สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 24 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด) ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
Ultraviolet Radiation การแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต การแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต
Ultraviolet Ray แสงอัลตราไวโอเลต แสงอัลตราไวโอเลต
Unacceptable Waste ของเสียที่รับไม่ได้ ของเสียที่รับไม่ได้
Unconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง
Underemployment การทำงานไม่เต็มที่ การทำงานต่ำระดับ การทำงานไม่เต็มที่ การทำงานต่ำระดับ
Underground Mining การทำเหมืองใต้ดิน การทำเหมืองใต้ดิน
Undergroung Solution Mining การทำเหมืองละลายแร่ การทำเหมืองละลายแร่
Underpopulated ประชากรน้อยเกินไป ประชากรน้อยเกินไป
Undisturbed Soil ดินตามสภาพธรรมชาติ ดินตามสภาพธรรมชาติ
Undulating สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้โดยไม่ต้องทำงาน
United Nations Conference on Trade and Development ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
United Nations Development Programme (UNDP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
Unpaid Family Worker ผู้ทำงานให้ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผู้ทำงานให้ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
Unskilled Working คนทำงานไร้ฝีมือ คนทำงานไร้ฝีมือ
Unused Land ที่ว่าง ที่ว่าง
Upwelling กระบวนการน้ำผุด กระบวนการน้ำผุด
Uraninite ยูเรนิไนต์ ยูเรนิไนต์
Urban Nucleus ศูนย์กลางของเมือง ศูนย์กลางของเมือง
Urea ยูเรีย ยูเรีย
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบอุรุกวัย
Utility สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค