams and reservoirsเขื่อนกักน้ำและอ่างเก็บน้ำเขื่อนกักน้ำและอ่างเก็บน้ำ
Flood forecastingพยากรณ์อุทกภัยพยากรณ์อุทกภัย
Floodplain managementการจัดการที่ราบน้ำท่วมถึงการจัดการที่ราบน้ำท่วมถึง
Floodplainsที่ราบน้ำท่วมถึงที่ราบน้ำท่วมถึง
Floodsอุทกภัยอุทกภัย
Flooring, Tileกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องปูพื้น
Floorsพื้นพื้น
Floppy disksแผ่นบันทึกแผ่นบันทึก
Floricultureการปลูกดอกไม้การปลูกดอกไม้
Floristryการประดิษฐ์ด้วยดอกไม้การประดิษฐ์ด้วยดอกไม้
Floristsธุรกิจดอกไม้ธุรกิจดอกไม้
Flour ; Strachแป้งแป้ง
Flour industryอุตสาหกรรมแป้งสาลีอุตสาหกรรมแป้งสาลี
Flour industry ; Starch industryอุตสาหกรรมแป้งอุตสาหกรรมแป้ง
Flow chartsผังงานผังงาน
Flow cytometryโฟล ไซโทเมตรีโฟล ไซโทเมตรี
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชันการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน
Flow metersมาตรอัตราการไหลมาตรอัตราการไหล
Flow of fundsเศรษฐกิจเงินทุนเศรษฐกิจเงินทุน
Flow visualizationรูปแบบการไหลรูปแบบการไหล
Flower arrangementการจัดดอกไม้การจัดดอกไม้
Flower arrangement, Japaneseการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
Flower arrangement, Thaiการจัดดอกไม้แบบไทยการจัดดอกไม้แบบไทย
Flower gardeningสวนดอกไม้สวนดอกไม้
Flower vendingการขายเร่ดอกไม้การขายเร่ดอกไม้
Flowerpeckersนกสีชมพูสวนนกสีชมพูสวน
Flowersดอกไม้ดอกไม้
Flowers in artดอกไม้ในศิลปะดอกไม้ในศิลปะ
Flowers in literatureดอกไม้ในวรรณกรรมดอกไม้ในวรรณกรรม
Fluconazoleฟลูโคนาโซลฟลูโคนาโซล
Flue gasesก๊าซจากปล่องไฟก๊าซจากปล่องไฟ
Flue-cured tobaccoยาสูบฟลูเคียวยาสูบฟลูเคียว
Fluid dynamic measurementsการวัดพลศาสตร์ของไหลการวัดพลศาสตร์ของไหล
Fluid dynamicsพลศาสตร์ของไหลพลศาสตร์ของไหล
Fluid mechanicsกลศาสตร์ของไหลกลศาสตร์ของไหล
Fluid therapyการรักษาด้วยสารน้ำการรักษาด้วยสารน้ำ
Fluidizationการทำให้เกิดของไหลการทำให้เกิดของไหล
Flumesรางน้ำรางน้ำ
Fluorescenceการวาวแสงการวาวแสง
Fluorescence spectroscopyฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรสโคปีฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรสโคปี
Fluorescent antibody techniqueฟลูออเรสเซนต์ แอนติบอดี เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แอนติบอดี เทคนิค
Fluorescent lamp industryอุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์
Fluorescent lampsหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์
Fluoride poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษฟลูออไรด์เป็นพิษ
Fluoridesฟลูออไรด์ฟลูออไรด์
Fluorimetryการวัดการวาวแสงการวัดการวาวแสง
Fluorometryฟลูออโรเมตรีย์ฟลูออโรเมตรีย์
Fluoroquinolonesฟลูโอโรควิโนโลนฟลูโอโรควิโนโลน
Fluoroscopyฟลูออโรสโคปีย์ฟลูออโรสโคปีย์
Fluorosis, Dentalฟันตกกระฟันตกกระ
Fluorparฟลูออร์สปาร์ฟลูออร์สปาร์
Fluteฟลุ้ตฟลุ้ต
Flute and violin musicดนตรีบรรเลงขลุ่ยและไวโอลินดนตรีบรรเลงขลุ่ยและไวโอลิน
Flute musicดนตรีบรรเลงขลุ่ยดนตรีบรรเลงขลุ่ย
Flute with percussion ensembleดนตรีบรรเลงขลุ่ยประกอบเครื่องเคาะตีดนตรีบรรเลงขลุ่ยประกอบเครื่องเคาะตี
Fly ashเถ้าลอยเถ้าลอย
Foamโฟมโฟม
Foam fractionationการแยกด้วยโฟมการแยกด้วยโฟม
Foamed materialsวัสดุโฟมวัสดุโฟม
Focused group interviewingการจัดสนทนากลุ่มการจัดสนทนากลุ่ม
Foliage plantsไม้ใบไม้ใบ
Foliar feedingการให้อาหารทางใบการให้อาหารทางใบ
Folic acidกรดโฟลิกกรดโฟลิก
Folk artไม่ระบุศัพท์บัญญัติศิลปะพื้นบ้าน
Folk artistsศิลปินพื้นบ้านศิลปินพื้นบ้าน
Folk dance musicดนตรีสำหรับเต้นรำพื้นเมืองดนตรีสำหรับเต้นรำพื้นเมือง
Folk dancing, Brazilianการเต้นรำพื้นเมืองบราซิลการเต้นรำพื้นเมืองบราซิล
Folk dancing, Russianการเต้นรำพื้นเมืองรัสเซียการเต้นรำพื้นเมืองรัสเซีย
Folk dancing, Thaiการรำพื้นบ้านไทยการรำพื้นบ้านไทย
Folk literatureวรรณกรรมพื้นบ้านวรรณกรรมพื้นบ้าน
Folk literature, Laoวรรณกรรมพื้นบ้านลาววรรณกรรมพื้นบ้านลาว
Folk literature, Tai Yongวรรณกรรมพื้นบ้านไทยองวรรณกรรมพื้นบ้านไทยอง
Folk literature, Thaiวรรณกรรมพื้นบ้านไทยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย
Folk musicดนตรีพื้นเมืองดนตรีพื้นเมือง
Folk poetryกวีนิพนธ์พื้นบ้านกวีนิพนธ์พื้นบ้าน
Folk poetry, Thaiกวีนิพนธ์พื้นบ้านไทยกวีนิพนธ์พื้นบ้านไทย
Folk singersนักร้องเพลงพื้นเมืองนักร้องเพลงพื้นเมือง
Folk songsเพลงพื้นเมืองเพลงพื้นเมือง
Folk songs, Thaiเพลงพื้นเมืองไทยเพลงพื้นเมืองไทย
Folkloreคติชาวบ้านคติชาวบ้าน
Folklore and educationคติชาวบ้านกับการศึกษาคติชาวบ้านกับการศึกษา
Foodอาหารอาหาร
Food additivesวัตถุเจือปนในอาหารวัตถุเจือปนในอาหาร
Food adulteration and inspectionการเจือปนอาหารและการตรวจสอบการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ
Food banksธนาคารอาหารธนาคารอาหาร
Food conservationการถนอมอาหารการถนอมอาหาร
Food consumptionการบริโภคอาหารการบริโภคอาหาร
Food container industryอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food containersภาชนะบรรจุอาหารภาชนะบรรจุอาหาร
Food contaminationการปนเปื้อนในอาหารการปนเปื้อนในอาหาร
Food cropsพืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหารพืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหาร
Food habitsพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการบริโภค
Food handlingการสุขาภิบาลอาหารการสุขาภิบาลอาหาร
Food Hypersensitivityการแพ้อาหารการแพ้อาหาร
Food in artอาหารในศิลปะอาหารในศิลปะ
Food in literatureอาหารในวรรณกรรมอาหารในวรรณกรรมอาหารในวรรณกรรม
Food in motion picturesอาหารในภาพยนตร์อาหารในภาพยนตร์
Food industry and tradeอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหาร
Food law and legislationกฎหมายอาหารกฎหมายอาหาร
Food packaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์อาหารอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food poisoningอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษ
Food preferencesการเลือกอาหารการเลือกอาหาร
Food preservativesสารกันบูดในอาหารสารกันบูดในอาหาร
Food processing machineryเครื่องจักรกลการผลิตอาหารเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร
Food processing machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอาหารอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร
Food processing plantsโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food reliefการบรรเทาทุกข์ด้านอาหารการบรรเทาทุกข์ด้านอาหาร
Food scientistsนักวิทยาศาสตร์การอาหารนักวิทยาศาสตร์การอาหาร
Food serviceบริการอาหารบริการอาหาร
Food service hostessesพนักงานต้อนรับสตรีในงานบริการอาหารพนักงานต้อนรับสตรีในงานบริการอาหาร
Food service managementการจัดการบริการอาหารการจัดการบริการอาหาร
Food supplyการผลิตอาหารการผลิตอาหาร
Food textureเนื้อสัมผัสของอาหารเนื้อสัมผัสของอาหาร
Footเท้าเท้า
Foot diseasesโรคเท้าโรคเท้า
Foot ulcerแผลเปื่อยที่เท้าแผลเปื่อยที่เท้า
Foot-and-mouth diseaseโรคปากและเท้าเปื่อยโรคปากและเท้าเปื่อย
Footballอเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอล
Football fansแฟนอเมริกันฟุตบอลแฟนอเมริกันฟุตบอล
Footbindingการมัดเท้าการมัดเท้า
Footbridgesสะพานสำหรับคนเดินสะพานสำหรับคนเดิน
Footprintsรอยเท้ารอยเท้า
Footwearเครื่องรองเท้าเครื่องรองเท้า
Footwear industryอุตสาหกรรมรองเท้าอุตสาหกรรมรองเท้า
Forage plantsพืชอาหารสัตว์พืชอาหารสัตว์
Forbidden City (Beijing, China)พระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้าม
Force and energyแรงและพลังงานแรงและพลังงาน
Forced laborแรงงานบังคับแรงงานบังคับ
Forced repatriationการส่งกลับประเทศเดิมโดยการบังคับการส่งกลับประเทศเดิมโดยการบังคับ
Forecasting ; Forecastsพยากรณ์พยากรณ์
Foreign authorsนักประพันธ์ชาวต่างประเทศนักประพันธ์ชาวต่างประเทศ
Foreign bodiesวัตถุแปลกปลอมวัตถุแปลกปลอม
Foreign countriesต่างประเทศต่างประเทศ
Foreign economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
Foreign exchangeปริวรรตเงินตราปริวรรตเงินตรา
Foreign exchange administrationการบริหารการปริวรรตเงินตราการบริหารการปริวรรตเงินตรา
Foreign exchange futuresปริวรรตเงินตราล่วงหน้าปริวรรตเงินตราล่วงหน้า
Foreign exchange marketตลาดปริวรรตเงินตราตลาดปริวรรตเงินตรา
Foreign exchange optionsสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
Foreign exchange ratesอัตราปริวรรตเงินตราอัตราปริวรรตเงินตรา
Foreign filmsภาพยนตร์ต่างประเทศภาพยนตร์ต่างประเทศ
Foreign incomeรายได้จากต่างประเทศรายได้จากต่างประเทศ
Foreign influencesอิทธิพลต่างประเทศอิทธิพลต่างประเทศ
Foreign language filmsภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
Foreign licensing agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิระหว่างประเทศข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิระหว่างประเทศ
Foreign newsข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศ
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ
Foreign public opinionมติมหาชนต่างประเทศมติมหาชนต่างประเทศ
Foreign relationsความสัมพันธ์กับต่างประเทศความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Foreign relations administrationการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Foreign spousesคู่สมรสชาวต่างชาติคู่สมรสชาวต่างชาติ
Foreign studyการศึกษาในต่างประเทศการศึกษาในต่างประเทศ
Foreign trade and employmentการค้าต่างประเทศและการจ้างงานการค้าต่างประเทศและการจ้างงาน
Foreign trade promotionการส่งเสริมการค้าต่างประเทศการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
Foreign trade regulationระเบียบการค้าต่างประเทศระเบียบการค้าต่างประเทศ
Foreign words and phrasesคำและวลีภาษาต่างประเทศคำและวลีภาษาต่างประเทศ
Foreign workersคนงานต่างชาติคนงานต่างชาติ
Foreign workers, Burmeseคนงานต่างชาติชาวพม่าคนงานต่างชาติชาวพม่า
Foreign workers, Laotianคนงานต่างชาติชาวลาวคนงานต่างชาติชาวลาว
Foreign workers, Philippineคนงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์คนงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์
Foreign workers, Thaiคนงานต่างชาติชาวไทยคนงานต่างชาติชาวไทย
Foreing workers, Vietnameseคนงานต่างชาติชาวเวียดนามคนงานต่างชาติชาวเวียดนาม
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์การบัญชีนิติเวชศาสตร์
Forensic dentistryนิติทันตวิทยานิติทันตวิทยา
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์
Forensic pathologyนิติพยาธิวิทยานิติพยาธิวิทยา
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์นิติจิตเวชศาสตร์
Forensic sciencesนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์
Forest animalsสัตว์ป่าไม้สัตว์ป่าไม้
Forest biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของป่าความหลากหลายทางชีวภาพของป่า
Forest biomassมวลชีวภาพของป่ามวลชีวภาพของป่า
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรักษ์ป่าไม้
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้นิเวศวิทยาป่าไม้
Forest firesไฟป่าไฟป่า
Forest influencesอิทธิพลของป่าอิทธิพลของป่า
Forest insectsแมลงป่าไม้แมลงป่าไม้
Forest managementการจัดการป่าไม้การจัดการป่าไม้
Forest narseriesการเพาะชำการเพาะชำ
Forest plantsพืชป่าพืชป่า
Forest policyนโยบายป่าไม้นโยบายป่าไม้
Forest productsผลิตภัณฑ์ป่าไม้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้
Forest products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้
Forest rangersพนักงานพิทักษ์ป่าพนักงานพิทักษ์ป่า
Forest reproductionการปลูกป่าธรรมชาติการปลูกป่าธรรมชาติ
Forest reservesป่าสงวนป่าสงวน
Forest restorationการฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูป่า
Forest surveysการสำรวจป่าไม้การสำรวจป่าไม้
Forestry and communityการทำป่าไม้กับชุมชนการทำป่าไม้กับชุมชน
Forestry engineeringวิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้
Forestry extension workงานส่งเสริมการป่าไม้งานส่งเสริมการป่าไม้
Forestry law and legislationกฎหมายการป่าไม้กฎหมายการป่าไม้
Forestry literatureวรรณกรรมเกี่ยวกับการป่าไม้วรรณกรรมเกี่ยวกับการป่าไม้
Forestry schools and educationการศึกษาและโรงเรียนการป่าไม้การศึกษาและโรงเรียนการป่าไม้
Forests and forestryป่าไม้และการทำป่าไม้ป่าไม้และการทำป่าไม้
Forests in literatureป่าในวรรณกรรมป่าในวรรณกรรม
Forfeitureการริบทรัพย์การริบทรัพย์
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลงการปลอมแปลง
Forgivenessการให้อภัยการให้อภัย
Forklift trucksรถยกรถยก
Form Zฟอร์ม แซดฟอร์ม แซด
Formal methods (Computer science)วิธีการรูปนัย (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)วิธีการรูปนัย (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ฟอร์มาดีไฮด์
Formatรูปและขนาดรูปและขนาด
Format radio broadcastingรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุ
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราชกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช
Formsแบบกรอกรายการแบบกรอกรายการ
Forms of addressคำนำหน้านามคำนำหน้านาม
Formulaeสูตรสูตร
Fortificationป้อมป้อม
FORTRAN (Computer program language)ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์)ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
FORTRAN 77 (Computer program language)ฟอร์แทรน 77 (ภาษาคอมพิวเตอร์)ฟอร์แทรน 77 (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Fortuneโชคชะตาโชคชะตา
Fortune-tellersหมอดูหมอดู
Fortune-tellingการทำนายโชคชะตาการทำนายโชคชะตา
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิดการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่การทำนายโชคชะตาจากไพ่
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝันการทำนายโชคชะตาจากฝัน
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝการทำนายโชคชะตาจากไฝ
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อการทำนายโชคชะตาจากชื่อ
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลขการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่าการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์
Foster home careครอบครัวอุปการะครอบครัวอุปการะ
Foulingการเกิดตะกรันการเกิดตะกรัน
Foundationsฐานรากฐานราก
Foundationsหลักการหลักการ
Foundingการหล่อ (การหลอม)การหล่อ (การหลอม)
Foundlingsทารกที่ถูกทอดทิ้งทารกที่ถูกทอดทิ้ง
Foundriesโรงหล่อโรงหล่อ
Fountainsน้ำพุประดิษฐ์น้ำพุประดิษฐ์
Four Noble Truthsอริยสัจอริยสัจ
Fourier seriesอนุกรมฟูริเยร์อนุกรมฟูริเยร์
Fourier transformationsผลการแปลงฟูริเยร์ผลการแปลงฟูริเยร์
FoxBase (Computer program)ฟอกซ์เบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)ฟอกซ์เบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
FoxPro (Computer file)ฟอกซ์โปร (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ฟอกซ์โปร (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Fractionalการกลั่นแยกลำดับส่วนการกลั่นแยกลำดับส่วน
Fractureการแตกการแตก
Fracture fixationการตรึงกระดูกหักการตรึงกระดูกหัก
Fracture fixation, Internalการตรึงกระดูกหักจากภายในการตรึงกระดูกหักจากภายใน
Fracture healingการติดของกระดูกการติดของกระดูก
Fracture mechanicsกลศาสตร์การแตกกลศาสตร์การแตก
Fractures, Boneกระดูกหักกระดูกหัก
Fractures, Openกระดูกหักแบบเปิดกระดูกหักแบบเปิด
Framework (Computer program)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Franceฝรั่งเศสฝรั่งเศส
Franchises (Retail trade)แฟรนไชส์ (การขายปลีก)แฟรนไชส์ (การขายปลีก)
Franco-Prussian War, 1870-1871สงครามฟรังโก-เยอรมัน, ค.ศ. 1870-1871สงครามฟรังโก-เยอรมัน, ค.ศ. 1870-1871
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์
Fraudการฉ้อโกงการฉ้อโกง
Fraudความผิดฐานฉ้อโกงความผิดฐานฉ้อโกง
Fraud investigationการสืบสวนการฉ้อโกงการสืบสวนการฉ้อโกง
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉลการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่าหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า
Free computer softwareส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ให้เปล่าส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ให้เปล่า
Free enterpriseธุรกิจแบบเสรีธุรกิจแบบเสรี
Free materialทรัพยากรให้เปล่าทรัพยากรให้เปล่า
Free ports and zonesเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรี
Free space optical interconnectsช่องว่างในการเชื่อมต่อเชิงแสงช่องว่างในการเชื่อมต่อเชิงแสง
Free tradeการค้าเสรีการค้าเสรี
Free verseกลอนด้นกลอนด้น
FreeBSDฟรีบีเอสดีฟรีบีเอสดี
Freedom of associationเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม
Freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงออก
Freedom of informationเสรีภาพด้านสารสนเทศเสรีภาพด้านสารสนเทศ
Freedom of religionเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการนับถือศาสนา
Freedom of speechเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการพูด
Freedom of the pressเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เสรีภาพของหนังสือพิมพ์
Freehand (Computer file)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์
Freemasonsฟรีเมสันส์ฟรีเมสันส์
Freeze-dryingการทำแห้งเยือกแข็งการทำแห้งเยือกแข็ง
Freezing processกระบวนการทำให้แข็งกระบวนการทำให้แข็ง
Freight and freightageระวางและค่าระวางระวางและค่าระวาง
Freight forwardersผู้รับขนของผู้รับขนของ
French dramaบทละครฝรั่งเศสบทละครฝรั่งเศส
French fictionนวนิยายฝรั่งเศสนวนิยายฝรั่งเศส
French imprintsบรรณานุกรมภาษาฝรั่งเศสบรรณานุกรมภาษาฝรั่งเศส
French languageภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส
French literatureวรรณกรรมฝรั่งเศสวรรณกรรมฝรั่งเศส
French poetryกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสกวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
French-Canadian literatureวรรณกรรมฝรั่งเศส-แคนาดาวรรณกรรมฝรั่งเศส-แคนาดา
Frequency synthesizersเครื่องสังเคราะห์ความถี่เครื่องสังเคราะห์ความถี่
Frequent flyer programsโปรแกรมสะสมไมล์โปรแกรมสะสมไมล์
Fresh milk tofuเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสด
Fresh waterน้ำจืดน้ำจืด
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำจืด
Freshwater biologyชีววิทยาน้ำจืดชีววิทยาน้ำจืด
Freshwater crabsปูน้ำจืดปูน้ำจืด
Freshwater ecologyนิเวศวิทยาน้ำจืดนิเวศวิทยาน้ำจืด
Freshwater fishesปลาน้ำจืดปลาน้ำจืด
Freshwater snailsหอยทากน้ำจืดหอยทากน้ำจืด
Freshwater zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์น้ำจืดแพลงค์ตอนสัตว์น้ำจืด
Fried foodอาหารทอดอาหารทอด
Friendly visitingการเยี่ยมบ้านการเยี่ยมบ้าน
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงานเพื่อนและผู้ร่วมงาน
Friendshipความเป็นมิตรความเป็นมิตร
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะมิตรภาพในศิลปะ
Frog cultureการเลี้ยงกบการเลี้ยงกบ
Frogsกบกบ
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิกชีวิตนักบุกเบิก
FrontPage (Computer file)ไมโครซอฟต์ ฟร้อนท์เพจไมโครซอฟต์ ฟร้อนท์เพจ
Frozen chickenไก่แช่แข็งไก่แช่แข็ง
Frozen fishปลาแช่แข็งปลาแช่แข็ง
Frozen fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็งผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็ง
Frozen foodsอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็ง
Frozen foods industryอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
Frozen groundน้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็ง
Frozen poultryสัตว์ปีกแช่แข็งสัตว์ปีกแช่แข็ง
Frozen seafoodอาหารทะเลแช่แข็งอาหารทะเลแช่แข็ง
Frozen shrimpกุ้งแช่แข็งกุ้งแช่แข็ง
Frozen vegetables industryอุตสาหกรรมผักแช่แข็งอุตสาหกรรมผักแช่แข็ง
Frozen yogurtโยเกิร์ตแช่แข็งโยเกิร์ตแช่แข็ง
Fructoseฟรักโทสฟรักโทส
Fruitผลไม้ผลไม้
Fruit carvingการแกะสลักผลไม้การแกะสลักผลไม้
Fruit growersผู้ปลูกผลไม้ผู้ปลูกผลไม้
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้อุตสาหกรรมน้ำผลไม้
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้อุตสาหกรรมน้ำผลไม้
Fruit juicesน้ำผลไม้น้ำผลไม้
Fruit tradeอุตสาหกรรมผลไม้อุตสาหกรรมผลไม้
Fruit treesไม้ผลไม้ผล
Fruit winesไวน์ผลไม้ไวน์ผลไม้
Fruit-cultureการปลูกผลไม้การปลูกผลไม้
Frutosamineฟรุคโตซามีนฟรุคโตซามีน
Fryers, Deep fatอุปกรณ์สำหรับทอดอุปกรณ์สำหรับทอด
Fuelเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิง
Fuel consumptionการใช้เชื้อเพลิงการใช้เชื้อเพลิง
Fuel injection systemsระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
Fuel pumpsเครื่องสูบเชื้อเพลิงเครื่องสูบเชื้อเพลิง
Fuel systemsระบบเชื้อเพลิงระบบเชื้อเพลิง
Fuel tradeอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
Fuelwoodไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิง
Fuelwood consumptionการบริโภคไม้ทำเชื้อเพลิงการบริโภคไม้ทำเชื้อเพลิง
Fuelwood cuttingการตัดไม้ทำเชื้อเพลิงการตัดไม้ทำเชื้อเพลิง
Functional foodsอาหารที่เป็นยาอาหารที่เป็นยา
Functionsฟังก์ชันฟังก์ชัน
Functions of complex variablesฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อนฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน
Fund accountingการบัญชีกองทุนการบัญชีกองทุน
Fund raisingการหาทุนการหาทุน
Fundamental educationการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Funds and scholarshipsกองทุนและทุนการศึกษากองทุนและทุนการศึกษา
Funeral customs and rites ; Mortauaryประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ
Funeral rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ
Funeral sermonsเทศนาเกี่ยวกับศพเทศนาเกี่ยวกับศพ
Funeral supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในงานศพอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในงานศพ
Fungal diseases of plantsโรคราในพืชโรคราในพืช
Fungiเชื้อราเชื้อรา
Fungicidesสารกำจัดเชื้อราสารกำจัดเชื้อรา
Furansฟิวแรนฟิวแรน
Furcation defectsความวิการที่ง่ามรากฟันความวิการที่ง่ามรากฟัน
Furnacesเตาหลอมเตาหลอม
Furnitureเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์
Furniture designการออกแบบเฟอร์นิเจอร์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
Furniture industry and tradeอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
Furniture paintingการทำสีเฟอร์นิเจอร์การทำสีเฟอร์นิเจอร์
Furniture workersคนงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์คนงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ
Fusionภาวะหลอมละลายภาวะหลอมละลาย
Future lifeชาติหน้าชาติหน้า
Futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures marketตลาดซื้อขายล่วงหน้าตลาดซื้อขายล่วงหน้า
Fuzzy algorithmsขั้นตอนวิธีฟัซซี่ขั้นตอนวิธีฟัซซี่
Fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือตรรกศาสตร์คลุมเครือ