วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 33 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Vaccinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดวัคซีน
Vaccinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีน
Vacumm-tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดสุญญากาศ
Value analysis (Cost control)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
Vapor-liquid equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลไอ-ของเหลว
Variable (Mathematic)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปร (คณิตศาสตร์)
Variable speed driveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์
Variation (Biology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผันแปร (ชีววิทยา)
Vectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอพาหะ
Vegetable and climateไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชผลกับภูมิอากาศ
Vegetable oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันพืช
Vegetable oils as fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิงน้ำมันพืช
Vegetation mappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแผนที่พรรณพืช
Venturi scrubberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเก็บอนุภาคชนิดเวนทูรี
Veterinary clinical niochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary drug residueไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาตกค้างทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary mycologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary parasitologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary protozoologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรโตซัววิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary toxicologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Vibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่นสะเทือน
Vinegarไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำส้มสายชู
Virtual computer systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
Virtual Private Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติVPNเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัส
Visually handicappไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องทางสายตา
Vitiligoไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคด่างขาว
Voice over Internet Protocolไม่ระบุศัพท์บัญญัติVoIPการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
VoiceXML (Document markup language)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวอยซ์เอ็กซ์เอ็มแอล
Volatile organic compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์ระเหย
Volatile organic compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารระเหยอินทรีย์
Vulcanised latexไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยางวัลคาไนซ์
Vulcanizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดยางสุก