วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 49 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Waferไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวเฟอร์
Waste disposalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดของเสีย
Waste electric apparatus and appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
Waste electronic apparatus and appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Waste heatไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร้อนเหลือทิ้ง
Waste minimizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดปริมาณของเสีย
Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำ
Water chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีของน้ำ
Water conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์น้ำ
Water heaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำน้ำร้อน
Water qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพน้ำ
Water repellentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกันน้ำซึม
Water-pipesไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำ
Water-powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานน้ำ
Waterfallไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตก
Watershed managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการลุ่มน้ำ
Wave guideไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำคลื่น
Wavelength division multiplexingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น
Waves (Physics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่น (ฟิสิกส์)
Weatherไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาลอากาศ
Weather forecastingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยากรณ์อากาศ
Web databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเว็บดาตาเบส
Web servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเว็บเซอร์วิส
Web site developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาเว็บไซต์
web-based administrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารจัดการผ่านเว็บ
Weed--Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมวัชพืช
Weibull distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงไวบูลล์
Weldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อม
Wetland conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
Wetland ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ
Wetland managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
Wetlandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่ชุ่มน้ำ
Wheatไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวสาลี
White dwarfไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวแคระขาว
White spot syndrome virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสตัวแดงดวงขาว
Wild riceไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวป่า
Wildlife conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์สัตว์ป่า
Williams syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการวิลเลียมส์
Wind powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานลม
Wind turbineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกังหันลม
Wireless communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารไร้สาย
Wireless communication systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสื่อสารไร้สาย
Wireless LANไม่ระบุศัพท์บัญญัติWLANระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่แบบไร้สาย
Wireless LANsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย
Women astronautไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักบินอวกาศสตรี
Wood oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันยาง
Wood wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เลื่อย
Workflowไม่ระบุศัพท์บัญญัติผังระบบงาน
Worldwide Interoperability for Microwave Accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติWiMAXเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง