เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 145 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
saline soilsaline soilดินเค็ม
saline watersaline waterน้ำเค็ม
Saline-alkali soilSaline-alkali soilดินเค็มด่าง
salinitysalinityความเค็ม
salinity controlsalinity controlการควบคุมความเค็ม
salt domesalt domeโดมหินเกลือ
salt marsh; salinesalt marsh; salineที่ลุ่มน้ำเค็ม
sandsandทราย
sand barsand barสันดอนทราย
sand drainsand drainทรายระบายน้ำ
sand sluicesand sluiceช่องระบายทราย
sand trapsand trapบ่อดักทราย
sandstonesandstoneหินทราย
sandy loamsandy loamดินร่วนปนทราย
saturated soilsaturated soilดินอิ่มน้ำ
saturated unit weightsaturated unit weightน้ำหนักจำเพาะอิ่มตัว
saturated zonesaturated zoneเขตอิ่มน้ำ
scourscourการกัดเซาะ
scraperscraperสเครปเปอร์
seal barseal barแท่งผนึก
seasonal flowseasonal flowการไหลตามฤดูกาล
seasonal storageseasonal storageความจุตามฤดูกาล
secondary canalsecondary canalคลองซอย
sedimentsedimentตะกอน
sediment catchersediment catcherเครื่องดักตะกอน
sediment controlsediment controlการควบคุมตะกอน
sediment loadsediment loadตะกอน
sediment runoffsediment runoffตะกอนพัดพา
sedimentationsedimentationการตกตะกอน
seed beddingseed beddingแปลงตกกล้า
seepageseepageการซึม
seepage drainseepage drainทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน
seepage velocityseepage velocityความเร็วการซึม
seismic explorationseismic explorationการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน
seismographseismographเครื่องวัดความไหวสะเทือน
separate spillwayseparate spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นแยก
service spillwayservice spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นปกติ
service unitservice unitแฉกส่งน้ำ
setting timesetting timeระยะเวลาแข็งตัว
settlement allowancesettlement allowanceการทรุดตัวที่ยอมได้
settlement shrinkagesettlement shrinkageการหดจากการแข็งตัว
shaleshaleหินดินดาน
sharp-crested weirsharp-crested weirฝายสันคม
sheep-foot rollersheep-foot rollerลูกกลิ้งตีนแกะ
sheet erosionsheet erosionการกัดเซาะผิวหน้าลักษณะเป็นแผ่น
shooting flowshooting flowการไหลเหนือวิกฤต
shooting flowshooting flowการไหลพุ่ง
shop drawingshop drawingแบบหน้างาน
shotcreteshotcreteปูนพ่น
shrinkage Limitshrinkage Limitขีดจำกัดการหดตัว
Shut-off valveShut-off valveประตูตัดน้ำ, ลิ้นตัดน้ำ
side channel spillwayside channel spillwayทางระบายน้ำล้นด้านข้าง
side flowside flowน้ำสมทบ
side slopeside slopeลาดข้าง
sieve gaugesieve gaugeขนาดตะแกรง
sillsillธรณี
siltsiltดินตะกอนทราย
silt loamsilt loamดินร่วนปนตะกอนทราย
siltingsiltingการตกตะกอน
siltstonesiltstoneหินทรายแป้ง
silty claysilty clayดินเหนียวปนตะกอนทราย
silty clay loamsilty clay loamดินร่วนเหนียวปนตะกอนทราย
similitudesimilitudeความคล้ายคลึง
sinkhole; leach holesinkhole; leach holeหลุมยุบ
sinuous flowsinuous flowการไหลแบบปั่นป่วน
siphonsiphonกาลักน้ำ
siphonsiphonท่อเชื่อมกาลักน้ำ
siphonsiphonทางน้ำใต้ดินแบบกาลักน้ำ
siphon spillwaysiphon spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ
ski-jump bucketski-jump bucketแอ่งลู่สกี
slateslateหินชนวน
slide gateslide gateบานตรง
slope protectionslope protectionการป้องกันลาดตลิ่ง
slope stabilityslope stabilityเสถียรภาพของลาด
sluicesluiceอาคารระบายตะกอน
sluice gatesluice gateบานระบายตะกอน
sluicewaysluicewayทางระบายตะกอน
slump testslump testการทดสอบการยุบตัว
slurry wallslurry wallกำแพงสารละลายทึบน้ำ
slush groutingslush groutingการอัดฉีดฉาบผิว
sodium absorption ratiosodium absorption ratioอัตราส่วนดูดซับโซเดียม
soil moisture tensionsoil moisture tensionแรงดึงความชื้นในมวลดิน
soil structuresoil structureโครงสร้างของดิน
soil texturesoil textureลักษณะเนื้อดิน
soil texture trianglesoil texture triangleแผนภูมิสามเหลี่ยมดิน
soil trianglesoil triangleแผนภูมิสามเหลี่ยมดิน
special maintenancespecial maintenanceงานบำรุงรักษาพิเศษ
specific gravityspecific gravityความถ่วงจำเพาะ
specific weightspecific weightน้ำหนักจำเพาะ
specific yieldspecific yieldปริมาณการให้น้ำจำเพาะ
specificationspecificationรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
spillwayspillwayอาคารทางระบายน้ำล้น
spillway design floodspillway design floodปริมาณน้ำหลากออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น
spoil bankspoil bankคันดินทิ้ง
spray irrigationspray irrigationชลประทานฉีดฝอย
sprinkler irrigationsprinkler irrigationชลประทานฉีดฝอย
spur dikespur dikeรอ
staff gaugestaff gaugeแผ่นวัดระดับน้ำ
stage hydrographstage hydrographกราฟแสดงระดับน้ำ
standard compaction teststandard compaction testการทดสอบการบดอัดมาตรฐาน
static pressurestatic pressureความดันน้ำนิ่ง
steady flowsteady flowการไหลแบบคงที่
steady-non uniform flowsteady-non uniform flowการไหลคงที่แบบไม่สม่ำเสมอ
step weirstep weirฝายขั้นบันได
stepped spillwaystepped spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได
stilling basinstilling basinแอ่งน้ำนิ่ง
stilling poolstilling poolบ่อน้ำนิ่ง
stone meshstone meshกล่องลวดถักบรรจุหิน
stone pitchingstone pitchingหินเรียงยาแนว
stop plankstop plankแผงกั้นน้ำ
stoplogsstoplogsท่อนกั้นน้ำ
storage capacitystorage capacityความจุอ่างเก็บน้ำ
stream gaugingstream gaugingการวัดน้ำ
stream powerstream powerพลังกระแสน้ำ
strippingstrippingการเปิดหน้าดิน
structural geologystructural geologyธรณีวิทยาโครงสร้าง
sub-irrigationsub-irrigationชลประทานน้ำขาด
sub-irrigationsub-irrigationชลประทานใต้ผิวดิน
sub-lateralsub-lateralคลองแยกซอย
subcritical flowsubcritical flowการไหลใต้วิกฤติ
submerged flowsubmerged flowการไหลแบบจม
submerged intakesubmerged intakeอาคารรับน้ำแบบจมน้ำ
submerged orificesubmerged orificeออริฟิซแบบจมน้ำ
submerged unit weightsubmerged unit weightน้ำหนักจำเพาะในน้ำ
submerged weirsubmerged weirฝายจม
subsidiary weirsubsidiary weirฝายท้ายน้ำ
subsurface drainagesubsurface drainageการระบายน้ำใต้ผิวดิน
subsurface flowsubsurface flowการไหลใต้ดิน
subsurface irrigationsubsurface irrigationชลประทานใต้ผิวดิน
subsurface runoffsubsurface runoffน้ำท่าใต้ดิน
suction headsuction headระยะดูด
sudden drawdownsudden drawdownการลดระดับน้ำฉับพลัน
sumpsumpบ่อรวมน้ำ
supercritical flowsupercritical flowการไหลเหนือวิกฤต
surchargesurchargeความจุเผื่อน้ำหลาก
surface area of reservoirsurface area of reservoirพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
surface drainagesurface drainageการระบายน้ำผิวดิน
surface irrigationsurface irrigationชลประทานผิวดิน
surface runoffsurface runoffน้ำท่าผิวดิน
surge tanksurge tankถังลดแรงกระแทก
surplus watersurplus waterปริมาณน้ำเหลือใช้
suspended loadsuspended loadตะกอนแขวนลอย
swampswampหนองน้ำ
swing gateswing gateบานหมุน
synthetic unit hydrographsynthetic unit hydrographกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าสังเคราะห์