เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 110 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
daily flood peakdaily flood peakปริมาณน้ำหลากรายวันสูงสุด
damdamเขื่อน, ทำนบ
dam axis,dam axis, แกนเขื่อน
dam break analysisdam break analysisการวิเคราะห์เขื่อนวิบัติ
dam instrumentdam instrumentเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
datumdatumมูลฐาน
datum leveldatum levelระดับมูลฐาน
dead storagedead storageความจุไม่ใช้การ
deep percolationdeep percolationการซึมลึก
deep welldeep wellบ่อน้ำลึก
deep well pumpdeep well pumpเครื่องสูบน้ำบ่อน้ำลึก
deficiencydeficiencyความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้
deformed bardeformed barเหล็กข้ออ้อย
degreedegreeองศา
deltadeltaดินดอนสามเหลี่ยม
demonstration farmdemonstration farmไร่นาสาธิต
depressiondepressionพายุดีเปรสชั่น
depressiondepressionแอ่ง, ที่ลุ่มต่ำ
depression contourdepression contourเส้นชั้นระดับลุ่มต่ำ
depression storagedepression storageแอ่งพักน้ำ
depth of runoffdepth of runoffความลึกของน้ำท่า
depth scale ratiodepth scale ratioอัตราส่วนของความลึก
Depth-area curveDepth-area curveโค้งความลึก-พื้นที่
Depth-duration curveDepth-duration curveโค้งความลึก-ช่วงเวลา
design flooddesign floodปริมาณน้ำหลากออกแบบ
design flood hydrographdesign flood hydrographกราฟน้ำหลากออกแบบ
design flood leveldesign flood levelระดับน้ำหลากออกแบบ
design stormdesign stormพายุฝนออกแบบ
desk studydesk studyการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำเบื้องต้น
detail designdetail designการออกแบบขั้นรายละเอียด
detail drawingdetail drawingแบบรายละเอียด
detention damdetention damเขื่อนชะลอน้ำ
detention storagedetention storageความจุรองรับน้ำหลาก
deterministic modeldeterministic modelแบบจำลองชี้เฉพาะ
dew pointdew pointจุดน้ำค้าง
dewateringdewateringการลดระดับน้ำ
diagonal weirdiagonal weirฝายทแยง
diaphragm walldiaphragm wallกำแพงทึบน้ำ
differential headdifferential headระดับน้ำแตกต่าง
diffluencediffluenceการแยกสาขา
diffusion welldiffusion wellบ่อเติมน้ำ
dike; dykedike; dykeพนัง
dipdipมุมเท
dip faultdip faultรอยเลื่อนแนวมุมเท
direct runoffdirect runoffน้ำท่าจริง
disappearing streamdisappearing streamธารน้ำมุด
dischargedischargeอัตราการไหล
discharge carrierdischarge carrierทางลำเลียงน้ำทิ้ง
discharge hydrographdischarge hydrographกราฟน้ำท่า
discharge of streamdischarge of streamอัตราการไหลของลำน้ำ
discharge scale ratiodischarge scale ratioอัตราส่วนของอัตราการไหล
discharge velocitydischarge velocityความเร็วการไหล
dispersive soildispersive soilดินกระจายตัว
distorted modeldistorted modelแบบจำลองต่างสัดส่วน
distribution systemdistribution systemระบบกระจายน้ำ
distributordistributorอาคารกระจายน้ำ
ditchditchคูน้ำ
ditch inletditch inletอาคารปากคูซอยขนาดเล็ก
ditch tail structuresditch tail structuresอาคารปลายคูส่งน้ำ
ditch turnoutditch turnoutอาคารปากคูซอย
ditch-drain crossing structureditch-drain crossing structureอาคารท่อลอดคูส่งน้ำ
ditcherditcherเครื่องขุดคูน้ำ
divagationdivagationทางน้ำเบนเบี่ยง
diversified croppingdiversified croppingการกระจายการผลิตพืช
diversiondiversionการผันน้ำ
diversion channeldiversion channelทางผันน้ำ
diversion damdiversion damเขื่อนทดน้ำหรือเขื่อนผันน้ำ
diversion tunneldiversion tunnelอุโมงค์ผันน้ำ
dividedivideสันปันน้ำ
division boxdivision boxอาคารแบ่งน้ำ
domedomeโดม
dot mapdot mapแผนที่จุด
double mass curvedouble mass curveโค้งทับทวี
downstream controldownstream controlการควบคุมโดยท้ายน้ำ
downstream filldownstream fillเปลือกท้ายน้ำ
downstream shelldownstream shellเปลือกท้ายน้ำ
downstream toedownstream toeเชิงลาดท้ายน้ำ
dozerdozerรถดันดิน, รถตักดิน
draglinedraglineรถขุดบุ้งกี๋โยน
drain ditchdrain ditchคูระบายน้ำ
drainagedrainageการระบายน้ำ
drainage areadrainage areaบริเวณลุ่มน้ำ
drainage basindrainage basinบริเวณลุ่มน้ำ
drainage channeldrainage channelทางระบายน้ำ
drainage coefficientdrainage coefficientสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ
drainage densitydrainage densityความหนาแน่นการระบายน้ำ
drainage filterdrainage filterผืนกรองน้ำทางราบ
drainage modulusdrainage modulusสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ
drainage patterndrainage patternรูปแบบทางระบายน้ำ
drainage systemdrainage systemระบบระบายน้ำ
drainage welldrainage wellบ่อระบายน้ำ
drawdowndrawdownการลดระดับน้ำ
drillingdrillingการเจาะ
drilling muddrilling mudโคลนเจาะ
drip irrigationdrip irrigationชลประทานน้ำหยด
drizzledrizzleฝนละออง
dropdropอาคารน้ำตก
droughtdroughtช่วงฝนแล้ง
drowned weirdrowned weirฝายจม
dry densitydry densityความหนาแน่นแห้ง
dry packdry packการซ่อมแบบแห้ง
dry pitchingdry pitchingการยาแนว
dry unit weightdry unit weightหน่วยน้ำหนักแห้ง
duckbill weirduckbill weirฝายปากเป็ด
dumped riprapdumped riprapหินทิ้ง
dumpy levedumpy leveกล้องระดับดัมปี
duration curveduration curveโค้งช่วงเวลา
duty of waterduty of waterชลภาระ
dykedykeพนัง, คัน, คันกั้นน้ำ
dynamic similitudedynamic similitudeความคล้ายคลึงทางพลศาสตร์