วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kaoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินขาว
Karyotypeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาริโอไทป์
Karyotypeคารีโอไทป์ การนำโครโมโซมขนาดต่างๆ มาเรียงกันคารีโอไทป์ การนำโครโมโซมขนาดต่างๆ มาเรียงกัน
Keroseneไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันก๊าด
Ketaminไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคตามีน
Keyboard (Electronics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต
Kinematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนศาสตร์
Kinetic energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานจลน์
Knowledge elicitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ความรู้
Knowledge Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติKEวิศวกรรมความรู้