สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 192 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Pacific Raim ประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก
Packaging บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
Packaging Materials วัสดุบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์
Packing Credits สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการส่งออก
Panmixia การจับคู่แบบสุ่ม การจับคู่แบบสุ่ม
Parameter of Population ค่าตัวเลขทางประชากรที่แยกตามคุณลักษณะ ค่าตัวเลขทางประชากรที่แยกตามคุณลักษณะ
Paraquat พาราควอท พาราควอท
Pararosaniline ระบบพาราโรซานิลีน ระบบพาราโรซานิลีน
Parasitic Bacteria แบคทีเรียปรสิต แบคทีเรียปรสิต
Parent Material วัตถุต้นกำเนิด วัตถุต้นกำเนิด
Parent Rock หินต้นกำเนิด หินต้นกำเนิด
park อุทยาน อุทยาน
Partial Overlap System หรือ Taungya System การปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้ การปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้
Particle อนุภาค อนุภาค
Particulate ฝุ่น ฝุ่น
Particulates อนุภาค อนุภาค
Parts Per Million, ppm ส่วนในล้าน, สนล. ส่วนในล้าน, สนล.
Pathogen เชื้อโรค เชื้อโรค
Pathogenic Organisms จุลินทรีย์เชื้อโรค จุลินทรีย์เชื้อโรค
Pathological Waste ของเสียพยาธิ, ของเสียเชื้อโรค ของเสียพยาธิ, ของเสียเชื้อโรค
PCBs, Polychlorinated Biphenyls พีซีบี พีซีบี
PCDD, Polychlorinated Dibenzo-p Dioxins พีซีดีดี พีซีดีดี
PCDFs, Polychlorinated Dibenzofurans พีซีดีเอฟ พีซีดีเอฟ
Peat พีต พีต
Peat Swamp Forest ป่าพรุ ป่าพรุ
Peatlands พื้นที่พรุ พื้นที่พรุ
Pedology ปฐพีวิทยา ปฐพีวิทยา
Pelagic Division ส่วนที่เป็นพื้นน้ำในระบบนิเวศทะเล ส่วนที่เป็นพื้นน้ำในระบบนิเวศทะเล
Pelagic Fishes ปลาผิวน้ำ ปลาผิวน้ำ
Pelagic Organism สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในมวลน้ำในระบบนิเวศทะเล สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในมวลน้ำในระบบนิเวศทะเล
Peneplain พื้นเกือบราบ พื้นเกือบราบ
Percolation การไหลซึมผ่าน การไหลซึมผ่าน
Percolation การซึมผ่าน การซึมผ่าน
Perimeter Gas Extraction Trenches ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ) ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ)
Perinatal Mortality Rate อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะ เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะ เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
Periphyton or Aufwuchs สิ่งมีชีวิตที่เกาะและแขวนตัวกับวัตถุในน้ำจืด สิ่งมีชีวิตที่เกาะและแขวนตัวกับวัตถุในน้ำจืด
Permanent Hardness ความกระด้างถาวร ความกระด้างถาวร
Permeability ความให้ซึมได้ ความให้ซึมได้
Permeability ความสามารถให้น้ำซึมผ่าน ความสามารถให้น้ำซึมผ่าน
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ ศัตรูพืชและสัตว์
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารปราบสิ่งรังควาญ
Pesticides สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
Pests สิ่งรังควาญ สิ่งรังควาญ
PET, Polyethylene Terephthalate พีอีที พีอีที
Petrochemicals ปิโตรเคมิคัล ปิโตรเคมิคัล
Petroleum ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม
PFA, Pulverized Fuel Ash เถ้าถ่านหินบดป่น, เถ้าเชื้อเพลิงบดป่น เถ้าถ่านหินบดป่น, เถ้าเชื้อเพลิงบดป่น
pH พีเอช พีเอช
Phase เฟส สภาวะ ช่วง เฟส สภาวะ ช่วง
Phenol Wastes ของเสียประเภทฟีนอล ของเสียประเภทฟีนอล
Phenolic Compounds สารประกอบฟีนอล สารประกอบฟีนอล
Phlogopite โฟลโกไพต์ โฟลโกไพต์
Phosphate ฟอสเฟต ฟอสเฟต
Phosphates ฟอสเฟต ฟอสเฟต
Photodegradable สลายด้วยแสงได้ สลายด้วยแสงได้
Photosynthesis การสังเคราะห์ด้วยแสง การสังเคราะห์ด้วยแสง
Phyllosilicates ฟิลโลซิลิเกต ฟิลโลซิลิเกต
Physical Analysis การวิเคราะห์ทางกายภาพ การวิเคราะห์ทางกายภาพ
Phytoplankton แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนพืช
Picocurie ปิโคคูรี ปิโคคูรี
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม กำลังแบกทานของเสาเข็ม
Pile Load กำลังแบกทานของดิน กำลังแบกทานของดิน
Piping การวางท่อ, การเดินท่อ การวางท่อ, การเดินท่อ
Piping System ระบบการวางท่อ, ระบบการเดินท่อ ระบบการวางท่อ, ระบบการเดินท่อ
Pipline System ระบบประปา ระบบประปา
Plagioclase แพลจิโอเคลส แพลจิโอเคลส
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ที่ราบ, พื้นราบ
Plankton แพลงก์ตอน แพลงก์ตอน
Plastic พลาสติก พลาสติก
Plastic Degradation พลาสติกที่มีการกร่อนสลาย พลาสติกที่มีการกร่อนสลาย
Plastic Recycling พลาสติกที่นำกลับมาใช้ พลาสติกที่นำกลับมาใช้
Plastic Sorting การคัดแยกพลาสติก การคัดแยกพลาสติก
Plate Count การนับจากจาน, เพลทเคานท์ การนับจากจาน, เพลทเคานท์
Platinum ทองคำขาว ทองคำขาว
Pleustic Organism สิ่งมีชีวิตที่อาศัยที่ผิวหน้าน้ำทะเล สิ่งมีชีวิตที่อาศัยที่ผิวหน้าน้ำทะเล
Plunging Folds ชั้นหินคดโค้งพลับจิง ชั้นหินคดโค้งพลับจิง
Plutonic Rock หินอัคนีระดับลึก หินอัคนีระดับลึก
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )particulate matter - the size ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )
Point Source แหล่งทิ้งเป็นจุด, ต้นกำเนิดเป็นจุด แหล่งทิ้งเป็นจุด, ต้นกำเนิดเป็นจุด
Poisonous Waste ของเสียเป็นพิษ ของเสียเป็นพิษ
Polishing Pond บ่อขัดแต่ง บ่อขัดแต่ง
Polishing Process กระบวนการขัดแต่ง กระบวนการขัดแต่ง
Pollutant ภาวะมลพิษ ภาวะมลพิษ
Pollutant สารมลพิษ สารมลพิษ
Polluted conditionภาวะมลพิษภาวะมลพิษ
Polluted Control Zone เขตควบคุมมลพิษ เขตควบคุมมลพิษ
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ
Polluted Water น้ำเสีย น้ำเสีย
Polluted Water น้ำมลพิษ น้ำมลพิษ
Polluter Pays Principle, PPP หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี
pollutionมลพิษมลพิษ
Pollution Control Officer เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
Pollution Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม
Pollution Index ดัชนีมลพิษ ดัชนีมลพิษ
Polychlorinated Biphenyl, PCB พีซีบี พีซีบี
Polyethylene Terephthalate, PET โพลีเอทิลีน เทเรพทาเลต, พีอีที โพลีเอทิลีน เทเรพทาเลต, พีอีที
Polyethylene, PE โพลีเอทิลีน, พีอี โพลีเอทิลีน, พีอี
Polynuclear Aromatics, PNAS โพลีนิวเคลียร์ อาโรเมทิก, พีเอ็นเอ โพลีนิวเคลียร์ อาโรเมทิก, พีเอ็นเอ
Polypropylene, PP พีพี พีพี
Polystylrene, PS โพลีสไตรีน,พีเอส โพลีสไตรีน,พีเอส
Polyvinyl Chloride, PVC โพลีไวนีลคลอไรด์, พีวีซี โพลีไวนีลคลอไรด์, พีวีซี
Polyvinylchloride, PVC พีวีซี พีวีซี
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว แอ่งอากาศหนาว
Pool Zone เขตน้ำไหลเอื่อย เขตน้ำไหลเอื่อย
Population Dynamcis ประชากรพลวัต ประชากรพลวัต
Population equivalentสมมูลประชากรสมมูลประชากร
Population Gentics พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ประชากร
Population Process กระบวนการทางประชากร กระบวนการทางประชากร
Population Quality คุณภาพประชากร คุณภาพประชากร
Population Transition การเปลี่ยนแปลงประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร
Porosity ความพรุน ความพรุน
Portable Tankถังบรรจุที่เคลื่อนย้ายได้ถังบรรจุที่เคลื่อนย้ายได้
Post Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกอายุระหว่างหนึ่งเดือน-หนึ่ง ปีบริบูรณ์ ภาวะการตายของทารกอายุระหว่างหนึ่งเดือน-หนึ่ง ปีบริบูรณ์
Post-Enumeration Survey การสำรวจหลังการสำมะโน การสำรวจหลังการสำมะโน
Power พลังงาน พลังงาน
ppb (parts per billion) พีพีบี, สนพล. พีพีบี, สนพล.
ppm (parts per million) พีพีเอ็ม, สนล. พีพีเอ็ม, สนล.
ppt (parts per thounsand) พีพีที, สนพ. พีพีที, สนพ.
Preaeration การเติมอากาศก่อน(บำบัด) การเติมอากาศก่อน(บำบัด)
Prechlorination การเติมคลอรีนก่อนบำบัด การเติมคลอรีนก่อนบำบัด
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติสูงค่า
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า
Precycling กิจกรรมลดขยะ กิจกรรมลดขยะ
Prehnite พรีห์ไนต์ พรีห์ไนต์
Preliminary Treatment การบำบัดขั้นเตรียมการ การบำบัดขั้นเตรียมการ
Preservation การเก็บรักษา การเก็บรักษา
Preservation Zone เขตอนุรักษ์ เขตอนุรักษ์
Presevred Plant พืชสงวน พืชสงวน
Prestressed Concrete คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรง
Prestressed Reinforcement เหล็กเสริมอัดแรง เหล็กเสริมอัดแรง
Pretreatment การบำบัดก่อน (หน้า) การบำบัดก่อน (หน้า)
Price Discrimination การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกัน การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกัน
Primary Data ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ
Primary Materials วัสดุขั้นต้น วัสดุขั้นต้น
Primary Product สินค้าขั้นปฐม สินค้าขั้นปฐม
Primary Sector สาขาปฐมภูมิ สาขาปฐมภูมิ
Primary Settling Tank ถังตกตะกอนขั้นต้น ถังตกตะกอนขั้นต้น
Primary Sludge สลัดจ์ขั้นต้น สลัดจ์ขั้นต้น
Primary Treatment การบำบัดขั้นต้น การบำบัดขั้นต้น
Priority Watch List (PWL) ประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
Private Haulers ผู้ขนขยะเอกชน ผู้ขนขยะเอกชน
Privatizaion การแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ
Privy ส้วมหลุม ส้วมหลุม
Probe หัววัด, โพรบ หัววัด, โพรบ
Probing การวัดด้วยโพรบ การวัดด้วยโพรบ
Process of Risk Assessment กระบวนการประเมินความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง
Process Waste ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิต
Process Water น้ำใช้ในกระบวนการผลิต น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
Processingการแปรสภาพการแปรสภาพ
Processing กระบวนการ กระบวนการ
Production Forest ป่าเพื่อผลผลิต ป่าเพื่อผลผลิต
Profile, Soil หน้าตัดข้างของดิน หน้าตัดข้างของดิน
Profundal Zone เขตก้นน้ำ เขตก้นน้ำ
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีอัตราก้าวหน้า
Proof Stress หน่วยแรงพิสูจน์ หน่วยแรงพิสูจน์
Proportion of Lifetime สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นออกชั่วชีวิต สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นออกชั่วชีวิต
Proportion of Lifetime In-Migrants สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นเข้าชั่วชีวิต สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นเข้าชั่วชีวิต
Proportional Tax ภาษีอัตราเท่ากัน ภาษีอัตราเท่ากัน
Protection Forest ป่าป้องกันภัย ป่าป้องกันภัย
Protectionism ลัทธิคุ้มครองการค้า ลัทธิคุ้มครองการค้า
Protective Duty ภาษีอัตราคุ้มครอง ภาษีอัตราคุ้มครอง
Protozoa ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรโตซัว โปรโตซัว
Pruning การลิดกิ่ง การลิดกิ่ง
Pseudoplastic พลาสติกเทียม พลาสติกเทียม
Psilomelane ไซโลมีเลน ไซโลมีเลน
Public ที่สาธารณะ ที่สาธารณะ
Public สวนสัตว์สาธารณะ สวนสัตว์สาธารณะ
Public Building อาคารสาธารณะ อาคารสาธารณะ
Public Hearing ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์
Public Land ที่สาธารณะ ที่สาธารณะ
Public Park สถานสาธารณะ สถานสาธารณะ
Public Poperty ที่ว่าง ที่ว่าง
Public Road ถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะ
Public Sewer ท่อระบายสาธารณะ ท่อระบายสาธารณะ
Public Water Resourse แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำสาธารณะ
Public Water Resourse แหล่งรองรับน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
Pulp เยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ
Pump เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบ สูบ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบ สูบ
Pure Demography ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์
Putrefaction การเน่า การเน่า
Putrescibility การเน่าได้ การเน่าได้
Putrescible เน่าได้ เน่าได้
Putrescible Waste ของเสียเน่าได้ ของเสียเน่าได้
Pyrethroids ไพรีทรอย ไพรีทรอย
Pyrite ไพไรต์ ไพไรต์
Pyrochlore-Microlite ไพโรคลอร์-ไมโครไลต์ ไพโรคลอร์-ไมโครไลต์
Pyrolusite ไพโรลูไซต์ ไพโรลูไซต์
Pyrolysis ไพโรไลซิส ไพโรไลซิส
Pyrolytic Incinerator เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้
Pyromorphite ไพโรมอร์ไฟต์ ไพโรมอร์ไฟต์
Pyrophyllite ไพโรฟิลไลต์ ไพโรฟิลไลต์
Pyrrhotite พิร์โรไทต์ พิร์โรไทต์