TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 1,572 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abacusลูกคิดลูกคิด
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
Abalonesหอยเป๋าฮื้อหอยเป๋าฮื้อ
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
ABAP/4 (Computer program language)เอบีเอพี/4 (ภาษาคอมพิวเตอร์)เอบีเอพี/4 (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Abbreviationsอักษรย่ออักษรย่อ
Abbreviations, Englishอักษรย่อภาษาอังกฤษอักษรย่อภาษาอังกฤษ
Abbreviations, Thaiอักษรย่อภาษาไทยอักษรย่อภาษาไทย
Abdomenท้องท้อง
Abdomen, Acuteปวดท้องเฉียบพลันปวดท้องเฉียบพลัน
Abdominal cavityช่องท้องช่องท้อง
Abdominal exercisesกายบริหารหน้าท้องกายบริหารหน้าท้อง
Abdominal injuriesท้องบาดเจ็บท้องบาดเจ็บ
Abdominal painปวดท้องปวดท้อง
Abductionการลักพาการลักพา
Abilityความสามารถความสามารถ
Ability grouping in educationการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษาการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา
Ability in childrenความสามารถในเด็กความสามารถในเด็ก
Ability testingการทดสอบความสามารถการทดสอบความสามารถ
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ
Abnormalities ; Congenitalความผิดปกติแต่กำเนิดความผิดปกติแต่กำเนิด
ABO blood-group systemระบบหมู่เลือดเอบีโอระบบหมู่เลือดเอบีโอ
Abortion counselingการให้คำปรึกษาการทำแท้งการให้คำปรึกษาการทำแท้ง
Abortion, Inducedการทำแท้งการทำแท้ง
Abortion, Threatenedภาวะแท้งคุกคามภาวะแท้งคุกคาม
Abrus precatoriusมะกล่ำตาหนูมะกล่ำตาหนู
Absence without leaveการหนีทหารการหนีทหาร
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน)การขาดงาน (แรงงาน)
Absidiaเชื้อราแอ็บซิดเดียเชื้อราแอ็บซิดเดีย
Absorption and adsorptionการดูดกลืนและการดูดซับการดูดกลืนและการดูดซับ
Absorption of soundการดูดซับเสียงการดูดซับเสียง
Abuse ofการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม
Abuse of rightsสิทธิส่วนเกินสิทธิส่วนเกิน
Abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรมเด็กที่ถูกทารุณกรรม
Abused elderlyผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
Abused teenagersวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรมวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม
Abused wivesภรรยาที่ถูกทารุณกรรมภรรยาที่ถูกทารุณกรรม
Abused womenสตรีที่ถูกทารุณกรรมสตรีที่ถูกทารุณกรรม
Abusive menบุรุษเลวบุรุษเลว
Abusive mothersมารดาที่ทารุณบุตรมารดาที่ทารุณบุตร
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตรบิดามารดาที่ทารุณบุตร
Acaciaอะคาเซียอะคาเซีย
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษาเครื่องแบบในสถานศึกษา
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษาเครื่องแบบในสถานศึกษา
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษาเครื่องแบบในสถานศึกษา
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษาเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา
Academic freedomเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพทางวิชาการ
Academic librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา
Academic librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษาห้องสมุดระดับอุดมศึกษา
Academic medical centersศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษาศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา
Academic rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษาพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
Academic writingการเขียนทางวิชาการการเขียนทางวิชาการ
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์)
Acanthaceaeอแคนทาซีอแคนทาซี
Acanthocephalaพยาธิหัวหนามพยาธิหัวหนาม
Acanthusอแคนทัสอแคนทัส
Acanthus ebracteatusเหงือกปลาหมอ (พืช)เหงือกปลาหมอ (พืช)
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียงการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
Access controlการควบคุมการเข้าถึงการควบคุมการเข้าถึง
Access roadsถนนทางเข้าออกถนนทางเข้าออก
Access to airportsการคมนาคมไปกลับท่าอากาศยานการคมนาคมไปกลับท่าอากาศยาน
Access to the sea (International law)การออกสู่ทะเล (กฎหมายระหว่างประเทศ)การออกสู่ทะเล (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Accident lawกฎหมายอุบัติเหตุกฎหมายอุบัติเหตุ
Accidental fallsการหกล้มการหกล้ม
Accidentsอุบัติเหตุอุบัติเหตุ
Accidents, Occuptational ; Industrial accidentsอุบัติเหตุจากอาชีพอุบัติเหตุจากอาชีพ
Acclimatizationการปรับตัวตามสภาพอากาศและภูมิประเทศการปรับตัวตามสภาพอากาศและภูมิประเทศ
Accommodation indorsementsอาวัลอาวัล
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิดผู้สนับสนุนการกระทำผิด
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอมข้อตกลงประนีประนอม
Accordionหีบเพลงชักหีบเพลงชัก
Accountantsนักบัญชีนักบัญชี
Accountingการบัญชีการบัญชี
Accounting firmsสำนักงานทางการบัญชีสำนักงานทางการบัญชี
Accounts currentบัญชีเดินสะพัดบัญชีเดินสะพัด
AccPac Plusแอคเพค พลัสแอคเพค พลัส
Accreditationการรับรองคุณภาพการรับรองคุณภาพ
Accreditation (Education)การรับรองคุณภาพทางการศึกษาการรับรองคุณภาพทางการศึกษา
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรมการผสมผสานทางวัฒนธรรม
Aceh (Indonesia)อะเจห์ (อินโดนีเซีย)อะเจห์ (อินโดนีเซีย)
Acetabulumเบ้าสะโพกเบ้าสะโพก
Acetaldehydeแอซีทัลดีไฮด์แอซีทัลดีไฮด์
Acetaminophenอะซีตะมิโนเฟนอะซีตะมิโนเฟน
Acetobacterอะซีโตแบคเตอร์อะซีโตแบคเตอร์
Acetylcysteineอะเซติลซิสเทอีนอะเซติลซิสเทอีน
Acetyleneอะเซติลีนอะเซติลีน
Achievement motivationแรงจูงใจที่สัมฤทธิผลแรงจูงใจที่สัมฤทธิผล
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
Achras zapotoละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
Acid etching, Dentalการกัดด้วยกรดทางทันตกรรมการกัดด้วยกรดทางทันตกรรม
Acid rainฝนกรดฝนกรด
Acid soilsดินเปรี้ยวดินเปรี้ยว
Acid-base chemistryเคมีกรด-ด่างเคมีกรด-ด่าง
Acid-base equilibriumดุลกรด-ด่างดุลกรด-ด่าง
Acid-base imbalancesภาวะกรด-ด่างไม่สมดุลภาวะกรด-ด่างไม่สมดุล
Acidosisภาวะกรดเกินภาวะกรดเกิน
Acidsกรดกรด
Acinetobacter baumanniiอะซิเนโตแบคเตอร์ โบแมนนีอะซิเนโตแบคเตอร์ โบแมนนี
Acinetobacter infectionsการติดเชื้ออะซิเนโตแบคเตอร์การติดเชื้ออะซิเนโตแบคเตอร์
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตรการรับรองบุตร
Acne vulgarisสิวสิว
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติกการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียงเครื่องกรองเสียง
Acoustic localizationแหล่งกำเหนิดเสียงแหล่งกำเหนิดเสียง
Acoustic phenomena in natureปรากฎการณ์เสียงในธรรมชาติปรากฎการณ์เสียงในธรรมชาติ
Acoustic propertiesคุณสมบัติของเสียงคุณสมบัติของเสียง
Acoustical engineeringวิศวกรรมเสียงวิศวกรรมเสียง
Acousticsวิทยาศาสตร์เสียงวิทยาศาสตร์เสียง
Acoustics and physicsวิทยาศาสตร์เสียงและฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เสียงและฟิสิกส์
Acquired immunodeficiency syndrome ; AIDS (Disease)กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
Acquisitionการเรียนรู้การเรียนรู้
Acquisition of propertyการครอบงำกิจการการครอบงำกิจการ
Acquisition of serial publicationsการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Acquisitionsการจัดหาทรัพยากรการจัดหาทรัพยากร
Acquisitions (Libraries)การจัดหาทรัพยากรห้องสมุดการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
Acridineอะคริดีนอะคริดีน
Acrobaticsกายกรรมกายกรรม
Acrobatsนักกายกรรมนักกายกรรม
Acromionปุ่มหัวไหล่ปุ่มหัวไหล่
Acronymsคำย่อชื่อคำย่อชื่อ
Acrylic paintingจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมสีอะคริลิก
Acrylonitrileอะคริโลไนทริลอะคริโลไนทริล
Act of stateการกระทำของรัฐการกระทำของรัฐ
Actingการแสดงบทบาทการแสดงบทบาท
Acting teachersครูสอนการแสดงครูสอนการแสดง
Action on the caseการดำเนินคดีการดำเนินคดี
Action photographyการถ่ายภาพเคลื่อนไหวการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
Action researchวิจัยปฏิบัติการ (สังคมศาสตร์)วิจัยปฏิบัติการ (สังคมศาสตร์)
Action research in educationวิจัยปฏิบัติการในการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในการศึกษา
Action research in public healthวิจัยปฏิบัติการในงานสาธารณสุขวิจัยปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
Actions and defensesคดีและการสู้คดีคดีและการสู้คดี
ActionScrip (Computer prgram language) แอคชันสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)แอคชันสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Activation (Chemistry)การกระตุ้นทางเคมีการกระตุ้นทางเคมี
Active learningการเรียนแบบมีส่วนร่วมการเรียนแบบมีส่วนร่วม
Active noise and vibration controlการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ
Active server pagesแอคทีฟ เซิร์ฟเวอร์ เพจแอคทีฟ เซิร์ฟเวอร์ เพจ
Activity based costingการบัญชีต้นทุนกิจกรรมการบัญชีต้นทุนกิจกรรม
Activity programsโปรแกรมกิจกรรมโปรแกรมกิจกรรม
Activity programs in educationโปรแกรมกิจกรรมทางการศึกษาโปรแกรมกิจกรรมทางการศึกษา
Actorsนักแสดงนักแสดง
Actors in the advertising industryนักแสดงในอุตสาหกรรมโฆษณานักแสดงในอุตสาหกรรมโฆษณา
Actressesนักแสดงสตรีนักแสดงสตรี
Acupressureการกดจุดการกดจุด
Acupunctureการฝังเข็มการฝังเข็ม
Acupuncture Pointsตำแหน่งฝังเข็มตำแหน่งฝังเข็ม
Acupuncture therapyการรักษาด้วยการฝังเข็มการรักษาด้วยการฝังเข็ม
Acute coronary syndromeกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา)
Adaptationการปรับตัวการปรับตัว
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา)การปรับตัว (ชีววิทยา)
Adaptationsงานดัดแปลงงานดัดแปลง
Addictsคนเสพติดคนเสพติด
Additivesสารผสมเพิ่มสารผสมเพิ่ม
Additivesสารผสมเพิ่มสารผสมเพิ่ม
Additivesสารผสมเพิ่มสารผสมเพิ่ม
Address, Forms ofรูปแบบการเรียกขานรูปแบบการเรียกขาน
Ademiumอะดีเนียมอะดีเนียม
Adenium obesumชวนชมชวนชม
Adenocarcinomaคาร์ซิโนมาชนิดต่อมคาร์ซิโนมาชนิดต่อม
Adhesive tapeแถบกาวแถบกาว
Adhesivesสารยึดติดสารยึดติด
Adhesives industryอุตสาหกรรมกาวอุตสาหกรรมกาว
Adhision contractsสัญญาจำยอมตามสัญญาจำยอมตาม
Adipose tissueเนื้อเยื่อไขมันเนื้อเยื่อไขมัน
Adjectiveคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์
Adjustment (Psychology)การปรับตัว (จิตวิทยา)การปรับตัว (จิตวิทยา)
Adjustment (Psychology) in childrenการปรับตัวในเด็ก (จิตวิทยา)การปรับตัวในเด็ก (จิตวิทยา)
Adjustment (Psychology) in old ageการปรับตัวในผู้สูงอายุ (จิตวิทยา)การปรับตัวในผู้สูงอายุ (จิตวิทยา)
Administrationการบริหารการบริหาร
Administration & dosageการใช้และขนาดการใช้และขนาด
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนังการใช้ยาที่ผิวหนัง
Administrative actsการกระทำในทางปกครองการกระทำในทางปกครอง
Administrative agenciesส่วนราชการส่วนราชการ
Administrative and political divisionsหน่วยบริหารและปกครองหน่วยบริหารและปกครอง
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหารผู้ช่วยทางการบริหาร
Administrative courtsศาลปกครองศาลปกครอง
Administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครองดุลยพินิจทางการปกครอง
Administrative lawกฎหมายปกครองกฎหมายปกครอง
Administrative procedureวิธีพิจารณาคดีปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative remediesการอุทธรณ์ทางการปกครองการอุทธรณ์ทางการปกครอง
Administrative responsibilityความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
Admiraltyศาลพาณิชยนาวีศาลพาณิชยนาวี
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้พยานหลักฐานที่ยอมรับได้
Admissionการรับนักเรียนการรับนักเรียน
Admissionการรับนักศึกษาการรับนักศึกษา
Admission and dischargeการรับและการจำหน่ายผู้ป่วยการรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
Admission of nonimmigrantsการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราวการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราว
Admissions (Law)การรับฟัง (กฎหมาย)การรับฟัง (กฎหมาย)
Adnexa Uteriปีกมดลูกปีกมดลูก
Adobe Acrobatอะโดเบ อะโครแบทอะโดเบ อะโครแบท
Adobe after Effectsอะโดเบ อาฟเตอร์ เอฟเฟ็กตส์อะโดเบ อาฟเตอร์ เอฟเฟ็กตส์
Adobe Auditionอะโดเบ ออดิชั่นอะโดเบ ออดิชั่น
Adobe brickอิฐดินเหนียวดิบอิฐดินเหนียวดิบ
Adobe Creative Suiteอะโดเบ ครีเอทีฟ ชยูทอะโดเบ ครีเอทีฟ ชยูท
Adobe GoLiveอะโดเบ โกลีฟอะโดเบ โกลีฟ
Adobe housesบ้านอิฐดินเหนียวดิบบ้านอิฐดินเหนียวดิบ
Adobe Illustratorอะโดเบ อิลลัสเตรเตอร์อะโดเบ อิลลัสเตรเตอร์
Adobe ImageReadyอะโดเบ อิมเมจเรดดีอะโดเบ อิมเมจเรดดี
Adobe Indesignอะโดเบ อินดีซายน์อะโดเบ อินดีซายน์
Adobe PageMaker ; Aldus PageMakerเพจเมกเกอร์เพจเมกเกอร์
Adobe PageMillอะโดเบ เพจมิลล์อะโดเบ เพจมิลล์
Adobe Photoshopอะโดเบ โฟโต้ชอปอะโดเบ โฟโต้ชอป
Adobe Photoshop Lightroomอะโดเบ โฟโต้ชอป ไลต์รูมอะโดเบ โฟโต้ชอป ไลต์รูม
Adobe Premiereอะโดเบ พรีเมียร์อะโดเบ พรีเมียร์
Adolescence ; Teenagersวัยรุ่นวัยรุ่น
Adolescent psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่นจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น
Adolescent psychologyจิตวิทยาวัยรุ่นจิตวิทยาวัยรุ่น
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรมการรับเป็นบุตรบุญธรรม
Adrenal cortex diseasesโรคเปลือกต่อมหมวกไตโรคเปลือกต่อมหมวกไต
Adrenal cortex hormonesฮอร์โมนเปลือกต่อมหมวกไตฮอร์โมนเปลือกต่อมหมวกไต
Adrenal gland diseasesโรคต่อมหมวกไตโรคต่อมหมวกไต
Adrenal glandsต่อมหมวกไตต่อมหมวกไต
Adrenal hyperplasia, Congenitalต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกินแต่กำเนิดต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกินแต่กำเนิด
Adrenal insufficeincyต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ
Adrenal medullaเมดุลลาต่อมหมวกไตเมดุลลาต่อมหมวกไต
Adsorptionการดูดซับการดูดซับ
Adult child abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กผู้ที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็ก
Adult child sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็กผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก
Adult educationการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่
Adult learningการเรียนรู้ของผู้ใหญ่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
Adulteryการมีชู้การมีชู้
Adulthoodวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัยการผจญภัยและนักผจญภัย
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัยการศึกษาด้วยการผจญภัย
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัยภาพยนตร์ผจญภัย
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัยการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
Adverbคำวิเศษณ์คำวิเศษณ์
Adverbialsคำกริยาวิเศษณ์คำกริยาวิเศษณ์
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย)
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
Adverse effectsผลไม่พึงประสงค์ผลไม่พึงประสงค์
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์การครอบครองปรปักษ์
Advertisersผู้โฆษณาผู้โฆษณา
Advertisingโฆษณาโฆษณา
Advertising agenciesบริษัทโฆษณาบริษัทโฆษณา
Advertising and childrenโฆษณากับเด็กโฆษณากับเด็ก
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่นโฆษณากับวัยรุ่น
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณาแผนรณรงค์โฆษณา
Advertising cardsบัตรโฆษณาบัตรโฆษณา
Advertising copyข้อความโฆษณาข้อความโฆษณา
Advertising departmentsแผนกโฆษณาแผนกโฆษณา
Advertising executivesนักบริหารงานโฆษณานักบริหารงานโฆษณา
Advertising lawsกฎหมายโฆษณากฎหมายโฆษณา
Advertising layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ในงานโฆษณาการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ในงานโฆษณา
Advertising media planningการวางแผนสื่อโฆษณาการวางแผนสื่อโฆษณา
Advertising photographyการถ่ายภาพโฆษณาการถ่ายภาพโฆษณา
Advertising, Classifiedโฆษณาย่อยโฆษณาย่อย
Advertising, Direct-mailไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Advertising, Magazineโฆษณาทางวารสารโฆษณาทางวารสาร
Advertising, Newspaperโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์
Advertising, Outdoorโฆษณากลางแจ้งโฆษณากลางแจ้ง
Advertising, Point-of-saleโฆษณา ณ จุดขายโฆษณา ณ จุดขาย
Advertising, Politicalโฆษณาทางการเมืองโฆษณาทางการเมือง
Advertising, Public serviceโฆษณาบริการสาธารณะโฆษณาบริการสาธารณะ
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา
Advocacy advertisingโฆษณาสถาบันโฆษณาสถาบัน
Adzesขวานหินขวานหิน
Aedesยุงลายยุงลาย
Aerationการเติมอากาศการเติมอากาศ
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศปฏิบัติการทางอากาศ
Aerial operations, Americanปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกันปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกัน
Aerial photographsภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางอากาศ
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศการถ่ายภาพทางอากาศ
Aerial photography in forestryการถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้การถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดินการถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน
Aerobic exercisesกายบริหารแบบแอโรบิกกายบริหารแบบแอโรบิก
Aerodynamicsอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์
Aeromonas hydrophilaแอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลล่าแอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า
Aeronautics ; Flightการบินการบิน
Aeronautics in meteorologyการบินในงานอุตุนิยมการบินในงานอุตุนิยม
Aeronautics, Commercialการบินพาณิชย์การบินพาณิชย์
Aeronautics, Commercialการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศ
Aerosolsแอโรซอลแอโรซอล
Aestheticsสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์
Affiliated corporationsบริษัทในเครือบริษัทในเครือ
Affirmationsการปฏิญาณตนการปฏิญาณตน
Affixesการผสานคำการผสานคำ
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวยผู้บริโภคที่ร่ำรวย
Affrayการทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาท
Afghanistanอัฟกานิสถานอัฟกานิสถาน
Aflatoxinsอะฟลาท็อกซินอะฟลาท็อกซิน
Africaแอฟริกาแอฟริกา
Africa, Centralแอฟริกากลางแอฟริกากลาง
Africa, Northแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือ
Africa, Southernแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้
Africa, Westแอฟริกาตะวันตกแอฟริกาตะวันตก
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
African American legislatorsผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
African American musiciansนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
African elephantช้างแอฟริกันช้างแอฟริกัน
African languageภาษาแอฟริกันภาษาแอฟริกัน
African National Congress (ANC)สภาแห่งชาติแอฟริกันสภาแห่งชาติแอฟริกัน
African violetsแอฟริกัน ไวโอเลตแอฟริกัน ไวโอเลต
Africansชาวแอฟริกันชาวแอฟริกัน
After careการดูแลภายหลังการรักษาการดูแลภายหลังการรักษา
Ageอายุอายุ
Age and employmentอายุกับการจ้างงานอายุกับการจ้างงาน
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญาอายุกับสติปัญญา
Age determinationการประมาณอายุการประมาณอายุ
Age distribution (Demography)การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์)การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์)
Age groupsกลุ่มอายุกลุ่มอายุ
Aged, 80 and overผู้สูงอายุวัยตั้งแต่ 80 ปีผู้สูงอายุวัยตั้งแต่ 80 ปี
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย)ตัวแทน (กฎหมาย)
Agglutinationแอ็กกลูติเนชันแอ็กกลูติเนชัน
Aggregates (Building materials)มวลรวมมวลรวม
Aggregation (Chemistry)การรวมกลุ่ม (เคมี)การรวมกลุ่ม (เคมี)
Aggression (International law)การรุกราน (กฎหมายระหว่างประเทศ)การรุกราน (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Aggressivenessความก้าวร้าวความก้าวร้าว
Aggressiveness in adolescenceความก้าวร้าวในวัยรุ่นความก้าวร้าวในวัยรุ่น
Aggressiveness in childrenความก้าวร้าวในเด็กความก้าวร้าวในเด็ก
Aggressiveness in youthความก้าวร้าวในเยาวชนความก้าวร้าวในเยาวชน
Agingการเพิ่มขึ้นของอายุการเพิ่มขึ้นของอายุ
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก)
Aglaonemaอโกลนีมาอโกลนีมา
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Mesures (1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995)
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994)
Agricultural administrationการบริหารเกษตรกรรมการบริหารเกษตรกรรม
Agricultural assistanceความช่วยเหลือทางการเกษตรความช่วยเหลือทางการเกษตร
Agricultural assistance, Americanความช่วยเหลือทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกาความช่วยเหลือทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา
Agricultural assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่นความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น
Agricultural biotechnologyความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่นเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural chemicalsสารเคมีทางการเกษตรสารเคมีทางการเกษตร
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมีเกษตรกรรมเคมี
Agricultural coloniesนิคมเกษตรกรรมนิคมเกษตรกรรม
Agricultural conservationเกษตรกรรมอนุรักษ์เกษตรกรรมอนุรักษ์
Agricultural consultantsที่ปรึกษาทางการเกษตรที่ปรึกษาทางการเกษตร
Agricultural creditสินเชื่อเกษตรสินเชื่อเกษตร
Agricultural credit corporationsสหกรณ์สินเชื่อการเกษตรสหกรณ์สินเชื่อการเกษตร
Agricultural development projectsโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการพัฒนาการเกษตร
Agricultural ecologyนิเวศวิทยาเกษตรนิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural educationเกษตรศึกษาเกษตรศึกษา
Agricultural engineeringวิศวกรรมการเกษตรวิศวกรรมการเกษตร
Agricultural exhibitionsการประกวดทางการเกษตรการประกวดทางการเกษตร
Agricultural extension workงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร
Agricultural extension workersคนงานในการส่งเสริมการเกษตรคนงานในการส่งเสริมการเกษตร
Agricultural geographyภูมิศาสตร์การเกษตรภูมิศาสตร์การเกษตร
Agricultural implementsเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องมือทางการเกษตร
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร
Agricultural informaticsสารสนเทศทางการเกษตรสารสนเทศทางการเกษตร
Agricultural innovationsนวัตกรรมทางการเกษตรนวัตกรรมทางการเกษตร
Agricultural inventionsสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
Agricultural laborersคนงานในการเกษตรคนงานในการเกษตร
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตรคนงานต่างชาติในการเกษตร
Agricultural laws and legislationกฎหมายการเกษตรกฎหมายการเกษตร
Agricultural laws and legislation (Islamic law)กฎหมายการเกษตร (กฎหมายอิสลาม)กฎหมายการเกษตร (กฎหมายอิสลาม)
Agricultural laws and legislation (Roman law)กฎหมายการเกษตร (กฎหมายโรมัน)กฎหมายการเกษตร (กฎหมายโรมัน)
Agricultural librariesห้องสมุดการเกษตรห้องสมุดการเกษตร
Agricultural literatureวรรณกรรมการเกษตรวรรณกรรมการเกษตร
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural microbiologyจุลชีววิทยาการเกษตรจุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural pestsศัตรูพืชศัตรูพืช
Agricultural pollutionมลพิษทางการเกษตรมลพิษทางการเกษตร
Agricultural pricesราคาสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตร
Agricultural processingกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรม
Agricultural processing plantsโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร
Agricultural productivityการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
Agricultural resourcesทรัพยากรการเกษตรทรัพยากรการเกษตร
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนทางการเกษตรเงินอุดหนุนทางการเกษตร
Agricultural surveysการสำรวจทางการเกษตรการสำรวจทางการเกษตร
Agricultural systemsระบบเกษตรกรรมระบบเกษตรกรรม
Agricultural wagesค่าจ้างทางการเกษตรค่าจ้างทางการเกษตร
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตรของเสียทางการเกษตร
Agricultural wastes as fuelของเสียทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเสียทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
Agricultureเกษตรกรรมเกษตรกรรม
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐเกษตรกรรมกับรัฐ
Agriculture cooperative credit associationsธนาคารสินเชื่อการเกษตรธนาคารสินเชื่อการเกษตร
Agriculture teachersครูเกษตรครูเกษตร
Agriculture, Cooperativeสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตร
Agriculturistsนักวิชาการเกษตรนักวิชาการเกษตร
Agritourismการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agroforestryวนเกษตรวนเกษตร
Agroforestry projectsโครงการวนเกษตรโครงการวนเกษตร
Ahimsaอหิงสาอหิงสา
Ahmadiyyaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะห์มาดียาอะห์มาดียา
Ahom languageภาษาอาหมภาษาอาหม
Ahoms (Indic people)ชาวอาหมชาวอาหม
AIDS (Disease) And the artsกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมกับศิลปกรรมกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมกับศิลปกรรม
AIDS (Disease) in mass mediaกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชนกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน
Aids and devicesกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชนเครื่องช่วยและอุปกรณ์
AIDS serodiagnosisการวินิจฉัยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยตรวจซีรั่มการวินิจฉัยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยตรวจซีรั่ม
AIDS vaccinesวัคซีนเอดส์วัคซีนเอดส์
AIDS vaccinesวัคซีนเอดส์วัคซีนเอดส์
Aikidoไอกิโดไอกิโด
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป้าหมายและวัตถุประสงค์
Airอากาศอากาศ
Air conditioningการปรับอากาศการปรับอากาศ
Air conditioning equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
Air conditioning--Equipment and suppliesเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ
Air courier serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศการป้องกันภัยทางอากาศ
Air filtersเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองอากาศ
Air flowการไหลของอากาศการไหลของอากาศ
Air forcesกองทัพอากาศกองทัพอากาศ
Air mail serviceไปรษณีย์อากาศไปรษณีย์อากาศ
Air pilotsนักบินนักบิน
Air pilots, Militaryนักบินทหารนักบินทหาร
Air policeสารวัตรทหารอากาศสารวัตรทหารอากาศ
Air powerกำลังรบทางอากาศกำลังรบทางอากาศ
Air qualityคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ
Air quality managementการจัดการคุณภาพอากาศการจัดการคุณภาพอากาศ
Air raid sheltersที่หลบภัยทางอากาศที่หลบภัยทางอากาศ
Air showsการแสดงทางอากาศการแสดงทางอากาศ
Air traffic controlการควบคุมจราจรทางอากาศการควบคุมจราจรทางอากาศ
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
Air warfareการรบทางอากาศการรบทางอากาศ
Air--Pollution : Air pollutionมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ
Air-compressorsเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศ
Air-enginesเครื่องยนต์อัดอากาศเครื่องยนต์อัดอากาศ
Airbrush artศิลปะการพ่นสีศิลปะการพ่นสี
Airbus A 380 (Jet transport)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง)
Aircraft accidentsอุบัติเหตุทางอากาศอุบัติเหตุทางอากาศ
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบิน
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบินอุตสาหกรรมเครื่องบิน
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยานการจำนองอากาศยาน
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน
Airlinesสายการบินสายการบิน
Airmenบุคลากรทางการบินบุคลากรทางการบิน
Airplanesเครื่องบินเครื่องบิน
Airplanes, Militaryเครื่องบินทหารเครื่องบินทหาร
Airport buildingsอาคารท่าอากาศยานอาคารท่าอากาศยาน
Airport capacityขีดความสามารถของท่าอากาศยานขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
Airport noiseมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน
Airport terminalsอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน
Airportsท่าอากาศยานท่าอากาศยาน
Airspace (Internation law)น่านฟ้า (กฎหมายระหว่างประเทศ)น่านฟ้า (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์แอร์เทมป์
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีพัฒนาเว็บไซต์)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีพัฒนาเว็บไซต์)
Akha (Asian people)ชาวอาข่าชาวอาข่า
Aksobhya (Buddhist deity)พระอักโษภยะพระอักโษภยะ
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนสแอลละนิน ทรานอะมิเนส
Alaskaอลาสกาอลาสกา
Albaniaแอลเบเนียแอลเบเนีย
Albendazoleอัลเบนดาโซลอัลเบนดาโซล
Albiteอัลไบทอัลไบท
Albiziaอัลบิเซียอัลบิเซีย
Albizia myriophyllaชะเอมป่าชะเอมป่า
Album coversปกปก
Albuminuriaอัลบูมินูเรียอัลบูมินูเรีย
Alcoholแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์
Alcohol as fuelแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
Alcohol fuel industryอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
Alcohol industryอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์
Alcohol useการใช้แอลกอฮอล์การใช้แอลกอฮอล์
Alcohol, Denaturedแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
Alcohol-related disordersความผิดปกติเกิดจากการได้รับแอลกอฮอล์ความผิดปกติเกิดจากการได้รับแอลกอฮอล์
Alcoholic beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Alcoholic beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Alcoholicsคนติดสุราคนติดสุรา
Alcoholismพิษสุราเรื้อรังพิษสุราเรื้อรัง
Alcoholism and crimeพิษสุราเรื้อรังกับอาชญากรรมพิษสุราเรื้อรังกับอาชญากรรม
Aldicarbอัลดิคาร์บอัลดิคาร์บ
Aldrinอัลดรินอัลดริน
Aldus SuperPaint (Computer program)อัลดัส ซูเปอร์เพนท์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)อัลดัส ซูเปอร์เพนท์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Alfalfaหญ้าอัลฟัลฟ่าหญ้าอัลฟัลฟ่า
Algaeสาหร่ายสาหร่าย
Algae as foodสาหร่ายที่เป็นอาหารสาหร่ายที่เป็นอาหาร
Algae cultureการเพาะเลี้ยงสาหร่ายการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
Algebraพีชคณิตพีชคณิต
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรมพีชคณิตนามธรรม
Algebra, Booleanไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีชคณิตบูลีน
Algebras, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีชคณิตเชิงเส้น
Algologyวิทยาสาหร่ายวิทยาสาหร่าย
Algorithmsขั้นตอนวิธีขั้นตอนวิธี
Alien propertyทรัพย์สินของคนต่างด้าวทรัพย์สินของคนต่างด้าว
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา)
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม)
Alimonyค่าเลี้ยงชีพในคดีหย่าค่าเลี้ยงชีพในคดีหย่า
Alkali industry and tradeอุตสาหกรรมแอลคาไลอุตสาหกรรมแอลคาไล
Alkaliesด่างด่าง
Alkaline phosphataseอัลคาไลน์ ฟอสฟาเทสอัลคาไลน์ ฟอสฟาเทส
Alkaloidsอัลคาลอยด์อัลคาลอยด์
Alkaloidsอัลคาลอยด์อัลคาลอยด์
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขาจักรยานเสือภูเขา
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขาจักรยานเสือภูเขา
Allegoriesนิทานเปรียบเทียบนิทานเปรียบเทียบ
Allergy and immunology ; Immunologyวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
Allergy productsผลิตภัณฑ์ป้องกันภูมิแพ้ผลิตภัณฑ์ป้องกันภูมิแพ้
Alliumกระเทียมกระเทียม (ต้น)
Allopurinolแอลโลพูรินอลแอลโลพูรินอล
Alloysโลหะผสมโลหะผสม
Allusionsการอ้างถึงการอ้างถึง
Allusions in literatureการอ้างถึงในวรรณกรรมการอ้างถึงในวรรณกรรม
Alluvial fansเนินตะกอนรูปพัดเนินตะกอนรูปพัด
Alluvial plainsที่ราบลุ่มน้ำที่ราบลุ่มน้ำ
Alluviumตะกอนลำน้ำตะกอนลำน้ำ
Allways (Computer files)ออลเวย์ส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ออลเวย์ส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Aloe veraว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้
Aloha shirtsเสื้อฮาวายเสื้อฮาวาย
Alopecia ; Baldnessศีรษะล้านศีรษะล้าน
Alopecia areataศีรษะล้านเป็นหย่อมศีรษะล้านเป็นหย่อม
alpha 1-Antitrypsinอัลฟ่า วัน-แอนติทริพซินอัลฟ่า วัน-แอนติทริพซิน
Alpha fetoproteinsแอลฟา ฟีโตโปรตีนแอลฟา ฟีโตโปรตีน
Alpha Fourอัลฟ่า โฟร์อัลฟ่า โฟร์
Alpha-galactosidaseแอลฟา-กาแลคโตซิเดสแอลฟา-กาแลคโตซิเดส
Alpha-thalassemiaแอลฟา-ธาลัสซีเมียแอลฟา-ธาลัสซีเมีย
Alpha-tocopherolอัลฟา โทโคฟีรอลอัลฟา โทโคฟีรอล
Alphabetตัวอักษรตัวอักษร
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษรการเรียงลำดับอักษร
Alstoniaอัลสโตเนียอัลสโตเนีย
Alstonia scholarisสัตบรรณสัตบรรณ
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน)
Altarsแท่นบูชาแท่นบูชา
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนาแท่นบูชาทางพุทธศาสนา
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชานการเปลี่ยนพิชาน
Alternate fuelsเชื้อเพลิงทางเลือกเชื้อเพลิงทางเลือก
Alternating currentกระแสสลับกระแสสลับ
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือกเกษตรกรรมทางเลือก
Alternatives to imprisonmentทางเลือกแทนการจำคุกทางเลือกแทนการจำคุก
Altruismความเอื้อเฟื้อความเอื้อเฟื้อ
Altruism in childrenความเอื้อเฟื้อในเด็กความเอื้อเฟื้อในเด็ก
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์พฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์
Alumสารส้มสารส้ม
Aluminumอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม
Aluminum alloysอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมผสม
Aluminum contentปริมาณอะลูมิเนียมปริมาณอะลูมิเนียม
Aluminum formingการขึ้นรูปอะลูมิเนียมการขึ้นรูปอะลูมิเนียม
Aluminum industry and tradeอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
Aluminum ingotsแท่งอะลูมิเนียมแท่งอะลูมิเนียม
Aluminum workงานอะลูมิเนียมงานอะลูมิเนียม
Aluminum, Structuralโครงสร้างอะลูมิเนียมโครงสร้างอะลูมิเนียม
Alumni and alumnaeนักศึกษาเก่านักศึกษาเก่า
Alzheimer diseaseโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์
Amaranthaceaeอะมารันธาซีอะมารันธาซี
Amaranthsผักขมผักขม
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่นภาพยนตร์สมัครเล่น
Amateur theaterละครสมัครเล่นละครสมัครเล่น
Amateurs' manualsคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไปคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไป
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอนแม่น้ำอะเมซอน
Amazon River Regionภูมิภาคเขตแม่น้ำอเมซอนภูมิภาคเขตแม่น้ำอเมซอน
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอนหุบเขาแม่น้ำอเมซอน
Ambassadorsเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูต
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่การพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่
Ambulatory surgical proceduresศัลยกรรมผู้ป่วยนอกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
Ameloblastomaอะเมโลบลาสโทมาอะเมโลบลาสโทมา
Amerasiansชาวอเมอเรเซียนชาวอเมอเรเซียน
Americaอเมริกาอเมริกา
American fictionนวนิยายอเมริกันนวนิยายอเมริกัน
American literatureวรรณกรรมอเมริกันวรรณกรรมอเมริกัน
American poetryกวีนิพนธ์อเมริกันกวีนิพนธ์อเมริกัน
American studentsนักเรียนอเมริกันนักเรียนอเมริกัน
American studentsนักศึกษาอเมริกันนักศึกษาอเมริกัน
American wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขันแบบอเมริกันเชาวน์และอารมณ์ขันแบบอเมริกัน
Americansชาวอเมริกันชาวอเมริกัน
Ami Proเอมิ โปรเอมิ โปร
Amino acidsกรดอะมิโนกรดอะมิโน
Amishอามิชอามิช
Amitabha (Buddhist deity)พระอมิตาภะพระอมิตาภะ
Ammoniaแอมโมเนียแอมโมเนีย
Amnestyนิรโทษกรรมนิรโทษกรรม
Amniocentesisการเจาะถุงน้ำคร่ำการเจาะถุงน้ำคร่ำ
Amnionเยื่อถุงน้ำคร่ำเยื่อถุงน้ำคร่ำ
Amphetamineแอมฟิตะมีนแอมฟิตะมีน
Amphetamine abuseพฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิดพฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิดความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด
Amphibian venomsพิษสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพิษสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
Amphibiansสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
Amphibious warefareการรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกการรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
Amphiprionปลาการ์ตูนปลาการ์ตูน
Amplifiers (Electronics)วงจรขยายวงจรขยาย
Amplifiers, Vacuum-tubeวงจรขยายชนิดหลอดสุญญากาศวงจรขยายชนิดหลอดสุญญากาศ
Ampullariidaeแอมพูลลาริเดแอมพูลลาริเด
Amputationการตัดแขนขาหรือส่วนที่ติดร่างกายการตัดแขนขาหรือส่วนที่ติดร่างกาย
Amputeesผู้ถูกตัดแขนขาผู้ถูกตัดแขนขา
Amuletsเครื่องรางเครื่องราง
Amulets (Buddhism)เครื่องราง (พุทธศาสนา)เครื่องราง (พุทธศาสนา)
Amusement parksสวนสนุกสวนสนุก
Amusementsมหรสพมหรสพ
Amylasesอะมีเลสอะมีเลส
Amyloidosisโรคแอมีลอยด์โรคแอมีลอยด์
Amyotrophic lateral selerosisโรคเอแอลเอสโรคเอแอลเอส
Analgesiaการระงับปวดการระงับปวด
Analgesicsยาระงับปวดยาระงับปวด
Analog electronic systemsระบบแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ระบบแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์
Analog-to-digital convertersเครื่องแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลเครื่องแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
Analysisการวิเคราะห์การวิเคราะห์
Analysis of meansการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
Analysis of varianceการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวน
Analytic functionsฟังก์ชันวิเคราะห์ฟังก์ชันวิเคราะห์
Anapanasmrtiอานาปานสติอานาปานสติ
Anaphylaxisอาการแพ้รุนแรงอาการแพ้รุนแรง
Anarchismอนาธิปไตยอนาธิปไตย
Anatmanอนัตตาอนัตตา
Anatomyกายวิภาคศาสตร์กายวิภาคศาสตร์
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาคกายวิภาค
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลปกายวิภาคเชิงศิลป
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วนกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษการนับถือบรรพบุรุษ
Anchoviesปลากะตักปลากะตัก
Anchovy fisheriesประมงปลากะตักประมงปลากะตัก
Ancylostomaพยาธิปากขอแอนซัยลอสโตมาพยาธิปากขอแอนซัยลอสโตมา
Ancylostomiasisโรคพยาธิปากขอแอนคัยลอสโตมาโรคพยาธิปากขอแอนคัยลอสโตมา
Andaman and Nicobar Islands (India)หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย)หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย)
Andaman Seaทะเลอันดามันทะเลอันดามัน
Andrographisแอนโดรกราฟิสแอนโดรกราฟิส
Andrographis paniculataฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจร
Andrographosideแอนโดรกราโฟไซด์แอนโดรกราโฟไซด์
Andrographosideแอนโดรกราโฟไซด์แอนโดรกราโฟไซด์
Androidsหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์
Andropauseภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
Anecdotesเกร็ดประวัติเกร็ดประวัติ
Anemiaเลือดจางเลือดจาง
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติกเลือดจางอะพลาสติก
Anemia, Hemolytic, Autoimmuneภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากภูมิต้านตนเองภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากภูมิต้านตนเอง
Anemia, Iron-deficiencyเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก
Anesthesiaการระงับความรู้สึกการระงับความรู้สึก
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทางทันตกรรมการระงับความรู้สึกทางทันตกรรม
Anesthesia, Intravenousการระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำการระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ
Anesthesia, Localการระงับความรู้สึกเฉพาะที่การระงับความรู้สึกเฉพาะที่
Anesthesia, Obstetricalการระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์การระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์
Anesthesia, Spinalการระงับความรู้สึกที่กระดูกสันหลังการระงับความรู้สึกที่กระดูกสันหลัง
Anesthesiologistsวิสัญญีแพทย์วิสัญญีแพทย์
Anesthesiologyวิสัญญีวิทยาวิสัญญีวิทยา
Anestheticsยาระงับความรู้สึกยาระงับความรู้สึก
Anesthetics industryอุตสาหกรรมยาระงับความรู้สึกอุตสาหกรรมยาระงับความรู้สึก
Anesthetics, Localยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
Aneurysm, Falseการโป่งพองผิดปกติการโป่งพองผิดปกติ
Angelicaตังกุยตังกุย
Angelsเทวดาเทวดา
Angels in artเทวดาในศิลปะเทวดาในศิลปะ
Angerความโกรธความโกรธ
Angina pectorisแอนไจนา เพกตอริสแอนไจนา เพกตอริส
Angiographyการบันทึกภาพหลอดเลือดด้วยรังสีการบันทึกภาพหลอดเลือดด้วยรังสี
Angioplasty, Transluminal, percutaneous coronaryการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน
Angiospermsไม้ดอกไม้ดอก
Angiotensin-converting enzyme inhibitorsสารยับยั้งแอนจิโอเท็นซิน-คอนเวิร์ตติง เอนไซม์สารยับยั้งแอนจิโอเท็นซิน-คอนเวิร์ตติง เอนไซม์
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุงดนตรีบรรเลงอังกะลุง
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ)
Angkor Wat (Angkor)นครวัดนครวัด
Anglican Communionนิกายแองกลิกันนิกายแองกลิกัน
Anglicansชาวแองกลิกันชาวแองกลิกัน
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกันกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน
Anguilla japonicaปลาไหลญี่ปุ่นปลาไหลญี่ปุ่น
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์การวางยาสลบสัตว์
Animal behaviorพฤติกรรมของสัตว์พฤติกรรมของสัตว์
Animal breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal cultureการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์
Animal dealersผู้ค้าสัตว์ผู้ค้าสัตว์
Animal ecologyนิเวศวิทยาสัตว์นิเวศวิทยาสัตว์
Animal extractsสารสกัดจากสัตว์สารสกัดจากสัตว์
Animal feedingการให้อาหารสัตว์การให้อาหารสัตว์
Animal fightingการต่อสู้ของสัตว์การต่อสู้ของสัตว์
Animal filmsภาพยนตร์ชีวิตสัตว์ภาพยนตร์ชีวิตสัตว์
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์พันธุวิศวกรรมสัตว์
Animal geneticsพันธุศาสตร์พันธุศาสตร์ (สัตว์)
Animal groomingการเสริมสวยสัตว์การเสริมสวยสัตว์
Animal healthสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์
Animal industryอุตสาหกรรมสัตว์อุตสาหกรรมสัตว์
Animal life cyclesวงจรชีวิตสัตว์วงจรชีวิตสัตว์
Animal locomotionการเคลื่อนที่ของสัตว์การเคลื่อนที่ของสัตว์
Animal migrationการย้ายถิ่นของสัตว์การย้ายถิ่นของสัตว์
Animal mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์
Animal nutritionโภชนาการสัตว์โภชนาการสัตว์
Animal ownersเจ้าของสัตว์เจ้าของสัตว์
Animal pedigreesประวัติสายพันธุ์สัตว์ประวัติสายพันธุ์สัตว์
Animal productsผลิตภัณฑ์สัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว์
Animal rightsสิทธิของสัตว์สิทธิของสัตว์
Animal tracksร่องรอยสัตว์ร่องรอยสัตว์
Animal trainingการฝึกสัตว์การฝึกสัตว์
Animal trapsกับดักสัตว์กับดักสัตว์
Animal wasteของเสียจากสัตว์ของเสียจากสัตว์
Animal welfareการสงเคราะห์สัตว์การสงเคราะห์สัตว์
Animalsสัตว์สัตว์
Animals as carriers of dieaseพาหะนำโรคพาหะนำโรค
Animals in advertisingสัตว์ในโฆษณาสัตว์ในโฆษณา
Animals in artสัตว์ในศิลปะสัตว์ในศิลปะ
Animals in literatureสัตว์ในวรรณกรรมสัตว์ในวรรณกรรม
Animals, Fossilซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ซากสัตว์ดึกดำบรรพ์
Animals, Mythicalสัตว์ในจินตนาการสัตว์ในจินตนาการ
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูนดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน
Animated filmsภาพยนตร์การ์ตูนภาพยนตร์การ์ตูน
Animation (Cinematography)การถ่ายภาพยนตร์การ์ตูนการถ่ายภาพยนตร์การ์ตูน
Animismวิญญาณนิยมวิญญาณนิยม
Anionsประจุลบประจุลบ
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้ากำไลข้อเท้า
Anklongอังกะลุงอังกะลุง
Annelidaแอนเนลิดาแอนเนลิดา
Anniversaries ; Anniversaries, etc.งานฉลองครบรอบปีงานฉลองครบรอบปี
Annonaแอนโนหน่าแอนโนหน่า
Annona squamosaน้อยหน่าน้อยหน่า
Annonaceaeแอนโนนาซีแอนโนนาซี
Annotating, Bookการทำบรรนิทัศน์การทำบรรนิทัศน์
Annulmentการบอกล้างการบอกล้าง (นิติกรรม)
Annunciationเทศกาลพระแม่มารีรับข่าวดีเทศกาลพระแม่มารีรับข่าวดี
Anodic oxidationการออกซิเดชั่นที่ขั้วบวกการออกซิเดชั่นที่ขั้วบวก
Anoikisอะนอยคิสอะนอยคิส
Anomyอโนมีอโนมี
Anonymous personsคนไร้เอกสารพิสูจน์ตนคนไร้เอกสารพิสูจน์ตน
Anonyms and pseudonymsนามปากกานามปากกา
Anophelesยุงก้นปล่องยุงก้นปล่อง
Anorexia nervosaอะนอเรกเซีย เนอร์โวซาอะนอเรกเซีย เนอร์โวซา
Ant venomsพิษมดพิษมด
Antarctica ; Antarctic regionsภูมิภาคแอนตาร์กติกภูมิภาคแอนตาร์กติก
Antenna radiation patternsรูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศรูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศ
Antennasสายอากาศสายอากาศ
Antennas (Electronics)สายอากาศ (อิเล็กทรอนิกส์)สายอากาศ (อิเล็กทรอนิกส์)
Antenuptial contractsสัญญาก่อนสมรสสัญญาก่อนสมรส
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
Anthelminticsยาฆ่าพยาธิยาฆ่าพยาธิ
Anthraxแอนแทรกซ์แอนแทรกซ์
Anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
Anthropological museums and collectionsภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา
Anthropologistsนักมานุษยวิทยานักมานุษยวิทยา
Anthropologyมานุษยวิทยามานุษยวิทยา
Anthropology, Prehistoricมานุษยวิทยามานุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์
Anthropometryมานุษยมิติมานุษยมิติ
Anthuriumsหน้าวัวหน้าวัว
Anti-bacterial agents ; Antibioticsปฏิชีวนะปฏิชีวนะ
Anti-infective agentsสารต้านการติดเชื้อสารต้านการติดเชื้อ
Anti-infective agents in veterinary medicineสารต้านการติดเชื้อทางสัตวแพทยศาสตร์สารต้านการติดเชื้อทางสัตวแพทยศาสตร์
Anti-inflammatory agentsยาต้านการอักเสบยาต้านการอักเสบ
Anti-inflammatory agents, Non-steroidalยาต้านการอักเสบยาต้านการอักเสบกลุ่มไม่มีสเตอรอยด์
Anti-inflammatory agents, Steroidalยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์ยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์
Anti-knock and anti-knock mixturesส่วนผสมป้องกันการน้อกส่วนผสมป้องกันการน้อก
Anti-retroviral agentsสารต้านไวรัสรีโทรสารต้านไวรัสรีโทร
Anti-ulcer agents ; Antiulcer drugsสารต้านแผลเปื่อยสารต้านแผลเปื่อย
Antibiotic residuesปฏิชีวนะตกค้างปฏิชีวนะตกค้าง
Antibodiesแอนติบอดีย์แอนติบอดีย์
Antibodies, Antinuclearแอนตินิวเคลียร์ แอนติบอดีย์แอนตินิวเคลียร์ แอนติบอดีย์
Antibodies, Monoclonalโมโนโคลนัล แอนติบอดีย์โมโนโคลนัล แอนติบอดีย์
Anticholesteremic agentsสารต้านคอเลสเตอรอลสารต้านคอเลสเตอรอล
Anticoagulantsสารกันเลือดเป็นลิ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม
Anticonvulsantsยากันชักยากันชัก
Antidepressive agentsสารต้านโรคซึมเศร้าสารต้านโรคซึมเศร้า
Antidesmaแอนทิเดสมาแอนทิเดสมา
Antidesma acidumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม่าสร้อย
Antidiarrhealsยารักษาท้องร่วงยารักษาท้องร่วง
Antidotesยาแก้พิษยาแก้พิษ
Antidumping dutiesภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด
Antifibrinolytic agentsสารต้านการละลายลิ่มเลือดสารต้านการละลายลิ่มเลือด
Antifibrinolytic agentsสารต้านการละลายลิ่มเลือดสารต้านการละลายลิ่มเลือด
Antifoaming agentsสารต้านฟองสารต้านฟอง
Antifungal agentsสารต้านเชื้อราสารต้านเชื้อรา
Antigensแอนติเจนแอนติเจน
Antigens, CD28ซีดี 28 แอนติเจนซีดี 28 แอนติเจน
Antigens, CD4ซีดี 4 แอนติเจนซีดี 4 แอนติเจน
Antigens, CD86ซีดี 86 แอนติเจนซีดี 86 แอนติเจน
Antigens, Human plateletแอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือดแอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือด
Antigens, Surfaceแอนติเจนบนผิวเซลล์แอนติเจนบนผิวเซลล์
Antihypertensive agentsสารต้านความดันเลือดสูงสารต้านความดันเลือดสูง
Antilipemic agentsยาลดระดับไขมันในเลือดยาลดระดับไขมันในเลือด
Antilock brake systemsระบบเบรก เอบีเอสระบบเบรก เอบีเอส
Antimalarialsยารักษามาลาเรียยารักษามาลาเรีย
Antimonyพลวงพลวง
Antimutagenic agentsสารต้านการก่อกลายพันธุ์สารต้านการก่อกลายพันธุ์
Antineoplastic agentsสารต้านมะเร็งสารต้านมะเร็ง
Antineoplastic agents, Phytogenicสารต้านมะเร็งที่ได้จากพืชสารต้านมะเร็งที่ได้จากพืช
Antioxidantsสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ
Antipsychotic agentsยาต้านโรคจิตยาต้านโรคจิต
Antique and classic carsรถโบราณรถโบราณ
Antique dealersร้านค้าโบราณวัตถุร้านค้าโบราณวัตถุ
Antique dealersผู้ค้าโบราณวัตถุผู้ค้าโบราณวัตถุ
Antiquesโบราณวัตถุโบราณวัตถุ
Antiquitiesโบราณวัตถุสถานโบราณวัตถุสถาน
Antiquities, Prehistoricโบราณวัตถุสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์
Antiretroviral therapy, Highly activeการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาสขบวนการต่อต้านการเป็นทาส
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาดกฎหมายป้องกันการผูกขาด
Antitubercular agentsยารักษาวัณโรคยารักษาวัณโรค
Antiveninsแอนติวีนินแอนติวีนิน
Antiviral agentsสารต้านไวรัสสารต้านไวรัส
Antsมดมด
Anusทวารหนักทวารหนัก
Anus diseasesโรคทวารหนักโรคทวารหนัก
Anxietyความวิตกกังวลความวิตกกังวล
Anxiety disordersโรคประสาทกังวลโรคประสาทกังวล
Aortic aneurysmหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพองหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง
Apartheidการถือผิวการถือผิว
Apartment housesบ้านห้องชุดบ้านห้องชุด
Apartmentsห้องชุดห้องชุด
Apgar scoreแอพการ์ สกอร์แอพการ์ สกอร์
Aphasiaภาวะวิปกติภาษาภาวะวิปกติภาษา
Aphasia, Brocaภาวะเสียการสื่อภาษาแบบโบรคาภาวะเสียการสื่อภาษาแบบโบรคา
Aphasic personsผู้ที่มีภาวะเสียการสื่อภาษาผู้ที่มีภาวะเสียการสื่อภาษา
Aplocheilux panchaxปลาหัวตะกั่วปลาหัวตะกั่ว
Apneaภาวะการหยุดหายใจภาวะการหยุดหายใจ
Apocynaceaeอะโพไซนาซีอะโพไซนาซี
Apolipoproteins Eอะโปไลโปโปรตีน อีอะโปไลโปโปรตีน อี
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11ยานอวกาศอะพอลโล 11
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8ยานอวกาศอะพอลโล 8
Apologizingการขอโทษการขอโทษ
Apoprotein (a)อะโปโปรตีน (เอ)อะโปโปรตีน (เอ)
Apoptosisอะพอพโทซิสอะพอพโทซิส
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์
Appellate courtsศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
Appellate procedureการอุทธรณ์-ฎีกาการอุทธรณ์-ฎีกา
Appendectomyการตัดไส้ติ่งการตัดไส้ติ่ง
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบ
Appetite depressantsยากดความอยากอาหารยากดความอยากอาหาร
Applauseการแสดงการสรรเสริญการแสดงการสรรเสริญ
Apple II (Computer)แอปเปิลทู (คอมพิวเตอร์)แอปเปิลทู (คอมพิวเตอร์)
Applicationการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์
Application softwareส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ส่วนชุดคำสั่งประยุกต์
Applications for positionsการสมัครงานการสมัครงาน
Applied anthropologyมานุษยวิทยาประยุกต์มานุษยวิทยาประยุกต์
Appliqueศิลปะการปะติดศิลปะการปะติด
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สินนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Appreciationความนิยมความนิยม
Apprenticesผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัดโปรแกรมช่างฝึกหัด
Appropriate technologyเทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Appropriations and expendituresการจัดสรรเงินและรายจ่ายการจัดสรรเงินและรายจ่าย
Apsarasesอัปสรอัปสร
Apses (Architecture)มุข (สถาปัตยกรรม)มุข (สถาปัตยกรรม)
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำการเพาะเลี้ยงในน้ำ
Aquaculture industryอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในน้ำอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในน้ำ
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้การเลี้ยงปลาตู้
Aquarium fishesปลาตู้ปลาตู้
Aquarium plantsพืชน้ำประดับตู้ปลาพืชน้ำประดับตู้ปลา
Aquariumsตู้เลี้ยงสัตว์น้ำตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic animalsสัตว์น้ำสัตว์น้ำ
Aquatic biologyชีววิทยาทางน้ำชีววิทยาทางน้ำ
Aquatic ecologyนิเวศวิทยาน้ำนิเวศวิทยาน้ำ
Aquatic exercisesกายบริหารในน้ำกายบริหารในน้ำ
Aquatic plantsพืชน้ำพืชน้ำ
Aquatic resourcesทรัพยากรทางน้ำทรัพยากรทางน้ำ
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ
Aquatic weedsวัชพืชน้ำวัชพืชน้ำ
Aquifersชั้นหินอุ้มน้ำชั้นหินอุ้มน้ำ
Aquilariaเอควิลาเรียเอควิลาเรีย
Aquilaria crassnaกฤษณากฤษณา
Aquilaria malaccensisไม้หอมไม้หอม
Arab countriesกลุ่มประเทศอาหรับกลุ่มประเทศอาหรับ
Arab-Israeli conflictความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ
Arabic languageภาษาอาหรับภาษาอาหรับ
Arabsชาวอาหรับชาวอาหรับ
Arachidonic acidกรดอะราคิโดนิคกรดอะราคิโดนิค
Araliaceaeอะราเลียซีอะราเลียซี
Arbitrageอาบิทราจอาบิทราจ
Arbitration agreements, Commercialอนุญาโตตุลาการการค้าอนุญาโตตุลาการการค้า
Arbitration and awardอนุญาโตตุลาการและการตัดสินอนุญาโตตุลาการและการตัดสิน
Arbitration and award, Internationalอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการตัดสินอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการตัดสิน
Arbitration, Internationalอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
Arbitratorsอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
Arboretumsสวนรุกขชาติสวนรุกขชาติ
ArcGISอาร์กจีไอเอสอาร์กจีไอเอส
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดีการกำหนดอายุทางโบราณคดี
Archaeological geologyธรณีวิทยาโบราณคดีธรณีวิทยาโบราณคดี
Archaeological illustrationภาพประกอบทางโบราณคดีภาพประกอบทางโบราณคดี
Archaeological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพิพิธภัณฑ์โบราณคดี
Archaeological parksแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดี
Archaeological surveyingการสำรวจทางโบราณคดีการสำรวจทางโบราณคดี
Archaeological theftsโจรกรรมโบราณวัตถุโจรกรรมโบราณวัตถุ
Archaeologyโบราณคดีโบราณคดี
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์โบราณคดีกับประวัติศาสตร์
Archeryการยิงธนูการยิงธนู
Archesซุ้มซุ้ม
Archetype (Psychology)ต้นแบบ (จิตวิทยา)ต้นแบบ (จิตวิทยา)
Archipelagoesหมู่เกาะหมู่เกาะ
Architectsสถาปนิกสถาปนิก
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม
Architectural criticismการวิจารณ์สถาปัตยกรรมการวิจารณ์สถาปัตยกรรม
Architectural designการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural drawingการเขียนแบบสถาปัตยกรรมการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Architectural firmsบริษัทสถาปัตยกรรมบริษัทสถาปัตยกรรม
Architectural photographyการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
Architectural practiceการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Architectureสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
Architecture and climateสถาปัตยกรรมกับภูมิอากาศสถาปัตยกรรมกับภูมิอากาศ
Architecture and energy conservationสถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงานสถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน
Architecture and societyสถาปัตยกรรมกับสังคมสถาปัตยกรรมกับสังคม
Architecture and solar radiationสถาปัตยกรรมกับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์สถาปัตยกรรมกับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์
Architecture and stateสถาปัตยกรรมกับรัฐสถาปัตยกรรมกับรัฐ
Architecture and technologyสถาปัตยกรรมกับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมกับเทคโนโลยี
Architecture and tourismสถาปัตยกรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Architecture in literatureสถาปัตยกรรมในวรรณกรรมสถาปัตยกรรมในวรรณกรรม
Architecture, Ancientสถาปัตยกรรมสมัยโบราณสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ
Architecture, Baroqueสถาปัตยกรรมบาโรกสถาปัตยกรรมบาโรก
Architecture, Buddhistสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
Architecture, Byzantineสถาปัตยกรรมไบแซนทีนสถาปัตยกรรมไบแซนทีน
Architecture, Chineseสถาปัตยกรรมจีนสถาปัตยกรรมจีน
Architecture, Domesticสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
Architecture, Early Christianสถาปัตยกรรมคริสเตียนยุคแรกสถาปัตยกรรมคริสเตียนยุคแรก
Architecture, Frenchสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส
Architecture, Gothicสถาปัตยกรรมกอทิกสถาปัตยกรรมกอทิก
Architecture, Japaneseสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น
Architecture, Khmerสถาปัตยกรรมเขมรสถาปัตยกรรมเขมร
Architecture, Khmerสถาปัตยกรรมเขมรสถาปัตยกรรมเขมร
Architecture, Medievalสถาปัตยกรรมสมัยกลางสถาปัตยกรรมสมัยกลาง
Architecture, Modernสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
Architecture, Orientalสถาปัตยกรรมตะวันออกสถาปัตยกรรมตะวันออก
Architecture, Postmodernสถาปัตยกรรมสมัยหลังสมัยใหม่สถาปัตยกรรมสมัยหลังสมัยใหม่
Architecture, Renaissanceสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Architecture, Romanesqueสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์
Architecture, Taiสถาปัตยกรรมไทสถาปัตยกรรมไท
Architecture, Taiสถาปัตยกรรมไทสถาปัตยกรรมไท
Architecture, Thaiสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมไทย
Architecture, Tropicalสถาปัตยกรรมเขตร้อนสถาปัตยกรรมเขตร้อน
Archival materialsวัสดุจดหมายเหตุวัสดุจดหมายเหตุ
Archival resourcesทรัพยากรจดหมายเหตุทรัพยากรจดหมายเหตุ
Archivesจดหมายเหตุจดหมายเหตุ
ArcViewอาร์ควิวอาร์ควิว
Ardennes, Battle of the, 1944-1945การรบที่อาร์เดนส์, ค.ศ. 1944-1985การรบที่อาร์เดนส์, ค.ศ. 1944-1985
Area measurementการรังวัดการรังวัด
Area studiesภูมิภาคศึกษาภูมิภาคศึกษา
Arena (Computer file)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Arhatsพระอรหันต์พระอรหันต์
Arithmeticเลขคณิตเลขคณิต
Armแขนแขน
Arm injuriesแขนบาดเจ็บแขนบาดเจ็บ
Armed Forcesกองทัพกองทัพ
Armiesกองทัพบกกองทัพบก
Armorเกราะเกราะ
Armoriesคลังอาวุธคลังอาวุธ
Arms controlการควบคุมอาวุธการควบคุมอาวุธ
Arms raceการแข่งขันในทางอาวุธการแข่งขันในทางอาวุธ
Aromatherapyการรักษาด้วยกลิ่นการรักษาด้วยกลิ่น
Aromatic compoundsสารประกอบอะโรมาติกสารประกอบอะโรมาติก
Aromatic plantsพืชที่มีกลิ่นหอมพืชที่มีกลิ่นหอม
Arrangement (Music)การเรียบเรียงเสียงประสานการเรียบเรียงเสียงประสาน
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973)
Arrestการจับกุมการจับกุม
Arrest (Police methods)การจับกุม (วิธีการของตำรวจ)การจับกุม (วิธีการของตำรวจ)
Arrest of aircraftการกักอากาศยานการกักอากาศยาน
Arrest of judgmentการขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดีการขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี
Arrest of shipsการกักเรือการกักเรือ
Arrhythmias, Cardiacภาวะหัวใจเสียจังหวะภาวะหัวใจเสียจังหวะ
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธโรงงานสรรพาวุธ
Arsenicสารหนูสารหนู
Arsenic contentปริมาณสารหนูปริมาณสารหนู
Arsenic removalการกำจัดสารหนูการกำจัดสารหนู
Artศิลปะศิลปะ
Art and anthropologyศิลปะกับมานุษยวิทยาศิลปะกับมานุษยวิทยา
Art and historyศิลปะกับประวัติศาสตร์ศิลปะกับประวัติศาสตร์
Art and industryศิลปะกับอุตสาหกรรมศิลปะกับอุตสาหกรรม
Art and literatureศิลปะกับวรรณกรรมศิลปะกับวรรณกรรม
Art and mental illnessศิลปะกับจิตผิดปกติศิลปะกับจิตผิดปกติ
Art and moralsศิลปะกับศีลธรรมศิลปะกับศีลธรรม
Art and motion picturesศิลปะกับภาพยนตร์ศิลปะกับภาพยนตร์
Art and musicศิลปะกับดนตรีศิลปะกับดนตรี
Art and mythologyศิลปะกับเทพปกรณัมศิลปะกับเทพปกรณัม
Art and older peopleศิลปะกับผู้สูงอายุศิลปะกับผู้สูงอายุ
Art and photographyศิลปะกับการถ่ายภาพศิลปะกับการถ่ายภาพ
Art and raceศิลปะกับเชื้อชาติศิลปะกับเชื้อชาติ
Art and religionศิลปะกับศาสนาศิลปะกับศาสนา
Art and revolutionsศิลปะกับการปฏิวัติศิลปะกับการปฏิวัติ
Art and scienceศิลปะกับวิทยาศาสตร์ศิลปะกับวิทยาศาสตร์
Art and societyศิลปะกับสังคมศิลปะกับสังคม
Art and stateศิลปะกับรัฐศิลปะกับรัฐ
Art and technologyศิลปะกับเทคโนโลยีศิลปะกับเทคโนโลยี
Art and warศิลปะกับสงครามศิลปะกับสงคราม
Art appreciationศิลปวิจักษณ์ศิลปวิจักษณ์
Art calendarsปฏิทินศิลปะปฏิทินศิลปะ
Art centersศูนย์ศิลปะศูนย์ศิลปะ
Art collectionsงานสะสมศิลปะงานสะสมศิลปะ
Art criticismศิลปวิจารณ์ศิลปวิจารณ์
Art directionการกำกับศิลป์การกำกับศิลป์
Art in educationศิลปะในการศึกษาศิลปะในการศึกษา
Art in motion picturesศิลปะในภาพยนตร์ศิลปะในภาพยนตร์
Art in universities and collegesศิลปะในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยศิลปะในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
Art librariesห้องสมุดศิลปะห้องสมุดศิลปะ
Art literatureวรรณกรรมศิลปะวรรณกรรมศิลปะ
Art museumsพิพิธภัณฑ์ศิลป์พิพิธภัณฑ์ศิลป์
Art nouveauนวศิลป์นวศิลป์
Art nouveau (Architecture) นวศิลป์ (สถาปัตยกรรม)นวศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
Art objectsศิลปวัตถุศิลปวัตถุ
Art objectsศิลปวัตถุศิลปวัตถุ
Art objects, Ancientศิลปวัตถุโบราณศิลปวัตถุโบราณ
Art objects, Asiaศิลปวัตถุเอเชียศิลปวัตถุเอเชีย
Art objects, Baroqueศิลปวัตถุบาโรกศิลปวัตถุบาโรก
Art objects, Buddhistศิลปวัตถุพุทธศาสนาศิลปวัตถุพุทธศาสนา
Art objects, Byzantineศิลปวัตถุไบแซนทีนศิลปวัตถุไบแซนทีน
Art objects, Chineseศิลปวัตถุจีนศิลปวัตถุจีน
Art objects, Classicalศิลปวัตถุคลาสสิกศิลปวัตถุคลาสสิก
Art objects, Egyptianศิลปวัตถุอียิปต์ศิลปวัตถุอียิปต์
Art objects, Germanศิลปวัตถุเยอรมันศิลปวัตถุเยอรมัน
Art objects, Hinduศิลปวัตถุฮินดูศิลปวัตถุฮินดู
Art objects, Islamicศิลปวัตถุอิสลามศิลปวัตถุอิสลาม
Art objects, Japaneseศิลปวัตถุญี่ปุ่นศิลปวัตถุญี่ปุ่น
Art objects, Koreanศิลปวัตถุเกาหลีศิลปวัตถุเกาหลี
Art objects, Maoriศิลปวัตถุเมารีศิลปวัตถุเมารี
Art objects, Medievalศิลปวัตถุสมัยกลางศิลปวัตถุสมัยกลาง
Art objects, Renaissanceศิลปวัตถุสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาศิลปวัตถุสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Art objects, Rococoศิลปวัตถุโรโกโกศิลปวัตถุโรโกโก
Art objects, Romanesqueศิลปวัตถุสมัยโรมาเนสก์ศิลปวัตถุสมัยโรมาเนสก์
Art objects, Russianศิลปวัตถุรัสเซียศิลปวัตถุรัสเซีย
Art objects, Shintoศิลปวัตถุชินโตศิลปวัตถุชินโต
Art objects, Taoistศิลปวัตถุเต๋าศิลปวัตถุเต๋า
Art objects, Thaiศิลปวัตถุไทยศิลปวัตถุไทย
Art patronageการอุปถัมภ์ศิลปะการอุปถัมภ์ศิลปะ
Art patronsผู้อุปถัมภ์ศิลปะผู้อุปถัมภ์ศิลปะ
Art portfoliosแฟ้มภาพผลงานศิลปะแฟ้มภาพผลงานศิลปะ
Art schoolsโรงเรียนศิลปะโรงเรียนศิลปะ
Art teachersครูศิลปะครูศิลปะ
Art teachersครูศิลปะครูศิลปะ
Art, Abstractศิลปะนามธรรมศิลปะนามธรรม
Art, Aegeanศิลปะอีเจียนศิลปะอีเจียน
Art, Afghanศิลปะอัฟกานิสถานศิลปะอัฟกานิสถาน
Art, Afghanศิลปะอัฟกานิสถานศิลปะอัฟกานิสถาน
Art, Africanศิลปะแอฟริกาศิลปะแอฟริกา
Art, Ainuศิลปะไอนุศิลปะไอนุ
Art, Albanianศิลปะแอลเบเนียศิลปะแอลเบเนีย
Art, Algerianศิลปะแอลจีเรียศิลปะแอลจีเรีย
Art, Americanศิลปะอเมริกันศิลปะอเมริกัน
Art, Ancientศิลปะสมัยโบราณศิลปะสมัยโบราณ
Art, Anglo-Saxonศิลปะแองโกล-แซกซอนศิลปะแองโกล-แซกซอน
Art, Arabศิลปะอาหรับศิลปะอาหรับ
Art, Argentineศิลปะอาร์เจนตินาศิลปะอาร์เจนตินา
Art, Armenianศิลปะอาร์เมเนียศิลปะอาร์เมเนีย
Art, Ashantiศิลปะอชันติศิลปะอชันติ
Art, Asiaศิลปะเอเชียศิลปะเอเชีย
Art, Asianศิลปะเอเชียศิลปะเอเชีย
Art, Australianศิลปะออสเตรเลียศิลปะออสเตรเลีย
Art, Austrianศิลปะออสเตรียศิลปะออสเตรีย
Art, Ayutthayaศิลปะอยุธยาศิลปะอยุธยา
Art, Azerbaijaniศิลปะอาเซอร์ไบจานศิลปะอาเซอร์ไบจาน
Art, Balineseศิลปะบาหลีศิลปะบาหลี
Art, Bangladeshiศิลปะบังกลาเทศศิลปะบังกลาเทศ
Art, Baroqueศิลปะบาโรกศิลปะบาโรก
Art, Belgianศิลปะเบลเยียมศิลปะเบลเยียม
Art, Bengaliศิลปะเบงกอลศิลปะเบงกอล
Art, Bhutanศิลปะภูฏานศิลปะภูฏาน
Art, Bolivianศิลปะโบลิเวียศิลปะโบลิเวีย
Art, Brazilianศิลปะบราซิลศิลปะบราซิล
Art, Britishศิลปะบริติชศิลปะบริติช
Art, Buddhistศิลปะพุทธศาสนาศิลปะพุทธศาสนา
Art, Bulgarianศิลปะบัลแกเรียศิลปะบัลแกเรีย
Art, Burmeseศิลปะพม่าศิลปะพม่า
Art, Byzantineศิลปะไบแซนทีนศิลปะไบแซนทีน
Art, Cameroonศิลปะแคเมอรูนศิลปะแคเมอรูน
Art, Canadianศิลปะแคนาดาศิลปะแคนาดา
Art, Central Americanศิลปะอเมริกากลางศิลปะอเมริกากลาง
Art, Chamศิลปะจามศิลปะจาม
Art, Chileanศิลปะชิลีศิลปะชิลี
Art, Chineseศิลปะจีนศิลปะจีน
Art, Classicalศิลปะคลาสสิกศิลปะคลาสสิก
Art, Colombianศิลปะโคลัมเบียศิลปะโคลัมเบีย
Art, Comparativeศิลปะเปรียบเทียบศิลปะเปรียบเทียบ
Art, Copticศิลปะอียิปต์โบราณศิลปะอียิปต์โบราณ
Art, Costa Ricanศิลปะคอสตาริกาศิลปะคอสตาริกา
Art, Cubanศิลปะคิวบาศิลปะคิวบา
Art, Cyprioteศิลปะไซปรัสศิลปะไซปรัส
Art, Danishศิลปะเดนมาร์กศิลปะเดนมาร์ก
Art, Dominicanศิลปะโดมินิกันศิลปะโดมินิกัน
Art, Dutchศิลปะดัตช์ศิลปะดัตช์
Art, Early Christianศิลปะคริสเตียนยุคแรกศิลปะคริสเตียนยุคแรก
Art, Early Gothicศิลปะกอทิกยุคแรกศิลปะกอทิกยุคแรก
Art, Early Renaissanceศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยายุคแรกศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยายุคแรก
Art, East Africanศิลปะแอฟริกาตะวันออกศิลปะแอฟริกาตะวันออก
Art, East Asianศิลปะเอเชียตะวันออกศิลปะเอเชียตะวันออก
Art, East Europeanศิลปะยุโรปตะวันออกศิลปะยุโรปตะวันออก
Art, Ecuadorianศิลปะเอกวาดอร์ศิลปะเอกวาดอร์
Art, Egyptianศิลปะอียิปต์ศิลปะอียิปต์
Art, Englishศิลปะอังกฤษศิลปะอังกฤษ
Art, Eskimoศิลปะเอสกิโมศิลปะเอสกิโม
Art, Estonianศิลปะเอสโตเนียศิลปะเอสโตเนีย
Art, Ethiopianศิลปะเอธิโอเปียศิลปะเอธิโอเปีย
Art, Etruscanศิลปะอิทรัสแคนศิลปะอิทรัสแคน
Art, Europeanศิลปะยุโรปศิลปะยุโรป
Art, Finnishศิลปะฟินแลนด์ศิลปะฟินแลนด์
Art, Frenchศิลปะฝรั่งเศสศิลปะฝรั่งเศส
Art, French-Canadianศิลปะแคนาดา-ฝรั่งเศสศิลปะแคนาดา-ฝรั่งเศส
Art, Gabonศิลปะกาบองศิลปะกาบอง
Art, Germanศิลปะเยอรมันศิลปะเยอรมัน
Art, Ghanaianศิลปะกานาศิลปะกานา
Art, Gothicศิลปะกอทิกศิลปะกอทิก
Art, Greco-Romanศิลปะเกรโก-โรมันศิลปะเกรโก-โรมัน
Art, Greekศิลปะกรีกศิลปะกรีก
Art, Guatemalanศิลปะกัวเตมาลาศิลปะกัวเตมาลา
Art, Haitianศิลปะเฮติศิลปะเฮติ
Art, Hawaiianศิลปะฮาวายศิลปะฮาวาย
Art, Hellenisticศิลปะเฮลเลนศิลปะเฮลเลน
Art, High Gothicศิลปะกอทิกยุคทองศิลปะกอทิกยุคทอง
Art, High Renaissanceศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยายุคทองศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยายุคทอง
Art, Hinduศิลปะฮินดูศิลปะฮินดู
Art, Honduranศิลปะฮอนดูรัสศิลปะฮอนดูรัส
Art, Hungarianศิลปะฮังการีศิลปะฮังการี
Art, Icelandicศิลปะไอซแลนด์ศิลปะไอซแลนด์
Art, Indianศิลปะอินเดียนแดงศิลปะอินเดียนแดง
Art, Indicศิลปะอินเดียศิลปะอินเดีย
Art, Indochineseศิลปะอินโดจีนศิลปะอินโดจีน
Art, Indonesianศิลปะอินโดนีเซียศิลปะอินโดนีเซีย
Art, Iranianศิลปะอิหร่านศิลปะอิหร่าน
Art, Iraqiศิลปะอิรักศิลปะอิรัก
Art, Irishศิลปะไอริชศิลปะไอริช
Art, Islamicศิลปะอิสลามศิลปะอิสลาม
Art, Israeliศิลปะอิสราเอลศิลปะอิสราเอล
Art, Italianศิลปะอิตาลีศิลปะอิตาลี
Art, Jainaศิลปะเชนศิลปะเชน
Art, Jamaicanศิลปะจาเมกาศิลปะจาเมกา
Art, Japaneseศิลปะญี่ปุ่นศิลปะญี่ปุ่น
Art, Javaneseศิลปะชวาศิลปะชวา
Art, Jewishศิลปะยิวศิลปะยิว
Art, Kenyanศิลปะเคนยาศิลปะเคนยา
Art, Khmerศิลปะเขมรศิลปะเขมร
Art, Koreanศิลปะเกาหลีศิลปะเกาหลี
Art, Laoศิลปะลาวศิลปะลาว
Art, Late Gothicศิลปะกอทิกยุคปลายศิลปะกอทิกยุคปลาย
Art, Latin Americanศิลปะลาตินอเมริกาศิลปะลาตินอเมริกา
Art, Latvianศิลปะลัตเวียศิลปะลัตเวีย
Art, Lebaneseศิลปะเลบานอนศิลปะเลบานอน
Art, Liberianศิลปะไลบีเรียศิลปะไลบีเรีย
Art, Liechtensteinศิลปะลิกเตนสไตน์ศิลปะลิกเตนสไตน์
Art, Lithuanianศิลปะลิทัวเนียศิลปะลิทัวเนีย
Art, Luxembourgศิลปะลักเซมเบิร์กศิลปะลักเซมเบิร์ก
Art, Malaysianศิลปะมาเลเซียศิลปะมาเลเซีย
Art, Maoriศิลปะเมารีศิลปะเมารี
Art, Martiniqueศิลปะมาร์ตินีกศิลปะมาร์ตินีก
Art, Medievalศิลปะสมัยกลางศิลปะสมัยกลาง
Art, Mexicanศิลปะเม็กซิโกศิลปะเม็กซิโก
Art, Modernศิลปะสมัยใหม่ศิลปะสมัยใหม่
Art, Mogulศิลปะโมกุลศิลปะโมกุล
Art, Mongolianศิลปะมองโกเลียศิลปะมองโกเลีย
Art, Moroccanศิลปะโมร็อกโกศิลปะโมร็อกโก
Art, Mycenaeanศิลปะไมซีนีศิลปะไมซีนี
Art, Namibianศิลปะนามิเบียศิลปะนามิเบีย
Art, New Zealandศิลปะนิวซีแลนด์ศิลปะนิวซีแลนด์
Art, Nicaraguanศิลปะนิการากัวศิลปะนิการากัว
Art, Nigerianศิลปะไนจีเรียศิลปะไนจีเรีย
Art, Normanศิลปะนอร์มันศิลปะนอร์มัน
Art, Norwegianศิลปะนอร์เวย์ศิลปะนอร์เวย์
Art, Ottomanศิลปะออตโตมันศิลปะออตโตมัน
Art, Ottonianศิลปะออตโตเนียนศิลปะออตโตเนียน
Art, Pakistaniศิลปะปากีสถานศิลปะปากีสถาน
Art, Palestinianศิลปะปาเลสไตน์ศิลปะปาเลสไตน์
Art, Paraguayanศิลปะปารากวัยศิลปะปารากวัย
Art, Peruvianศิลปะเปรูศิลปะเปรู
Art, Philippineศิลปะฟิลิปปินศิลปะฟิลิปปิน
Art, Polishศิลปะโปแลนด์ศิลปะโปแลนด์
Art, Portugueseศิลปะโปรตุเกสศิลปะโปรตุเกส
Art, Prehistoricศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
Art, Primitiveศิลปะยุคดั้งเดิมศิลปะยุคดั้งเดิม
Art, Puerto Ricanศิลปะเปอร์โตริโกศิลปะเปอร์โตริโก
Art, Renaissanceศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Art, Reunionศิลปะเรอูนียงศิลปะเรอูนียง
Art, Rococoศิลปะโรโกโกศิลปะโรโกโก
Art, Romanศิลปะโรมันศิลปะโรมัน
Art, Romanesqueศิลปะโรมาเนสก์ศิลปะโรมาเนสก์
Art, Romanianศิลปะโรมาเนียศิลปะโรมาเนีย
Art, Russianศิลปะรัสเซียศิลปะรัสเซีย
Art, Sardinianศิลปะซาร์ดิเนียศิลปะซาร์ดิเนีย
Art, Senegaleseศิลปะเซเนกัลศิลปะเซเนกัล
Art, Shintoศิลปะชินโตศิลปะชินโต
Art, Sikhศิลปะซิกซ์ศิลปะซิกซ์
Art, Singaporeanศิลปะสิงคโปร์ศิลปะสิงคโปร์
Art, Sinhaleseศิลปะสิงหลศิลปะสิงหล
Art, South Africanศิลปะแอฟริกาใต้ศิลปะแอฟริกาใต้
Art, South Asianศิลปะเอเชียใต้ศิลปะเอเชียใต้
Art, Southeast Asianศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Art, Sovietศิลปะโซเวียตศิลปะโซเวียต
Art, Spanishศิลปะสเปนศิลปะสเปน
Art, Sri Lankanศิลปะศรีลังกาศิลปะศรีลังกา
Art, Srivijayaศิลปะศรีวิชัยศิลปะศรีวิชัย
Art, Sukhothaiศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัย
Art, Swedishศิลปะสวีเดนศิลปะสวีเดน
Art, Swissศิลปะสวิสศิลปะสวิส
Art, Syrianศิลปะซีเรียศิลปะซีเรีย
Art, Tahitianศิลปะตาฮิตีศิลปะตาฮิตี
Art, Tantricศิลปะตันตระศิลปะตันตระ
Art, Tantric-Buddhistศิลปะพุทธศาสนาลัทธิตันตระศิลปะพุทธศาสนาลัทธิตันตระ
Art, Taoistศิลปะเต๋าศิลปะเต๋า
Art, Thaiศิลปะไทยศิลปะไทย
Art, Tibetanศิลปะทิเบตศิลปะทิเบต
Art, Turkishศิลปะตุรกีศิลปะตุรกี
Art, Turkmenศิลปะเตอร์กศิลปะเตอร์ก
Art, Ukrainianศิลปะยูเครนศิลปะยูเครน
Art, Uruguayanศิลปะอุรุกวัยศิลปะอุรุกวัย
Art, Venetianศิลปะเวนิสศิลปะเวนิส
Art, Venezuelanศิลปะเวเนซุเอลาศิลปะเวเนซุเอลา
Art, Vietnameseศิลปะเวียดนามศิลปะเวียดนาม
Art, Vikingศิลปะไวกิ้งศิลปะไวกิ้ง
Art, Yemeniteศิลปะเยเมนศิลปะเยเมน
Art, Yugoslavศิลปะยูโกสลาเวียศิลปะยูโกสลาเวีย
Art, Zairianศิลปะซาอีร์ศิลปะซาอีร์
Art, Zambianศิลปะแซมเบียศิลปะแซมเบีย
Art, Zenศิลปะเซนศิลปะเซน
Art, Zimbabweanศิลปะซิมบับเวศิลปะซิมบับเว
Arteriesหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดง
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็งหลอดเลือดแดงแข็ง
Arteriovenous fistulaแผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำแผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำ
Artesian basinsน้ำบาดาลน้ำบาดาล
Artesian wellsบ่อน้ำบาดาลบ่อน้ำบาดาล
Arthritisข้ออักเสบข้ออักเสบ
Arthritis, Psoriaticข้ออักเสบสะเก็ดเงินข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
Arthritis, Rheumatoidข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
Arthroplasty, Replacement, Hipศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพกศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพก
Arthroplasty, Replacement, Kneeศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่าศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า
Arthropod venomsพิษสัตว์ขาปล้องพิษสัตว์ขาปล้อง
Arthropoda, Poisonousสัตว์ขาปล้องมีพิษสัตว์ขาปล้องมีพิษ
Arthroscopyการส่องตรวจข้อด้วยกล้องการส่องตรวจข้อด้วยกล้อง
Arthur, Kingอาร์เธอร์, กษัตริย์อาร์เธอร์, กษัตริย์
Arthurian romancesนิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์นิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์
Articulation (Education)การประสานสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาการประสานสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา
Articulation disordersการออกเสียงผิดปกติการออกเสียงผิดปกติ
Artificial flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์อุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
Artificial flowersดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์
Artificial foodsอาหารเทียมอาหารเทียม
Artificial inseminationการผสมเทียมการผสมเทียม
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์การผสมเทียมมนุษย์
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม)
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์
Artificial leavesใบไม้ประดิษฐ์ใบไม้ประดิษฐ์
Artificial legsขาเทียมขาเทียม
Artificial limbsแขนขาเทียมแขนขาเทียม
Artificial organsอวัยวะเทียมอวัยวะเทียม
Artificial reefsแนวหินเทียมแนวหินเทียม
Artificial satellitesดาวเทียมดาวเทียม
Artificial satellites in agricultureดาวเทียมในงานเกษตรกรรมดาวเทียมในงานเกษตรกรรม
Artificial satellites in educationดาวเทียมในการศึกษาดาวเทียมในการศึกษา
Artificial satellites in remote sensingดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Artificial satellites in surveyingดาวเทียมในการสำรวจดาวเทียมในการสำรวจ
Artificial satellites in telecommunicationดาวเทียมในโทรคมนาคมดาวเทียมในโทรคมนาคม
Artificial satellites in water resources developmentดาวเทียมในการพัฒนาแหล่งน้ำดาวเทียมในการพัฒนาแหล่งน้ำ
Artificial satellites, Americanดาวเทียมอเมริกันดาวเทียมอเมริกัน
Artilleryปืนใหญ่ปืนใหญ่
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ปฏิบัติการปืนใหญ่
Artillerymenทหารปืนใหญ่ทหารปืนใหญ่
Artisansช่างฝีมือช่างฝีมือ
Artistic performanceงานศิลปะการแสดงงานศิลปะการแสดง
Artistsศิลปินศิลปิน
Artsศิลปกรรมศิลปกรรม
Arts and childrenศิลปกรรมกับเด็กศิลปกรรมกับเด็ก
Arts and globalizationศิลปกรรมกับโลกาภิวัตน์ศิลปกรรมกับโลกาภิวัตน์
Arts and moralsศิลปกรรมกับศีลธรรมศิลปกรรมกับศีลธรรม
Arts and older peopleศิลปกรรมกับผู้สูงอายุศิลปกรรมกับผู้สูงอายุ
Arts and religionศิลปกรรมกับศาสนาศิลปกรรมกับศาสนา
Arts and revolutionsศิลปกรรมกับการปฏิวัติศิลปกรรมกับการปฏิวัติ
Arts and societyศิลปกรรมกับสังคมศิลปกรรมกับสังคม
Arts and youthศิลปกรรมกับเยาวชนศิลปกรรมกับเยาวชน
Arts facilitiesสถานบริการด้านศิลปะสถานบริการด้านศิลปะ
Arts in literatureศิลปกรรมในวรรณกรรมศิลปกรรมในวรรณกรรม
Arts in prisonsศิลปกรรมในเรือนจำศิลปกรรมในเรือนจำ
Arts in the Bibleศิลปกรรมในไบเบิลศิลปกรรมในไบเบิล
Arts, Africanศิลปกรรมแอฟริกาศิลปกรรมแอฟริกา
Arts, Albanianศิลปกรรมแอลเบเนียศิลปกรรมแอลเบเนีย
Arts, Americanศิลปกรรมอเมริกันศิลปกรรมอเมริกัน
Arts, Argentineศิลปกรรมอาร์เจนตินาศิลปกรรมอาร์เจนตินา
Arts, Armenianศิลปกรรมอาร์เมเนียศิลปกรรมอาร์เมเนีย
Arts, Asianศิลปกรรมเอเชียศิลปกรรมเอเชีย
Arts, Australianศิลปกรรมออสเตรเลียศิลปกรรมออสเตรเลีย
Arts, Austrianศิลปกรรมออสเตรียศิลปกรรมออสเตรีย
Arts, Azerbaijaniศิลปกรรมอาเซอร์ไบจานศิลปกรรมอาเซอร์ไบจาน
Arts, Balineseศิลปกรรมบาหลีศิลปกรรมบาหลี
Arts, Baroqueศิลปกรรมบาโรกศิลปกรรมบาโรก
Arts, Belgianศิลปกรรมเบลเยียมศิลปกรรมเบลเยียม
Arts, Bengaliศิลปกรรมเบงกอลศิลปกรรมเบงกอล
Arts, Brazilianศิลปกรรมบราซิลศิลปกรรมบราซิล
Arts, Britishศิลปกรรมบริติชศิลปกรรมบริติช
Arts, Buddhistศิลปกรรมพุทธศาสนาศิลปกรรมพุทธศาสนา
Arts, Bulgarianศิลปกรรมบัลแกเรียศิลปกรรมบัลแกเรีย
Arts, Burmeseศิลปกรรมพม่าศิลปกรรมพม่า
Arts, Byzantineศิลปกรรมไบแซนทีนศิลปกรรมไบแซนทีน
Arts, Canadianศิลปกรรมแคนาดาศิลปกรรมแคนาดา
Arts, Chamศิลปกรรมจามศิลปกรรมจาม
Arts, Chileanศิลปกรรมชิลีศิลปกรรมชิลี
Arts, Chineseศิลปกรรมจีนศิลปกรรมจีน
Arts, Classicalศิลปกรรมคลาสสิกศิลปกรรมคลาสสิก
Arts, Colombianศิลปกรรมโคลัมเบียศิลปกรรมโคลัมเบีย
Arts, Costa Ricanศิลปกรรมคอสตาริกาศิลปกรรมคอสตาริกา
Arts, Cubanศิลปกรรมคิวบาศิลปกรรมคิวบา
Arts, Cyprioteศิลปกรรมไซปรัสศิลปกรรมไซปรัส
Arts, Danishศิลปกรรมเดนมาร์กศิลปกรรมเดนมาร์ก
Arts, Dominicanศิลปกรรมโดมินิกันศิลปกรรมโดมินิกัน
Arts, Dutchศิลปกรรมดัตช์ศิลปกรรมดัตช์
Arts, Ecuadorianศิลปกรรมเอกวาดอร์ศิลปกรรมเอกวาดอร์
Arts, Englishศิลปกรรมอังกฤษศิลปกรรมอังกฤษ
Arts, Europeanศิลปกรรมยุโรปศิลปกรรมยุโรป
Arts, Finnishศิลปกรรมฟินแลนด์ศิลปกรรมฟินแลนด์
Arts, Frenchศิลปกรรมฝรั่งเศสศิลปกรรมฝรั่งเศส
Arts, Germanศิลปกรรมเยอรมันศิลปกรรมเยอรมัน
Arts, Gothicศิลปกรรมกอทิกศิลปกรรมกอทิก
Arts, Greekศิลปกรรมกรีกศิลปกรรมกรีก
Arts, Guatemalanศิลปกรรมกัวเตมาลาศิลปกรรมกัวเตมาลา
Arts, Haitianศิลปกรรมเฮติศิลปกรรมเฮติ
Arts, Hinduไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Arts, Honduranศิลปกรรมฮอนดูรัสศิลปกรรมฮอนดูรัส
Arts, Hungarianศิลปกรรมฮังการีศิลปกรรมฮังการี
Arts, Indicศิลปกรรมอินเดียศิลปกรรมอินเดีย
Arts, Indonesianศิลปกรรมอินโดนีเซียศิลปกรรมอินโดนีเซีย
Arts, Iranianศิลปกรรมอิหร่านศิลปกรรมอิหร่าน
Arts, Iraqiศิลปกรรมอิรักศิลปกรรมอิรัก
Arts, Irishศิลปกรรมไอริชศิลปกรรมไอริช
Arts, Islamicศิลปกรรมอิสลามศิลปกรรมอิสลาม
Arts, Italianศิลปกรรมอิตาลีศิลปกรรมอิตาลี
Arts, Japaneseศิลปกรรมญี่ปุ่นศิลปกรรมญี่ปุ่น
Arts, Jewishศิลปกรรมยิวศิลปกรรมยิว
Arts, Khmerศิลปกรรมเขมรศิลปกรรมเขมร
Arts, Latin Americanศิลปกรรมลาตินอเมริกาศิลปกรรมลาตินอเมริกา
Arts, Latvianศิลปกรรมลัตเวียศิลปกรรมลัตเวีย
Arts, Liberianศิลปกรรมไลบีเรียศิลปกรรมไลบีเรีย
Arts, Lithuanianศิลปกรรมลิทัวเนียศิลปกรรมลิทัวเนีย
Arts, Malayศิลปกรรมมาเลย์ศิลปกรรมมาเลย์
Arts, Malaysianศิลปกรรมมาเลเซียศิลปกรรมมาเลเซีย
Arts, Medievalศิลปกรรมสมัยกลางศิลปกรรมสมัยกลาง
Arts, Mexicanศิลปกรรมเม็กซิโกศิลปกรรมเม็กซิโก
Arts, Modernศิลปกรรมสมัยใหม่ศิลปกรรมสมัยใหม่
Arts, Mormonศิลปกรรมมอร์มอนศิลปกรรมมอร์มอน
Arts, Namibianศิลปกรรมนามิเบียศิลปกรรมนามิเบีย
Arts, Nicaraguanศิลปกรรมนิการากัวศิลปกรรมนิการากัว
Arts, Norwegianศิลปกรรมนอร์เวย์ศิลปกรรมนอร์เวย์
Arts, Pakistaniศิลปกรรมปากีสถานศิลปกรรมปากีสถาน
Arts, Panamanianศิลปกรรมปานามาศิลปกรรมปานามา
Arts, Paraguayanศิลปกรรมปารากวัยศิลปกรรมปารากวัย
Arts, Philippineศิลปกรรมฟิลิปปินศิลปกรรมฟิลิปปิน
Arts, Polishศิลปกรรมโปแลนด์ศิลปกรรมโปแลนด์
Arts, Portugueseศิลปกรรมโปรตุเกสศิลปกรรมโปรตุเกส
Arts, Primitiveศิลปกรรมยุคดั้งเดิมศิลปกรรมยุคดั้งเดิม
Arts, Puerto Ricanศิลปกรรมเปอร์โตริโกศิลปกรรมเปอร์โตริโก
Arts, Renaissanceศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Arts, Rococoศิลปกรรมโรโกโกศิลปกรรมโรโกโก
Arts, Romanศิลปกรรมโรมันศิลปกรรมโรมัน
Arts, Romanesqueศิลปกรรมโรมาเนสก์ศิลปกรรมโรมาเนสก์
Arts, Romanianศิลปกรรมโรมาเนียศิลปกรรมโรมาเนีย
Arts, Russianศิลปกรรมรัสเซียศิลปกรรมรัสเซีย
Arts, Sinhaleseศิลปกรรมสิงหลศิลปกรรมสิงหล
Arts, South Africanศิลปกรรมแอฟริกาใต้ศิลปกรรมแอฟริกาใต้
Arts, Sovietศิลปกรรมโซเวียตศิลปกรรมโซเวียต
Arts, Spanishศิลปกรรมสเปนศิลปกรรมสเปน
Arts, Swedishศิลปกรรมสวีเดนศิลปกรรมสวีเดน
Arts, Swissศิลปกรรมสวิสศิลปกรรมสวิส
Arts, Thaiศิลปกรรมไทยศิลปกรรมไทย
Arts, Turkishศิลปกรรมตุรกีศิลปกรรมตุรกี
Arts, Ukrainianศิลปกรรมยูเครนศิลปกรรมยูเครน
Arts, Uruguayanศิลปกรรมอุรุกวัยศิลปกรรมอุรุกวัย
Arts, Venezuelanศิลปกรรมเวเนซุเอลาศิลปกรรมเวเนซุเอลา
Arts, Vietnameseศิลปกรรมเวียดนามศิลปกรรมเวียดนาม
Arts, Yugoslavศิลปกรรมยูโกสลาเวียศิลปกรรมยูโกสลาเวีย
Arts, Zairianศิลปกรรมซาอีร์ศิลปกรรมซาอีร์
Arts, Zenศิลปกรรมเซนศิลปกรรมเซน
Asarahabucha Dayวันอาสาหบูชาวันอาสาหบูชา
Asbestosใยหินใยหิน
Asbestos cementกระเบื้องกระดาษกระเบื้องกระดาษ
Asbestosisแอสเบสโทซิสแอสเบสโทซิส
Ascarididaeพยาธิตัวกลมแอสคาริดิเดพยาธิตัวกลมแอสคาริดิเด
Aschelminthesพยาธิตัวกลมพยาธิตัวกลม
Ascitesมานน้ำมานน้ำ
Ascitic fluidสารมานน้ำสารมานน้ำ
ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)องค์การรัฐสภาอาเซียนองค์การรัฐสภาอาเซียน
Ash (Combustion product)เถ้าเถ้า
Asiaเอเชียเอเชีย
Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
Asia, Centralเอเชียกลางเอเชียกลาง
Asia-Pacific Parliamentarians' Union (APPU)สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
Asian Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
Asian cooperationความร่วมมือของเอเชียความร่วมมือของเอเชีย
Asian dollar marketตลาดเงินสกุลเอเชียตลาดเงินสกุลเอเชีย
Asian gamesการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
Asian openbillนกปากห่างนกปากห่าง
Asiansชาวเอเชียชาวเอเชีย
Asiatic mode of productionแบบวิถีการผลิตแบบเอเซียแบบวิถีการผลิตแบบเอเซีย
Asparagusหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่ง
Asperger syndromeกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์
Aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัสโรคราแอสเพอร์จิลลัส
Aspergillusแอสเพอร์จิลลัสแอสเพอร์จิลลัส
Aspergillus flavusแอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัสแอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส
Aspergillus nigerแอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์แอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์
Asphaltแอสฟัลต์แอสฟัลต์
Asphalt cementแอสฟัลต์ซีเมนต์แอสฟัลต์ซีเมนต์
Asphalt concreteแอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลต์คอนกรีต
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่นสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น
Asphalt-rubberแอสฟัสต์-รับเบอร์แอสฟัสต์-รับเบอร์
Asphyxia neonatorumการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิดการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด
Aspirinแอสไพรินแอสไพริน
Assassinationการลอบฆ่าการลอบฆ่า
Assassination attempt, [date]การพยายามลอบฆ่า, [ปี]การพยายามลอบฆ่า, [ปี]
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ)การผสมผเส (ศิลปะ)
Assembler language (Computer program language)แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Assembly, Right ofเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการชุมนุม
Assembly-line balancingการสมดุลย์ในสายการผลิตการสมดุลย์ในสายการผลิต
Assembly-line methodsวิธีการสายการผลิตวิธีการสายการผลิต
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่นการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็กการกล้าแสดงออกในเด็ก
Assertiveness trainingการฝึกการกล้าแสดงออกการฝึกการกล้าแสดงออก
Assertiveness training for teenagersการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่นการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่น
Asset-backed financingตราสารสินเชื่อตราสารสินเชื่อ
Asset-liability managementการจัดการสินทรัพย์-หนี้สินการจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์การบัญชีสินทรัพย์
Assignmentsการโอนสิทธิการโอนสิทธิ
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้การโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้
Assimilation (Sociology)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา)
Association of Southeast Asian Nation - ASEANอาเซียนอาเซียน
Association of Southeast Asian Nation countriesกลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียน
Asteroidsดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อย
Astersแอสเตอร์แอสเตอร์
Asthmaหืดหืด
Astigmatismสายตาเอียงสายตาเอียง
Astral bodyกายทิพย์กายทิพย์
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์การเดินทางของกายทิพย์
Astrologersนักโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์
Astrologyโหราศาสตร์โหราศาสตร์
Astrology and architectureโหราศาสตร์กับสถาปัตยกรรมโหราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
Astrology and businessโหราศาสตร์กับธุรกิจโหราศาสตร์กับธุรกิจ
Astrology and dietโหราศาสตร์กับการกำหนดอาหารโหราศาสตร์กับการกำหนดอาหาร
Astrology and gemsโหราศาสตร์กับเพชรพลอยโหราศาสตร์กับเพชรพลอย
Astrology and homosexualityโหราศาสตร์กับรักร่วมเพศโหราศาสตร์กับรักร่วมเพศ
Astrology and marriageโหราศาสตร์กับการสมรสโหราศาสตร์กับการสมรส
Astrology and mental illnessโหราศาสตร์กับจิตผิดปกติโหราศาสตร์กับจิตผิดปกติ
Astrology and politicsโหราศาสตร์กับการเมืองโหราศาสตร์กับการเมือง
Astrology and vocational guidanceโหราศาสตร์กับการแนะแนวอาชีพโหราศาสตร์กับการแนะแนวอาชีพ
Astrology, Chineseโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์จีน
Astrology, Japaneseโหราศาสตร์ญี่ปุ่นโหราศาสตร์ญี่ปุ่น
Astrology, Thaiโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทย
Astronauticsอวกาศยานศาสตร์อวกาศยานศาสตร์
Astronautics, Militaryอวกาศยานศาสตร์ทางทหารอวกาศยานศาสตร์ทางทหาร
Astronautsนักบินอวกาศนักบินอวกาศ
Astronomersนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์
Astronomical instrumentsเครื่องมือทางดาราศาสตร์เครื่องมือทางดาราศาสตร์
Astronomyดาราศาสตร์ดาราศาสตร์
Astrophysicsดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Asymmetric synthesisการสังเคราะห์แบบอสมมาตรการสังเคราะห์แบบอสมมาตร
Asynchronous circuitsวงจรอะชิงโครนัสวงจรอะชิงโครนัส
Asynchronous transfer modeการถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโคนัสการถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโคนัส
Athletesนักกีฬานักกีฬา
Athletic abilityความสามารถทางกีฬาความสามารถทางกีฬา
Athletic clubsสโมสรกีฬาสโมสรกีฬา
Athletic injuriesบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Athletic shoesรองเท้ากีฬารองเท้ากีฬา
Athleticsกรีฑากรีฑา
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย)
Atlantisแอตแลนติสแอตแลนติส
Atlasesหนังสือภาพหนังสือภาพ
Atmanอัตตาอัตตา
Atmosphereบรรยากาศบรรยากาศ
Atmospheric nitrogen oxidesไนโตรเจน ออกไซด์ในบรรยากาศไนโตรเจน ออกไซด์ในบรรยากาศ
Atmospheric sulphur dioxideซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
Atmospheric temperatureอุณหภูมิชั้นบรรยากาศอุณหภูมิชั้นบรรยากาศ
Atomic absorption spectroscopyอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปีอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี
Atomic bombระเบิดปรมาณูระเบิดปรมาณู
Atomic structureโครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม
Atomic theoryทฤษฎีอะตอมทฤษฎีอะตอม
Atomsอะตอมอะตอม
Atrazineอาทราซีนอาทราซีน
Atrium buildingsอาคารแบบโถงอาคารแบบโถง
Atriumsห้องโถงห้องโถง
Atrocitiesการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อนการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อน
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สินการอายัดทรัพย์สิน
Attempts assassination ; Assassination attemptsการพยายามลอบฆ่าการพยายามลอบฆ่า
Attentionความใส่ใจความใส่ใจ
Attention deficit disorder with hyperactivityโรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้น
Attitude (Psychology)ทัศนคติทัศนคติ
Attitude changeการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
Attorney and clientทนายความกับลูกความทนายความกับลูกความ
Attorneys generalอัยการสูงสุดอัยการสูงสุด
Attribution of newsแหล่งข่าวแหล่งข่าว
Au pairsออแพร์ออแพร์
Auctionsการประมูลการประมูล
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่ายหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วมรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม
Audiencesผู้รับสารผู้รับสาร
Audio amplifiersเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียง
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียงอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง
Audio-visual educationโสตทัศนศึกษาโสตทัศนศึกษา
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
Audio-visual equipment industryอุตสาหกรรมโสตทัศนูปกรณ์อุตสาหกรรมโสตทัศนูปกรณ์
Audio-visual library serviceบริการโสตทัศนวัสดุบริการโสตทัศนวัสดุ
Audio-visual materials ; Audio-visual aidsโสตทัศนวัสดุโสตทัศนวัสดุ
Audiobooksหนังสือมีเสียงหนังสือมีเสียง
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับแถบบันทึกเสียงตลับ
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็กแถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก
Audiometryการวัดสมรรถภาพการได้ยินการวัดสมรรถภาพการได้ยิน
Audiotapesแถบบันทึกเสียงแถบบันทึกเสียง
Audiotexโสตสารโสตสาร
Audiotex services industryอุตสาหกรรมบริการโสตสารอุตสาหกรรมบริการโสตสาร
Audit committeesคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ
Auditingการสอบบัญชีการสอบบัญชี
Auditing, Internalการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน
Auditoriumsอาคารชุมนุมอาคารชุมนุม
Auditorsผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชี
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชี
Augersสว่านสว่าน
Auraออร่าออร่า
Auricularia auricula-judaeเห็ดหูหนูเห็ดหูหนู
Australasiaออสตราเลเซียออสตราเลเซีย
Australiaออสเตรเลียออสเตรเลีย
Australian aboriginesชนพื้นเมืองออสเตรเลียชนพื้นเมืองออสเตรเลีย
Authentication การพิสูจน์ตัวจริงการพิสูจน์ตัวจริง
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา)
Authoring programsโปรแกรมใช้สร้างโปรแกรมใช้สร้าง
Authoritarianismลัทธิอำนาจนิยมลัทธิอำนาจนิยม
Authorsนักประพันธ์นักประพันธ์
Authors and publishersนักประพันธ์กับสำนักพิมพ์นักประพันธ์กับสำนักพิมพ์
Authors, Americanนักประพันธ์อเมริกันนักประพันธ์อเมริกัน
Authors, Chineseนักประพันธ์จีนนักประพันธ์จีน
Authors, Danishนักประพันธ์เดนมาร์กนักประพันธ์เดนมาร์ก
Authors, Englishนักประพันธ์อังกฤษนักประพันธ์อังกฤษ
Authors, Filipinoนักประพันธ์ฟิลิปปินส์นักประพันธ์ฟิลิปปินส์
Authors, Frenchนักประพันธ์ฝรั่งเศสนักประพันธ์ฝรั่งเศส
Authors, Germanนักประพันธ์เยอรมันนักประพันธ์เยอรมัน
Authors, Japaneseนักประพันธ์ญี่ปุ่นนักประพันธ์ญี่ปุ่น
Authors, Thaiนักประพันธ์ไทยนักประพันธ์ไทย
Authorshipการเขียนหนังสือการเขียนหนังสือ
Authorware academicออเธอร์แวร์ อคาเดมิคออเธอร์แวร์ อคาเดมิค
Authralinแอนทราลินแอนทราลิน
Autistic childrenเด็กออทิสติกเด็กออทิสติก
Autistic disorder ; Autismออทิสติกออทิสติก
Autoantibodiesออโตแอนติบอดีย์ออโตแอนติบอดีย์
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัตินวนิยายอัตชีวประวัติ
Autobiographyการเขียนอัตชีวประวัติการเขียนอัตชีวประวัติ
AutoCADออโตแคดออโตแคด
Autodesk 3D studioออโตเดสก์ 3 ดี สตูดิโอออโตเดสก์ 3 ดี สตูดิโอ
Autodesk Animator Playerออโตเดสก์ แอนิเมเตอร์ออโตเดสก์ แอนิเมเตอร์
Autodesk inventorออโตเดสก์ อินเวนเทอร์ออโตเดสก์ อินเวนเทอร์
Autodesk VIZออโตเดสก์ วิสซ์ออโตเดสก์ วิสซ์
AutoFlix (Computer program)ออโตฟลิกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)ออโตฟลิกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Autogenic trainingการฝึกจิตการฝึกจิต
Autographsลายมือเขียนลายมือเขียน
AutoLISP (Computer program language)ออโตลิชพ (ภาษาคอมพิวเตอร์)ออโตลิชพ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ
Automated tellersเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
Automatic abstractingการทำสาระสังเขปอัตโนมัติการทำสาระสังเขปอัตโนมัติ
Automatic classificationการวิเคราะห์หนังสืออัตโนมัติการวิเคราะห์หนังสืออัตโนมัติ
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติการควบคุมอัตโนมัติ
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
Automatic data collection systemsระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
Automatic indexingการทำดัชนีอัตโนมัติการทำดัชนีอัตโนมัติ
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic speech recognitionการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
Automatic trackingการติดตามอัตโนมัติการติดตามอัตโนมัติ
Automationการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automobile dealersผู้ค้ารถยนต์ผู้ค้ารถยนต์
Automobile driver educationการสอนขับรถการสอนขับรถ
Automobile driversคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์
Automobile drivers' licensesใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์
Automobile drivers' testsการทดสอบคนขับรถยนต์การทดสอบคนขับรถยนต์
Automobile drivingการขับรถการขับรถ
Automobile engineersวิศวกรยานยนต์วิศวกรยานยนต์
Automobile industry and tradeอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์
Automobile industry workersคนงานในอุตสาหกรรมรถยนต์คนงานในอุตสาหกรรมรถยนต์
Automobile insurance claimsข้อเรียกร้องจากประกันรถยนต์ข้อเรียกร้องจากประกันรถยนต์
Automobile parkingการจอดรถยนต์การจอดรถยนต์
Automobile racingการแข่งรถการแข่งรถ
Automobile racing driversนักขับรถแข่งนักขับรถแข่ง
Automobile ralliesการแข่งรถทางไกลการแข่งรถทางไกล
Automobile repair shopsอู่ซ่อมรถยนต์อู่ซ่อมรถยนต์
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Automobile theftโจรกรรมรถยนต์โจรกรรมรถยนต์
Automobile theft investigationการสืบสวนคดีโจรกรรมรถยนต์การสืบสวนคดีโจรกรรมรถยนต์
Automobile thievesขโมยรถยนต์ขโมยรถยนต์
Automobile travelการท่องเที่ยวทางรถยนต์การท่องเที่ยวทางรถยนต์
Automobilesรถยนต์รถยนต์
Automobiles for people with disabilitiesรถสำหรับคนพิการรถสำหรับคนพิการ
Automobiles, Foreignรถยนต์ต่างประเทศรถยนต์ต่างประเทศ
Automobiles, Home-builtรถยนต์สร้างเองรถยนต์สร้างเอง
Automobiles, Militaryรถยนต์ทหารรถยนต์ทหาร
Automobiles, Rentalรถเช่ารถเช่า
Automonic agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิกสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิก
Automotive draftingการร่างแบบรถยนต์การร่างแบบรถยนต์
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิกระบบประสาทออโตโนมิก
Autonomy (Psychology)ความเป็นอิสระ (จิตวิทยา)ความเป็นอิสระ (จิตวิทยา)
Autonomy and independence movementอิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราชอิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช
Autopsyการตรวจศพการตรวจศพ
Autoregression (Statistics)การถดถอยอัตตะ (สถิติ)การถดถอยอัตตะ (สถิติ)
Autoscore (Computer file)ออโต้สคอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ออโต้สคอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
AutoShade (Computer program)ออโตเชด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)ออโตเชด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Auxinอ๊อกซินอ๊อกซิน
Avalokitesvara (Buddhist deity)อวโลกิเตศวรอวโลกิเตศวร
Avariceความโลภความโลภ
Avatarsอวตารอวตาร
Averageค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
Average (Maritime law)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี)
Averrhoaอะเวอรัวอะเวอรัว
Avian Influenzaไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก
Aviation medicineเวชศาสตร์การบินเวชศาสตร์การบิน
Avocadoอะโวคาโดอะโวคาโด
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา)
Awardsรางวัลรางวัล
Awarenessความตระหนักความตระหนัก
Awningsสิ่งบังแดดสิ่งบังแดด
Axesขวานขวาน
Azadirachtaอะซาไดแรกตาอะซาไดแรกตา
Azadirachta excelsaสะเดาเทียมสะเดาเทียม