เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 49 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
main canalmain canalคลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก
maintenancemaintenanceการบำรุงรักษา
major lossesmajor lossesการสูญเสียหลัก
manholemanholeช่องขึ้นลง
Manning’s formulaManning’s formulaสูตรของแมนนิ่ง
manometermanometerมาโนมิเตอร์
map seriesmap seriesลำดับชุดแผนที่
masonrymasonryหินก่อ
masonry weirmasonry weirฝายหินก่อ
mass curvemass curveโค้งสะสม
master stationmaster stationสถานีแม่
mathematical modelmathematical modelแบบจำลองคณิตศาสตร์
mattressmattressแผงตะเข้
maximum floodmaximum floodน้ำหลากสูงสุด
maximum probable floodmaximum probable floodปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้
maximum probable precipitationmaximum probable precipitationปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้
maximum probable rainfallmaximum probable rainfallปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้
maximum water levelmaximum water levelระดับน้ำสูงสุด
mean annual rainfallmean annual rainfallปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย
mean annual runoffmean annual runoffน้ำท่ารายปีเฉลี่ย
mean sea levelmean sea levelระดับทะเลปานกลาง
mean velocitymean velocityความเร็วเฉลี่ย
meander beltmeander beltเขตทางน้ำโค้งตวัด
meander coremeander coreแกนทางน้ำโค้งตวัด
meander neckmeander neckส่วนคอดทางน้ำโค้งตวัด
measuring weirmeasuring weirฝายวัดน้ำ
meridianmeridianเส้นเมริเดียน
meteoric watermeteoric waterน้ำจากบรรยากาศ
meteorologymeteorologyอุตุนิยมวิทยา
micro irrigationmicro irrigationชลประทานจุลภาค
minimum reservoir levelminimum reservoir levelระดับน้ำต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ
minimum water levelminimum water levelระดับน้ำต่ำสุด
minor lossesminor lossesการสูญเสียรอง
mitering gatemitering gateบานประตูเรือสัญจร
mixed flow pumpmixed flow pumpเครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม
modelmodelแบบจำลอง
moisture contentmoisture contentปริมาณความชื้น
molemoleเขื่อนกันคลื่น
molemoleทางระบายน้ำแบบรูตุ่น
monoculturemonocultureการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
morning glory spillwaymorning glory spillwayทางระบายน้ำล้นปากแตร
mortarmortarปูนสอ
movable weirmovable weirฝายเคลื่อนที่ได้
movable-bed modelmovable-bed modelแบบจำลองพื้นอ่อน
moving averagemoving averageค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
mud crackmud crackระแหงโคลน
mudslidemudslideโคลนถล่ม
mudstonemudstoneหินโคลน
multi-purpose reservoirmulti-purpose reservoirอ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์