เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 70 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
igneous rockigneous rockหินอัคนี
impact basinimpact basinแอ่งน้ำกระแทก
impact stilling basinimpact stilling basinแอ่งน้ำกระแทก
impervious blanketimpervious blanketผืนทึบน้ำ
impervious coreimpervious coreแกนทึบน้ำ
implementation planimplementation planแผนดำเนินการ
impounding damimpounding damเขื่อนกักเก็บน้ำ
impulse pumpimpulse pumpเครื่องสูบน้ำแรงกระแทก
impulse turbineimpulse turbineเครื่องกังหันแรงกระแทก
inactive storageinactive storageความจุไม่ใช้การ
inclined dropinclined dropอาคารน้ำตกเอียง
infiltrationinfiltrationการซึม
infiltration capacityinfiltration capacityปริมาณการซึมลงดิน
infiltration rateinfiltration rateอัตราซึมของน้ำผ่านผิวดิน
InfiltrometerInfiltrometerอินฟิลโตรมิเตอร์
inflatable weirinflatable weirฝายพอง
infrastructureinfrastructureโครงสร้างพื้นฐาน
ingrown meanderingrown meanderทางน้ำโค้งตวัดต่างลาด
initial rainfallinitial rainfallฝนแรก
inland basininland basinแอ่งภายในแผ่นดิน
inland seainland seaทะเลใน
inletinletทางน้ำเข้า
inlet structureinlet structureอาคารทางเข้า
inlet transitioninlet transitionส่วนเชื่อมทางเข้า
intakeintakeอาคารรับน้ำ
intake channelintake channelร่องชักน้ำ
intake opportunity timeintake opportunity timeระยะเวลาดูดซึมน้ำ
intake rateintake rateอัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน
intake towerintake towerทางน้ำเข้าชนิดหอคอย
integrated water resources managementintegrated water resources managementการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
intensity of rainfallintensity of rainfallความเข้มฝน
intensive agricultureintensive agricultureการเกษตรมุ่งเน้น
intensive farmingintensive farmingการทำไร่นาแบบมุ่งเน้น
intensive land consolidationintensive land consolidationการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสมบูรณ์แบบ
intercepted moistureintercepted moistureความชื้นเก็บกัก
intercepting drainintercepting drainทางระบายน้ำแบบสกัดกั้น
interflowinterflowน้ำซึมแผ่
interfluveinterfluveสันระหว่างแม่น้ำ
intermittent streamintermittent streamธารน้ำไหลเป็นพักๆ
intermontane basinintermontane basinแอ่งระหว่างภูเขา
internal frictioninternal frictionความฝืดภายใน
internal rate of returninternal rate of returnอัตราผลตอบแทน
interrupted streaminterrupted streamธารน้ำขาดตอน
inundated landinundated landพื้นที่น้ำท่วม
inundation canalinundation canalคลองรับน้ำนอง
inundation irrigation systeminundation irrigation systemระบบชลประทานรับน้ำนอง
invarinvarอินวาร์
inverted filterinverted filterชั้นกรองกลับทาง
inverted wellinverted wellบ่อเติมน้ำ
irrigationirrigationการชลประทาน
irrigation areairrigation areaพื้นที่ชลประทาน
irrigation canalirrigation canalคลองชลประทาน
irrigation demandirrigation demandความต้องการน้ำชลประทาน
irrigation development projectirrigation development projectโครงการพัฒนาด้านชลประทาน
irrigation efficiencyirrigation efficiencyประสิทธิภาพชลประทาน
irrigation frequencyirrigation frequencyความถี่ชลประทาน
irrigation intervalirrigation intervalรอบเวรชลประทาน
irrigation periodirrigation periodช่วงเวลาชลประทาน
irrigation projectirrigation projectโครงการชลประทาน
irrigation requirementirrigation requirementความต้องการน้ำชลประทาน
irrigation return flowirrigation return flowน้ำชลประทานเหลือใช้
irrigation rotationirrigation rotationชลประทานหมุนเวียน
irrigation structureirrigation structureอาคารชลประทาน
isallobarisallobarเส้นเปลี่ยนความกดเท่า; เส้นไอซัลโลบาร์
isallothermisallothermเส้นเปลี่ยนอุณหภูมิเท่า; เส้นซัลโลเทิร์ม
isobarisobarเส้นความกดเท่า
isobathisobathเส้นความลึกเท่า
isohyetisohyetเส้นน้ำฝนเท่า
isohyetal lineisohyetal lineเส้นน้ำฝนเท่า
isotating valveisotating valveประตูตัดน้ำ, ลิ้นตัดน้ำ