วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 98 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Baby cornไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวโพดฝักอ่อน
Backup systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบจัดการการสำรองข้อมูล
Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรีย
Balancing of machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมดุลของเครื่องกล
Ballistic missileไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีปนาวุธ
Bandageไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าพันแผล
Barcodeบาร์โคด, รหัสแท่ง บาร์โคด, รหัสแท่ง
Barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์
Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบส
Batteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบตเตอรี่
Bayesian statistical decision theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์
Beef cattleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเนื้อ
Benzene as fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเบนซิน
Bibliotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยหนังสือ
Binomial distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงทวินาม
Bio-succinicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบโอซักซินิก
Bioaccumulationการสะสมทางชีวภาพการสะสมทางชีวภาพ
Bioacousticไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวสวนศาสตร์
Bioactive compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Bioavailabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคงอยู่ทางชีวภาพ
Biochemical engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมชีวเคมี
Biodegradationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อยสลายทางชีวภาพ
Biodieselไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบโอดีเซล
Biodiesel fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
Biodiversityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ
Bioenergeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวพลังงานศาสตร์
Bioethicไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวจริยศาสตร์
Biofertilizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ยชีวภาพ
Biogasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซชีวภาพ
Biogasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซชีวภาพ
Biogeographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวภูมิศาสตร์
Bioinformaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวสารสนเทศศาสตร์
Biological controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมโดยวิธีชีวภาพ
Biological diversity conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biological invasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคุกคามทางชีวภาพ
Biological resourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรชีวภาพ
Biologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักชีววิทยา
Biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยา
Biomassไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวมวล
Biomassไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวมวล
Biomass energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานชีวมวล
Biomass energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานชีวมวล
Biomedical Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมชีวเวช
Biomedical engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมชีวเวช
Biomedical materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุทางการแพทย์
Biometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวสถิติ
Biophamaceuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวเภสัชศาสตร์
Biophotonicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบโอโฟโทนิกส์
Biopsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเนื้อตรวจ
Bioreactorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
Biosafetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
Biosensorไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบโอเซนเซอร์
Biosphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวมณฑล
Biosphere reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่สงวนชีวมณฑล
Biosurfactantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
Biosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวสังเคราะห์
Biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพ
BIPVไม่ระบุศัพท์บัญญัติบีไอพีวี
Bird fluไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัดนก
Black tiger prawnไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้งกุลาดำ
Bladder -- calculiไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วกระเพาะปัสสาวะ
Blastingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระเบิด
Blastocoelโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นช่องกลวงอยู่ภายในบลาสโตซิสต์ของตัวอ่อนโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นช่องกลวงอยู่ภายในบลาสโตซิสต์ของตัวอ่อน
Blastocystตัวอ่อนซึ่งเป็นระยะก่อนที่จะฝังตัวกับมดลูกตัวอ่อนซึ่งเป็นระยะก่อนที่จะฝังตัวกับมดลูก
Blood lactateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแล็กติกในเลือด
Blood plasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสมา
Blood plateletไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดเลือด
Blood platelet disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดเลือดผิดปกติ
Blood sugarไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลในเลือด
Bluetooth technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีบลูทูธ
Body fluid disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำในร่างกายผิดปรกติ
Body weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักตัว
Bone cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กระดูก
Bone Marrow Stromal Cellsเซลล์จากไขกระดูกในชั้นสตอร์มาลเซลล์จากไขกระดูกในชั้นสตอร์มาล
Bootstrap (Statistic)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติบูทสแตร๊ป (สถิติ)
Boronไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบรอน
Boron compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบโบรอน
Botanistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักพฤกษศาสตร์
Botanyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤกษศาสตร์
Boundary element methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาวน์ดารีเอลิเมนต์
Box Carrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติบ็อกแคเรี่ย
Box-Jenkins forecastingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์
Brassesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองเหลือง
Breakwatersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำแพงกันคลื่น
Breast milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมคน
Breedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับปรุงพันธุ์
Bridge circuitไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรบริดจ์
Broadbrand communication systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์
Bronchoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องกล้องตรวจหลอดลม
Bronzeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองสัมฤทธิ์
Brown riceไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวกล้อง
Browser (Computer program)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบราเซอร์
Bucking (Mechanics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโก่ง (กลศาสตร์)
Business incubatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Business mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์ธุรกิจ
Butadieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิวทาไดอีน
Byssinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปอดฝุ่นฝ้าย