วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 143 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
e-serviceบริการทางอิเล็กทรอนิกส์บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทับศัพท์เป็น “อีเซอร์วิส”
Earth movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของโลก
Earth resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานดิน
Earth scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์โลก
Earthquakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นดินไหว
Earthquake resistant designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว
Echo suppression (Telecommunication)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม)
Eclampsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักเพราะครรภ์
Ecodesignไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
Ecological communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศนิเทศ
Ecological successionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดแทนทางนิเวศวิทยา
Ecologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักนิเวศวิทยา
Ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยา
Ecosystemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบนิเวศ
Ectodermเอกโตเดิร์มเอกโตเดิร์ม
Educational technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีทางการศึกษา
Effluent qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพน้ำทิ้ง
El Ninoเอลนีโญเอลนีโญ
Elasticityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยืดหยุ่น
Elbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอก
Electon microscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Electortherapeuticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยไฟฟ้า
Electric cableไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายเคเบิลไฟฟ้า
Electric circuit analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric circuit breakerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
Electric contactorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนแทกเตอร์ไฟฟ้า
Electric fault locationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งฟอลต์
Electric filterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองไฟฟ้า
Electric generatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Electric industriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
Electric insulators and insulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉนวนไฟฟ้า
Electric lightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า
Electric lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังงาานสูญเสีย
Electric machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electric measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดไฟฟ้า
Electric meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดไฟฟ้า
Electric powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานไฟฟ้า
Electric power consumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้พลังงานไฟฟ้า
Electric power transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งกำลังไฟฟ้า
Electric resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานไฟฟ้า
Electric rice cookerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
Electric wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไฟฟ้า
Electric weldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานเชื่อมไฟฟ้า
Electric wiringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินสายไฟฟ้า
Electricityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้า
Electricity gridไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงข่ายไฟฟ้า
Electrocardiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrochemical analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทางเคมีำไฟฟ้า
Electrochemical synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติECSการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี
Electrochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีไฟฟ้า
Electrocoagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
Electrodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้า
Electrodes, Carbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าคาร์บอน
Electrodiagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า
Electroencephalographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง
Electroless platingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบเคลือบผิวโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
Electrolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกสลายด้วยไฟฟ้า
Electromagnetic compatibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า
Electromagnetic interferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromyographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
Electronไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอน
Electronic apparatus and appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic apparatus and appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic circuit designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Electronic data processing documentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Electronic government informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic industriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic procurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอนิกส์
Electroplatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
Electroporationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีหนึ่งของการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli
Electrostatic acceleratorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต
Electrostatic precipitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอนเชิงไฟฟ้้าสถิต
Embankmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติคันดิน
Embedded computer systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว
Embedded computer systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว
Embedded systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสมองกลฝังตัว
Embedded technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
Embryo transplantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายฝากตัวอ่อน
Embryologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัพภวิทยา
Embryology (Human)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัพวิทยา (มนุษย์)
Embryonic Stem Cell Lineกลุ่มเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนกลุ่มเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน
Embryonic Stem Cellsเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน
Emergency communication systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสื่อสารฉุกเฉิน
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Endangered plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชใกล้สูญพันธุ์
Endemic plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชถิ่นเดียว
Endocrine glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไร้ท่อ
Endodermเอนโดเดิร์มเอนโดเดิร์ม
Endodonticไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมรากฟัน
Endoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องกล้อง
Energy conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน
Energy consumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้พลังงาน
Energy crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิกฤตการณ์พลังงาน
Energy cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชพลังงาน
Energy dissipationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานสูญเสีย
Engineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์
Engineering designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบวิศวกรรม
Engineering geologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีวิศวกรรม
Engineering instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือทางวิศวกรรม
Engineering mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Enhanced machine control ไม่ระบุศัพท์บัญญัติEMCโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง
Enterovirus diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส
Entomologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกีฏวิทยา
Entomopathogenic fungiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
Environmental chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental geologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental impact analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Environmental technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Environmentalistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสิ่งแวดล้อม
Enzymeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี
Epitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อบุผิว
Epstein-Barr virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสเอพสไตน์บาร์
Equation, Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสมการ
Ergonomicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์
Error analysis (Mathematics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์)
Error control codingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสแก้ไขความผิดพลาด
Escherichia coliไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแบคทีเรียอีโคไล
Escherichia coli infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อเอสเคอริเคียโคไล
Essences and essential oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันหอมระเหย
Essential fatty acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันจำเป็น
Estimation theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการประมาณค่า
Ethnobotanyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
Ethnoscienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติชาติพันธุ์ศาสตร์
Eucalyptus oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันยูคาลิปตัส
EVAไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีวีเอ
Evaporationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระเหย
Evaporative coolingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำความเย็นแบบระเหย
Evening primrose oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันอีฟนิงพริมโรส
Evolution (Biology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิวัฒนาการ (ชีววิทยา)
Evolutionary computationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ
Excavationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขุดเจาะ
Exercise theraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยการออกกำลังกาย
Explorerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสำรวจ
Exterior lightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องสว่างภายนอก
Extranetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายภายนอกองค์กร
Extrusion processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป