เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 65 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
backfillbackfillถมกลับ
backhoebackhoeรถแบ๊คโฮ
backwaterbackwaterน้ำเท้อ
backwater curvebackwater curveโค้งน้ำเท้อ
backwater effectbackwater effectผลกระทบจากน้ำเท้อ
bafflebaffleแผงปะทะน้ำ
baffle pierbaffle pierฟันตะเข้
ball valveball valveบอลล์วาล์ว
bankbankตลิ่ง
bank overspillbank overspillน้ำล้นข้ามตลิ่ง
bank protectionbank protectionการป้องกันตลิ่ง
bank sluicebank sluiceช่องระบายน้ำ
bankfull stagebankfull stageสภาพน้ำเต็มตลิ่ง
barbarบาร์
barometerbarometerเครื่องวัดความกดอากาศ
barragebarrageเขื่อนทดน้ำ
base flowbase flowน้ำฐาน
base level of erosionbase level of erosionระดับฐานการกัดเซาะ
base linebase lineเส้นฐาน
basic intake ratebasic intake rateอัตราการดูดซึมพื้นฐาน
basinbasinพื้นที่รับน้ำ
basin irrigationbasin irrigationชลประทานแบบปรับระดับดินและท่วมขัง
basin rechargebasin rechargeน้ำฝนที่ถูกดูดซับไว้ในลุ่มน้ำ
bathymetric contourbathymetric contourเส้นชั้นความลึกของน้ำ
bearingbearingมุมแบริง
bed levelbed levelระดับท้องคลอง
bed loadbed loadตะกอนท้องน้ำ
bed load feederbed load feederเครื่องป้อนตะกอนท้องน้ำ
bed material samplerbed material samplerเครื่องเก็บตะกอนท้องน้ำ
bed slopebed slopeลาดท้องคลอง
bed widthbed widthความกว้างท้องคลอง
beddingbeddingชั้นรองพื้น
bench flumebench flumeรางริน
benchmarkbenchmarkหมุดหลักฐาน
bend structurebend structureอาคารจุดหักโค้ง
bending strengthbending strengthความต้านแรงดัด
bentonite groutingbentonite groutingการอัดฉีดด้วยเบนทอไนต์
bermbermชานพัก
bitbitหัวเจาะ
black box simulation modelblack box simulation modelแบบจำลองกล่องดำ
blanket drainblanket drainผืนกรองระบายน้ำ
blowoffblowoffอาคารระบายตะกอน
blowoff valveblowoff valveประตูระบายตะกอน
border irrigationborder irrigationชลประทานแบบท่วมขัง
boreholeboreholeหลุมเจาะ
boringboringการเจาะ
boring logboring logตารางบันทึกข้อมูลการเจาะ
borrow areaborrow areaบ่อยืมดิน
bottle silt samplerbottle silt samplerขวดเก็บตะกอนแขวนลอย
boundary lineboundary lineเส้นขอบเขต
bracingbracingแกงแนง, ค้ำยัน
brackish waterbrackish waterน้ำกร่อย
branch canalbranch canalคลองแยก
breaching dikebreaching dikeคันดินที่ยอมให้พัง
broad-crested weirbroad-crested weirฝายสันกว้าง
broken-back transitionbroken-back transitionส่วนเชื่อมต่อแบบเปลี่ยนรูปตัด
bubble gauge transducerbubble gauge transducerอุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ
bulkhead gatebulkhead gateบานกั้นน้ำชั่วคราว
bulldozerbulldozerรถดันดิน
bundbundคันดิน
buoyant unit weightbuoyant unit weightน้ำหนักจำเพาะ
butterfly valvebutterfly valveประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ
buttress dambuttress damเขื่อนค้ำยัน
bypass channelbypass channelทางเบี่ยงน้ำ
bypass floodwaybypass floodwayทางเบี่ยงน้ำหลาก