เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 31 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
oblique aerial photographoblique aerial photographรูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง
observation wellobservation wellบ่อสังเกตการณ์
odographodographโอโดกราฟ
odometerodometerมาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์
off periodoff periodช่วงเวลาไม่ส่งน้ำ
offtake regulatorofftake regulatorอาคารบังคับน้ำปากคลอง
offtake structureofftake structureอาคารบังคับน้ำปากคลอง
ogee weirogee weirฝายโอกี้
open channelopen channelทางน้ำเปิด
operating platformoperating platformสะพานโครงยก
opisometeropisometerโอปีโซมิเตอร์
optimum consumptive useoptimum consumptive useปริมาณการใช้น้ำเหมาะสม
optimum moistureoptimum moistureความชื้นเหมาะสม
organic soilorganic soilดินอินทรีย์
orificeorificeออริฟิซ
orifice meterorifice meterเครื่องวัดอัตราการไหลแบบออริฟิซ
origin (of a grid)origin (of a grid)จุดเริ่มต้นกริด
orographic rainorographic rainฝนเกิดจากลมปะทะภูเขา
orographyorographyภูมิประเทศศึกษา
orthographic projectionorthographic projectionเส้นโครงแผนที่แบบออร์โทกราฟิก
orthomorphic projectionorthomorphic projectionเส้นโครงแผนที่คงรูป
osmosisosmosisออสโมซิส
osmotic pressureosmotic pressureแรงดูดซึม
outletoutletช่องทางออก
outlet transitionoutlet transitionส่วนเชื่อมทางออก
outlet worksoutlet worksอาคารส่งน้ำจากเขื่อน
outline mapoutline mapแผนที่เค้าโครง
overchuteoverchuteรางน้ำข้ามคลอง
overflow spillwayoverflow spillwayอาคารระบายน้ำล้นชนิดน้ำไหลข้าม
overhead irrigationoverhead irrigationชลประทานฉีดฝอย
overland runoffoverland runoffน้ำท่าผิวดิน