สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 122 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
R-Horizon ชั้นอาร์ ชั้นอาร์
Radiation การแผ่รังสี, รังสี การแผ่รังสี, รังสี
Radioactive Decay การสลายตัวของกัมมันตรังสี การสลายตัวของกัมมันตรังสี
Radioactive Substance วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัมมันตรังสี
Radioactivity กัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสี
Radioactivity Decay การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี
Radioactivity Shielding เครื่องกำบังกัมมันตภาพรังสี, โล่ เครื่องกำบังกัมมันตภาพรังสี, โล่
Radioisotope เรดิโอไอโซโทป เรดิโอไอโซโทป
Rain ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ
Rain Drop เม็ดฝน เม็ดฝน
Rain Shadow พื้นที่อับฝน หรือเงาฝน พื้นที่อับฝน หรือเงาฝน
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง
Rangeland Resources ทรัพยากรทุ่งหญ้า ทรัพยากรทุ่งหญ้า
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย
Rapid Zone เขตน้ำไหลเชี่ยว เขตน้ำไหลเชี่ยว
Rapids แก่ง แก่ง
Rate of Natural Increses Intrinsic อัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่แท้จริง อัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่แท้จริง
Rate of Retention อัตราการเรียนต่อ อัตราการเรียนต่อ
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย การฝังกลบในลำห้วย
Raw Sludge สลัดจ์ดิบ สลัดจ์ดิบ
Raw Wastewater น้ำเสียดิบ น้ำเสียดิบ
Raw Water น้ำดิบ น้ำดิบ
RBC อาร์บีซี อาร์บีซี
RBC Medium ตัวกลางอาร์บีซี ตัวกลางอาร์บีซี
Reach ช่วงน้ำ ช่วงน้ำ
Reaction Tank ถังปฏิกิริยา ถังปฏิกิริยา
Reactive Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา
Reactive Substance สารเกิดปฏิกริยาได้ง่าย สารเกิดปฏิกริยาได้ง่าย
Reaeration การเติมออกซิเจนซ้ำ การเติมออกซิเจนซ้ำ
Real National Income Per Capita รายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน รายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน
Realgar รีอัลการ์ รีอัลการ์
Receiving Water แหล่งน้ำรองรับ แหล่งน้ำรองรับ
Reclaim การทำซ้ำ การทำซ้ำ
Reclamation การปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้ การปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้
Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบหยาบ การสำรวจดินแบบหยาบ
Recover การปรับสภาพกลับมาใช้ การปรับสภาพกลับมาใช้
Recovered materialsวัสดุที่นำกลับคืนวัสดุที่นำกลับคืน
Recoveryการนำกลับคืนการนำกลับคืน
Recovery การนำกลับคืน, การฟื้นตัว การนำกลับคืน, การฟื้นตัว
Recumbent Fords ชั้นหินคดโค้งนอนทับ ชั้นหินคดโค้งนอนทับ
Recyclability ความสามารถในการนำกลับมาใช้ได้ ความสามารถในการนำกลับมาใช้ได้
Recyclable นำกลับมาใช้ได้ นำกลับมาใช้ได้
Recycle การนำกลับไปใช้ใหม่ การนำกลับไปใช้ใหม่
Recycled Material วัสดุที่นำกลับมาใช้ วัสดุที่นำกลับมาใช้
Recycled Sludge สลัดจ์นำกลับมาใช้ สลัดจ์นำกลับมาใช้
Recycling การนำกลับมาใช้ การนำกลับมาใช้
Recycling การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาใช้ใหม่
Recycling Center ศูนย์การนำกลับมาใช้ ศูนย์การนำกลับมาใช้
Recycling Plastic พลาสติกที่นำกลับมาใช้ พลาสติกที่นำกลับมาใช้
Red List บัญชีแดง บัญชีแดง
RED TIDEปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี
Red Tide ขี้ปลาวาฬ ขี้ปลาวาฬ
Redox รีด็อกซ์ รีด็อกซ์
Reduce การลด การลด
Reducing Agent รีดิวซิ้ง เอเจนท์ รีดิวซิ้ง เอเจนท์
Reduction (Chemical) รีดักชัน(ทางเคมี) รีดักชัน(ทางเคมี)
Refinancing การสร้างเงินกู้ใหม่แทนเงินกู้เดิม การสร้างเงินกู้ใหม่แทนเงินกู้เดิม
Reforestation การปลูกสร้างสวนป่า การปลูกสร้างสวนป่า
Reforestation Administration การบริหารงานสวนป่า การบริหารงานสวนป่า
Refractories สารทนไฟ สารทนไฟ
Refractory วัสดุทนไฟ วัสดุทนไฟ
Refractory Brick อิฐทนไฟ อิฐทนไฟ
Refractory Material สารย่อยยาก สารย่อยยาก
Refractory Wall ผนังกั้นไฟ ผนังกั้นไฟ
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่นรีเจนเนอร์เรชั่น
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีอัตราถอยหลัง
Reinforced Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforcement เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร
Reliablity Organization สถาบันที่เชื่อถือได้ สถาบันที่เชื่อถือได้
Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียน
Renewable Event เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
Renewable Resources ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
Reoxygenation การเติมออกซิเจนซ้ำ การเติมออกซิเจนซ้ำ
Repair การซ่อมแซม การซ่อมแซม
Replacement Planing การปลูกซ่อม การปลูกซ่อม
Reproduction Cutting การตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ การตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนา
Residence Time ช่วงเวลาเผา ช่วงเวลาเผา
Residential Mobility การย้ายที่อยู่ การย้ายที่อยู่
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่
Residual Method วิธีส่วนที่เหลือ วิธีส่วนที่เหลือ
Residual Oxygen ออกซิเจนคงเหลือ ออกซิเจนคงเหลือ
Residuals เศษคงเหลือ, กาก เศษคงเหลือ, กาก
Residue เศษตกค้าง เศษตกค้าง
Resources management การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Restoration การคืนกลับสภาพเดิม การคืนกลับสภาพเดิม
Restricted Plant พืชต้องห้าม พืชต้องห้าม
Restricted Zone เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
Returned Sludge สลัดจ์สูบกลับ สลัดจ์สูบกลับ
Reuse การใช้, การใช้ใหม่, การใช้ซ้ำ, การใช้อีกครั้ง การใช้, การใช้ใหม่, การใช้ซ้ำ, การใช้อีกครั้ง
Reuse การใช้อีกครั้ง การใช้อีกครั้ง
Reverse osmosisการออสโมซีสผันกลับROการออสโมซีสผันกลับ
Reverse Osmosis, RO ออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ ออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ
Rhodonite โรโดไนต์ โรโดไนต์
Riddlings เศษเถ้า เศษเถ้า
Rising Sludge สลัดจ์ลอยขึ้น สลัดจ์ลอยขึ้น
Risk ความเสี่ยง ความเสี่ยง
Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง
Risk of Disability ความเสี่ยงต่อความพิการ ความเสี่ยงต่อการไร้สมรรถภาพ ความเสี่ยงต่อความพิการ ความเสี่ยงต่อการไร้สมรรถภาพ
River Levee สันดินริมน้ำ สันดินริมน้ำ
River Terrace ลานตะพักลำน้ำ ลานตะพักลำน้ำ
River Tide ทางน้ำ ทางน้ำ
RO อาร์โอ อาร์โอ
Road, Street ถนน ถนน
Rock หิน หิน
Rock Land พื้นดินหินโผล่ พื้นดินหินโผล่
Rock Outcrop หินโผล่ หินโผล่
Rock Salt เกลือหิน เกลือหิน
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู
Rodochrosite โรโดโครโซต์ โรโดโครโซต์
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน อุโมงค์ห้องและเสาหิน
Rotating Biological Contactor, RBC ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ, อาร์บีซี ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ, อาร์บีซี
Rotation รอบหมุนเวียน รอบหมุนเวียน
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
Royalty สัมปทาน สัมปทาน
Rubbish ขยะแห้ง ขยะแห้ง
Run-Off, Runoff น้ำไหลผ่าน น้ำไหลผ่าน
Runaway Industry อุตสาหกรรมวิ่งหนี อุตสาหกรรมวิ่งหนี
Rural Population ประชากรชนบท ประชากรชนบท
Rutile รูไทล์ รูไทล์