วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 99 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Galaxiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาแล็กซี
Gallium arsenideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลเลียมอาร์เซไนด์
Galvanizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบด้วยสังกะสี
Game theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีเกม
Gamma globulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมมาโกลบุลิน
Gamma ray brustsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระเบิดของรังสีแกมมา
Gas chromatographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสโครมาโตกราฟี
Gas dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลศาสตร์ของก๊าซ
Gas flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลของก๊าซ
Gas metal are weldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
Gas turbinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
Gaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซ
Gases, Asphyxiating and poisonousไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซพิษ
Gasketไม่ระบุศัพท์บัญญัติปะเก็น
Gasoholไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสโซฮอล
Gasolineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสโซลีน
Gastric juiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหลั่งของกระเพาะอาหาร
Gastroscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องตรวจทางเดินอาหาร
Geneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีน
Gene amplificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มจำนวนยีน
Gene expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกของยีน
Gene flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเทของยีน
Gene pharmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนฟาร์มมิ่ง
General relativityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสัมพัทธภาพ
Genesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีน
Genetic codeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสพันธุกรรม
Genetic engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุวิศวกรรม
Genetic markersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมายพันธุกรรม
Genetic transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Genetically Modified Organisms ไม่ระบุศัพท์บัญญัติGMOsสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
Genetically Modified plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติGMพืชดัดแปลงพันธุกรรม
Genetically-modified organismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแต่งพันธุกรรม
Geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์
Genomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจีโนม
Gentamicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจนตามัยซิน
Geochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีเคมี
Geological surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจทางธรณีวิทยา
Geologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักธรณีวิทยา
Geometrical diffractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิต
Geometrical opticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
Geomorphologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีสัณฐานวิทยา
Geophysicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีฟิสิกส์
geostationary orbitวงโคจรค้างฟ้าGEOวงโคจรค้างฟ้า เขียนทับศัพท์เป็น จีอีโอ
Geothermal energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานความร้อนใต้พิภพ
Germ cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ืสืบพันธุ์
Germ Layersชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อนชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน
Germmplasm resources, Animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อพันธุ์สัตว์
Germplasm resourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อพันธุ์
Germplasm resources, Plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อพันธุ์พืช
Gheeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเนย
Gingival fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองเหงือก
Glacierไม่ระบุศัพท์บัญญัติธารน้ำแข็ง
Gladiolusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลดิโอลัส
Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อม
Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้ว
Glass coatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคลือบกระจก
Global environmental change ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก
Global Positioning Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติGPSระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
Global system for moble communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)
Global temperature changes ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
Global warmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะโลกร้อน
globalisationโลกาภิวัตน์การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
globalizationโลกาภิวัตน์การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
Globin genesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบินยีน
Globulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบุลิน
Glucocorticoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคคอติคอยด์
Glucosamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคซามีน
Glucoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคส
Glucose biosensorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสไบโอเซนเซอร์
Glucosephosphate dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนส
Glutamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตาเมต
Glutamate dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะเมตดีฮัยโดรจีเนส
Glutamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตามีน
Glutathione transferaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส
Glutenไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูเตน
Glyphosateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโฟเสท
Goethiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกอไทต์
Gold alloyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมทอง
Golgi apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอลจิแอพพาราตัส
Gorilla glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอริลลากลาส
Grainไม่ระบุศัพท์บัญญัติธัญพืช
Gram-megative bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียแกรมลบ
Gram-positive bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียแกรมบวก
Granulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูเลชัน
Graph theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีกราฟ
Graphic calculatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องคำนวณกราฟิก
Grasslandไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุ่งหญ้า
Gravitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโน้มถ่วง
Gravityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงโน้มถ่วง
Green fluorescent proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนเรืองแสงสีเขียว
Green lablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉลากเขียว
Greenhouse effect ไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์เรือนกระจก
Greenhouse gasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse gaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซเรือนกระจก
Greenshouse effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์เรือนกระจก
Groins (Shore protection)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคันดักตะกอน (การป้องกันชายฝั่ง)
Groundwaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำใต้ดิน
Group theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีกรุ๊ป
Gynecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินรีเวชวิทยา