สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 63 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
national parkอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ
National Park อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
Native Elements ธาตุธรรมชาติ ธาตุธรรมชาติ
Natrolite เนโทรไลต์ เนโทรไลต์
Natural Bridge สะพานหินธรรมชาติ สะพานหินธรรมชาติ
Natural gasก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติ
Natural Gas แก๊สธรรมชาติ แก๊สธรรมชาติ
Natural Pruning การลิดกิ่งตามธรรมชาติ การลิดกิ่งตามธรรมชาติ
Negative Sort การคัดแยก การคัดแยก
Nekton สิ่งมีชีวิตที่ว่ายน้ำเป็นอิสระ สิ่งมีชีวิตที่ว่ายน้ำเป็นอิสระ
Nematicide สารกำจัดไส้เดือนฝอย สารกำจัดไส้เดือนฝอย
Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังคลอด ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังคลอด
Neo-Natal Mortality Rate อัตราภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่ สัปดาห์หลังคลอด อัตราภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่ สัปดาห์หลังคลอด
Nepheline เนฟิลีน เนฟิลีน
Nephelometerเครื่องวัดความขุ่นเครื่องวัดความขุ่น
Nephelometer เนฟิโลมิเตอร์, เครื่องวัดความขุ่น เนฟิโลมิเตอร์, เครื่องวัดความขุ่น
Neritic Zone เขตน้ำตื้นเหนือบริเวณไหล่ทวีป เขตน้ำตื้นเหนือบริเวณไหล่ทวีป
Nesosilicates นีโซซิลิเกต นีโซซิลิเกต
Net Expectation Working Life อายุขัยการทำงานสุทธิ อายุขัยการทำงานสุทธิ
Net Heating Value, NHV ค่าความร้อนสุทธิ, เอ็นเอชวี ค่าความร้อนสุทธิ, เอ็นเอชวี
Net Replacement การทดแทนสุทธิ การทดแทนสุทธิ
Neuston สิ่งมีชีวิตที่ลอยตัวที่ผิวน้ำ สิ่งมีชีวิตที่ลอยตัวที่ผิวน้ำ
Neutral (pH 6.6-7.3) ปฎิกิริยาเป็นกลาง ปฎิกิริยาเป็นกลาง
Neutralization การสะเทิน การสะเทิน
Newly Industrialized Countries (NICs) ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Night Soil อุจจาระ, สิ่งปฏิกูล อุจจาระ, สิ่งปฏิกูล
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว กรดดินประสิว
Nitrification ไนตริฟิเคชัน ไนตริฟิเคชัน
Nitrogen Cycle วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรไนโตรเจน
Nitrogen Fixation การตรึงไนโตรเจน การตรึงไนโตรเจน
Nitrogeneous BOD บีโอดีไนโตรเจน บีโอดีไนโตรเจน
Nitrosomonas ไนโตรโซโมนัส ไนโตรโซโมนัส
No Observed-Effect Level, NOEL โนเอล โนเอล
NOEL โนเอล โนเอล
Noise Level Meter มาตรระดับเสียง มาตรระดับเสียง
Non - Combusible Wastes ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้
Non - Composable Wastes ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้
Non-Dispersive Infrared Detection เครื่องวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟาเรด ดีเทคชั่น เครื่องวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟาเรด ดีเทคชั่น
Non-Farm Labor กรรมกรนอกภาคเกษตร กรรมกรนอกภาคเกษตร
Non-Foliated Metamorphic Rock หินแปรที่ไม่แสดงรอยขนาน หินแปรที่ไม่แสดงรอยขนาน
Non-Hunting Area เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
Non-Market Sector ภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีการค้าขาย ภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีการค้าขาย
Non-Metallic กลุ่มแร่อโลหะ กลุ่มแร่อโลหะ
Non-Renewable Energy พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานสิ้นเปลือง
Non-Renewable Resources ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สักขึ้นอยู่ ป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สักขึ้นอยู่
Nonconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี
Nonpoint Source ต้นกำเนิดไม่เป็นจุด, แหล่งทิ้งไม่เป็นจุด ต้นกำเนิดไม่เป็นจุด, แหล่งทิ้งไม่เป็นจุด
Nonrecyclable ไม่สามารถนำกลับมาใช้ ไม่สามารถนำกลับมาใช้
Nonsettleable Matter สารไม่จมตัว สารไม่จมตัว
Normal Fault รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนปกติ
Normal Temperature and Pressure (NTP) อุณหภูมิและความดันปกติ อุณหภูมิและความดันปกติ
North American Free Trade Agreement (NAFTA) ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
Nozzle Aerator เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด
NTP เอ็นทีพี เอ็นทีพี
Nuclear Family ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเดี่ยว
Nuclear Mineral แร่นิวเคลียร์ แร่นิวเคลียร์
Nuclear Reactor Wastes ของเสียจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ของเสียจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Nuclear Wastes ของเสียนิวเคลียร์ ของเสียนิวเคลียร์
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ
Nuisances เหตุรำคาญ เหตุรำคาญ
Nuptiality Female ภาวะสมรสของหญิง ภาวะสมรสของหญิง
Nutrient ธาตุอาหาร ธาตุอาหาร