สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 143 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Macro-Data ข้อมูลมหภาค ข้อมูลมหภาค
Macrophytes พรรณไม้น้ำที่มีขนาดใหญ่ พรรณไม้น้ำที่มีขนาดใหญ่
Magma หินหนืด หินหนืด
Magmatic Deposits แหล่งแร่จากหินหนืด แหล่งแร่จากหินหนืด
Magnesite แมกนีไซต์ แมกนีไซต์
Magnetic Separator การแยกขยะด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า การแยกขยะด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
Main Sewer ท่อระบายหลัก ท่อระบายหลัก
Maintenance การบำรุงรักษา การบำรุงรักษา
Malachite มาลาไคต์ มาลาไคต์
Mandatory Recycling การบังคับนำกลับมาใช้ การบังคับนำกลับมาใช้
Manganeseแมงกานีส Mnแมงกานีส
Manganite แมงกาไนต์ แมงกาไนต์
Mangoshower ฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน ฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน
Mangroveป่าชายเลนป่าชายเลน
Mangrove Forest ป่าชายเลน ป่าชายเลน
Mangrove Swamp Forest or Mangrove Forest ป่าชายเลน หรือป่าเลนน้ำเค็ม หรือป่าโกงกาง ป่าชายเลน หรือป่าเลนน้ำเค็ม หรือป่าโกงกาง
Manhole บ่อตรวจ บ่อตรวจ
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่ง(ของเสีย)
Manual Separation การแยก(ขยะ)ด้วยแรงคน การแยก(ขยะ)ด้วยแรงคน
Manual Sorting การคัดแยก(ขยะ)ด้วยแรงคน การคัดแยก(ขยะ)ด้วยแรงคน
Manufacturing Waste น้ำเสีย (จาก) การผลิต น้ำเสีย (จาก) การผลิต
Manure ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอก
Manure มูลสัตว์, ปุ๋ยคอก มูลสัตว์, ปุ๋ยคอก
Marcasite มาร์คาไซต์ มาร์คาไซต์
Marginal Plants พืชชายน้ำ พืชชายน้ำ
Marginal Worker ผู้ที่ทำงานบางครั้งบางคราว ผู้ที่ทำงานบางครั้งบางคราว
Mari ดินมาร์ล ดินมาร์ล
Marine Cave ถ้ำทะเล ถ้ำทะเล
Marine Deposit ตะกอนทับถมก้นทะเล ตะกอนทับถมก้นทะเล
Marine Ecosystem ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศทะเล
Marine or Maritime Meteorology อุตุนิยมวิทยาภาคพื้นทะเล อุตุนิยมวิทยาภาคพื้นทะเล
Marine Outfall จุดระบายทิ้งทะเล จุดระบายทิ้งทะเล
Marine Terrace ตะพักทะเล ตะพักทะเล
Market ตลาด ตลาด
Marsh ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มฝั่ง ที่ลุ่มภายใน พรุ ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มฝั่ง ที่ลุ่มภายใน พรุ
Mass Movement การเคลื่อนที่ของมวล การเคลื่อนที่ของมวล
Material Recovery การนำกลับคืนวัสดุ การนำกลับคืนวัสดุ
Material Recovery Facility โรงนำกลับคืนวัสดุ โรงนำกลับคืนวัสดุ
Material Substitution การทดแทนวัสดุ การทดแทนวัสดุ
Maternal Generation อัตราตายของมารดา อัตราตายของมารดา
Maturation Pond บ่อบ่ม บ่อบ่ม
Mature River แม่น้ำอยู่ตัว, แม่น้ำมัชฌิมวัย แม่น้ำอยู่ตัว, แม่น้ำมัชฌิมวัย
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์MRLปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
Maximum Residue Limit, MRL เอ็มอาร์แอล MRLเอ็มอาร์แอล
Maximum Temperature อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิสูงสุด
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ทางน้ำโค้งตวัด
Mechanical Aeration การเติมอากาศแบบเครื่องกล การเติมอากาศแบบเครื่องกล
Mechanical Aerator เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล
Mechanical Thinning การตัดสางแบบต้นเว้นต้น การตัดสางแบบต้นเว้นต้น
Mechanically Sorting of Waste Materials การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล
Mechanically Volume Reduction การลดปริมาตรด้วยอุปกรณ์เชิงกล การลดปริมาตรด้วยอุปกรณ์เชิงกล
Median Lethal Concentration, LC 50 แอลซี 50 แอลซี 50
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50
Median Lethal Dose, LD 50 ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50 ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50
Median Toterance Limit ขีดจำกัดการทนมัธยฐาน ขีดจำกัดการทนมัธยฐาน
Medical Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตราย(ทาง)การแพทย์ ของเสียเสี่ยงอันตราย(ทาง)การแพทย์
Medical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการแพทย์ อุตุนิยมวิทยาการแพทย์
Medical Waste ของเสีย(ทาง)การแพทย์ ของเสีย(ทาง)การแพทย์
Medium Acid (pH 5.6-6.0) ปฎิกิริยาเป็นกรดปานกลาง ปฎิกิริยาเป็นกรดปานกลาง
medium wood ไม้เนื้อปานกลาง ไม้เนื้อปานกลาง
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว จุด-ขีดหลอมตัว
Member of The Household สมาชิกครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน
Mercury (Hg) ปรอท ปรอท
Merit Goods สินค้ามีคุณ สินค้ามีคุณ
Meroplankton แพลงก์ตอนชั่วคราว แพลงก์ตอนชั่วคราว
Mesophilic Digestion การย่อยแบบเมโซฟิลิก การย่อยแบบเมโซฟิลิก
Mesophilic Range ช่วงเมโซฟิลิก ช่วงเมโซฟิลิก
Metabolism เมเเทบอลิซึม, กระบวนการสร้างและสลาย เมเเทบอลิซึม, กระบวนการสร้างและสลาย
Metamorphic Rock หินแปร หินแปร
Metane แก๊สมีเทน แก๊สมีเทน
Meteoric Water น้ำจากบรรยากาศ น้ำจากบรรยากาศ
Meteorology อุตุนิยมวิทยา อุตุนิยมวิทยา
Methane Fermentation การหมักมีเทน การหมักมีเทน
Methane Former ตัวสร้างมีเทน ตัวสร้างมีเทน
Methanol เมทานอล เมทานอล
Method of Reproduction วิธีการสืบพันธุ์ วิธีการสืบพันธุ์
Methyl Bromide เมทิลโบรไมด์ เมทิลโบรไมด์
Micro-Data ข้อมูลจุลภาค ข้อมูลจุลภาค
Microbe จุลชีพ จุลชีพ
Microbiology จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา
Microcline ไมโครไคลน์ ไมโครไคลน์
Microfiltration การกรองละเอียด การกรองละเอียด
Microorganism จุลินทรีย์ จุลินทรีย์
Microphytes พรรณไม้น้ำที่มีขนาดเล็กมาก พรรณไม้น้ำที่มีขนาดเล็กมาก
Microscopic จุลทรรศน์ จุลทรรศน์
Migrant, Secondary ผู้ย้ายถิ่นลำดับหลัง ผู้ย้ายถิ่นตาม ผู้ย้ายถิ่นลำดับหลัง ผู้ย้ายถิ่นตาม
Migrantion Stream, Effectiveness of ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น
Migration การย้ายถิ่น การย้ายถิ่น
Migration Preference Index ดัชนีความพอใจการย้ายถิ่น ดัชนีความพอใจการย้ายถิ่น
Migration Probability ความน่าจะเป็นของการย้ายถิ่นครั้งแรก ความน่าจะเป็นของการย้ายถิ่นครั้งแรก
Mineral แร่ แร่
Mineral Deposit แหล่งแร่ แหล่งแร่
Mineral Fuels and Energy กลุ่มแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน กลุ่มแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน
Mineralization การเปลี่ยนเป็นแร่ธาตุ การเปลี่ยนเป็นแร่ธาตุ
Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิต่ำสุด
Mining Methods วิธีการทำเหมือง วิธีการทำเหมือง
Mist หมอกน้ำค้าง หมอกน้ำค้าง
Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
Mixed Liquor Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยในน้ำตะกอน MLSSของแข็งแขวนลอยในน้ำตะกอน
Mixed Liquor Volatile Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ำตะกอน MLVSSของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ำตะกอน
Mixed MSW Composting การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาลผสม การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาลผสม
Mixed Refuse ขยะผสม ขยะผสม
Mixed Waste Processing กระบวนการแยกขยะผสม กระบวนการแยกขยะผสม
Mobile Incinerator เตาเผาเคลื่อนที่ เตาเผาเคลื่อนที่
Mobility การย้าย การย้าย
Model แบบจำลอง, หุ่น แบบจำลอง, หุ่น
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น
Modular Incinerator เตาเผาขนาดย่อม เตาเผาขนาดย่อม
Moisture Content ประมาณความชื้น ประมาณความชื้น
Moisture Content of Solid Wastes ความชื้นของขยะมูลฝอย ความชื้นของขยะมูลฝอย
Molluscicide สารกำจัดหอยทาก สารกำจัดหอยทาก
Molten Salt Combustion การเผาไหม้ด้วยเกลือเหลว การเผาไหม้ด้วยเกลือเหลว
Molten Slag กากเหลว กากเหลว
Molybdenite โมลิบดีไนต์ โมลิบดีไนต์
Monazite โมนาไซต์ โมนาไซต์
Monetary Policy นโยบายการเงิน นโยบายการเงิน
Money Market ตลาดเงิน ตลาดเงิน
Monitoring การเฝ้าตรวจ การเฝ้าตรวจ
MONITORING การติดตามตรวจสอบ การติดตามตรวจสอบ
Monitoring Well บ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน บ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน
Monitoring wellsบ่อติดตามตรวจสอบบ่อติดตามตรวจสอบ
Monocline แนวเทเดี่ยวชั้นหิน หยักแนวเทชั้นหิน แนวเทเดี่ยวชั้นหิน หยักแนวเทชั้นหิน
Monodisposal การกำจัดขยะประเภทเดียว การกำจัดขยะประเภทเดียว
Monofill หลุมฝังกลบขยะประเภทเดียว หลุมฝังกลบขยะประเภทเดียว
Monopoly การผูกขาด การผูกขาด
Monsoon Rain ฝนมรสุม ฝนมรสุม
Most Probable Number ตัวเลขน่าจะเป็นที่สุด MPNตัวเลขน่าจะเป็นที่สุด
Mountain ภูเขา ภูเขา
MR/TFs Material/ Transfer Facilities โรงขนถ่ายและนำกลับคืนวัสดุ, โรงฟื้นวัสดุและขนถ่าย โรงขนถ่ายและนำกลับคืนวัสดุ, โรงฟื้นวัสดุและขนถ่าย
MRFs (Material Recovery/Transfer Facility) โรงนำกลับคืนวัสดุ โรงนำกลับคืนวัสดุ
Mud โคลน โคลน
Mud Flat หาดโคลน หาดโคลน
Mud Rain ฝนโคลน ฝนโคลน
Multifill หลุมฝังกลบขยะหลายประเภท หลุมฝังกลบขยะหลายประเภท
Multinational Company บริษัทข้ามชาติ บริษัทข้ามชาติ
Municipal solid wasteขยะมูลฝอยชุมชนขยะมูลฝอยชุมชน
Municipal Solid Wasteเอ็มเอสดับบลิว, ขยะเทศบาล, กากของเสียเทศบาล MSWเอ็มเอสดับบลิว, ขยะเทศบาล, กากของเสียเทศบาล
Municipal Solid Waste Composting การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาล การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาล
Municipal Wastes ของเสียเทศบาล หรือของเสียอันตรายจากบ้านเรือน ของเสียเทศบาล หรือของเสียอันตรายจากบ้านเรือน
Muscovite มัสโคไวต์ มัสโคไวต์
Mutagen สารก่อกลายพันธุ์ สารก่อกลายพันธุ์
Mutation การกลายพันธุ์ การกลายพันธุ์