เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 86 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
absolute humidityabsolute humidityความชื้นสัมบูรณ์
absorptionabsorptionการดูดซึม
abutmentabutmentตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน)
accumulated rainfallaccumulated rainfallปริมาณฝนสะสม
accuracyaccuracyความถูกต้อง
acid soilacid soilดินกรดหรือดินเปรี้ยว
acoustic bedload measureacoustic bedload measureวิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง
acoustic doppler velocimeteracoustic doppler velocimeterเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบคลื่นเสียง
active storageactive storageความจุใช้การ
actual evapotranspirationactual evapotranspirationปริมาณการคายระเหยจริง
adhesive forceadhesive forceแรงดึงดูดของโมเลกุลต่างชนิดกัน
admixturesadmixturesสารผสมเพิ่ม
adsorptionadsorptionการดูดซับ
advance curveadvance curveกราฟน้ำคืบหน้า
advance phaseadvance phaseช่วงน้ำคืบหน้า
aerationaerationการเติมอากาศ
aeration zoneaeration zoneเขตอิ่มอากาศ
aerial photographaerial photographภาพถ่ายทางอากาศ
affluxaffluxระดับน้ำท้น
aggregateaggregateมวลรวม
agricultural developmentagricultural developmentการพัฒนาเกษตรกรรม
agricultural drainageagricultural drainageการระบายน้ำเพื่อการเกษตร
agricultural performance indicatoragricultural performance indicatorดัชนีแสดงผลทางการเกษตร
agricultureagricultureเกษตรกรรม
agronomyagronomyพืชศาสตร์
air chamberair chamberห้องอากาศ
air-blown mortarair-blown mortarปูนพ่น
air-bubble methodair-bubble methodวิธีการวัดระดับน้ำโดยใช้ฟองอากาศ
Air-lift pumpAir-lift pumpเครื่องสูบน้ำแบบลมดัน
alidadealidadeบรรทัดเล็ง
alignmentalignmentการวางแนว
alinementalinementการปรับแนว
alkaline soilalkaline soilดินด่าง
alkaline wateralkaline waterน้ำด่าง
allowable depletionallowable depletionความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้
allowable soil moisture depletionallowable soil moisture depletionความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้
alluvial plainalluvial plainที่ราบตะกอนน้ำพา
alluvial soilalluvial soilดินตะกอนน้ำพา
alluvial terracealluvial terraceตะพักลุ่มน้ำ
alternate furrow irrigationalternate furrow irrigationชลประทานแบบร่องสลับร่อง
anabranchanabranchลำน้ำแขนง
anamolistic cycleanamolistic cycleวัฏจักรน้ำขึ้นลง
anemogramanemogramกราฟวัดลม
anemographanemographเครื่องวัดลมแบบกราฟ
anemometeranemometerเครื่องวัดกระแสลม
aneroid barometeraneroid barometerเครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ
angle of reposeangle of reposeมุมทรงตัว
angular distanceangular distanceระยะเชิงมุม
angular velocityangular velocityความเร็วเชิงมุม
annual floodannual floodปริมาณน้ำหลากรายปี
annual flowannual flowการไหลของน้ำรายปี
annual runoffannual runoffปริมาณน้ำท่ารายปี
annular drainage patternannular drainage patternแบบรูปทางน้ำวงแหวน
antecedent precipitation indexantecedent precipitation indexดัชนีความชุ่มชื้นของดิน
antecedent rainfallantecedent rainfallปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว
anti-cycloneanti-cycloneแอนตี้ไซโคลน
apparent specific gravityapparent specific gravityความถ่วงจำเพาะปรากฏ
application efficiencyapplication efficiencyประสิทธิภาพการให้น้ำ
approach channelapproach channelร่องชักน้ำ
appurtenant structuresappurtenant structuresอาคารประกอบ
apronapronพื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ
aquatic weedaquatic weedวัชพืชน้ำ
aqueductaqueductอาคารลำเลียงน้ำ
aquicludeaquicludeชั้นหินซับน้ำ
aquiferaquiferชั้นหินอุ้มน้ำ
aquifugeaquifugeชั้นหินกั้นน้ำ
arable landarable landที่ดินที่สามารถทำการเพาะปลูกได้
arable landarable landพื้นดินเพาะปลูกได้
arch damarch damเขื่อนโค้ง
Area-capacity curveArea-capacity curveโค้งพื้นที่ความจุ
artesian basinartesian basinแอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน
artesian wellartesian wellบ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน
as-built drawingas-built drawingTORแบบก่อสร้างจริง
asphaltic concreteasphaltic concreteแอสฟัลติกคอนกรีต
atmospheric pressureatmospheric pressureความดันบรรยากาศ
Atterberg’s limitsAtterberg’s limitsจุดแบ่งสถานะภาพของดิน
augeraugerสว่านเจาะดิน
automatic gateautomatic gateบานบังคับน้ำอัตโนมัติ
automatic hydrological observing stationautomatic hydrological observing stationสถานีอุทกวิทยาแบบอัตโนมัติ
auxiliary spillwayauxiliary spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นเสริม
available soil moistureavailable soil moistureความชื้นที่พืชนำไปใช้ได้
average annual floodaverage annual floodปริมาณน้ำหลากรายปีเฉลี่ย
average mean monthly dischargeaverage mean monthly dischargeค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำรายเดือนเฉลี่ย
axial flow pumpaxial flow pumpเครื่องสูบน้ำชนิดน้ำไหลตามแนวแกน
axis of damaxis of damเส้นผ่านศูนย์กลางเขื่อน
azimuthazimuthภาคของทิศ