สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 117 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Table of Life School ตารางชีพการศึกษา ตารางชีพการศึกษา
Table of Life Working ตารางชีวิตการทำงาน ตารางชีวิตการทำงาน
Takeover การเข้าครอบครองกิจการ การเข้าครอบครองกิจการ
Talc ทัลก์ หรือ หินสบู่ ทัลก์ หรือ หินสบู่
Tariff ภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากร
Tariff Escalation การขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิต การขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิต
Tariff Quota โควต้าภาษี โควต้าภาษี
Taxonomic Unit หน่วยจำแนกดิน หน่วยจำแนกดิน
Teak Bearing Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่,หรือเรียกว่า ป่าไม้สักป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่,หรือเรียกว่า ป่าไม้สัก
Technical Barrier to Trade อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน
Tectosilicates เทคโทซิลิเกต เทคโทซิลิเกต
Teenager วัยรุ่น วัยรุ่น
Tehrmic เทอร์มิก เทอร์มิก
Temperature of Soil Surface อุณหภูมิผิวดิน อุณหภูมิผิวดิน
Tensionแรงดึงแรงดึง
Tensionแรงดึงประลัยแรงดึงประลัย
Tensionแรงประลัย แรงประลัย
Teratogen เทอราโทเจน, สารก่อลูกวิรูป เทอราโทเจน, สารก่อลูกวิรูป
Terms of Trade อัตราการค้า อัตราการค้า
Terrace ขั้นบันได ขั้นบันได
Terrain พื้นดิน พื้นดิน
Tertiary Treatment การบำบัดขั้นสาม การบำบัดขั้นสาม
Textiles สิ่งทอ สิ่งทอ
Texture เนื้อ เนื้อ
Thai Gulf Recovery Policy การฟื้นฟูทะเลไทย การฟื้นฟูทะเลไทย
Thai Sea Boundary น่านน้ำไทย น่านน้ำไทย
The Title Disposal Field พื้นซึม พื้นซึม
Thermal Pollution ภาวะมลพิษความร้อน ภาวะมลพิษความร้อน
Thermal Springบ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อน
Thermal Stratification การแยกชั้นตามอุณหภูมิ การแยกชั้นตามอุณหภูมิ
Thermocline ชั้นความร้อนกลาง, เส้นเทอร์โมไคลน์ ชั้นความร้อนกลาง, เส้นเทอร์โมไคลน์
Thermogram เทอร์โมแกรม หรือกราฟวัดอุณหภูมิ เทอร์โมแกรม หรือกราฟวัดอุณหภูมิ
Thermograph เทอร์โมกราฟ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกราฟ เทอร์โมกราฟ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกราฟ
Thermometer เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
Thermoplastic เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมพลาสติก
Thermosetting Plastic เทอร์โมเซ็ทติ้งพลาสติก เทอร์โมเซ็ทติ้งพลาสติก
Thickener ถังทำข้น ถังทำข้น
Thinning การตัดสางขยายระยะ การตัดสางขยายระยะ
Third World ประเทศในโลกที่สาม ประเทศในโลกที่สาม
Threshold Limit Values,TLVs ค่าจำกัดความทนทาน ค่าจำกัดความทนทาน
Threshold Limiting Value,TLV ค่าจำกัดเทรชโฮลด์, ทีแอลวี ค่าจำกัดเทรชโฮลด์, ทีแอลวี
Threshold of Hearingขีดจำกัดของการได้ยินขีดจำกัดของการได้ยิน
Thunderstorm Turbulence การปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง การปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง
Thundery Rain ฝนฟ้าคะนอง ฝนฟ้าคะนอง
Thundery Shower ฝนซู่ฟ้าคะนอง ฝนซู่ฟ้าคะนอง
Tidal Flat ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
Tidal Marsh ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
Tidal Swamp ที่ลุ่มต่ำชายทะเล ที่ลุ่มต่ำชายทะเล
Tied Loan เงินกู้ที่มีเงื่อนไข เงินกู้ที่มีเงื่อนไข
Time Series อนุกรมเวลา อนุกรมเวลา
Tinner ทินเนอร์ ทินเนอร์
Tipping การทิ้ง การทิ้ง
TLVทีแอลวี ทีแอลวี
TOC ทีโอซี ทีโอซี
TOC, Total Organic Carbon คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด, ทีโอซี คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด, ทีโอซี
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน อุโมงค์เพดานเลื่อน
Topaz โทแพซ โทแพซ
Topography ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ
Toposequence ลำดับภูมิประเทศ ลำดับภูมิประเทศ
Topsoil ดินชั้นบน ดินชั้นบน
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
Total Solids ของแข็งทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด
Totting การค้นขยะ การค้นขยะ
Tourmaline ทัวร์มาลีน ทัวร์มาลีน
Town House ตึกแถว ตึกแถว
Toxic เป็นพิษ เป็นพิษ
Toxic and Dangerous Waste ของเสียเป็นพิษและอันตราย ของเสียเป็นพิษและอันตราย
Toxic Ash เถ้าพิษ เถ้าพิษ
Toxic Chemical Waste ของเสียเคมีเป็นพิษ ของเสียเคมีเป็นพิษ
Toxic Shock Syndrome อาการแน่นิ่งจากการได้รับสารพิษ อาการแน่นิ่งจากการได้รับสารพิษ
Toxic Substance วัตถุมีพิษ, สารพิษ วัตถุมีพิษ, สารพิษ
Toxic Trash ขยะกากแห้งเป็นพิษ ขยะกากแห้งเป็นพิษ
Toxic Vapour ไอพิษ ไอพิษ
Toxic Waste ของเสียเป็นพิษ ของเสียเป็นพิษ
Toxic Waste Recycling การนำของเสียเป็นพิษกลับมาใช้ใหม่ การนำของเสียเป็นพิษกลับมาใช้ใหม่
Toxicityความเป็นพิษความเป็นพิษ
Toxicity ความเป็นพิษ ความเป็นพิษ
Toxicology พิษวิทยา พิษวิทยา
Trace Compounds สารประกอบปริมาณน้อย, สารประกอบเทรซ สารประกอบปริมาณน้อย, สารประกอบเทรซ
Trace Elements โลหะปริมาณน้อย โลหะปริมาณน้อย
Trade Barrier อุปสรรคทางการค้า อุปสรรคทางการค้า
Trade Mark เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า
Trade Wastes น้ำเสียพาณิชย์ น้ำเสียพาณิชย์
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเท้า
Transfer and Transport การขนถ่ายและขนส่ง การขนถ่ายและขนส่ง
Transfer Haulage Cost ค่าขนถ่าย ค่าขนถ่าย
Transfer of Technology การถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
Transfer Operations ปฏิบัติการขนถ่าย ปฏิบัติการขนถ่าย
Transfer Payment เงินโอน เงินโอน
Transfer stationสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
Transition Zone เขตเปลี่ยนสภาพ (ชั้นน้ำ) เขตเปลี่ยนสภาพ (ชั้นน้ำ)
Transnational Corporations (TNCs) บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทข้ามชาติ
Transport Container System ระบบถังขยะเคลื่อนที่ ระบบถังขยะเคลื่อนที่
Trash ขยะกากแห้ง ขยะกากแห้ง
Trash ขยะลอย ขยะลอย
Trash Gate ประตูดักขยะลอย ประตูดักขยะลอย
Trash Rack ตะแกรงรางดักขยะลอย ตะแกรงรางดักขยะลอย
Trash Screen ตะแกรงดักขยะลอย ตะแกรงดักขยะลอย
Treatment การบำบัด การบำบัด
Tree ต้นไม้ ต้นไม้
Tremolite เทรโมไลต์ เทรโมไลต์
Trench Cut Off ร่องตัดการไหล ร่องตัดการไหล
Trench Method วิธีขุดร่อง การฝังกลบแบบขุดร่อง วิธีขุดร่อง การฝังกลบแบบขุดร่อง
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) โปรยกรอง (ระบบ)
Tropical Evergreen Forest ป่าดิบเมืองร้อน ป่าดิบเมืองร้อน
Tropical Forest ป่าเขตร้อน ป่าเขตร้อน
Tropical Rain Forest ป่าดิบชื้น ป่าดิบชื้น
True Color สีจริง สีจริง
Truncation การกัดกร่อน การกัดกร่อน
Tungstates and Molybdates ทังสเตตและโมลิบเดต ทังสเตตและโมลิบเดต
Turbidimeter มาตรวัดความขุ่น มาตรวัดความขุ่น
Turbidimetry การวัดความขุ่น การวัดความขุ่น
Turbidity ความขุ่น ความขุ่น
Turbulence การปั่นป่วนของอากาศ การปั่นป่วนของอากาศ
Turquoise เทอร์คอยซ์ เทอร์คอยซ์
Turtle เต่าทะเล เต่าทะเล