วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 108 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Dairy cattleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคนม
Data compression (Telecommunication)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม)
Data encryption (Computer science))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้ารหัสลับข้อมูล
Data miningไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาต้าไมนิง
Data recovery (Computer science))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกู้ข้อมูล
Data sharingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล
Database managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการฐานข้อมูล
Dc-to-DC converterไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนเวอร์เตอร์ดีซีทูดีซี
DDT (Insecticide)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีดีที (ยาฆ่าแมลง)
Decision treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นไม้ตัดสินใจ
Deforestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายป่าไม้
Deformations (Mechanics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์)
Delivery (Obstetrics))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอด
Delphi (Computer file)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดลฟาย
Delphi methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคเดลฟาย
Delta infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบดี
Dendrimer antibody ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนดริเมอร์ แอนติบอดี้ คือ แอนติบอดี้ที่เชื่อมติดกับโมเลกุลพอลิเมอร์ที่มีแขนงกิ่งก้านยื่นออกมาคล้ายต้นไม้ ซึ่งเรียกว่า เดนดริเมอร์ โดย เดนดริเมอร์ แอนติบอดี้ มักใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารแอนติเจน และถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้เดนดริเมอร์ในการวัดสารภูมิคุ้มกันของร่างกายวิธีหนึ่ง
Dengue feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้เลือดออก
Dengue virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสไข้เลือดออก
Denitrificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีไนตริฟิเคชัน
Dental acrylic resinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรซินอะคริลิกทางทันตกรรม
Dental cementไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนต์ทางทันตกรรม
Dental hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตานามัย
Dental implantไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมรากฟันเทียม
Dental materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตวัสดุ
Dental public healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตสาธารณสุข
Dental pulpไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟัน
Dental pulpไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟัน
Dental pulp cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลองรากฟัน
Dental resinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรซินทางทันตกรรม
Dental technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีทางทันตกรรม
Dentistไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทย์
Dentistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์
Dermatologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัจวิทยา
Desert plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชทะเลทราย
Detoxification (Health)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างพิษ
Dewไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำค้าง
Diabetes mellitusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวาน
Diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโรค
Diagnosis, Laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
Diagnosis, Ultrasonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ด้วยคลื่นเหนือเสียง
Diagnostic imagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
Diagnostic reagents and test kitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป
Dialysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิส
Dianeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะเนติกส์
Diarrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วง
Diarrhea in childrenไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงในเด็ก
Diatomaceous earthไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินเบา
Diazepamไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอาซีแพม
Diesel fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันดีเซล
Diesel motorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์ดีเซล
Dietไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดอาหาร
Differential association theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการสังสรรค์จำแนกแตกต่าง
Differential calculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
Differential reinforcement theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการเสริมแรงที่แตกต่าง
Differentiationกระบวนการที่เซลล์ชนิดไม่จำเพาะจากตัวอ่อน เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะกระบวนการที่เซลล์ชนิดไม่จำเพาะจากตัวอ่อน เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
Digital archiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติจดหมายเหตุดิจิทัล
Digital divideไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล
Digital electronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
Digital frequency meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความถี่แบบดิจิทัล
Digital mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Digital music playerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล
Digital oscilloscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิทัลออสซิลโลสโคป
Digital televisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์ดิจิทัล
Dinoflagellateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโนแฟลกเจลเลต
Diodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโอด
Diodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโอด
Dioxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดออกซิน
Direct currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้ากระแสตรง
Directed Differentiationการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการภายใต้สภาวะควบคุมในห้องทดลองการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการภายใต้สภาวะควบคุมในห้องทดลอง
Disclosure of informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิดเผยข้อมูล
Discoveries in scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
Discriminant analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์การจำแนกประเภท
Disinfection and disinfectantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเชื้อ
Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเคลื่อน
Distillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่น
Distributed databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลแบบกระจาย
DNAไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)
DNA barcodingการทำบาร์โคดดีเอ็นเอ, การทำรหัสแท่งดีเอ็นเอ การทำบาร์โคดดีเอ็นเอ, การทำรหัสแท่งดีเอ็นเอ
DNA cloningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโคลนดีเอ็นเอ
DNA ligaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ทำหน้าที่เชื่อมต่อปลายของดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างโดยสร้างพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์
DNA microarrayไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอไมโครแอเรย์
DNA polymeraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น
DNA replicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ
DNA sequencingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ
Dnosaurไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโนเสาร์
Document imaging systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการสร้างภาพเอกสาร
Documentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสาร
Down syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการดาวน์
Dragon fruitไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วมังกร
Drainageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายน้ำ
Drinking waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำดื่ม
Droughtไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนแล้ง
Drug allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้ยา
Drug stabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของยา
Drug-examthemไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแพ้ยา
Dry iceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแข็งแห้ง
Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแห้ง
Drying apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอบแห้ง
Duodenumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูโอดีนั่ม
DVD technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีดีวีดี
Dye plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชให้สีย้อม
Dye Sensitizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีย้อมไวแสง
Dye Sensitized Solar Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
Dynamicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลศาสตร์
Dynamometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดนาโมมิเตอร์
Dysentery, Amebicไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิดอะมีบา
Dystoniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคดิสโทเนีย