วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 40 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Obsessive-compulsive disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคย้ำคิดย้ำทำ
Oils and fatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันและไขมัน
Oilseed plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชน้ำมัน
OLAP technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีโอแลป
Online chat groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มสนทนาออนไลน์
Ontologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภววิทยา
Open laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฎิบัติการเปิด
open source softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติossซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส
Ophthalmologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักษุวิทยา
Optical character recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง
Optical character recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง
Optical characters recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติOCRการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ)
Optical communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารเชิงแสง
Optical designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบทางแสง
Optical thin film technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง
Optical wave guideไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำแสง
Opticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนศาสตร์
Optoelectronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออปโตอิเล็กทรอนิกส์
Orbitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงโคจร
orderลำดับ, อันดับลำดับ, อันดับ
Organic farmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกษตรอินทรีย์
Organic fertilizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ยอินทรีย์
Organic semiconductorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำอินทรีย์
Organic wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยะอินทรีย์
Ornithologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักปักษีวิทยา
Ornithologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปักษีวิทยา
Orthodonticไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมจัดฟัน
Orthogonal frequency division multiplexไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน
Orthopedic surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์
Oscillator, Transistorไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานซิสเตอร์ออสซิลเลเตอร์
Oscilloscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสซิลโลสโคป
Osmosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมซิส
Osteoarthritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเสื่อม
Osteoporosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกพรุน
Outliers (Statistics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลผิดปกติ
Oxyacetylene welding and cuttingไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน
Oxygen therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยออกซิเจน
Oxyuriasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิเส้นด้าย
Ozone layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นโอโซน
Ozone layer depletionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน