วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 214 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Sale of organs, tissuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ
Salicylic acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซาลิไซลิค
Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ
Salivaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำลาย
Salivary glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลาย
Salmonellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลโมเนลลา
Salt-tolerant cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชทนเค็ม
Sandไม่ระบุศัพท์บัญญัติทราย
Sanitary landfill closuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังกลบขยะ
Satelliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวบริวาร
Scanning electron microscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน
Scattering (Physics))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระเจิืง (ฟิสิกส์)
Schiff baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิฟเบส
Scholarไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิชาการ
SchoolNet Thailandไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
Science and Technology Knowledge Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติSTKSศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science campไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่ายวิทยาศาสตร์
Science communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Science fictionไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวนิยายวิทยาศาสตร์
Science indicatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีวิทยาศาสตร์
Science Kitไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซน์คิทส์
Science newsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่าววิทยาศาสตร์
Science processing skillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Science projectไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงงานวิทยาศาสตร์
Sciences and state; Technology and stateไม่ระบุศัพท์บัญญัตินโยบายวิทยาศาสตร์
Scientific attitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์
Scientistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิทยาศาสตร์
Search enginesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสิร์ชเอ็นจิน
Seawaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำทะเล
Security technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
Sediment (Geology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอน (ธรณีวิทยา)
Sedimentation and depositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอน
Seedlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้า
Seismic explorationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน
Seismic wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไหวสะเทือน
Seleniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีลีเีนียม
Semiconductorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำ
Semiconductor chipไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซมิคอนดัคเตอร์ชิป
Semiconductor storage devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ
Sensor technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีเซนเซอร์
Separation (Technology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยก (เทคโนโลยี)
Sequence controller, Programmableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องควบคุมต่อเนื่องแบบโปรแกรม
Serotoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอโรโทนิน
Serumไม่ระบุศัพท์บัญญัติ้เซรุ่ม
Set functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซต
Set theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีเซต
Severe acute respiratory syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
Sewageไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเสีย
Sewage disposal plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงบำบัดน้ำเสีย
Sewage sludgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกากตะกอนน้ำเสีย
Shape memory alloyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมจำรูป
Shingles (Disease)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสวัด
Shrimpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้ง
Signal generatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกำเนิดสัญญาณ
Signal processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลสัญญาณ
signal processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลสัญญาณ
Signal theory (Telecommunication)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฏีสัญญาณ (โทรคมนาคม)
Silage fermentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำอาหารสัตว์หมัก
Silicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกา
Silica fumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาฟูม
Silica gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาเจล
Siliconไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิคอน
Silicon nitrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกอนไนไตรด์
Silicon oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกอนออกไซด์
Silicosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปอดฝุ่นหิน
Siltไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรายแป้ง
Silver nanoไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนซิลเวอร์
Simple Network Management Protocolไม่ระบุศัพท์บัญญัติSNMPโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Simulation methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำลองระบบ
Single-lens reflex cameraไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
Site-directed mutagenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
Skim latexไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยางสกิม
Slopes (Soil mechanics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
Slurryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายข้น
Smart cardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาร์ตการ์ด
Smart labelไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉลากอัจฉริยะ
Smart materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุฉลาด
Smokeไม่ระบุศัพท์บัญญัติควัน
Soda ashไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซดาแอส
Sodium benzoateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมเบนโซเอต
Sodium bisulfideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารฟอกขาว
Sodium borohydrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมโบโรไฮไดรด์
Sodium hydrogen sulfideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารฟอกขาว
Sodium hydrosulfideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารฟอกขาว
Sodium hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ
Sodium hypochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมไฮโปคลอไรด์
Sodium sulfhydrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารฟอกขาว
Sodium sulphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมซัลเฟต
Software configuration managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์
Software configuration managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
Software engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์ล้มเหลว
Software maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำรุงรักษาด้วยซอฟต์แวร์
Software productivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์
Software protectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคุ้มครองซอฟต์แวร์
Software refactoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์รีแแฟคทอริง
Soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิน
Soil acidficationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นกรดของดิน
Soil biochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวเคมีของดิน
Soil biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยาของดิน
Soil cementไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินซีเมนต์
Soil chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีของดิน
Soil conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ดิน
Soil consolidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอัดตัวคายน้ำของดิน
Soil ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาดิน
Soil erosionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกร่อนของดิน
Soil fertilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมบูรณ์ของดิน
Soil managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการดิน
Soil microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาทางดิน
Soil moistureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นในดิน
Soil porosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพรุนของดิน
Soil scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฐพีวิทยา
Soil scientistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักปฐพีวิทยา
Soil surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจดิน
Soils, Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินเค็ม
Solar cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาร์เซลล์
Solar cells ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์สุริยะ
Solar collectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงรวมแสงอาทิตย์
Solar eclipseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุริยุปราคา
Solar energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาร์เอ็นเนอร์จี
Solar engineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์
Solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
Solar stillไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
Solar water-heaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำึความร้อนด้วยแสงอาทิตย์
Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติของแข็ง
Solid oxide fuel cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เชื้อเพลิงของแข็งออกไซด์
Solid state chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีของแข็ง
Solution (Chemistry)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลาย (เคมี)
Solvent extractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสกัดด้วยสารตัวทำละลาย
Somatic Stem Cellเซลล์ต้นตอจากร่างกายเซลล์ต้นตอจากร่างกาย
Sorghumไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวฟ่าง
Sound wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นเสียง
Soundexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีเสียง
Southern oscillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผันแปรของระบบอากาศบริเวณซีกโลกใต้
Soy oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันถั่วเหลือง
Soybeanไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วเหลือง
Space biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยาอวกาศ
Space medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์อวกาศ
Space photographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพทางอากาศ
Space roboticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ
Spasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักกระตุก
Speciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดพันธุ์
Spectrographไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปกโทรกราฟ
Spectrum analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์สเปกตรัม
Speech processing systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประมวลผลเสียงพูด
Speech processing systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประมวลผลเสียงพูด
Speech synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์เสียง
Speech synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์เสียง
Spinal anesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง
Spiny lobstersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้งมังกร
Spiritual healingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยพลังจิต
Spirulinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสไปรูลินา
Spray dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอบแห้งแบบพ่นกระจาย
Spraying equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพ่น
Spyware (Computer software)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสปายแวร์
Star, Newไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวเกิดใหม่
Starch cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชให้แป้ง
Statistical hypothesis testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบสมมติฐาน
Statistical mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลศาสตร์สถิติ
Statisticianไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสถิติ
Steam engineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักรไอน้ำ
Steam power plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
Steam-heatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำความร้อนด้วยไอน้ำ
Steam-trapไม่ระบุศัพท์บัญญัติกับดักไอน้ำ
Steam-turbineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกังหันไอน้ำ
Stem cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต้นกำเนิด
Sterilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำไร้เชื้อ
Stochastic processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการสโตแคสติค
Strains and stresseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเครียดและความเค้น
Stream ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเววิทยาลำน้ำ
Strength of materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังวัสดุ
Streptococcal infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อสเตรปโคคอคคัส
Stress concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายความเค้น
Stress corrosionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกัดกร่อนด้วยผลของความเค้น
Stromไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุ
Structural analysis (Engineering)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
Structural designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบโครงสร้าง
Subgingival curettageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขูดเหงือกช่วงล่าง
Subsidence (Earth movements)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นดินทรุด
Substractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลบ
Sugar cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชให้ความหวาน
Sulphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัลเฟต
Sulphonamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัลโฟนาไมด์
Sulphurไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำมะถัน
Sulphur dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Sunไม่ระบุศัพท์บัญญัติดวงอาทิตย์
Sunflower seed oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันทานตะวัน
Sunspotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดในดวงอาทิตย์
Sunspotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดในดวงอาทิตย์
Superconductorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Supercritical fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติของไหลวิกฤตยิ่งยวด
Supercritical fluid extractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด
Superflidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติของไหลยิ่งยวด
Supernovaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซุปเปอร์โนวา
Supersonic planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง
Surface (Technology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นผิววัสดุ
Surface Markersการแสดงเครื่องหมายบนผิวเซลล์การแสดงเครื่องหมายบนผิวเซลล์
Surimiไม่ระบุศัพท์บัญญัติซูริมิ
Surphur compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบซัลเฟอร์
Suspended sedimentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอนแขวนลอย
Sustainable agricultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
Sweet cornไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวโพดหวาน
Switching mode power supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
Synchrotonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
Synchrotronไม่ระบุศัพท์บัญญัติซินโครตรอน
Synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์
Synthesis gasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซสังเคราะห์
System analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ระบบ
System availabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพร้อมใช้งานของระบบ
System designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบระบบ
System safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยของระบบ
System theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีระบบ
Systemic sclerodermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหนังแข็ง