วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 114 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Tannin plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชให้แทนนิน
Tantalumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแทนทาลัม
Tarไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันดิน
Taura syndrome virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสทอร่า
Taxidermyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสตั๊ฟสัตว์
Taxonomistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักอนุกรมวิธาน
Technological innovationsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Technologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเทคโนโลยี
Technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยี
Technology transfer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Telecommunicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรคมนาคม
Telecommunicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรคมนาคม
Telecommunication in medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์ทางไกล
Teleconferenceการประชุมทางไกลการประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้
Telegraphไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรเลข
Telematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทเลเมติกส์
Telephoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรศัพท์
Telephone systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบโทรศัพท์
Telephone, Wirelessไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรศัพท์ไร้สาย
Teletypeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรพิมพ์
Televisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์
Temperature controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมอุณหภูมิ
Temperature measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดอุณหภูมิ
Temperature measuring instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดอุณหภูมิ
Teratomaเทอราโทมา เทอราโทมา
Terbiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์ไบน์
Test kitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดทดสอบอย่างง่าย
Testosteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทสโตสเตอโรน
Tetrodotoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทโทรโดท็อกซิน
Text-to-speech synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ
Textileไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งทอ
Textile industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textile-cuttingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสิ่งทอ
Thai Social/Science Academic Research Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติThaiSARNเครือข่ายไทยสาร
Thalassemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาลัสสีเมีย
Thelycumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศเมีย
Therapeuticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโรค
Thermal analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทางความร้อน
Thermite reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาเทอร์ไมต์
Thermochromicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมโครมิก
Thermocoupleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมคัปเปิล
Thermodynamicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมไดนามิกส์
Thermoelectric coolingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมอิเล็กทริกคูลลิง
Thermoelectricityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมอิเล็กทริซิตี้
Thermoluminescence dosimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โตสิเมทรีย์
Thermoplasticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมพลาสติก
Thin filmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มบาง
Thin layer chromatographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี
Thoriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติธอเรียม
Three-dimentional display systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแสดงผลภาพสามมิติ
Thyroid antagonistไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต้านธัยรอยด์
Thyroid glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมธัยรอยด์
Thyroid hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติธัยรอยด์ฮอร์โมน
Thyroxineไม่ระบุศัพท์บัญญัติธัยรอกซิน
Tidal currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำขึ้นน้ำลง
Time division multiple accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งเวลา
Time travelไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินทางข้ามเวลา
Time-series analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Tinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีบุก
Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อ
Tissue cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Titaniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไทเทเนียม
Titanium alloyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมไทเทเนียม
Titanium carbideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไทเทเนียมคาร์ไบด์
Titanium dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไทเทเนียมไดออกไซด์
Tolueneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทลูอีน
Tomographไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทโมกราฟ
Tomographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทโมกราฟีย์
Tonsillitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติทอนซิลอักเสบ
Tonsilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทอนซิล
Topologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทโพโลยี
Tornadoeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทอร์นาโด
Totipotentเซลล์ต้นตอชนิดโทติโพเทนท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะในร่างกายได้ทุกชนิดเซลล์ต้นตอชนิดโทติโพเทนท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะในร่างกายได้ทุกชนิด
Toxic hepatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบจากพิษ
Toxicologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษวิทยา
Traditional medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์แผนโบราณ
Transaction system (Computer system)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
Transcriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการถอดรหัสลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็น messenger RNA
Transcutaneou electrical nerve stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเทนส์
Transdifferentiationกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น
Transducerไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานสดิวเซอร์
transferถ่ายโอนไม่ระบุความหมาย
Transgenic plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชข้ามพันธุ์
Transients (Eletricity)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณไฟกระโชก
Transistorไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานซิสเตอร์
Transistor amplifierไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์
Transistor television receiverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์
Transition metal oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะทรานซิชันออกไซด์
Translationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการแปลรหัสจาก messenger RNA เป็นโปรตีน
translation memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยจำในระบบการแปล
Transmission electron microscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน
Transplantation of organs, tissues, etc.ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ
Transportationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขนส่ง
treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค)การบำบัด (โรค), การรักษา (โรค)

เขียนทับศัพท์เป็น ทรีตเมนต์

Trematodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้
Tributyltin oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตรบิวทิลทินออกไซด์
Trichinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวจี๊ด
Trichinosis in animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทริคิโนซิสในสัตว์
Trichuriasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิแส้ม้า
Triglycerideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตรคลีเซอร์ไรด์
Trigonometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรีโกณมิติ
tRNAไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาร์เอ็นเอทำหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA
Trophoblastเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของตัวอ่อนเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของตัวอ่อน
Tropical cycloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุหมุนเขตร้อน พายุไซโคลน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น วิลลี-วิลลี บาเกียว เรียกแตกต่างกันตามถิ่นที่เกิดพายุ
Tropical medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเขตร้อน
Tropical plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชเขตร้อน
Trypanosomiasis in animalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์
Tsutsugamushi diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ไรหนู
Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดบีบ
Tuberculinไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุเบอร์คุลิน
Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก
Two-phase flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไฟลแบบสองเฟส
Typhoid feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้รากสาด
Typhoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต้ฝุ่น