วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 82 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายรังสี
Radio frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นความถี่
Radio frequency identification systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติRFIDระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
Radio frequency identification systems ไม่ระบุศัพท์บัญญัติRFIDรหัสประจำตัวระบบคลื่นความถี่วิทยุ
Radio frequency modulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปรรูปคลื่นความถี่วิทยุ
Radio wave propagationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
Radioactive contamination of milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในน้ำนม
Radioactive elementไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุกัมมันตรังสี
Radioactive substanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกัมมันตรังสี
Radioactive wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกากกัมมันตรังสี
Radioactivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัมมันตภาพรังสี
Radiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกภาพด้วยรังสี
Radiometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดรังสี
Radiotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยรังสี
Rain forest ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาป่าเขตร้อน
Rain forest plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชในป่าเขตร้อน
Rain gaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดน้ำฝน
Rain-makingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเทียม
Rain-water (Water supply)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำฝน
Rainbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติรุ้งกินน้ำ
Raman spectroscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรามารสเปกโทรสโกปี
Random number generatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกำเนิดจำนวนสุ่ม
Random variableไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปรสุ่ม
Randomized block designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อค
Rapid prototypingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
Rare plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชหายาก
Reactive power (Electrical engineering)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ready-mixed concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมกรีตผสมเสร็จ
recycleแปรใช้ใหม่การนำเอาวัสดุใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมหรือชนิดใหม่ เพื่อลดการทิ้งวัสดุที่ยังมีประโยชน์ ลดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และลดขยะ วัสดุที่นำมาแปรใช้ใหม่มี แก้ว โลหะ กระดาษ เป็นต้น
Recycling (Waste,etc.))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
reduceรีดิวซ์บัญญัติว่า "รีดิวซ์" หมายถึง
1) เกิดปฏิกิริยาเคมีลดออกซิเจน
2) เกิดปฏิกิริยาเติมไฮโดรเจน
3) เกิดปฏิกิริยาอิเล็กตรอน ทำให้เลขออกซิเดชันลดลง
reflectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะท้อน เขียนทับศัพท์เป็น รีเฟลกชัน
Refuse and refuse disposalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Refuse as fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานจากขยะ
Regenerationการเจริญทดแทน, การทำให้คืนสภาพการเจริญทดแทน, การทำให้คืนสภาพ
Regeneration (Biology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบต่อพันธุ์
Regeneration (Botany)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอกใหม่
Regenerative medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม
Regenerative Medicineการแพทย์ทางเลือกใหม่การแพทย์ทางเลือกใหม่
Regression analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์การถดถอย
Rehabilitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
Reinforced concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforcementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสริมแรง
Reliability (Engineering)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์)
Remote sensingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Remote-sensing imagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
Renewable energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานทดแทน
Renewable energy sourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งพลังงานทดแทน
Reparative Medicineการแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่การแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่
Reproductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายพันธุ์
Reproductive Cloningการโคลนเพื่อการสืบพันธุ์การโคลนเพื่อการสืบพันธุ์
Reproductive technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
Research grantไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุนอุดหนุนการวิจัย
Researcherไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิจัย
Reservoir ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาอ่างเก็บน้ำ
Respiratory organไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินหายใจ
Respiratory theraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาทางเดินหายใจ
Restriction enzymeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ตัดจำเพาะ
reuseใช้ซ้ำการนำเอาวัสดุใช้แล้วมาทำความสะอาดแล้วกลับมาใช้ในลักษณะเดิมอีกมากกว่า 1 ครั้ง เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
Reverse osmosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมซิสผันกลับ
Rheumatoid arthritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์
Rhizobacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรโซแบคทีเรีย
ribbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติริบบอน
ribosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรโบโซม
Riceไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าว
Rice hull ashไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เถ้าแกลบ
Rice hullsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลบ
Rice oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันรำ
Rice, Paroiledไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวนึ่ง
RNAไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาร์เอ็นเอ
Roasting (Metallurgy)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผา (โลหวิทยา)
Robotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ่นยนต์
Robust controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมโรบัสต์
Rock mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลศาสตร์หิน
Root cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชหัว
Rubberไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาง
Rubber chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมียาง
Rubber industry and tradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมยาง
Rubber, Chlorinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางคลอริเนต
Rubber, Reclaimedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางรีเคลม
Rubieไม่ระบุศัพท์บัญญัติทับทิม
Runoffไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำท่า