เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 122 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
factor of safetyfactor of safetyส่วนปลอดภัย
farm delivery efficiencyfarm delivery efficiencyประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา
farm delivery requirementfarm delivery requirementความต้องการน้ำที่แปลงนา
farm delivery requirementfarm delivery requirementความต้องการน้ำที่แปลงนา
farm dikefarm dikeคันนา
farm inletfarm inletอาคารรับน้ำเข้าแปลงนา
farm intakefarm intakeท่อส่งน้ำเข้านา
farm irrigation efficiencyfarm irrigation efficiencyประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา
farm roadfarm roadทางลำเลียงในแปลงนา
farm turnoutfarm turnoutท่อส่งน้ำเข้านา
farm water managementfarm water managementการจัดการน้ำชลประทานในแปลงนา
fascinefascineลูกตะเข้
fathomfathomฟาทอม
faultfaultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม
fault gougefault gougeผงรอยเลื่อน
fault scarpfault scarpผารอยเลื่อน
fault setfault setชุดรอยเลื่อน
fault systemfault systemระบบรอยเลื่อน
fault zonefault zoneเขตรอยเลื่อน
feasibility studyfeasibility studyการศึกษาความเหมาะสม
feeder canalfeeder canalคลองชักน้ำ
feeder ditchfeeder ditchคูชักน้ำ
fetchfetchระยะทางตั้งฉากไกลสุด
field capacityfield capacityความชื้นชลประทาน
field ditchfield ditchคูไส้ไก่
field drainage systemfield drainage systemระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก
field wetnessfield wetnessสภาพน้ำในแปลงเพาะปลูก
fillerfillerวัสดุอุด
filletfilletพอกมุม
filterfilterวัสดุกรอง
fineness modulusfineness modulusโมดูลัสความละเอียด
fish ladderfish ladderบันไดปลา
fish screenfish screenตะแกรงปลา
fishwayfishwayทางปลาผ่าน
fixed crest weirfixed crest weirฝายสันแข็ง
fixed hinged gatesfixed hinged gatesบานชนิดจุดหมุนคงที่
fixed roller gatefixed roller gateบานชนิดล้อเลื่อน
fixed wheel gatefixed wheel gateบานชนิดล้อเลื่อน
fixed-bed modelfixed-bed modelแบบจำลองพื้นแข็ง
flap gateflap gateบานชนิดกระดก
flap valveflap valveลิ้นชนิดกระดก
flash board weirflash board weirฝายบานกระดก
flash floodflash floodน้ำท่วมฉับพลัน
flashboardflashboardแผงกั้นน้ำ
float gaugefloat gaugeเครื่องวัดระดับน้ำแบบลูกลอย
float measurementfloat measurementการวัดกระแสน้ำแบบทุ่นลอย
floodfloodน้ำท่วม
floodfloodอุทกภัย
flood bedflood bedพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
flood by-passflood by-passช่องลัดลดน้ำท่วม
flood channelflood channelร่องน้ำหลาก
flood controlflood controlการควบคุมน้ำท่วม
flood control storageflood control storageความจุควบคุมน้ำท่วม
flood crestflood crestยอดน้ำนอง
flood disasterflood disasterอุทกภัยร้ายแรง
flood durationflood durationช่วงเวลาน้ำท่วม
flood early warning systemflood early warning systemระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า
flood forecastingflood forecastingการพยากรณ์น้ำท่วม
flood frequencyflood frequencyความถี่น้ำท่วม
flood frequency analysisflood frequency analysisการวิเคราะห์ความถี่น้ำท่วม
flood frequency curveflood frequency curveโค้งความถี่น้ำท่วม
flood frequency regionflood frequency regionพื้นที่ความถี่น้ำท่วม
flood fringeflood fringeชายเขตน้ำท่วม
flood hazardflood hazardภัยพิบัติน้ำท่วม
flood hazard zoneflood hazard zoneเขตภัยพิบัติน้ำท่วม
flood hydrographflood hydrographกราฟน้ำหลาก
flood indexflood indexดัชนีน้ำท่วม
flood irrigationflood irrigationชลประทานน้ำนอง
flood leveeflood leveeพนัง, คัน, คันกั้นน้ำ
flood levelflood levelระดับน้ำท่วม
flood magnitudeflood magnitudeขนาดน้ำท่วม
flood managementflood managementการจัดการน้ำท่วม
flood markflood markคราบน้ำสูงสุด
flood parameterflood parameterองค์ประกอบน้ำท่วม
flood peakflood peakยอดน้ำนอง
flood plainflood plainทาม
flood planeflood planeที่ราบน้ำท่วมถึง
flood probabilityflood probabilityความน่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วม
flood protectionflood protectionการป้องกันน้ำท่วม
flood protectionflood protectionการป้องกันภัยน้ำท่วม
flood routingflood routingการเคลื่อนตัวของน้ำท่วม
flood runoffflood runoffปริมาณน้ำท่วม
flood seriesflood seriesอนุกรมน้ำท่วม
flood sizeflood sizeขนาดน้ำท่วม
flood stageflood stageระดับน้ำท่วม
flood storageflood storageความจุเผื่อน้ำท่วม
flood storage basinflood storage basinพื้นที่กักเก็บน้ำท่วม
flood summitflood summitยอดน้ำนอง
flood surchargeflood surchargeความจุเผื่อน้ำหลาก
flood wallflood wallกำแพงป้องกันน้ำท่วม
flood warningflood warningการเตือนภัยน้ำท่วม
flood waveflood waveคลื่นน้ำท่วม
flood zonesflood zonesเขตน้ำท่วม
flood-plain fringeflood-plain fringeชายเขตน้ำท่วม
flooded areaflooded areaพื้นที่น้ำท่วม
floodingfloodingการเกิดน้ำท่วม, น้ำท่วมบ่า
floodplain mappingfloodplain mappingการทำแผนที่น้ำท่วม
floodwayfloodwayทางระบายน้ำท่วม
floodway fringefloodway fringeชายเขตน้ำท่วม
floor blockfloor blockฟันตะเข้
flow lineflow lineเส้นการไหล
flow netflow netตาข่ายการไหล
flow patternflow patternตาข่ายการไหล
flowing wellflowing wellบ่อน้ำพุ
flumeflumeสะพานน้ำ; รางริง
fly offfly offการระเหยทั้งหมด
form lineform lineเส้นแสดงสัณฐาน
foundation galleryfoundation galleryทางเดินภายในฐานราก
free fall weirfree fall weirฝายแบบการไหลอิสระ
free flowfree flowการไหลแบบอิสระ
free jet stilling basin; free jet basinfree jet stilling basin; free jet basinแอ่งน้ำนิ่งแบบน้ำพุ่งอิสระ
free overfall weirfree overfall weirฝายแบบการไหลอิสระ
free waterfree waterน้ำอิสระ
free weirfree weirฝายแบบการไหลอิสระ
freeboardfreeboardระยะพ้นน้ำ
friction pilefriction pileเสาเข็มเสียดทาน
friction slopefriction slopeลาดความฝืด
Froude numberFroude numberฟรูดนัมเบอร์
full cutoff trenchfull cutoff trenchร่องแกนทึบน้ำแบบเต็ม
full drain levelfull drain levelระดับระบายน้ำสูงสุด
full supply levelfull supply levelระดับน้ำสูงสุด
furrow irrigationfurrow irrigationชลประทานร่องคู