เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 59 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
halophytehalophyteพืชทนดินเค็ม
hand levehand leveกล้องระดับมือถือ
hand railhand railราวกันตก
hand-placed ripraphand-placed riprapหินเรียง
hard waterhard waterน้ำกระด้าง
hardpanhardpanชั้นดานแข็ง
headheadเฮด
head losshead lossการเสียเฮด
head regulatorhead regulatorอาคารบังคับน้ำปากคลอง
headwaterheadwaterต้นน้ำ
headworksheadworksหัวงาน
herringbone drainage systemherringbone drainage systemระบบระบายน้ำแบบก้างปลา
high flowhigh flowน้ำขึ้นเต็มที่
high pressure gatehigh pressure gateบานบังคับน้ำรับแรงดันสูง
high waterhigh waterน้ำขึ้นเต็มที่
high watermarkhigh watermarkคราบน้ำสูงสุด
hinged gatehinged gateบานหมุน
histographhistographเส้นชั้นเวลา
hollow jet valvehollow jet valveประตูน้ำวงแหวน
homogeneous flowhomogeneous flowการไหลแบบเนื้อเดียว
horizontal drainage blankethorizontal drainage blanketผืนกรองน้ำทางราบ
hydraulic conductivityhydraulic conductivityการนำชลศาสตร์
hydraulic depthhydraulic depthความลึกชลศาสตร์
hydraulic fill damhydraulic fill damเขื่อนสูบถม
hydraulic forcehydraulic forceแรงชลศาสตร์
hydraulic frictionhydraulic frictionความเสียดทานชลศาสตร์
hydraulic geometryhydraulic geometryเรขาคณิตชลศาสตร์
hydraulic grade linehydraulic grade lineเส้นลาดชลศาสตร์
hydraulic gradienthydraulic gradientลาดชลศาสตร์
hydraulic jumphydraulic jumpน้ำโจน
hydraulic jump basinhydraulic jump basinแอ่งน้ำโจน
hydraulic jump dissipatorhydraulic jump dissipatorแอ่งน้ำโจน
hydraulic modelhydraulic modelแบบจำลองชลศาสตร์
hydraulic radiushydraulic radiusรัศมีชลศาสตร์
hydraulic ramhydraulic ramตะบันน้ำ
hydraulic sluicinghydraulic sluicingการไล่ตะกอนด้วยน้ำ
hydraulic turbinehydraulic turbineเครื่องกังหันน้ำ
hydraulic weighing lysimeterhydraulic weighing lysimeterถังวัดการใช้น้ำแบบไฮดรอลิค
hydraulicshydraulicsชลศาสตร์
hydro-electric powerhydro-electric powerไฟฟ้าพลังน้ำ
hydrodynamicshydrodynamicsอุทกพลศาสตร์
hydrogen-ion concentrationhydrogen-ion concentrationอัตราความเป็นกรด
hydrogeologyhydrogeologyอุทกธรณีวิทยา
hydrogeomorphologyhydrogeomorphologyอุทกธรณีสัณฐานวิทยา
hydrographhydrographกราฟอุทก
hydrographic basinhydrographic basinบริเวณลุ่มน้ำ
hydrographic datamhydrographic datamเส้นเกณฑ์ทางอุทกศาสตร์
hydrological cyclehydrological cycleวัฏจักรทางอุทกวิทยา
hydrological modelhydrological modelแบบจำลองอุทกวิทยา
hydrological systemhydrological systemระบบอุทกวิทยา
hydrological yearbookhydrological yearbookรายงานอุทกวิทยาประจำปี
hydrological-balance budgethydrological-balance budgetดุลยภาพน้ำ
hydrologyhydrologyอุทกวิทยา
hydrometeorologyhydrometeorologyอุตุนิยมวิทยาอุทก
hydrometerhydrometerไฮโดรมิเตอร์
hydrophonehydrophoneไฮโดรโฟน
hyetographhyetographกราฟฝนสะสม
hygroscopic moisturehygroscopic moistureน้ำเคลือบเม็ดดิน
hygroscopic waterhygroscopic waterน้ำเคลือบเม็ดดิน