เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 77 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
radial flow pumpradial flow pumpเครื่องสูบน้ำแบบไหลวน
radial gateradial gateบานโค้ง
radial-gate spillwayradial-gate spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นแบบบานโค้ง
rain gaugerain gaugeเครื่องวัดฝน, ถังวัดฝน
rain recording gaugerain recording gaugeเครื่องวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
rain stormrain stormพายุฝน
rainfallrainfallปริมาณฝน
rainfall excessrainfall excessส่วนเกินน้ำฝน
rainfall intensityrainfall intensityความเข้มฝน
rainfall intensity-area curverainfall intensity-area curveโค้งความเข้มฝน-พื้นที่
rainfall intensity-duration curverainfall intensity-duration curveโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา
rainfall-runoff modelrainfall-runoff modelแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า
random drainage systemrandom drainage systemระบบระบายสุ่ม
random fillrandom fillส่วนวัสดุถมสุ่ม
rapid flowrapid flowการไหลเหนือวิกฤต
rapidly varied flowrapidly varied flowการไหลแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
rate of advancerate of advanceอัตราการหลาก
rate of flowrate of flowอัตราการไหล
rating curverating curveโค้งอัตราการไหล
reachreachช่วง
real time forecastingreal time forecastingการพยากรณ์ ณ เวลาจริง
recession curverecession curveกราฟน้ำแห้ง
recession phaserecession phaseช่วงน้ำแห้ง
recharge basinrecharge basinลุ่มเติมน้ำ
recharge wellrecharge wellบ่อเติมน้ำ
reciprocation pumpreciprocation pumpเครื่องสูบน้ำลูกสูบชัก
reconnaissance studyreconnaissance studyการศึกษาโครงการเบื้องต้น
rectangular weirrectangular weirฝายสี่เหลี่ยมผืนผ้า
recurrence intervalrecurrence intervalรอบการเกิดซ้ำ
regimenregimenสภาพอยู่ตัว
regular maintenanceregular maintenanceการบำรุงรักษาปกติ
regulating structureregulating structureอาคารควบคุม
regulatorregulatorอาคารบังคับน้ำ
rehabilitationrehabilitationการฟื้นสภาพ
relative humidityrelative humidityความชื้นสัมพัทธ์
relief drainrelief drainทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน
relief wellrelief wellบ่อลดแรงดัน
remote terminal unitremote terminal unitอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล
reservoirreservoirอ่างเก็บน้ำ
reservoir basinreservoir basinพื้นที่รับน้ำลงอ่างเก็บน้ำ
reservoir operation rule curvereservoir operation rule curveโค้งการจัดการอ่างเก็บน้ำ
reservoir routingreservoir routingการเคลื่อนตัวของน้ำหลากผ่านอ่างเก็บน้ำ
resistivity surveyresistivity surveyการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
retaining wallretaining wallกำแพงกันดิน
retarderretarderสารหน่วงการแข็งตัว
retarding basinretarding basinอ่างชะลอน้ำ
retention water levelretention water levelระดับน้ำกักเก็บ
return flowreturn flowน้ำกลับมาใช้
return periodreturn periodรอบการเกิดซ้ำ
rice lysimeterrice lysimeterถังวัดการใช้น้ำของข้าว
Richter scaleRichter scaleมาตราริกเตอร์
ridgeridgeสันเนิน
right main cannelright main cannelคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
right of wayright of wayเขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน
rigid modelrigid modelแบบจำลองแข็ง
riprapriprapหินทิ้ง
riser piperiser pipeท่อตั้ง
risk analysisrisk analysisการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
river basinriver basinลุ่มน้ำ
river regimeriver regimeระบบน้ำในลำน้ำ
rock saltrock saltเกลือหิน
rock toerock toeหินถมตีนเขื่อน
rockfill damrockfill damเขื่อนหินถม
rockfill weirrockfill weirฝายหินถม
Rolled-earthfill damRolled-earthfill damเขื่อนดินถมบดอัด
Rolled-fill damRolled-fill damเขื่อนดินถมบดอัด
roller type stilling basinroller type stilling basinอ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน
Romijn weirRomijn weirฝายโรไมน์
root zoneroot zoneเขตรากพืช
rotation systemrotation systemระบบส่งน้ำแบบหมุนเวียน
roughness coefficientroughness coefficientสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
round barround barเหล็กเส้นกลม
rubber damrubber damฝายยาง
rubber weirrubber weirฝายยาง
rule curverule curveกราฟจัดการน้ำ
runoffrunoffน้ำท่า
runoff coefficientrunoff coefficientสัมประสิทธิ์น้ำท่า