เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 117 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
cadastral mapcadastral mapแผนที่โฉนด
cadastral surveycadastral surveyการรังวัด
calibrationcalibrationการสอบเทียบ
canalcanalคลอง
capacity curvecapacity curveโค้งความจุ
capillary fringecapillary fringeเขตอิ่มตัวเหนือระดับน้ำใต้ดิน
capillary watercapillary waterน้ำตึงผิว
capillary zonecapillary zoneเขตน้ำตึงผิว
cascade spillwaycascade spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได
cascade weircascade weirฝายขั้นบันได
casingcasingท่อกรุ
catastrophic floodcatastrophic floodมหันตอุทกภัย
catchmentcatchmentบริเวณลุ่มน้ำ
catchment areacatchment areaบริเวณลุ่มน้ำ
catchment managementcatchment managementการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
cathodic protectioncathodic protectionการป้องกันการกัดกร่อน
cattle rampcattle rampทางสัตว์ข้าม
cavecaveถ้ำ
cement pastecement pasteปูนซีเมนต์เหลว
central meridiancentral meridianเส้นเมริเดียนกลาง
centrifugal pumpcentrifugal pumpเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
chakchakแฉกส่งน้ำ
chamferchamferลบมุม
channelchannelร่องน้ำ
channel capacitychannel capacityความจุร่องน้ำ
channel encroachmentchannel encroachmentการบุกรุกทางน้ำ
channel improvementchannel improvementการปรับปรุงทางน้ำ
channel storagechannel storageปริมาณน้ำเก็บกักในลำน้ำ
checkcheckอาคารทดน้ำ
check damcheck damฝายชะลอน้ำ
check dropcheck dropอาคารน้ำตกทดน้ำ
check gatecheck gateบานทดน้ำ
chimney drainchimney drainทางระบายน้ำซึมแนวตั้ง
chutechuteรางเท
chute blockschute blocksแท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท
chute spillwaychute spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นแบบรางเท
cipolletti weircipolletti weirฝายวัดน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
city mapcity mapแผนที่เมือง
class A panclass A panถาดวัดการระเหย
clay blanketclay blanketผืนปูดินเหนียว
Clay loamClay loamดินร่วนเหนียว
clear overflow weirclear overflow weirฝายแบบการไหลอิสระ
closure damclosure damทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม
coastal erosioncoastal erosionการกัดเซาะชายฝั่ง
coastal plaincoastal plainที่ราบชายฝั่ง
coastal wetlandscoastal wetlandsพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง
coastlinecoastlineแนวชายฝั่ง
coefficient of permeabilitycoefficient of permeabilityสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
coffer damcoffer damทำนบชั่วคราว
cohesive forcecohesive forceแรงเชื่อมแน่น
collector draincollector drainทางระบายน้ำรวม
composite unit hydrographcomposite unit hydrographกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่ารวม
comprehensive studycomprehensive studyการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำ
compressive strengthcompressive strengthกำลังอัด
compressive strengthcompressive strengthกำลังอัดแกนเดี่ยว
concrete curingconcrete curingการบ่มคอนกรีต
concrete damconcrete damเขื่อนคอนกรีต
concrete liningconcrete liningการดาดคอนกรีต
confined aquiferconfined aquiferชั้นน้ำมีแรงดัน
constant head orifice turnoutconstant head orifice turnoutอาคารจ่ายน้ำแบบความต่างระดับน้ำคงที่
construction drawingconstruction drawingแบบก่อสร้าง
construction jointconstruction jointรอยต่อก่อสร้าง
consumptive useconsumptive useปริมาณการใช้น้ำของพืช
continental seacontinental seaทะเลภายใน
continuous flow irrigationcontinuous flow irrigationการส่งน้ำแบบตลอดเวลา
contour intervalcontour intervalช่วงต่างเส้นชั้นความสูง
contour mapcontour mapแผนที่เส้นชั้นความสูง
contract drawingcontract drawingแบบประกอบสัญญา
contraction jointcontraction jointรอยต่อเผื่อการหดตัว
control sectioncontrol sectionรูปตัดควบคุม
controlled spillwaycontrolled spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นแบบมีบาน
convectional rainconvectional rainฝนที่เกิดจากการพาความร้อน
convexityconvexityความโค้งชัน
conveyance efficiencyconveyance efficiencyประสิทธิภาพการส่งน้ำ
conveyance lossesconveyance lossesการสูญเสียจากการส่งน้ำ
conveyance structureconveyance structureอาคารลำเลียงน้ำ
coordinate systems on mapscoordinate systems on mapsระบบพิกัดในแผนที่
coordinatescoordinatesพิกัด
core zonecore zoneแกนเขื่อน
corrective maintenancecorrective maintenanceการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
corrugation irrigationcorrugation irrigationชลประทานลูกฟูก
course of rivercourse of riverลำน้ำ
creep lengthcreep lengthระยะไหลซึม
creep linecreep lineแนวไหลซึม
crestcrestสัน, ยอด
crest lengthcrest lengthความยาวสัน
critical densitycritical densityความลึกวิกฤติ
critical depthcritical depthความแน่นวิกฤติ
critical distancecritical distanceระยะวิกฤติ
critical flowcritical flowการไหลแบบวิกฤติ
critical moisture levelcritical moisture levelระดับความชื้นวิกฤติ
critical temperaturecritical temperatureอุณหภูมิวิกฤติ
critical velocitycritical velocityความเร็ววิกฤติ
crop coefficient, Kccrop coefficient, Kcสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช
crop diversificationcrop diversificationการกระจายการผลิตพืช
crop rotationcrop rotationการปลูกพืชหมุนเวียน
crop water requirementcrop water requirementความต้องการใช้น้ำของพืช
cropped landcropped landที่ดินปลูกพืช
cropping calendarcropping calendarปฏิทินการปลูกพืช
cropping intensitycropping intensityความหนาแน่นของการปลูกพืช
cropping patterncropping patternแผนการปลูกพืช
cross drainagecross drainageอาคารระบายน้ำข้าม
cross sectioncross sectionรูปตัดตามขวาง
crust of the earthcrust of the earthเปลือกโลก
crustal movementcrustal movementการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
culvertculvertท่อลอด
cumulative runoffcumulative runoffปริมาณน้ำท่าทับทวี
current metercurrent meterเครื่องวัดกระแสน้ำ
cuseccusecคิวเซก
cut and fillcut and fillดินตัดดินถม
cut-throat flumecut-throat flumeรางน้ำไร้คอ
cutoffcutoffคลองลัด, ลำน้ำลัด
cutoffcutoffช่องลัด
cutoff trenchcutoff trenchร่องแกนทึบน้ำ
cutoff wallcutoff wallกำแพงล่าง
cyclonecycloneพายุหมุน, ไซโคลน
cyclonic raincyclonic rainฝนเกิดจากพายุหมุน