วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 140 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Machine theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีเครื่องจักรคำนวณ
Machine toolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือกล
Machine translatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลภาษาด้วยเครื่อง
Machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักรกล
Machinery in the workplaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
Macintosh (Computer)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมคอินทอช (คอมพิวเตอร์)
Macrobrachium rosenbergiiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้งก้ามกราม
Magnetic recorder and recordingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึกเสียง
Magnetic resonance imagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
Magnetotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยพลังแม่เหล็ก
Malnutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุพโภชนาการ
Mangrove ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาป่าชายเลน
Mangrove plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชชายเลน
Manipulator (Mechanism)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนกล
Manufacturing cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์การผลิต
Manufacturing processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมวิธีการผลิต
Manure gaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซมูลสัตว์
Marine biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยาทางทะเล
Marine biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
Marine ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาทะเล
Marine microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาทางทะเล
Marine resources conservtionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
Marine scientistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Marine sedimentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอนชายฝั่ง
Mass spectrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมสสเปกโทรมีเตอร์
Mass transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเทมวล
Materia medica, Vegetableไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาจากพืช
Mathematical analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์วิเคราะห์
Mathematical modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Mathematical optimizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical statisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์สถิติ
Mathematicianไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักคณิตศาสตร์
Mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์
Measure theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการวัด
Measuring instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัด
Mechanical vibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลศาสตร์
Medical biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
Medical geneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชพันธุศาสตร์
Medical innovationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวัตกรรมทางการแพทย์
Medical jurisprudenceไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติเวชวิทยา
Medical microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical mycologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิณวิทยาทางการแพทย์
Medical parasitologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Medical photographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพทางการแพทย์
Medical screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคัดโรค
Medical technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีทางการแพทย์
Medical wastesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยะทางการแพทย์
Medicinal plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชเป็นยา
Medicinal plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชสมุนไพร
Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์
Megawattไม่ระบุศัพท์บัญญัติMWเมกะวัตต์
Melaninไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลานิน
Melatoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโทนิน หรือ N-acetyl-5-methoxytryptamine
Melatoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาโทนิน
Melting temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิหลอมตัว
membraneเยื่อเยื่อ
Membrane (Technology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรน (เทคโนโลยี)
Membrane reactorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปฏิกรณ์แบบเยื่อแผ่น
Membrane separationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกด้วยเมมเบรน
Memory management (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการหน่วยความจำ
MEMs devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
Mendel's lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของเมนเดล
Mental Retardationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะปัญญาอ่อน
Mercuric chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์คิวริกคลอไรด์
Mercuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอท
Mercury biosensorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอทไบโอเซนเซอร์
Mercury in the bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอทในร่างกาย
Mercury sulphideไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอทซัลไฟด์
Mesodermโครงสร้างชั้นกลางของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ โครงสร้างชั้นกลางของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์
Meta-analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์อภิมาน
Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาผลาญ
Metaboliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาบอไลท์
Metal catalystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ
Metal coatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบเคลือบผิวโลหะ
Metal cutting toolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดโลหะ
Metal powderไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผง
Metal workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานโลหะ
Metallic oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะออกไซด์
Metallocene catalystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน
Metallographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหศาสตร์
Meteor trailไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยทางเดินของดาวตก
Meteorological instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดสภาพอากาศ
Method engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมวิธีการ
Micro-Electro-Mechanical Systems MEMsเครื่องกลจุลภาค
Micro-electro-mechnical systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติMEMsระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
Microbial biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ
Microbial contaminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
Microbial ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมินิเวศน์จุลินทรีย์
Microbial sensitivity testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความไวของจุลชีพ
Microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยา
Microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยา
Microcrystallineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครคริสตัลไลน์
Microelectromechanical systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค
Microelectronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครอิเล็กทรอนิกส์
Microencapsulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครเอนแคปซูเลชัน
Microorganismไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์
Microorganismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์
Microorganismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์
Microscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุึลทรรศนศาสตร์
Microstructureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างจุลภาค
Microwaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครเวฟ หรือ คลื่นไมโครเวฟ
Microwave communication systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสื่อสารไมโครเวฟ
Microwave ovenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตาไมโครเวฟ
Mineral resources conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์แร่
Mineral waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแร่
mineralogyวิทยาแร่วิทยาแร่
Mirageไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิราจ
Mobile agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์)
Mobile IP (Computer network protocol)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
Mobile robotไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Modified atmosphere packagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ
Modified starchไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้งดัดแปร
Modulation theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีโมดูเลชัน
Moduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมดูล
Moistureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้น
Moisture meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความชื้น
Molecular biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวโมเลกุล
Molecular cloningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโคลนยีน
Molecular geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
Monaziteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมนาไซต์
Monoclonal antibodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
Moonไม่ระบุศัพท์บัญญัติดวงจันทร์
Morkov processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการมาร์คอฟ
Motherboard (Microcomputer)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์)
Motor abilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถทางกลไก
Motor fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์
Motor vehicle industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมยานยนต์
Mountain ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาภูเขา
MP3 playerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเล่นเอ็มพี 3
mRNAไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาร์เอ็นเอทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำรหัสของดีเอ็นเอมาแปลเป็นโปรตีนในกระบวนการสร้างโปรตีน
Multicasting (Computer networks)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
Multilevel analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์พหุระดับ
Multiple comparisions (statistics))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปรียบเทียบพหุ
Multiplicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคูณ
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่าคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า
Multivariate analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
Muscle strength trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
Mutagenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์
Mutation (Biology))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลายพันธุ์