เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 50 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
pan coefficientpan coefficientสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหย
Parshall flumeParshall flumeรางพาร์แชล
partial cutoff trenchpartial cutoff trenchร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน
peak floodpeak floodยอดน้ำหลาก
peak inflowpeak inflowการไหลเข้าสูงสุด
pebblepebbleกรวดกลาง
penstockpenstockท่อนำน้ำเข้าเครื่องกังหันน้ำ
perched water tableperched water tableระดับน้ำใต้ดินชั้นบน
percolationpercolationการซึมผ่านดินอิ่มตัว
percolation type lysimeterpercolation type lysimeterถังวัดการใช้น้ำแบบระบายน้ำ
perennial streamperennial streamธารน้ำไหลตลอดปี
period of concentrationperiod of concentrationระยะเวลาน้ำไหลรวม
permanent wilting pointpermanent wilting pointจุดเหี่ยวเฉาถาวร
permeabilitypermeabilityความสามารถในการซึมผ่าน
pervious blanketpervious blanketผืนกรองน้ำทางราบ
phreatic waterphreatic waterน้ำบาดาลไม่มีแรงดัน
physical modelphysical modelแบบจำลองกายภาพ
pierpierตอม่อ
piezometerpiezometerพิโซมิเตอร์
pipe droppipe dropอาคารน้ำตกแบบท่อ
pipingpipingการเกิดโพรงท่อ
pitchingpitchingการถมหิน
plane tableplane tableโต๊ะสำรวจ
planimeterplanimeterเครื่องมือวัดพื้นที่
plankplankแผ่นกั้นน้ำ
plastic Limitplastic Limitขีดจำกัดพลาสติก
point gaugepoint gaugeเครื่องวัดระดับน้ำแบบเข็ม
point of concentrationpoint of concentrationจุดออกลุ่มน้ำ
polderpolderพื้นที่ปิดล้อม
pore pressurepore pressureความดันน้ำระหว่างเม็ดดิน
pore spacepore spaceช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
porosityporosityความพรุน
potential energypotential energyพลังงานศักย์
potential evapotranspirationpotential evapotranspirationศักย์การคายระเหย
Pre-feasibility studyPre-feasibility studyการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
precipitationprecipitationหยาดน้ำฟ้า
preliminary studypreliminary studyการศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำ
pressure cellpressure cellเครื่องมือวัดแรงดันดิน
pressure headpressure headเฮดความดัน
pressure relief valvepressure relief valveลิ้นลดความดัน, ประตูน้ำลดความดัน
pressure relief wellpressure relief wellบ่อลดแรงดัน
preventive maintenancepreventive maintenanceการบำรุงรักษาแบบป้องกัน
primary canalprimary canalคลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก
primingprimingการล่อน้ำ
probable maximum floodprobable maximum floodปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้
probable maximum precipitationprobable maximum precipitationปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้
project areaproject areaพื้นที่โครงการ
protective filterprotective filterชั้นกรองกลับทาง
public participationpublic participationการมีส่วนร่วมของประชาชน
pump irrigation areapump irrigation areaพื้นที่ชลประทานสูบน้ำ