สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 73 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
O-Horizon ชั้นโอ ชั้นโอ
Occupational Disease โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ
Ocean Outfall จุดระบายทิ้งทะเล จุดระบายทิ้งทะเล
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะกลางมหาสมุทร
Oceanic Zone น้ำในระบบนิเวศทะเลนับแต่เขตไหล่ทวีปออกไป น้ำในระบบนิเวศทะเลนับแต่เขตไหล่ทวีปออกไป
Odor Threshold จุดพอดีหมดกลิ่น จุดพอดีหมดกลิ่น
Office Wastes ของเสียสำนักงาน ของเสียสำนักงาน
Oilshale หินน้ำมัน หินน้ำมัน
Oligotrophic Lake ทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก ทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก
Olivine, Chrystolite, Peridot โอลิวีน โอลิวีน
On-site ติดกับที่ ติดกับที่
On-Site Disposal การกำจัดในที่ การกำจัดในที่
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
Opal โอปอ โอปอ
Open Burning กองแล้วเผา กองแล้วเผา
Open Coasts บริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล
Open Dumping การทิ้งขยะในที่โล่ง การทิ้งขยะในที่โล่ง
Open Economy ระบบเศรษฐกิจเปิด ระบบเศรษฐกิจเปิด
Open Mining การทำเหมืองหาบหรือเหมืองเปิด การทำเหมืองหาบหรือเหมืองเปิด
Open Pit Mine การทำเหมืองหาบหรือเหมืองเปิด การทำเหมืองหาบหรือเหมืองเปิด
Open Population ประชากรเปิด ประชากรเปิด
Open Stope อุโมงค์เปิดโล่ง อุโมงค์เปิดโล่ง
Operation Effects ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุนค่าเสียโอกาส
Ore สินแร่ สินแร่
Ore Mineral แร่มีค่า แร่มีค่า
Organic Compound สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์
Organic Deposit ตะกอนอินทรีย์ทับถม ตะกอนอินทรีย์ทับถม
Organic Fertilizer ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์
Organic Load ปริมาณอินทรีย์ ปริมาณอินทรีย์
Organic Loading Rate อัตราภาระอินทรีย์ อัตราภาระอินทรีย์
Organic Matter อินทรียสาร อินทรียสาร
Organic Nitrogen อินทรีย์ไนโตรเจน อินทรีย์ไนโตรเจน
Organic-Matter Degradation การสลายของสารอินทรีย์ การสลายของสารอินทรีย์
Organization for Economic Cooperation and Development (ODEC) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) องค์การประเทศผู่ส่งออกน้ำมัน องค์การประเทศผู่ส่งออกน้ำมัน
Organochlorine ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนคลอรีน
Organophosphateสารสังเคราะห์จากกรดฟอสฟอริก สารสังเคราะห์จากกรดฟอสฟอริก
Organophosphate ออร์กาโนฟอสเฟต ออร์กาโนฟอสเฟต
Orographic Rain ฝนภูเขา ฝนภูเขา
Orpiment ออร์พิเมนต์ ออร์พิเมนต์
Orthoclase ออร์โทเคลส ออร์โทเคลส
Orthophosphate ออร์โทฟอสเฟต ออร์โทฟอสเฟต
Other Construction Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Other Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุมช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดระบายน้ำทิ้ง
Outfall จุดระบายทิ้ง จุดระบายทิ้ง
Outfall Sewer ท่อระบายปล่อยทิ้ง ท่อระบายปล่อยทิ้ง
Outlet จุดน้ำออก จุดน้ำออก
Overburden ดินหน้าแร่ ดินหน้าแร่
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล OECFกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล
Overthrust Fault รอยเลื่อนไถลทับ รอยเลื่อนไถลทับ
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นถูกเบียดบัง
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ ชั้นหินคดโค้งตลบทับ
Oxidation ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน
Oxidation Ditch คูวนเวียน, คลองวนเวียน คูวนเวียน, คลองวนเวียน
Oxidation Pond บ่อผึ่ง บ่อผึ่ง
Oxidation Process กระบวนการออกซิเดชัน กระบวนการออกซิเดชัน
Oxidation Rate อัตราการออกซิเดชัน อัตราการออกซิเดชัน
Oxidation Treatment การบำบัดด้วยวิธีออกซิเดชัน การบำบัดด้วยวิธีออกซิเดชัน
Oxidation-Reduction Potential ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน
Oxidicing agent ออกซิไดซิ้ง เอเจนท์ ออกซิไดซิ้ง เอเจนท์
Oxygen Balance ดุลยภาพออกซิเจน ดุลยภาพออกซิเจน
Oxygen Deficiency การขาดออกซิเจน การขาดออกซิเจน
Oxygen Demand อุปสงค์ออกซิเจน, ความต้องการออกซิเจน อุปสงค์ออกซิเจน, ความต้องการออกซิเจน
Oxygen Depletion การลดออกซิเจน การลดออกซิเจน
Oxygen Saturation การอิ่มตัวของออกซิเจน การอิ่มตัวของออกซิเจน
Oxygen Uptake Rate อัตราการจับใช้ออกซิเจน อัตราการจับใช้ออกซิเจน
Oxygen Utilization การใช้ออกซิเจน การใช้ออกซิเจน
Oxygen-Sag Curve เส้นหย่อนออกซิเจน, เส้นตกท้องช้างออกซิเจน เส้นหย่อนออกซิเจน, เส้นตกท้องช้างออกซิเจน
Oxygenation Capacity ขีดความสามารถให้ออกซิเจน ขีดความสามารถให้ออกซิเจน
Ozonation ออโซเนชั่น ออโซเนชั่น