เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 48 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
labyrinth weirlabyrinth weirฝายหยัก
lag timelag timeระยะแห้ง
laminar flowlaminar flowการไหลแบบราบเรียบ
land classificationland classificationการจำแนกที่ดิน
land classificationland classificationการจำแนกประเภทที่ดิน
land consolidationland consolidationการจัดรูปที่ดิน
land information systemland information systemระบบสารสนเทศที่ดิน (แอลไอเอส)
land levelingland levelingการปรับระดับ
land reclamationland reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน
land reclamationland reclamationการแปรสภาพที่ดิน
land reformland reformการปฏิรูปที่ดิน
land rotationland rotationการหมุนเวียนที่ดิน
land useland useการใช้ที่ดิน
land use classificationland use classificationการจำแนกการใช้ที่ดิน
land use planningland use planningการวางแผนการใช้ที่ดิน
landformlandformธรณีสัณฐาน, ภูมิลักษณ์
landmarklandmarkเครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ
landscapelandscapeภูมิทัศน์, ภูมิภาพ
landschaftlandschaftภูมิทัศน์, ภูมิภาพ
landslidelandslideแผ่นดินถล่ม
landsliplandslipแผ่นดินถล่ม
laterallateralคลองซอย
lateral canallateral canalคลองซอย
lateral flow spillwaylateral flow spillwayทางระบายน้ำล้นด้านข้าง
lateritelateriteศิลาแลง, แม่รัง
latitudelatitudeเส้นรุ้ง
leachingleachingการชะล้าง
leaching requirementleaching requirementความต้องการน้ำชะล้าง
leakageleakageการรั่วไหล
left main canalleft main canalคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
length of damlength of damความยาวเขื่อน
length of runlength of runระยะทางน้ำไหล
leveeleveeคันกั้นน้ำ
leveeleveeสันดินริมน้ำ
level border irrigationlevel border irrigationชลประทานแบบปรับระดับดินและท่วมขัง
level of saturationlevel of saturationระดับอิ่มตัว
lift irrigation arealift irrigation areaพื้นที่ชลประทานสูบน้ำ
lined canallined canalคลองดาด
liningliningการดาด
liquid Limitliquid Limitขีดจำกัดเหลว
loamloamดินร่วน
loamy sandloamy sandดินปนทราย
loggingloggingการหยั่งธรณี
long throated flumelong throated flumeรางน้ำคอยาว
longitudelongitudeเส้นแวง
lower rule curvelower rule curveกราฟจัดการน้ำเส้นล่าง
lugeonlugeonลูยอง
lysimeterlysimeterถังวัดการใช้น้ำของพืช