สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Z จำนวน 15 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Zero Coupon Bondพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย พันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
Zero Discharge การไม่ปล่อยของเสีย, ของเสียเป็นศูนย์ การไม่ปล่อยของเสีย, ของเสียเป็นศูนย์
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์
Zincite ซิงไคต์ ซิงไคต์
Zircon เซอร์คอน หรือ เพทาย เซอร์คอน หรือ เพทาย
Zone of Aeration เขตอิ่มตัวอากาศ เขตอิ่มตัวอากาศ
Zone of dischargeเขตของการระบายน้ำทิ้งเขตของการระบายน้ำทิ้ง
Zone of Saturation เขตอิ่มน้ำ เขตอิ่มน้ำ
Zoning โบราณสถาน โบราณสถาน
Zoning การแบ่งเขต การแบ่งเขต
Zoning ทำเทียม ทำเทียม
Zoning ศิลปวัตถุ ศิลปวัตถุ
Zoning สิ่งเทียมโบราณวัตถุ สิ่งเทียมโบราณวัตถุ
Zoning สิ่งเทียมศิลปวัตถุ สิ่งเทียมศิลปวัตถุ
Zooplankton แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนสัตว์