สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 139 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Wasteของเสียของเสีย
Waste มูลฝอย มูลฝอย
Waste Agricultural ของเสียเกษตร ของเสียเกษตร
Waste airอากาศเสียอากาศเสีย
Waste Auditing การตรวจสอบของเสีย การตรวจสอบของเสีย
Waste Battery Acid กรดจากแบตเตอรี กรดจากแบตเตอรี
Waste Building ของเสียก่อสร้าง, จากการทุบทิ้ง ของเสียก่อสร้าง, จากการทุบทิ้ง
Waste Buyers ผู้ซื้อของเสีย ผู้ซื้อของเสีย
Waste Categories ชนิดของเสีย, ประเภทของเสีย ชนิดของเสีย, ประเภทของเสีย
Waste Chutes ปล่องทิ้งของเสีย, ปล่องขยะ ปล่องทิ้งของเสีย, ปล่องขยะ
Waste Classification System ระบบแยกประเภทของเสีย ระบบแยกประเภทของเสีย
Waste Clinical ของเสียสถานพยาบาล, ของเสียคลีนิก ของเสียสถานพยาบาล, ของเสียคลีนิก
Waste Collection การเก็บขนของเสีย การเก็บขนของเสีย
Waste Collection Authority หน่วยราชการเก็บขนของเสีย, หน่วยงานรัฐ หน่วยราชการเก็บขนของเสีย, หน่วยงานรัฐ
Waste Composition (Waste Constituents) ส่วนประกอบของเสีย ส่วนประกอบของเสีย
Waste Demolition ขยะรื้อทำลาย ขยะรื้อทำลาย
Waste Depot โรงเก็บของเสีย, ดีโปของเสีย โรงเก็บของเสีย, ดีโปของเสีย
Waste Depot โรงเก็บของเสีย, ดีโปของเสีย โรงเก็บของเสีย, ดีโปของเสีย
Waste Derived Fuelเชื้อเพลิงจากของเสีย, ดับบลิวดีเอฟ WDFเชื้อเพลิงจากของเสีย, ดับบลิวดีเอฟ
Waste Disposal การกำจัดของเสีย การกำจัดของเสีย
Waste Disposal Authority หน่วยราชการกำจัดของเสีย หน่วยราชการกำจัดของเสีย
Waste Disposal Fees ค่าธรรมเนียม(ในการ)กำจัดของเสีย ค่าธรรมเนียม(ในการ)กำจัดของเสีย
Waste Disposal License ใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย ใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย
Waste Disposal Plan แผนกำจัดของเสีย แผนกำจัดของเสีย
Waste Disposal Plant โรงกำจัดของเสีย โรงกำจัดของเสีย
Waste Disposal Site สถานที่กำจัดของเสีย สถานที่กำจัดของเสีย
Waste Diversion การแปลงของเสีย การแปลงของเสีย
Waste Domestic ของเสียชุมชน ของเสียชุมชน
Waste Emplacement ที่รับของเสีย ที่รับของเสีย
Waste Factor ปัจจัยของเสีย ปัจจัยของเสีย
Waste Farm ของเสีย(จาก) ฟาร์ม ของเสีย(จาก) ฟาร์ม
Waste Flow Diagram แผนภาพการไหลของของเสีย แผนภาพการไหลของของเสีย
Waste Generation การ(ทำให้)เกิดของเสีย การ(ทำให้)เกิดของเสีย
Waste Generation Per Capita การเกิดของเสียต่อคน การเกิดของเสียต่อคน
Waste Generation Rate อัตราการเกิดของเสีย อัตราการเกิดของเสีย
Waste Hazardous ของเสียเสี่ยงอันตราย ของเสียเสี่ยงอันตราย
Waste Hospital ของเสียโรงพยาบาล ของเสียโรงพยาบาล
Waste Household ของเสียบ้านเรือน ของเสียบ้านเรือน
Waste Industrial ของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรม
Waste Inert ของเสียเฉื่อย ของเสียเฉื่อย
Waste Management การจัดการของเสีย การจัดการของเสีย
Waste Management Facilities โรงจัดการของเสีย, เครื่องมือ โรงจัดการของเสีย, เครื่องมือ
Waste Management License ใบอนุญาตจัดการของเสีย ใบอนุญาตจัดการของเสีย
Waste Management Model แบบจำลองการจัดการของเสีย แบบจำลองการจัดการของเสีย
Waste Minimization การลดของเสีย การลดของเสีย
Waste Minimization Process กระบวนการลดของเสีย กระบวนการลดของเสีย
Waste Oil ของเสียน้ำมัน ของเสียน้ำมัน
Waste Producer ผู้ผลิตของเสีย ผู้ผลิตของเสีย
Waste Qualities คุณภาพของเสีย คุณภาพของเสีย
Waste Reduction การลดปริมาณของเสีย การลดปริมาณของเสีย
Waste Segregation การแยกของเสียออก การแยกของเสียออก
Waste Source แหล่งกำเนิดของเสีย แหล่งกำเนิดของเสีย
Waste Stabilization Pond บ่อปรับเสถียรน้ำ บ่อปรับเสถียรน้ำ
Waste Storage แหล่งเก็บของเสีย แหล่งเก็บของเสีย
Waste Storage Facilities โรงเก็บของเสีย โรงเก็บของเสีย
Waste Strategy กลยุทธ์ด้านของเสีย กลยุทธ์ด้านของเสีย
Waste Stream สายธารของเสีย สายธารของเสีย
Waste To-Energy จากของเสียสู่พลังงาน จากของเสียสู่พลังงาน
Waste Toxic ของเสียเป็นพิษ ของเสียเป็นพิษ
Waste Toxic and Dangerous ของเสียเป็นพิษและอันตราย ของเสียเป็นพิษและอันตราย
Waste Trade การค้าของเสีย การค้าของเสีย
Waste Transport การขนส่งของเสีย การขนส่งของเสีย
Waste Transport การขยายพันธุ์เทียม การขยายพันธุ์เทียม
Waste Treatment การบำบัดของเสีย การบำบัดของเสีย
Waste Water น้ำเสีย น้ำเสีย
Waste Water น้ำทิ้ง น้ำทิ้ง
Waste Water Agreement ข้อตกลงจัดการน้ำเสีย ข้อตกลงจัดการน้ำเสีย
Waste Water Treatment การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย
Waste water Treatment System ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
Waste Wholesalers ผู้ค้าส่งของเสีย ผู้ค้าส่งของเสีย
Wastewaterน้ำเสียน้ำเสีย
Wastewater น้ำเสีย น้ำที่ไม่ต้องการ หรือน้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง น้ำเสีย น้ำที่ไม่ต้องการ หรือน้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง
Wastewater Charge ค่าบริการน้ำเสีย ค่าบริการน้ำเสีย
Wastewater Disposal การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดน้ำเสีย
Wastewater Farming เกษตรกรรมน้ำเสีย เกษตรกรรมน้ำเสีย
Wastewater Irrigation ชลประทานน้ำเสีย ชลประทานน้ำเสีย
Wastewater Lagoon สระรับน้ำเสีย สระรับน้ำเสีย
Wastewater Oxidation ออกซิเดชันของน้ำเสีย ออกซิเดชันของน้ำเสีย
Wastewater Rate อัตราค่าบริการน้ำเสีย อัตราค่าบริการน้ำเสีย
Wastewater Reclamation การนำน้ำเสียกลับมาใช้ การนำน้ำเสียกลับมาใช้
Wastewater Renovation การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
Wastewater Treatment การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย
Water น้ำ น้ำ
Water Closet ส้วม ส้วม
Water Cycle (Cycle of Water) วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของน้ำ
Water Holding Capacity ความสามารถในการอุ้มน้ำ ความสามารถในการอุ้มน้ำ
Water Logged น้ำขัง น้ำขัง
Water Qaulity คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำ
Water reclamationการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์
Water Reclamation การนำน้ำกลับมาใช้ การนำน้ำกลับมาใช้
Water Requirement ความต้องการน้ำ ความต้องการน้ำ
Water Saturated Soil ดินอิ่มน้ำ ดินอิ่มน้ำ
Water Table ระดับน้ำใต้ดิน ระดับน้ำใต้ดิน
Water Tide ทางน้ำ ทางน้ำ
Water-Borne Disease โรคทางน้ำ โรคทางน้ำ
Watershed บริเวณลุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำ
Watershed ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ
Watershed Management การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการลุ่มน้ำ
Watershed Resource ทรัพยากรลุ่มน้ำ ทรัพยากรลุ่มน้ำ
Wave คลื่นอากาศ คลื่นอากาศ
Wavellite เวเวล์ไลต์ เวเวล์ไลต์
WDF ดับบลิวดีเอฟ ดับบลิวดีเอฟ
Weathering การผุพังสลายตัว การผุพังสลายตัว
Weathering การผุพังอยู่กับที่ การผุพังอยู่กับที่
Weeding การปราบวัชพืช การปราบวัชพืช
Weeds วัชพืช วัชพืช
Weighted Average or Weighted Mean ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก ตัวถ่วงน้ำหนัก
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐสวัสดิการ
Well Drained การระบายน้ำดี การระบายน้ำดี
Wet Gas แก๊สเปียก แก๊สเปียก
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ
Wetlands พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ
Wheeled Bin ถังขยะมีล้อ ถังขยะมีล้อ
White Collar Worker คนทำงานใช้สมอง คนทำงานใช้สมอง
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล ที่วิเวกห่างไกล
Wildlife สัตว์ป่า สัตว์ป่า
Wildlife Gate ด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์ป่า
Wildlife Management การจัดการสัตว์ป่า การจัดการสัตว์ป่า
Wildlife Preservation สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าสงวน
Wildlife Protection สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครอง
Wildlife Sanctuary เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
Wildlife Stuff ซากของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
Wildlife Stuff ซากยานยนต์ ซากยานยนต์
Willemite วิลเลไมต์ วิลเลไมต์
Wind ลม ลม
Wind Load แรงลม แรงลม
Wind Speed ความเร็วลม ความเร็วลม
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การหมักปุ๋ยกองแถว
Witherite วิเทอไรต์ วิเทอไรต์
Wolframite วุลแฟรไมต์ วุลแฟรไมต์
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ โวลลาสโทไนต์
Wood ไม้ไม้
Workerคนงาน คนงาน
Worker Camp อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง
World Bank ธนาคารโลก ธนาคารโลก
World Meteorological Organization (WMO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
World Trade Organization (WTO) องค์การการค้าโลก องค์การการค้าโลก
Wulfenite วุลฟีไนต์ วุลฟีไนต์