เทคโนโลยีการศึกษา

หมวด เทคโนโลยีการศึกษา
มีคำศัพท์ 303 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 44 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abstractสาระสังเขปสาระสังเขป
Abstract บทคัดย่อบทคัดย่อ
Abstractingการทำสาระสังเขปการทำสาระสังเขป
Abstractsสาระสังเขปสาระสังเขป
Accessการเข้าถึงการเข้าถึง
Access pointจุดเข้าถึงจุดเข้าถึง
Accession numberเลขทะเบียนเลขทะเบียน
Accompanying materialวัสดุประกอบวัสดุประกอบ
Accompanying materialวัสดุที่มากับตัวเล่มวัสดุที่มากับตัวเล่ม
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
Acknowledgement ประกาศคุณูปการประกาศคุณูปการ
Acronymนามปากกานามปากกา
Aerobic dancingการเต้นแอโรบิกการเต้นแอโรบิก
Affective Domainด้านจิตใจด้านจิตใจ
Almanacสมพัตสรสมพัตสร
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษรการเรียงลำดับอักษร
Alternative titleชื่อเรื่องรองชื่อเรื่องรอง
Amplifierเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง มักเขียน แอมปลิไฟร์
Ancient inscriptionจารึกโบราณจารึกโบราณ
Annalหนังสือรายปีหนังสือรายปี
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์
Annualหนังสือรายปีหนังสือรายปี
Annual reportรายงานประจำปีรายงานประจำปี
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่งไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
Appendixภาคผนวกภาคผนวก
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้กระบวนการประยุกต์ใช้
Archivesจดหมายเหตุจดหมายเหตุ
Archivistนักจดหมายเหตุนักจดหมายเหตุ
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์AIปัญญาประดิษฐ์
Arts, Koreanศิลปกรรมเกาหลีศิลปกรรมเกาหลี
Aspectการณ์ลักษณะการณ์ลักษณะ
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้การวัดผลการเรียนรู้
Asynchronousไม่ประสานเวลาไม่ประสานเวลา
Asynchronousอสมวารอสมวาร
Asynchronousอะซิงโครนัสอะซิงโครนัส
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลากิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา
Atlasหนังสือแผนที่หนังสือแผนที่
Attitudeเจตคติเจตคติ
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุโสตทัศนวัสดุ
Authorผู้แต่งผู้แต่ง
Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่งบรรณานุกรมของผู้แต่ง
Author indexดัชนีผู้แต่งดัชนีผู้แต่ง
Autobiographyอัตชีวประวัติอัตชีวประวัติ