วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 95 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Factor analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ตัวประกอบ
Factory and trade wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเสียจากโรงงาน
False positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวกลวง
Farm managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการฟาร์ม
Farm produceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลผลิตเกษตร
Fatไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมัน
Fatiqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้า
Feeder Layerชั้นให้อาหารชั้นให้อาหาร
Fermentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมัก
Fertilization (Biology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิสนธิ (ชีววิทยา)
Fertilization of plants by insectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง
Fertilizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ย
Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้
Fiber opticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยนำแสง
Fiber plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชเส้นใย
Fiber Reinforced Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติFRPพลาสติกเสริมแรง
Fiberglassไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟเบอร์กลาส
Fibroblastไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สร้างเส้นใย
Fibronectinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรเนกติน
Fibrous Connective Tissueเนื้อเยื่อเส้นใยเนื้อเยื่อเส้นใย
Field cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชไร่
File Transfer Protocolไม่ระบุศัพท์บัญญัติFTPรูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์
Filler (Materials)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตัวเติม
Filter and filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองและการกรอง
Finite element methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟไนต์เอลิเมนต์
Finite volume methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟไนต์วอลุม
Firewall (Computer security)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์)
Firmwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
Fish oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันปลา
Fisheriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประมง
Fishery conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ประมง
Fishery managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการประมง
Fishery scientistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิชาการประมง
Fission effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาฟิชชั่น
Flexographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
Floodไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำท่วม
Floodplain managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการลุ่มน้ำที่มีน้ำท่วมถึง
Flow cytometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีโฟลว์ ไซโตเมทรี คือ วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4
Flow meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรอัตราการไหล
Fluid dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลศาสตร์ของไหล
Fluid mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลศาสตร์ของไหล
Fluidized-bed combustionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด
Fluidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติของไหล
Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรืองแสง
Fly ashไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เถ้าลอย
Fly ash concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
Food allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้อาหาร
Food chain (Ecology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซ่อาหาร (นิเวศวิทยา)
Food containerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food contaminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปนเปื้อนในอาหาร
Food pharmacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนเภสัช
Food processing plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงงานแปรรูปอาหาร
Food productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
Food scientistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิทยาศาสตร์การอาหาร
Forage plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชอาหารสัตว์
Forensic psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติจิตเวชศาสตร์
Forest biomassไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวมวลป่าไม้
Forest conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ป่าไม้
Forest ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาป่าไม้
Forest geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ไม้ป่า
Forest managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการป่าไม้
Forest seedlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้าไม้ป่า
Formal method (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Fourier analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ฟูเรียร์
Fourier seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุกรมฟูเรียร์
Fourier transform infrared spectroscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
Fourier transformationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลงแบบฟูเรียร์
Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษส่วน
Fracture mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกร้าว
Fragile X syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กซ์เปราะ
Free computer software ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์สาธารณะ
Free radicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุมูลอิสระ
Fresh waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำจืด
Freshwater biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยาน้ำจืด
Freshwater ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาน้ำจืด
Fresnel lensไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์เฟรแนล
Frictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเสียดทาน
Frostไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำค้างแข็ง
Frozen shrimpไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้งแช่แข็ง
Frozen vegetableไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักแช่แข็ง
Fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิง
Fuel cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เชื้อเพลิง
Fuel consumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เชื้อเพลิง
Fuel pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติปั๊่มเชื้อเพลิง
Function point analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์
Functional equationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการเชิงฟังก์ชัน
Fungiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา
Fungi in agricultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราในการเกษตร
Fusel oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันฟูเซล
Fusion effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาฟิวชั่น
Futurologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักอนาคตศาสตร์
Fuzzy decision makingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจแบบฟัสซี
Fuzzy logicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัสซีลอจิก
Fuzzy mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์แบบฟัสซี
Fuzzy numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแบบฟัสซี