วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 75 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
N-Siไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
Nanoelectronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนอิเล็กทรอนิกส์
Nanoelectronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนอิเล็กทรอนิกส์
Nanofiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนฟิลเตรชัน
Nanoparticleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคนาโน
Nanoparticlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุโครงสร้างนาโน
Nanostructured materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุโครงสร้างนาโน
Nanotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนเทคโนโลยี
Nanotubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนาโน
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติBIOTECศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
National Electronics and Computer Technology Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติNECTECศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Metal and Materials Technology Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติMTECศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติNSTDAสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Natural gasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซธรรมชาติ
Natural gasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซธรรมชาติ
Natural gas vehicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
Natural language processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural latexไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยางธรรมชาติ
Naturalistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักธรรมชาตินิยม
Nature conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ธรรมชาติ
Naturopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยธรรมชาติ
Near-edge x-ray absorption fine structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์โครงสร้างการดูดกลืนพลังงานรังสีเอ็กซ์ใกล้ขอบพลังงานการดูดกลืน
Nearest neighbor analysis (Statistics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ)
Negative binomial distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม
Nematodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลม
Nephrotic syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเนโฟรติค
Network service providerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีเครือข่าย
Neural network (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
Neuraninidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวรามินิเดส
Neurologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทวิทยา
Neuropeptideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเปปไืทด์
Neurotransmitterไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารส่งผ่านประสาท
Neutrinoไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตริโน
Neutronไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตรอน
Neutron fluxไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตรอนฟลักซ์
Neutron radiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
Newton-Raphson methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีนิวตัน-ราฟสัน
Nickelไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเกิล
Nickel alloyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมนิเกิล
Nickel-titanium alloyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมนิเกิล-ไทเทเนียม
Nicotineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคติน
Nintendo video gameไม่ระบุศัพท์บัญญัตินินเทนโต (เกมวิดีโอ)
Nisinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนซิน
Nitrification inhibittorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนตริฟิเคชันอินฮิบิเตอร์
Nitrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจน
Nitrogen dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนไดออกไซด์
Nitrogen fertilizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติปู่ยไนโตรเจน
Nitrogen oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนออกไซด์
Non-destructive testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแบบไม่ทำลาย
Non-newtonian fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนนิวโตเนียมฟลูอิด
Nonimpact printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์ไร้แรงกด
Nonlinear control theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้น
Nonlinear programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมไม่เชิงเส้น
Nono-electronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนอิเล็กทรอนิกส์
Nuclear chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีนิวเคลียร์
Nuclear energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
Nuclear engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมนิวเคลียร์
Nuclear magnetic resonanceไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
Nuclear physicไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียร์ฟิสิกส์
Nuclear powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้านิวเคลียร์
Nuclear Transferการย้ายฝากนิวเคลียสการย้ายฝากนิวเคลียส
Nuclear wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกากนิวเคลียร์
Nuclear winterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤดูหนาวนิวเคลียร์
Nucleosidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลิโอซิดาเสส
Nucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไทด์
Nucleotide sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลิโอไทด์
Nucleotode sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำดับนิวคลีโอไทด์
Number theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีจำนวนเลข
Numbers Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเชิงซ้อน
Numerical analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical calculationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคำนวณเชิงตัวเลข
Nurseries (Horticulture))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะชำพันธุ์ไม้
Nutraceuticalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชโภชนศาสตร์
Nypa palmไม่ระบุศัพท์บัญญัติจาก (พืช)