สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 23 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Vacunm Pump เครื่องสูบสูญญากาศ เครื่องสูบสูญญากาศ
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา การฝังกลบในหุบเขา
Value-Added Tax ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
Vaporization การระเหยไอ การระเหยไอ
Vapour ไอ ไอ
Vapour ไอเคมี ไอเคมี
Vehicle ยานพาหนะ ยานพาหนะ
Vergin Soil ดินสภาพธรรมชาติ ดินสภาพธรรมชาติ
Vertical Integration การรวมตัวของธุรกิจในแนวตั้ง การรวมตัวของธุรกิจในแนวตั้ง
Vertical Shift in Placer Deposits การทำเหมืองปล่อง การทำเหมืองปล่อง
Very Cold อากาศหนาวจัด อากาศหนาวจัด
Very Detailed Survey การสำรวจดินแบบละเอียดมาก การสำรวจดินแบบละเอียดมาก
Very Hot อากาศร้อนจัด อากาศร้อนจัด
Viscosity ความหนืด ความหนืด
Visibility ทัศนวิสัย ทัศนวิสัย
Vitrification การทำก้อน การทำก้อน
Volatile Acids กรดระเหยง่าย กรดระเหยง่าย
Volatile Matter สารระเหยง่าย สารระเหยง่าย
Volatile Organic Componds, VOCs สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย, วีโอซี สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย, วีโอซี
Volatilization การทำระเหยง่าย การทำระเหยง่าย
Volitle Solids สารที่เผาไหม้ได้, ของแข็งระเหยง่าย สารที่เผาไหม้ได้, ของแข็งระเหยง่าย
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ
Voluntary Separation การแยกโดยอาสาสมัคร การแยกโดยอาสาสมัคร