เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 54 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
tail draintail drainคูระบายน้ำท้ายแปลง
tail regulatortail regulatorอาคารบังคับน้ำปลายคลอง
tailwater leveltailwater levelระดับท้ายน้ำ
tailwater rating curvetailwater rating curveโค้งอัตราการไหลท้ายน้ำ
Tainter gateTainter gateบานโค้ง
tank irrigationtank irrigationชลประทานขนาดเล็ก
tectonicstectonicsธรณีแปรสัณฐาน
telemetering systemtelemetering systemระบบโทรมาตร
tensiometertensiometerเครื่องมือวัดความชื้น
Terms of ReferenceTerms of ReferenceTORขอบเขตของงาน
terraceterraceขั้นบันได
terraceterraceตะพัก
testing flumetesting flumeรางน้ำทดสอบ
theodolitetheodoliteกล้องวัดมุม, กล้องทีโอโดไลต์
Thiessen polygonThiessen polygonรูปหลายเหลี่ยมธีเอสเสน
thrust blocksthrust blocksแท่นรับแรงกระแทก
tidal rivertidal riverแม่น้ำที่มีน้ำขึ้นลง
tidetideน้ำขึ้นลง
tile draintile drainท่อระบายน้ำดินเผา
timber weirtimber weirฝายไม้
time of applicationtime of applicationเวลาให้น้ำ
time of concentrationtime of concentrationระยะเวลาน้ำไหลรวม
time scaletime scaleอัตราส่วนของเวลา
toe draintoe drainทางระบายน้ำใต้ดินท้ายเขื่อน
toe protectiontoe protectionการป้องกันตีนลาด
toe walltoe wallกำแพงตีนลาด
toponymtoponymชื่อภูมิศาสตร์
tortuous flowtortuous flowการไหลแบบปั่นป่วน
total available watertotal available waterความชื้นทั้งหมดที่พืชนำไปใช้ได้
total dynamic headtotal dynamic headเฮดรวมของปั๊ม
total evaporationtotal evaporationการระเหยทั้งหมด
total evaporationtotal evaporationการระเหยทั้งหมด
total headtotal headเฮดรวม
total losstotal lossการระเหยทั้งหมด
total losstotal lossการระเหยทั้งหมด
total runofftotal runoffน้ำท่าทั้งหมด
tractive forcetractive forceแรงฉุดลาก
tranquil flowtranquil flowการไหลแบบราบเรียบ
transitiontransitionส่วนเชื่อมต่อ
transmission constanttransmission constantการนำชลศาสตร์
transmission lossestransmission lossesการสูญเสียจากการส่งน้ำ
transpirationtranspirationการคายน้ำ
transverse diketransverse dikeรอ
trap boxtrap boxบ่อดักทราย
trapezoidal notchtrapezoidal notchฝายสี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoidal weirtrapezoidal weirฝายสี่เหลี่ยมคางหมู
trash racktrash rackตะแกรงกันสวะ
trench draintrench drainทางระบายน้ำใต้เขื่อน
triangular weirtriangular weirฝายสามเหลี่ยม
triangulationtriangulationโครงข่ายสามเหลี่ยม
triaxial compression testtriaxial compression testการทดสอบแรงกด 3 ทิศทาง
TsunamiTsunamiคลื่นสึนามิ
turbidityturbidityความขุ่น
turbulent flowturbulent flowการไหลแบบปั่นป่วน